Hotărârea nr. 249/2019

Hotărârea nr. 249 din 28.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Modernizare și reabilitare clădire (fosta Stare Civilă)”

HOTĂRÂREA NR. 249 din 28.06.2019

Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare clădire (fosta Stare Civilă)”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 6393 din 18.06.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare si reabilitare clădire (fosta Stare Civilă)”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr.6394 din 18.06.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6395 din 18.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1043/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1044/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1045/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.5 (1) lit.”b” alin.(i) si art.9 alin. (1) și (4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare si reabilitare clădire (fosta Stare Civila)”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Pi>u^grîja Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului A Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA         CONTRASEMNEAZĂ

DOINA DRAGOMIR       SECRETARUL MUNICIPIULUI^ACĂU

X "A i/ T /___       NICOLAE-OVIDHJ POFQvfCI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL

LA HCL NR.249 DIN 28.06.2019

Documentație tehnico-economică DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare si reabilitare clădire (fosta

Civila)5


DIRECTOR EXECUTIV

MARIANA OLARIU


SEF SERVICIU

M1HAELA IONESIS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

PROIECT 29/2018

MODERNIZARE SI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILA)
AMPLASAMENT:

Str. Nicolae Titulescu nr.3, Municipiul Bacau,

Județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA: D.A.L.I.

EX. 1S.C. SOCIETATEA DE SERVICII MUNICIPALE BACĂU S.A. Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene Nr.3 Județ Bacau CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel:0756264979, Fax: +-

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

PR. 29/2018

LISTA DE SEMNATURI

ARHITECTURA:


C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRUINSTALAȚII:


Dr. Ing. LUCIU RAZVAN SILVIU
DIRECTOR GENERAL:


Ing


. ZAHARIA NICOLAE


Numele si prenumele verificatorului atestat:

ing. Georgiana Bucuresteanu

Adresa, telefon, fax: Str. Burebista, nr.6,bl.l6,ap.3O

Piatra Neamț, jud. Neamț, tel. 0744/478992

REFERAT


Nr. 395 data 18.06.2019 conform registrului de evidenta


Is (A,B,C,D,E,F) a prpi


Privind verificarea de calitate la cerința MODERNIZARE SI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILA), STRADA NICOLAE TITULESCU, NR.3, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL Obiect: INSTALAȚII SANITARE Investitor: MUNICIPIUL BACAU

Faza D.A.L.I. ce face ob. contr.29/2018


1.


Date de identificare:

 • -  Proiectant general: S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNI Proiectant de specialitate: ing. Luciu Razvan Silviu

 • -  Investitor: MUNICIPIUL BACAUAQA^KA. *


 • -  Amplasament: Strada Nicolae Titulescu, nr.3, Mun. Bacau, jud. Bacau

- data prezentării pentru verificare: 18.06.2019

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

  cJ


Proiectul trateaza in faza D.A.L.I. realizarea instalațiilor sanitare interioare aferente investiției " MODERNIZARE SI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILA)", amplasata pe strada Nicolae Titulescu, nr.3, Mun. Bacau, jud. Bacau, beneficiar MUNICIPIUL BACAU.

în conformitate cu HG 261/1994 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor si HGR766/97, categoria de importanță este C (construcții de importanță normală).

Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanta este III.

Gradul de rezistenta la foc este al clădirii este II.

Construcția are regim de inaltime P+3-P+4, iar spațiul la care se intervine este la parter.

Debitul maxim caracteristic ale necesarului de apă, conform STAS 1478-90, are următoarea valoare: Qmax zi = 1 >26 m / zi

Imobilul studiat nu necesita bransare la utilitățile publice exterioare edilitare deoarece alimentarea cu apa si canalizarea menajera a obiectivului se vor realiza prin racordare la instalația existenta in interiorul clădirii, in grupul sanitar pentru personal. Pe racord se va monta contor individual de apa rece.

Din punct de vedere al instalațiilor sanitare, amenajarea spațiului studiat necesita realizarea a inca unui grup sanitar pentru publicul ce va tranzita incinta CIC-ului

Alimentarea cu apa caldă de consum Acc

Prepararea apei calde menajere se produce local, prin intermediul a doua instanturi electrice de apa calda, montate in fiecare grup sanitar..

Instalații sanitare interioare

Instalațiile sanitare interioare s-au proiectat in funcție de planurile de arhitectura, iar dimensionarea lor s-a realizat pe baza debitelor de calcul stabilite in funcție de numărul si tipul armaturilor propuse, conform STAS1478/90.

Distribuita apei reci si a apei calde la consumatori se va face prin intermediul unei rețele interioare alcatuita din conducte din polipropilena izolate termic si montate aparent sau îngropat, după caz..

Alimentarea cu apa rece, apa calda se va realiza pe trasee separate.

Din punct de vedere al canalizării menajere aceasta va fi executata din țeava de polipropilena pentru canalizare de diametre PP32, PP40, PP50, PP110.

De asemenea in grupul sanitar se va monta un sifon de pardoseala care sa permită scurgerea eventualelor pierderi de apa.

Unitățile de climatizare vor fi racordate la sistemul existent de canalizare prin intermediul pompelor de condens si a conductelor PP.

La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora se va avea in vedere STAS 1504 care normalizează distantele de montaj ale acestora.

Pentru realizarea lucrărilor s-au propus prin proiect numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare. Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile legii 608/2001, HG 622/2004 si a legii 10/1995.

Proiectarea si executarea lucrărilor de instalații sanitare interioare asigura criteriile de performanta prevăzute in legea 10/1995 pentru principalele cerințe de calitate obligatorii:

 • - rezistenta si stabilitate ;

 • - siguranța in exploatare ;

 • - siguranța la foc ;

 • - igiena , sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului;

 • - protecția impotriva zgomotului;

 • - izolație termica , hidrofuga si economia de energie.

Numele si prenumele verificatorului atestat:

Nr. 1384 data 18.06.2019 conform registrului de evidenta


ing. Moisa S. Oana Codrina

Firma: SC GECO PROIECT SRL

Adresa, telefon, fax: Str. Burebista, nr.6, bl.l6, ap.30, Piatra Neamț

0740/222320

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința si la cerințele esențiale de calitate A,B,C,D,E,F

a proiectului MODERNIZARE SI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILA) OB. : INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

Amplasament: Județ Bacau, mun. Bacau, strada Nicolae Titulescu, nr. 3 Investitor: MUNICIPIUL BACAU

Faza D.A.L.I. ce face obiectul proiectului nr. 29/2018

 • 1. Date de identificare:

 • -  Proiectant de specialitate: SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU

S.A. - ing. Luciu Razvan Silviu

 • -  Investitor: MUNICIPIUL BACAU

 • -  Amplasament: Județ Bacau, mun. Bacau, strada Nicolae Titulescu, nr. 3

 • -   data prezentării pentru verificare 18.06.2019

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul trateaza in faza D.A.L.I.realizarea instalațiilor termice interioare aferente investiției “Modernizare si reabilitare clădire (fosta stare civila), strada Nicolae Titulescu, nr. 3, mun. Bacau, județ Bacau”, investitor MUNICIPIUL BACAU.

Ncesarul termic pentru încălzirea spatiilor s-a calculat conform STAS 1907/1-2/1997, luandu-se in considerație următoarele elemente de baza, respectiv rezistentele termice ale elementelor de construcție calculate conform SR 6472/3 si C 107/1997, amplasarea in zona eoliana III, viteza vântului pentru zona eoliana III - v = 10 m/s, temperatura interioara de calcul +18 °C - +22 °C, temperatura exterioara de calcul -18 °C.

