Hotărârea nr. 25/2019

Hotărârea nr. 25 din 31.01.2019 privind modificarea HCL nr.203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 25 DIN 31.01.2019

privind modificarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol înregistrat cu nr. 484/ 15.01.2019 prin care se propune modificarea comisiilor de specialitate prin nominalizarea unor consilieri;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 822/ 23.01.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 823/ 23.01.2019, favorabil;

-Raportul comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 100/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre; -Prevederile art. 15 (2) și ale art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulament ului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Hotărârea nr. 203/ 2016 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) - Se modifică art. 1 lit. A din HCL nr. 203/ 2016, acesta urmând să aibă acest conținut: ”A. Comisia de specialitate nr. 1- Comisia pentru activități economico - financiare, buget și investiții: 1 .Breahnă - Pravăț Ionela - Cristina - Președinte

  • 2. Ciocodei Mihaela - Membru

  • 3. Șova - Gâțu Laur - Membru

  • 4. Bîrzu Ilie - membru

  • 5. Botoi Romică - Membru”

(2) în prima ședință a comisiei de specialitate nr. 1 se va alege un secretar dintre membrii acesteia.

Art. 2. - Se modifică art. 1 lit. C din HCL nr. 203/ 2016, acesta urmând să aibă acest conținut:

”C. Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică:

1. Drago mir Doina - Președinte

2.1rofte Dumitru - Secretar

3.Scripăț Constantin - Membru

  • 4. Fechet Mircea - Membru

  • 5. Huluță Ghiorghe - Membru”

Art. 3. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 203/2016 cu modificările si completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare.

Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 5. - Hotărârea va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 1, secretarilor comisiilor de specialitate nominalizate la art. 1 și Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local.

Art. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

1 SECRETARULUN1CIPIULUI BACĂU

NICOLAE^OVIDIU POPOVICI