Instalația termica interioara aferenta modernizării spatiilor de birouri este realizata prin distribuție inferioara cu conducte din țeava tip PeXa montate îngropat, care alimentează radiatoarele tip panou de otel, astfel acoperind necesarul de căldură din fiecare incapere.Fiecare radiator este echipat cu robinet dublu reglaj (tur-retur) V2 si aerisitor manual Aerisirea instalației de încălzire se va face prin aerisitoarele manuale montate pe fiecare radiator in parte.

Agentul termic necesar instalației de încălzire este transportat către radiatoare printr-un racord la instalația termica existenta aferenta imobilului.

Pentru asigurarea condițiilor climatului interior pe perioada de vara se propune o climatizare in sistem pompa de căldură, ce are in component unitati de climatizare interioare racordate la unitati de climatizare exterioare.Conductele de legătură sunt pentru agent frigorific.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile legii 608/2001, HG 688/2017 si a legii 10/1995.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare:

 • - Tema de proiectare :

 • - Certificat de urbanism: nr       emis de Primăria

 • - Avize obținute: conform certificat de urbanism

 • - Autorizația de construire: nr - .emisa de -

 • - Memoriu elaborat de proiectant in care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței verificate;

 • - Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva;

 • 4. Concluzii asupra verificării:


  nandu-se si


In urma verificării se considera proiectul corespunzător; stampilandu-se conform îndrumătorului.

Orice modificare adusa documentației vizate si ne^fp^sa

încetarea responsabilității verificatorului.


Verificator tehnic*


Numele, prenumele și telefonul verificatorului atestat Ing. Curpăn V. Cristina Emilia - 0748-620.810 Firma: S.C. K-TEEL PROEB S.R.L.

Nr. 7 din data de 14.06.2019

Conform registrului de evidență


Adresa: Bacău, str. Bucegi nr. 140

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința „Instalații Electrice Ie” a proiectului:

„MODERNIZARE ȘI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILĂ)” -Proiect nr. 29 / 2018 - Faza: D.A.L.I.

 • 1. Date de identificare:

J Proiectant general: S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

 • V  Proiectant specialitate: Ing. Bălan Marius

S Beneficiar: Primăria Municipiului Bacău, strada Mărășești nr. 6

 • V Amplasament: Strada Nicolae Titulescu nr. 3, Municipiul Bacău, județul Bacău

 • V  Data prezentării proiectului pentru verificare: 11.06.2019.

 • 2.  Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează în faza D.A.L.I. realizarea instalațiilor electrice interioare aferente investiției.

Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului se va face dintr-un bloc de măsură și protecție trifazat amplasat la limita proprietății. Tabloul electric general (T.E.G.) va fi pozat aparent pe perete în zona de acces și se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu din cupru tip CYAbY. La acest tablou vor fi racordate circuitele de iluminat și prize. Iluminatul artificial interior și cel exterior se va asigura cu corpuri de iluminat echipate cu surse de lumina de tip LED. A fost prevăzut iluminat de siguranță de evacuare, pentru intervenții și împotriva panicii. Toate circuitele se vor realiza în cablu tip CYY-F, pozat îngropat în tencuială, în tuburi de protecție flexibile ignifuge din PVC. Toate circuitele de priză se vor proteja cu întreruptoare automate cu protecție diferențială. Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă s-a prevăzut o priză de pământ artificială, cu electrozi verticali amplasați pe un contur inchis, ce va avea o rezistență de dispersie de cel mult 4Q.

Conform normativului PI00-1/2013 clasa de importanță este III, iar categoria de importanță este "C" conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este II.

Documentația respectă normativele 17 / 2011, NTE 007/08/00, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 319/2006 a securității și sănătății muncii.

 • 3. Documente prezentate la verificare:

S Certificat de Urbanism nr. 673 din 24.08.2018

S Aviz amplasament rețele electrice nr. 1002012414 din 05.11.2018

J K\yl nr. 99/Z/28.11.2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale

Z Clasare noticare nr. 13794/NA 2781/16.11.2018

Z Memoriu tehnic și piesele desenate (Plan Parter Electrice, Plan Parter Instalații Curenți Slabi și Schema monofilară TEG) în care se prezintă soluția adoptată:

 • 4. Concluzii asupra verificării:

în urma verificării se consideră proiectul corespunzător fazei D.A.L.I., semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, avându-se în vedere respectarea tuturor condițiilor impuse prin avizele obținute. Orice modificare adusă documentației vi '   '         '              lize


conduce la încetarea responsabilității verificatorului.


Am primit

In                 :ant
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

MUNICIPIUL BACĂU


Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU


Pr. 29/2018


BORDEROU

 • 1. Piese scrise:

 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Extras de carte funciara

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Electricitate

 • -  Aviz Direcția Județeană pentru Cultura Bacau

 • -  Documentație de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție

 • -  Deviz general - Varianta 1

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 1

 • -  Deviz general - Varianta 2

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 2

 • -  Analiza cost-beneficiu

o Tabel cheltuieli de operare scenariul 1

o Tabel cheltuieli de operare scenariul 2

o Cheltuieli de operare - contribuția proiectului

o Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara o Determinarea sustenabilitatii financiare

 • 2. Piese desenate

 • -  Ao - Plan de incadrare in zona

 • -  Ai - Plan de situație existent

 • -  A2- Plan Parter Existent - releveu

 • -  A2’ - Plan Parter - Intervenții

 • -  A3 - Secțiuni Existente - releveu

 • -  A4- Fațade Existente - releveu

 • -  As- Plan Parter - Propunere

 • -  A3 - Secțiuni - Propunere

 • -  A4- Fațade - Propunere

 • -   IS 1 - Plan Parter - Instalații Sanitare

 • -   IE 1 - Plan Parter - Instalații Electrice

 • -   IT 1 - Plan Parter - Instalații Termice

 • -  ICs 1 - Plan Parter - Instalații Curenti Slabi

 • -  IC 1 - Plan Parter - Instalații Climatizare


întocmit: C. Arh. Alexandru Panaitescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/1076 din ? ț AUG. 2010

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. g ^3______Din:     2 AUG. 2018

în scopul:

1:1.1 .A MODERNIZARE SI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILA)

Ca urmare cererii adresate de _____________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cu domiciliuhsediul în județul____________BACAU............._ . . localitatea__BACAU

satul___________________________'_z_____________________________ sectorul            , cod poștal ______________:

strada             CALEA MARASESTI            .nr._____6__bl__r____________

......................... ' ........ ' ' .......... -          ....................................—’                                                         J sc. - et-             ap. - , tel./fax________________-_________________, e-mail_______________-

înregistrată la nr. __________1/1076_________ din 20-08-2018

pentru imobilul - teren șî/sau construcții - situat în județul Bac.au, Municipiul Bacau, satul ___________________________z___________________________, sectorul ~ cod poștal: ______________Z

strada__________ Nicolae Titulescu_______________,nr. 3 .bl.___________________2_______________

sc. ~ et.         ap. ~ sau identificat prin:     extras din planul cadastral pe ortofotoplan; numere ;

cadastrale 61851,6I851-C1-U27

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.___________250___________/____ 2008

faza PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructiij-epublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Bacau.


Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciara pentru informare nr. 58572 din 07.08.2018, terenul cu numărul cadastral 61851 este proprietate a Statului Roman, si exista înscrieri privitoare la sarcini - drept de folosința asupra terenului.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din. extrasul de carte funciara pentru informare nr. 58572 din 07.08.2018, spațiul cu numărul cadastral 61851-C1-U27 aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

Imobilul se afla in zona veche a municipiului si in zona de protecție a patrimoniului cultural.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala: teren curti-constructii, arabil, liber de construcții, de utilitate publica

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 este zona locuințe colective si zona pentru instituții publice, servicii, din zona centrala - UTR 1.

Terenul se afla in zona “A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - MODERNIZARE SI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILA)

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație

|_________de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții. -____

 • 4. OBLIGAȚII-ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

■ AGENȚIA PT. PROIECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacău

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului ta elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu medîui și modificarea, cu •privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șî a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să* decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publîce/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În-apîicarca prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism,-anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții Ia autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere-oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. -

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediuluî.-în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea'evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire Ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. .

.' în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de 'evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5 .CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

Q D.T.A.C.

□ D.T.OJE.

□ D.T.AD.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare’

0 alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică

 • □ gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

Alte avize/acorduri

d.2) avize și acorduri privind:

SI securitatea la incendiu

□protecție civilă

□ sănătatea populației

d.3) avîzele/acordurîle specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL BACAU d.4) Studii de specialitate .

■ - CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLĂDIRII (DOAR DACA SE EXECUTA LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLĂDIRII)

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC (DACA SE EXECUTA LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRH)

 • - NOTĂ TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA (DUPĂ CAZ)

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitect

scutit


Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de 2 ĂUG 2018

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt cerlificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.


întocmit' ÂSAFTEI1RINA MARLENA - CONSILIER

Imobilul se afla in:

-zona îl-zona cu regim de inaltime pentru construcții impus

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural

 • - zona veche a municipiului.

Funcțiunea dominanta a zonei este data de instituțiile publice si servicii, ea avand un caracter predominant administrativ si comercial.

Zona centrala este compusa din:

 • - locuințe colective existente

 • - locuințe individuale existente

 • - instîtutii publice si servicii existente si propuse

 • - spatii verzi existente si propuse

 • - cai de comunicații rutiere existente si propuse.

Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt rețele tehnico-edilitare si construcțiile aferente. Utilizări admise

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative si cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zona centrala:

 • - funcțiuni administrative

 • - funcțiuni financiar-bancare

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban

 • - funcțiuni de cult

 • - funcțiuni de cultura

 • - funcțiuni de învatamant

 • - funcțiuni de sanatate

 • - funcțiuni de loisir public

 • - funcțiuni de turism cu caracter intraurban

 • - funcțiuni aferente infrastructurii de transport public

 • - locuințe colective

 • - servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate)

 • - echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Utilizări interzise

 • - s-au stabilit pentru activitati care generează noxe sî care nu sunt direct legate de activitatile permise în zona: activitati de depozitare en gros, activitati de comerț sau prestări servicii desfășurate în construcții provizorii amplasate pe domeniul public sau pe cel aflat în administrarea Consiliului Local

 • - sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise

 • - sunt interzise mansardarea, supraetajarea si extinderea construcțiilor de locuințe colective existente cu regim înalt de inaltime, până Ia întocmirea unui P.U.Z. pentru zona centrală.

Conform regulamentului local de urbanism pentru zona centrala s-a stabilit:

 • - amplasarea construcțiilor noi fata de aliniament se va face cu respectarea configurației existente specifice;

 • - regimul de inaltime maxim admis este de șapte niveluri supraterane

 • - inaltimea maxima admisa a clădirilor, masurata Ia cornișa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 25,00m

 • - inaltimea maxima admisa a clădirilor, masurata la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 30,00m

 • - POT max = 80%

 • - CUT max ~ 8,00

Construcția are regim de inaltime P+3 - P+4, iar spațiul la care se intervine se afla la parterul acesteia.JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUN1CIPIUI Hi BACĂU


CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr•           di2 L AUG.

Arhitect ș^f,


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010

scara 1:2.000

646400                         646500                         646600646400                         646500                         646600                         646700

Amplasament nr. cadastral: 61851, UAT Bacau


Limita intravilan


1' Delimitare UAT

'nfggislrBte„§g570'‘ ziua ....QZ.Iuna .OS-untjgQ.'ÎB Copi$ conformă cu exemplarul din arhiva BCPL Bacău eliberată la tisla de..............•404)8.2018....................

1 S’i’u! ..,20 |gj.........cu chitanfa nr, oaz.../...........

P&lerpn!________________ .Rodami-Daniel...........................

*-s- .

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM Nr.Țo din 2 AU&2M

Arhitect șeC


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau


Socii

AvwnrțX

Jt ri        statute.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 61851-C1-U27 BacauUnitate individuală


 • A. Partea I. Descrierea Imobilului

rn

Adresa: Loc. Bacau, Str Nicolae Titulescu, Nr. 3, Jud. Bacau

Părți comune: casa scării, Itrarea principala, trotuar de protecție si acces, instalații; - electyrica, telefonica

termica, apa - canai, pereți despărțitori intre a

partamente, acoperiș.

■Y.     j

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă țmp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

61851-C1-U27

185,3

0

46/238

t'LTOl RE -'"'S TĂ'R E C1V IȚĂ compusa din: sala de oficiere, hol, birou, arhiva, hol, magazie, toaleta, birouri, hol, arhiva, camera paza, magazie, cota indiviza teren aferent 46,03 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

  Referințe

  11035 / 16/02/2018

  Act Administrativ nr. HOTARARE 22, din 31/01/2018 emis de Consiliul Local al Municipiului Bacau, Anexa -Inventarul bunurilor;

  R1 înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL BACAU, CIF:27824497, domeniu public

  C. Partea III. SARCINI.

  înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2Anexa 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Bacau, Str Nicolae Titulescu, Nr. 3, Jud. Bacau

Părți comune: casa scării, itrarea principala, trotuar de protecție si acces, instalații; - electyrica, telefonica termica, apa - canal, pereți despărțitori intre apartamente, acoperiș.

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

61851-C1-U27

185,3

0

46/238

CLĂDIRE - STÂftE CIVILA compusa din: sala de oficiere, hol, birou, arhiva, hol, magazie, toaleta, birouri, hol, arhiva, camera paza, magazie, cota indiviza teren aferent 46,03 mp

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.10/27-07-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

^Aslsî’eht Registrator., i braîl

IașiștenjData soluționării,


09-08-2018

Data eliberării, WW?

1


Pagina 2 din 2

"ancpi

AUExn&’Kwnt»>ițu

Oi 1. fi 0-* i »'«■<•■ ,1 n «HrmrMMțSeHUKi


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BACAU

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Bacau

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr, 61851 Bacau


 • A. Partea 1. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3762

Nr. cadastral vechi: 1226

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Bacau, Str Nicolae Titulescu, Nr. 3, Jud. Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

—--

Observații / Referințe         \

Al

61851

-

Construcția CI înscrisa in CF 61851-C1;       f -■   *-v. i

teren cu bloc de locuințe                         ‘          - Ă/ • B. Partea ii. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2312/10/02/2000

  Lege nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762)

 • C. Partea III. SARCIHI

  /J

  înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  22739 / 17/06/2011

  Certificat Moștenitor nr. nr. 18 si nr. 19 din 2011 emis de BNP NEAGU MARIA CĂTĂLINĂ (contract de vanzare cumpărare nr. 248 din 1990 IJGCL BACAU):

  CI

  se înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 6 sc.A in suprafața de 15,50 mp, in favoarea numitei Gavrilescu Ioana

  Al

  OBSERVAȚII; (provenita din conversia CF 3762) CF 61851-C1-U4

  14947/04/05/2012

  Certificat De Moștenitor nr. 6, din 12/04/2012 emis de BNP NEAGU MARIA CĂTĂLINĂ;

  C2

  drept de folosința pentru suprafața de 14mp teren aferent apartamentului nr.12, sc.A

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762) 61851C1-U6

  11450 / 21/02/2013.

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. sub nr,864/1995;

  C3

  se noteaza dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 9 sc.B in suprafața de 9,77mp

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762) CF 61851-C1-U8

  41687 / 16/09/2013

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. nr. 11636, din 07/08/1992 emis de Notariatul de Stat Județean Bacau:

  C4

  se noteaza dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 5 sc.B în suprafața de 14,14 mp . intabulat in cf 61851-C1-U9

  Al

  OBSERVATU: (provenita din conversia CF 3762)

  3618 / 31/01/2008

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 4168/1998 emis de BNP Filip Gelu;

  înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  C5

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 9,65 mp teren aferent ap. 7 , Sc. B ,

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762}

  2661/29/01/2009                                          V

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 321 din 2009 emis de NP MOhlA DRAGOMIR1;

  C6

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 13,74 mp teren aferent ap. 8 , Sc. A

  '  >      Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762)

  IE.61851-C1-U13

  2291

  38 / 08/08/2006

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 837/1992 emis de RAAIFLET BACĂU;

  C7

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 14,14 mp teren aferent ap. 4 , Sc. C

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762) UJ.61851-C1-U14

  15077 / 03/06/2005

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1735/2005;

  C8

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 15 mp teren aferent ap. 4 , Sc. B

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762)

  17619 / 26/03/2014

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 112/1991;

  C9

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei Indivize de 18,25 mp teren aferent ap. 13 , Sc. B

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762) CF 61851-C1-U15

  31587 / 06/06/2014

  Certificat De Moștenitor nr. 47/2014;

  CIO

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de!5 mp teren aferent ap.12 , Sc. B ,

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762) CF 61851-C1-U17

  30537 / 24/12/2003

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 4440/2003;

  Cil

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 11M38 mp teren aferent ap.3. Sc C

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762) CF 61851-C1-U18

  27492 / 21/11/2003

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 4184/2003;

  C12

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de!2,16 mp teren aferent ap.5 , Sc. C

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762) CF 61851-C1-U19

  19130 / 18/08/2003

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3399/2003;

  C13

  Se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.l sc, A In suprafața de 11,26 mp

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762) CF 61851-C1-U20

  285'

  L / 12/02/2002

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 458/2002 emis de BNP Manole Uliana;

  C14

  se inscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 14,15 mp teren aferent ap.6 , Sc.C .

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762)

  2535 / 14/02/2000

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 894/2000 emis de BNP Isache Ștefan;

  C15

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 14,86 mp teren aferent ap. 12 ,Sc. C

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762)

  12152 / 27/05/2000

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 49/2000 emis de AV.BIRGĂOANU ALEXANDRU;

  C16

  se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 9,41 mp teren |               A1

înscrieri privind dezmembrăm Intel© dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

CI 6

aferent ap.6,sc.B

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762) Ui 61851-C1-U25

78057 / 12/10/2016

Certificat Legatar nr. 34, din 14/10/2010 emis de BNP Ladan Dumitrîea (Certificat de moștenitor nr. 7 din

24.11.1995 BNP Manole Lîliana, Contract de vanzare cumpărare nr. 13447/30,07.1992 RAAIFLET BACAU):

C17

Se înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 10, sc. B in

suprafața de 15,35 mp CF 61851-C1-U26

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3762)

11035 / 16/02/2018

Hotarare nr. 22, din 31/01/2018 emis de Consiliul Local;

C18

drept de folosința pentru suprafața de 46,03mp teren aferent clădire Starea Civila 61851-C1-U27

Al

Pagina 3 din 5

Anexa Nr. 1 La Partea I

TerenNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

61851

*

teren cu bloc de locuințe

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra viian

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

15.209

2

3

1.574

3

4

2.377

4

5

2.902

5

6

3.243

6

7

0.904

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

7

8

16.268

8

9

10.132

9

10

16.159

10

11

2.169

11

12

1.146

12

13

3.18

13

14

1.047

14

15

2.252

15

16

16.203

16

17

10.043

17

18

23.091

18

1

2.539


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr. Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

58570

07-08-2018

10-08-2018

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou-

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.


S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.10/27-07-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 09-08-2018

Data eliberării, w


Asistent Registrator.


ELENABRAILfr

I BRAiL.-1

(parafași]

V


ASISI H NI R       A 10R/ I ■

^Referent,


st


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 5 din 5


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010

scara 1:2.000Amplasament nr. cadastral: 61851, UAT Bacau


Limita intravilan' Delimitare UAT

v sî'isfe 58570        07 ,ur,'! 08    2018

Ccpi» cCr.tofrng cu exemplartl dm a'hi.s BCPI Baciv

e>>heratt la data do 10-,08,2018

•     30 tei            ;j A' OP2

Podaai DanieJ

LL__ROMÂNIA


Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 13794/NA 2781/16.11.2018

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Modernizare și reabilitare clădire (fostă Stare Civilă)” propus a fi amplasat în Bacău, strada Nicolae Titulescu, nr.3, județul Bacău, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 13794/08.11.2018;

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - prin proiect se propune reabilitarea, modernizarea, recompartimentarea spațiului în vederea funcționării unui Centru de Informare pentru Cetățeni.

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Conform cerințelor Legii 211/2011, producătorii de deșeuri au obligația de a colecta selectiv toate tipurile de deșeuri generate și de a le stoca temporar în containere și spații adecvate, urmând a fi predate către societăți autorizate în valorificarea sau eliminarea acestora ;

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.


Șef Serviciu

Avize,Acorduri, Autoriza /jfiiliana Bejan ftf
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU


Strada Oituz, nr. 23. Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056


E-mail; oftlce@apmbc.anpm.ro; Pagina web: http://apmbc.anpm.ro/


DELGAZ GR1D SA, str. Pandurilor nr. 42 nr., cod 540554, Tirgu Mureș

MUNICIPIUL BACAU -

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 234547427 Fax 0

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Tîrgu Mureș dclga2-grid.ro

Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.htulcscu 33, 600049, Bacau

Județul: Bacău

T 0234205474

F 0234205003

Bacau, 05.11.2018

DAN CIUCU T0755141664 r

Stimate client,

r

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1002012414 emis în data de 05.11.2018

Cu respect, ing. Dan Ciucu Emitent

Aviz de amplasament favorabil

.1002012414___________________ .05.11.2018__________

ftuntâr avii                                     Eliberai la dala

1) Persoană juridică


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Tirgu Mureș dclgaz-grid.ro


.MUNICIPIUL BACAU -

Denumirea cansumatorulsjl

fsr. inregfitrare ia Rcg, Comcrțuîui

.4278337

col

Atribut Cscaf

Reprezentat^) prin

In calitate de


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. ,1002004596______/ 29.10.2018__________________

pentru obiectivul : .Modernizare si reabilitare cladirețfosta stare civila)_____________________________________________

de la adresa str. .NICOLAETITULESCU__

nr..?__bl./sc.,_____________ . ap.._______cod postai ,600049 localitate.BACAU_______________________

comuna t_________________sector, județ.Bacău__

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice in vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea,

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Modernizare si reabilitare cladirețfosta stare civila) in funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele;

-rețele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m; •rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m; -rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m; NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT; NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice. In amonte de punctul de racordare;

(

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației in vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele in vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro în centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electrîcitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism in baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, Ia cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, in condițiile in care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. A1 și a certificatului de urbanism nr. 673/24.08.2018


Consiliul director

Perene Csufak

(Director General)

Carmen Teona Oltean

(Director General Adj.) Petre Radu

(Director Genera! Adj.)

0

Sediul Central; Tirgu Mureș

CUI. 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/2O00

Capital social subscris ți vărsat.

773.257.777,60 ROM

ROTI RN CB002600635177DOD3

BCR Bacău


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titutescu 33,600049, Bacau

Județul; Bacău

T0234205474

F 02342050B9


DAN CIUCU

T 0755141664

F


,1002012414 Nr.

,05.11.2018

Data


1/2


3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de                            lei, s-a achitat cu

chitanța nr. <------------------------/.------------------------

• Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

- în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

> în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

■ Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

 • - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Se vor respecta prevederile normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat in Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE. -In apropierea FB .blocului de măsură si a cablurilor de alimentare nu se vor executa lucrări care sa afecteze instalațiile electrice. -Solicitantul si executantul lucrărilor de modernizare, școala sunt direct răspunzători material si penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalații electrice sau accidente de munca. Solicitantul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparație a instalațiilor deteriorate, precum si a daunelor cauzate de întreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru modernizare si reabilitare clădire "(FOSTA STARE CIVILA)"Coordonator Echipa Atxes Rețea

,ing. Adrian Chioncu_________

Reprezentat prin (Hume, Prenume, ștampilă)

2/2

SEF PROIECT :


REDACTAT:


DIRECTOR :


CerințaS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/$/2017


NUME:DENUMIREAPROIECTULUI: Modernizare sl reabilitare

clădire (fosta Stare Civila)

AMPLASAMENT: Strada Nicolae Titulescu nr.3, Mun. BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau


SCARA

1:5000


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Nr. 2245 din 28.11.201 §


Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

str. Calea Mărășești, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

Spre știință: Instituția Prefectului - Județul Bacău

AVIZUL nr. 99/Z/28.11.2018

privind modernizare și reabilitare clădire (fosta Stare Civilă) str. Nicolae Titulescu, nr. 3, municipiul Bacău, județul Bacău

în zona de protecție a monumentelor istorice, conform P. U. G. municipiul Bacău (aviz 396/U/2010 eliberat de Ministerul Culturii)

f               Obiectivul: modernizare și reabilitare clădire (fosta Stare Civilă)

Adresa: str. Nicolae Titulescu, nr. 3, municipiul Bacău, județul Bacău

Certificat de urbanism: nr. 673 din 24.08.2018

Titlu proiect: MODERNIZARE ȘI REABILITARE CLĂDIRE (FOSTA STARE CIVILĂ)

Nr. proiect: 29/2018

Faza: D. A. L. I.

Proiectant; S. C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S. A.; Șef proiect: C. Arh. Alex Panaitescu

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Documentația, înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Bacău cu nr, 2245/29.10.2018, cuprinde: certificat de urbanism; extras din planul cadastral pe ortofotoplan; anexa 2B la proiectul de hotărâre al CL Bacău; extras de Carte Funciară; releveu Stare Civilă; memoriu tehnic; plan de încadrare în zonă; plan de situație; plan parter releveu existent; plan parter intervenții; secțiuni existent releveu; fațade existente releveu; plan parter propunere; secțiuni propunere; fațade propunere; montaj fotografic și planșe desfășurări stradale.

Documentația propune modernizarea și reabilitarea clădirii fostei Stări Civile, din str. Nicolae Titulescu, nr. 3, municipiul Bacău, județul Bacău.

în urma analizării documentației în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 - Iași, din data de 20.11.2018 și în baza articolului 26, alin. (1), pct. 7 din Legea nr. 422/2001, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm:

AVIZUL FAVORABIL

cu următoarea condiție: la faza D. T. A. C. se va reveni pentru obținerea avizului din partea Direcției Județene pentru Cultură Bacău.

Consilier superior delegat cu atribuții conform Ordinului MCIN nr. 264/26.07.2018

Consilier superior

Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții

Prezentul DALI reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

 • A.PIESE SCRISE:

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1. Denumirea obiectului de investiție:

“Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila)”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/lnvestitor:

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.3. Ordonator de credite(secundarZtertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:

 • 2.1. Prezentarea contextului: - politici, strategii, legislații, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

- Bacaul este municipiul de reședința al județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii serviciilor pentru populație, la furnizarea de informații pentru cetateni, precum si la alinierea municipiului la tendințele Europene de folosire la maxim a spatiilor existente din municipii si orașe.

Acțiunile întreprinse in acest sens se înscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a funcțiunii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului construit existent, intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a clădirilor si spatiilor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau si creșterea oportunităților pentru locuitorii municipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității clădirilor de componente noi prin amenajari interioare.

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si deficientelor:

Terenul pe care este amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, pe strada Nicolae Titulescu Nr.3, conform planului topo anexat.

2f>


Spațiul studiat este inventariat pe o suprafața utila de 185,3 mp. la parterul blocului nr. 3 de pe Strada Nicolae Titulescu, conform HCL nr. 22 din 31.01.2018. Pentru a putea fi utilizat in scopul fuctionarii unui Centru de informare pentru cetateni, spațiul din strada Nicolae Titulescu nr.3 ocupat in prezent de Serviciul de Stare Civila, necesita lucrări de reabilitare si amenajare corespunzătoare.

In spațiul situat in str. Nicolae Titulescu nr.3, isi desfasoara activitatea Serviciul de Stare Civila, avand o compartimentare specifica acestui serviciu.

Deficiente:

 • - Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea activitatilor de informare in zona.

 • - Starea precara in care se afla clădirea existenta.

 • - Impactul negativ pe care-l are obiectivul neamenajat asupra zonei.

 • - Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului spațiului din clădire si zonei.

în urma vizitelor pe teren și a consultării cetățenilor cu privire la gradul de informare și de satisfacere al necesităților pe care îl oferă clădirile de profil din municipiu, a fost identificat pe strada Nicolae Titulescu nr.3 necesitatea curățării și igienizării interioare a Fostei clădiri a Stării Civile, cat si recompartimentarea interioara a acesteia cu pereți ușori, astfel incat acesta sa primească o noua funcțiune (aceea de Punct de informare).

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea clădirii care face obiectul prezentului proiect “Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila)”

 • - se dezvolta infrastructura informaționala pentru populație astfel:

 • - informare turistica

 • - informare cu privire la modalitățile de plata a unor taxe si servicii

 • - informare cu privire la activitatile si evenimentele ce se desfasoara in Municipiu

 • - Informare cu privire la activitatea Consiliului Local si a proiectelor in desfășurare

 • 3.Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament aferent investiției este situat in intravilanul Municipiului Bacau, jud. Bacau. Terenul de amplasament face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

Terenul de amplasament face parte dintr-un ansamblu urbanistic existent si are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord     :      Str.Nicolae Titulescu

 • -  Est      :     Teren Primăria Bacau

 • -  Sud      :      Str.Paun Pincio Ion

 • -  Vest     :      Teren Primăria Bacau, Str.Trandafirilor

Suprafața de teren este plana iar zona nu este inundabila.

Nu exista obligații de servitute;

 • b) Relații cu zonele invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile:

Spațiul fostei Stări Civile este la parterul Blocului de locuințe Nr.3 ce este dispus intre străzile adiacente Nicolae Titulescu la Nord si Str.Paun Pincio Ion la Sud. In partea de Vest, clădirea se învecinează cu un scuar mărginit cu banei si un spațiu verde. Momentan in clădire se intra prin trei accese, unul dinspre Nord (de pe trotuarul existent), acces ce da in sala de ceremonii, al doilea dinspre Vest (din scuarul betonat) si al treilea acces dinspre Sud ce da in zona de birouri.

 • c) Date seismice si climatice:

1 .Clima

Din punct de vedere clmateric Municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, verisecetoase si călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generala a atmosferei, radiația solara, relieful) si antropoci, orașul insusi avand un rol esențial in creșterea propiei topoclime printr-o serie de factori care se manifesta constant (materiale de construcții, profilul accidentat, spatiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzire artificiala, poluarea atmosferei). Acțiunea comuna a acestora determina perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, cosencinta directa fiind diconfortul urban.

Temperatura medie anuala este de 9°C, oscilând intre -4°C, in luna ianuarie,

si +20.6 °C, in luna iunie, constandu-se o ușoara modificare a regimului termic in ultimii ani datorita lacurilor de acumulare, încălzirii globale si poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuala de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferente intre sezonul cald (82.8 mm-luna iunie) si cel rece (24 mm-luna februarie).

Aversele sunt frecvente in lunile iulie- august.

2.Seismicitatea

Din punct de vedere seismic amplasamentul este situate in zona cu valoarea de vârf al accelerației terenului ag=0,35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani,conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat in zona are perioada de colt Tc=0,7s conform P100-1/2013.

• Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este III, iar categoria de importanță este “C” (normala) conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a clădirii este II.

 • d) Studii de teren:

Datorita faptului ca amenajările se fac la interior, nu au fost necesare studii de teren.

 • e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente :

 • - In spațiul supus studiului exista un tablou electric in zona sasului de langa grupul sanitar existent, ce alimentează spațiul la curent electric.

 • - Spațiul dispune de racord la rețeaua de termoficare «Thermoenergy» prin calorifere din fonta si țevi din pexal îngropate in pardoseala.

 • - Obiectivul este racordat si la canalizare si la apa curenta in grupul sanitar din cadrul spațiului existent.

 • f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția.

In zona limitrofa spațiului studiat nu sunt factor care sa afecteze din pune de vedere climateric.

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

In zona invecinata se afla Teatrul Bacovia, ce are regim de monument istoric.

 • - Distanța obiectivului față de TEATRUL BACOVIA este de 120m. Aceasta construcție are regim de monument si nu va fi afectata.

Aflat la peste 100 de metri fata de aceasta, obiectivul amenajat nu influienteaza cu nimic, nefiînd in contact vizual cu TEATRUL, cele doua clădiri fiind separate de doua rânduri de blocuri.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune:

Spațiul existent de la parterul blocului nr.3 avea funcțiunea de Stare Civila si arhiva documente si este în posesia Primăriei Bacau.

 • b) Destinația construcției existente;

Destinația spațiului din construcției existente este Stare Civila.

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz;

Construcția existenta nu se afla pe lista monumentelor istorice. Clădirea se afla in zona de protecție a Teatrului Bacovia dar nu-l influențează deoarece nu este in câmpul vizual cu acesta (sunt despărțite de doua rânduri de blocuri).

 • d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Imobilul se afla in:

 • - zona II —zona cu regim de inaltime pentru construcții impus

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural

 • - zona veche a municipiului.

Funcțiunea dominanta a zonei este data de instituțiile publice si servicii, ea avand un caracter predominant administrativ si comercial.

Zona centrala este compusa din:

 • - locuințe colective existente

 • -  locuințe individuale existente

 • -  instituții publice si servicii existente si propuse

 • -  spatii verzi existente si propuse

 • - cai de comunicații rutiere existente si propuse.

Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt rețele tehnico-edilitare si construcțiile aferente.

Utilizări admise

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative si cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zona centrala:

 • - funcțiuni administrative

 • - funcțiuni financiar-bancare

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban

 • - funcțiuni de cult

 • - funcțiuni de culture

 • - funcțiuni de invatamant

 • - funcțiuni de sanatate

 • - funcțiuni de loisir public

 • - funcțiuni de turism cu caracter intraurban

 • -  funcțiuni aferente infrastructurii de transport public

 • -  locuințe colective

 • -  servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate)

 • - echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Utilizări interzise

 • - s-au stabilit pentru activitati care generează noxe si care nu sunt direct legate de activitatile permise in zona: activitati de depozitare en gros, activitati de comerț sau prestări servicii desfășurate in construcții provizorii amplasate pe domeniul public sau pe cel aflat in administrarea Consiliului Local

 • - sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise

- sunt interzise mansardarea, supraetajarea si extinderea construcțiilor de iocuinte colective existente cu regim inalt de înălțime, pana a întocmirea unui P.U.Z. pentru zona centrala.

Conform regulamentului local de urbanism pentru zona centrala s-a stabilit:

 • - amplasarea construcțiilor noi fata de aliniament se va face cu respectarea configurației existente specifice;

 • - regimul de înălțime maxim admis este de șapte niveluri supraterane

 • -  inaltimea maxima admisa a clădirilor, masurata la cornișa superioara sau Ia aticul ultimului nivel neretras, in punctul cel mai inalt, nu va depăși 25,00m

 • - inaltimea maxima admisa a clădirilor, masurata la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, in punctul cel mai inalt, nu va depăși 30,00m

 • - POT max = 80%

 • - CUT max = 8,00

Construcția are regim de înălțime P+3 - P+4, iar spațiul la care se intervine se afla la parterul acesteia. Se solicita “Modernizare si reabilitare clădire (fosta stare civila)”

Utilități existente in zona:

Energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

 • a) Categoria si clasa de importanta

• Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este III, iar categoria de importanță este “C” (normala) conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este II.

 • b) Cod in Lista monumentelor istorice,după caz:

Clădirea nu face parte din lista monumentelor istorice.

 • c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Construcția nu mai are acte care sa ateste perioada de construire, si planșele care s-au pastrat sunt puține si foarte deteriorate.

Construcția a fost executata aproximativ in perioada anilor (50-60) cel mai probabil in anul 1959.

 • d) Suprafața construita:

S construita spațiu = 236,12mp, S utila spațiului studiat - 185,30mp

 • e) Suprafața construita desfasurata:

S desfasurata spațiu = 236,12mp

 • f) Valoarea de inventar a construcției: 492.089,76 lei (S utila = 185,30mp) Valoarea de inventar teren aferent: 26.990,46 (S = 46,03mp in indiviziune)

q) Al ti parametri, in funcție specificul si natura construcției existente.

Spațiul este situat la parterul blocului de locuințe Nr.3 de pe strada Nicolae Titulescu. Clădirea are regimul de inaltime S+P+4 si funcțional este bloc de locuințe collective cu spatii comerciale la parter.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasari diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurala inițiala greșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Spațiul Stării Civile amplasat in Str. Nicolae Titulescu nr.3, Municipiul Bacau, Județul Bacau face parte din tronsonul central al blocului cu regimul de înălțime - S+P+4, de forma literei “U” in plan, cu perimetrul blocului de = 130,44ml si Sc bloc = 565mp cu inaltimea H bloc = 14,50 m.

Sistemul de fundații - Fundațiile de tip pahar, in zona studiata (scara B) si fundații tip radier in zona scărilor A si C unde este zona de subsol tehnic. Fundațiile pahar sunt legate intre ele cu grinzi de echilibrare realizate din beton armat, grinzi dispuse perimetral si pe cele doua direcții perpendiculare.

Structura de rezistenta - a blocului in care se afla zona studiata este realizata din cadre de beton armat (stâlpi si grinzi) închise cu zidărie de BCA. Planseele, atat peste subsolul parțial cat si peste nivelele intermediare de nivel sunt realizate din beton armat monolit.

Acoperișul - blocului are acoperiș de tip terasa necirculabila cu straturile aferente.

Realizata cel mai probabil la nivelul anilor 1960, clădirea are statutul de clădire cu risc seismic moderat.

Identificarea eventualelor defecte sau deficiente de alcătuire a elementelor

C          In urma analizei elementelor structurale - cadre din elemente monolite de beton

armat, pereți neportanti dispusi perimetral, pereți despărțitori, planseu terasa parțiala -constatam următoarele:

 • * Apreciem ca la nivelul fundațiilor s-a respectat cota de fundare din proiectul ce a stat la baza realizării construcției;

 • * In zona studiata la nivelul soclului se afla parapetul din zidărie placat cu marmura la exterior pe care sprijină tamplaria din aluminiu.

 • * Nu se constata tasari inegale ale fundației.

S-au identificat crăpături in tencuielile de la pereții nestructurali. Instalațiile sanitare insuficiente si cu grad mare de uzura. Tamplaria exterioara existenta din aluminiu nu mai corespunde standardelor actuale. Tamplaria interioara din lemn (glasvand) este degradata. Tavanele din gips carton cu elemente din ipsos (scafe si volute) sunt demodate. Pardoselile sunt din gresie ce prezintă deteriorări in urma traficului intens si a timpului. Compartimentările nu mai corespund funcțiunii noi propuse.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii,

(j

 • 1. Degradări produse de acțiunea cutremurelor

 • - fisuri si deformatii remanente in zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților si grinzilor - nu s-au observat

 • - fracturi si fisuri remanente înclinate produse de torta tăietoare in grinzi - nu s-au observat

 • - fracturi si fisuri longitudinale deschise in stâlpi si/sau pereți produse de eforturi de compresiune - nu s-au observat

 • - fracturi sau fisuri înclinate produse de forte tăietoare in stâlpi si/sau pereți - nu s-au observat

 • - fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor in noduri - nu s-au observat

 • - cedarea ancorajelor si innadirilor barelor de armatura - nu s-au observat

 • - cedarea sau fisurarea pronunțata a planseelor - nu s-au observat

 • - cedări ale fundațiilor sau terenului de fundare - nu s-au observat

 • 2. Degradări produse de încărcările verticale

 • - Fisuri si degradări in grinzi si plăcile planseelor - nu s-au observat

 • - Fisuri si degradări in stâlpi si pereți - nu s-au observat in stâlpi, s-au constatat fisuri vizibile prin var.

 • - Degradări produse de incarcarea cu deformații (tasarea reazemelor, contracții, acțiune temperaturii, curgerea lenta a betonului) - nu s-au observat

 • - Degradări produse de o execuție defectuoasa (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.) - nu s-au observat

 • - Degradări produse de factori de mediu: inghet-dezghet, agenti corozivi chimici sau biologici, etc., asupra:

 • - betonului

 • - armaturii de otel (inclusiv asupra proprietăților de aderenta ale acesteia) - nu s-au observat

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu e cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

Nu s-a intocmit expertiza tehnica sau audit energetic deoarece consolidarea clădirii nu face obiectul prezentei documentații si nici creșterea performantei energetice (imbunatatirea clasei energetice) a clădirii.

 • a) Clasa de risc seismic;

Nu este cazul.

 • b) Prezentarea a minim doua soluții de intervenție:

Soluția de intervenție minimala pentru “Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila)”din Str. Nicolae Titulescu Nr.3, Municipiul Bacau, Județul Bacau presupune parcurgerea următoarele etape:

 • - Demontarea pereților din lemn, a tavanelor din gips-carton, a scenei din lemn, a tamplariei exterioare existente precum si a instalațiilor deteriorate.

 • - întreg spațiu va fi impartit in doua zone principale: o zona de programare si așteptare si o zona de lucru, separate prin usa dubla din tamplarie de PVC, care sa poata fi închisa.

 • - In cadrul zonei de așteptare se vor realiza următoarele:

 • • O zona cu scaune pentru așteptare,

 • • Un spațiu de amplasare a unui info-chiosc electronic de la care cetățenii vor selecta aria de interes si vor primi un bon cu număr de ordine pentru ghișeul (biroul) specializat in rezolvarea respectivei probleme,

 • • O masa cu scaune unde cetățenii sa poata redacta cereri,

 • • Un birou de tip recepție unde vor fi amplasate doua calculatoare si un echipament multifuncțional pentru tipărire si copiere, care vor fi utilizate de către cetateni in scop de informare si contra cost, ce va fi operat de un angajat CIC, pentru realizarea de copii ale unor documente care urmeaza a fi depuse la birourile CIC sau pentru tipărirea unor documente pe care cetățenii le au sub forma electronica,

- In cadrul zonei de lucru vor exista următoarele:

 • • Acces către o zona cu toalete pentru public.

 • • 8 birouri pentru lucratorii CIC. Fiecare birou va fi dotat cu calculator (cu monitor si USB) si imprimanta cu coduri de bare,

 • • Se va realiza un birou pentru coordonatorul serviciului CIC, un spațiu inchis din tamplarie de PVC cu vedere prin geam cu jaluzele orizontale atat către zona de așteptare (pentru a sesiza eventualele situații de aglomerație si a putea lua masuri organizatorice de eficientizare a activitatii), precum si către zona de lucru, pentru a observa activitatea angajatilor CIC.

 • • Se va realiza un birou inchis unde se va instala punctul de scanare a documentelor,

 • • Se va realiza un spațiu de păstrare temporara a documentelor (după ce sunt primite si inregistrate, dosarele sunt colectate si duse (periodic) la statia de scanare. După ce sunt scanate, dosarele vor fi depozitate temporar intr-un spațiu, pana când sunt prelevate (eventual la final de zi lucratoare) si trasportate in sediul principal al primăriei, in vederea repartizării către persoanele si serviciile relevante,

 • • Se va realiza un spațiu pentru un echipament multifuncțional de tipărire, copiere si fax care va fi utilizat de lucratorii din CIC,

 • • Realizarea accesului către o zona cu toalete pentru personal printr-un sas.

 • • Se va realiza un spațiu tehnic (separat sau in camera de scanare) unde sa se poata instala un rack (cabinet de perete), cu dimensiuni 15U, pentru echipamente de comunicații de date si telefonie.

 • • Spațiul tehnic se va ilumina corespunzător, conform normelor in vigoare pentru spatii de birouri,

 • • Se va realiza cablare structurata voce si date la fiecare birou sau echipament instaslat. De asemenea, se va realiza un canal de acces din exteriorul clădirii pana la rack-ul cu echipamente de comunicație,

 • • Se va realiza un tavan casetat in care se vor incorpora corpurile de iluminat si gurile de ventilație si răcire, sub care se va realiza cablarea structurata care apoi va cobori pana la fiecare birou in parte, fie perimetral.

In dimensinarea si amplasarea instalațiilor sa tinut cont de poziționarea si caracteristicile echipamentelor indicate in Studiul de Fezabilitate privind ” SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL INTERACȚIUNII CU CETĂȚENII SI GESTIUNEA INCIDENTELOR CARE AFECTEAZA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU”,

 • - Reabilitarea si modernizarea instalațiilor electrice (inclusiv curenti slabi), sanitare si termice,

 • - Echipamentele destinate funcționarii rețelei imformatice, vor avea un circuit electric separat,

 • - înlocuirea tamplariei din Aluminiu (aurie), cu alta noua tot din Aluminiu (alba). Finisarea soclului de la fațada principala cu tencuiala structurata de tip Baumit (uri).

Soluția de intervenție maximala pentru “Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila)” din Str. Nicolae Titulescu Nr.3, Municipiul Bacau, Județul Bacau presupune parcurgerea următoarele etape:

 • - Demontarea glasvandurilor din lemn si aluminiu, a pereților din BCA ce delimitează podiumului de oficiere casatorii, a podestului din lemn, a tamplariei existente precum si a instalațiilor deteriorate.

 • - întreg spațiu va fi impartit in doua zone principale: o zona de programare si așteptare si o zona de lucru, separate prin usa dubla de tamplarie de PVC, care sa poata fi inchisa.

 • - In cadrul zonei de așteptare se vor realiza următoarele:

 • • O zona cu scaune pentru așteptare,

 • • Un spațiu de amplasare a unui info-chiosc electronic de la care cetățenii vor selecta aria de interes si vor primi un bon cu număr de ordine pentru ghișeul (biroul) specializat in rezolvarea respectivei probleme,

 • • O masa cu scaune unde cetățenii sa poata redacta cereri,

® Un birou de tip recepție unde vor fi amplasate doua calculatoare si un echipament multifuncțional pentru tipărire si copiere, care vor fi utilizate de către cetateni in scop de informare si contra cost, ce va fi operat de un angajat CIC, pentru realizarea de copii ale unor documente care urmeaza a fi depuse la birourile CIC sau pentru tipărirea unor documente pe care cetățenii le au sub forma electronica,

 • - In cadrul zonei de lucru se vor realiza următoarele:

 • • Acces către o zona cu toalete pentru public.

 • • 8 birouri pentru lucratorii CIC. Fiecare birou va fi dotat cu calculator (cu monitor si USB) si imprimanta cu coduri de bare,

 • • Se va realiza un birou pentru coordonatorul serviciului CIC închis realizat din tamplarie de PVC, cu vedere prin geam cu jaluzele orizontale atat către zona de așteptare (pentru a sesiza eventualele situații de aglomerație si a putea lua masuri organizatorice de eficientizare a activitatii), precum si către zona de lucru, pentru a observa activitatea angajatilor CIC.

 • • Se va realiza un birou închis unde se va instala punctul de scanare a documentelor,

 • • Se va realiza un spațiu de păstrare temporara a documentelor (după ce sunt primite si înregistrate, dosarele sunt colectate si duse (periodic) la statia de scanare. După ce sunt scanate, dosarele se vor depozitate temporar intr-un spațiu, pana când sunt prelevate (eventual la final de zi lucratoare) si trasportate in sediul principal al primăriei, in vederea repartizării către persoanele si serviciile relevante,

 • • Se va realiza un spațiu pentru un echipament multifuncțional de tipărire, copiere si fax care va fi utilizat de lucratorii din CIC,

 • •  Realizarea unui acces către o zona cu toalete pentru personal.

 • • Se va realiza un spațiu tehnic (separat sau in camera de scanare) unde sa se poata instala un rack (cabinet de perete), cu dimensiuni 15U, pentru echipamente de comunicații de date si telefonie.

® Spațiul tehnic va fi iluminat corespunzător, conform normelor in vigoare pentru spatii de birouri,

 • • Se va realiza cablare structurata voce si date la fiecare birou sau echipament instaslat. De asemenea, se va realiza un canal de acces din exteriorul clădirii pana la rack-ul cu echipamente de comunicație,

© Se va realiza un tavan casetat in care se vor incorpora corpurile de iluminat si gurile de ventilație si răcire, sub care se va realiza cablarea structurata care apoi va cobori pana la fiecare birou in parte, fie perimetral, fie cu ajutorul unor stâlpi de mobilier special amplasați in acest sens.

In dimensoinarea si amplasarea instalațiilor sa tinut cont de poziționarea si caracteristicile echipamentelor indicate in Studiul de Fezabilitate privind ” SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL INTERACȚIUNII CU CETĂȚENII SI GESTIUNEA INCIDENTELOR CARE AFECTEAZA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU”,

 • •  Reabilitarea si modernizarea instalațiilor electrice (inclusiv curenti slabi), sanitare si termice,

 • • Echipamentele destinate funcționarii rețelei imformatice, vor avea un circuit electric separat,

 • •  înlocuirea tamplariei din Aluminiu (aurie), cu alta noua tot din Aluminiu (alba). Finisarea soclului de la fațada principala prin placare cu marmura de Ruschita

 • c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • - Nu a fost necesara întocmirea unei expertize tehnice întrucât lucrările sunt de amenajari interioare si nu prevăd demolări de pereți nici macar nestructurali ai construcției existente, ci numai demontări a pereților de lemn si tavane false din gips-carton.

 • - Nu a fost necesar întocmirea unui Audit Energetic întrucât prin recompartimentarea interioara, schimbarea tamplariei exterioare si reabilitarea instalațiilor sanitare, termice si electrice NU SE MODIFICA CLASA ENERGETICA A SPAȚIULUI.

Lucrări interioare:

 • - înlocuirea tamplariei interioare.

 • - Recompartimentarea spațiului si creearea unui nou grup sanitar.

 • - înlocuirea tuturor pardoselilor si refacerea acestora.

 • - înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare si termice interioare, cu soluții tehnice adecvate momentului.

Lucrări exterioare:

 • - Finisarea soclului cu tencuiala structurata/respectiv marmura de Ruschita.

 • - Refacerea glafurilor exterioare si interioare la ferestre;

 • - înlocuirea tamplariei exterioare

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate.

Concluzii si recomandări

Masurile de intervenții au fost propuse in 2 variante: Minimala si Maximala

In urma analizei ambelor soluții se recomanda soluția de amenajare minimala, care asigura realizarea funcțiunii in condiții bune, permițând remodelarea funcționala a spațiului ce va servi in continuare ca si Centru de Informare al Cetățenilor, precum si menținerea de izolare tehnica a imobilului.

Diferența dintre cele 2 soluții consta reducerea costurilor de realizare a finisajului soclului cu aproximativ 25 %.

 • 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora:

5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic:

SITUAȚIA EXISTENTA:

Spațiul supus analizei face parte din parterul blocului nr. 3, Scara B de pe Strada Nicolae Titulescu cu o suprafața utila a spațiului este de 185,3 mp.

Pentru a putea fi utilizat in scopul fuctionarii unui Centru de informare pentru cetateni, spațiul din strada Nicolae Titulescu nr.3 ocupat in prezent de Serviciul de Stare Civila, necesita lucrări de reabilitare si amenajare corespunzătoare.

In spațiul situat in str. Nicolae Titulescu nr.3, isi desfasoara activitatea Serviciul de Stare Civila, avand o compartimentare specifica acestui serviciu.

SITUAȚIA PROPUSA:

VARIANTA 1:

a) Demontarea pereților din lemn, a tavanelor din gips-carton, a scenei din lemn, a tamplariei existente, a tavanelor casetate precum si a instalațiilor deteriorate.

- întreg spațiu va fi impartit in doua zone principale: o zona de programare si așteptare si o zona de lucru, separate printr-un perete realizat din tamplarie de PVC cu inaltimea de 2,60m printr-o usa dubla, care sa poata fi închisa. Deasemenea se va închide zona de așteptare cu un perete din tamplarie de PVC cu usa simpla de acces intr-un hol ce da in sasul de legătură către grupul sanitar propus pentru public.

 • - In cadrul zonei de așteptare se vor realiza următoarele:

 • •  O zona cu canapele si o masuta pentru așteptare,

 • •   O zona de amplasare a unui info-chiosc electronic de la care cetățenii vor selecta aria de interes si vor primi un bon cu număr de ordine pentru ghișeul (biroul) specializat in rezolvarea respectivei probleme,

 • •   O masa cu scaune unde cetățenii sa poata redacta cereri,

 • •   Un birou de tip recepție unde vor fi amplasate doua calculatoare si un echipament multifuncțional pentru tipărire si copiere, care vor fi utilizate de către cetateni in scop de informare si contra cost, ce va fi operat de un angajat CIC, pentru realizarea de copii ale unor documente care urmeaza a fi depuse la birourile CIC sau pentru tipărirea unor documente pe care cetățenii le au sub forma electronica.

Aceasta zona de așteptare va avea o suprafața de 52,15mp cu finisaje din gresie ca pardoseala si var lavabil la pereți, iar tavanul va fi casetat.

 • - In cadrul zonei de lucru se vor realiza următoarele spatii:

• Un hol de acces către zona cu toaleta pentru public nou creata cu o suprafața de 6,10mp. Acest grup sanitar ce se va realiza prin recompatimentarea cu pereți din gips-carton a spațiului care actualmente are destinația de arhiva. Finisajele grupului sanitar pentru public vor fii: pardoseala din gresie, zugrăveli cu var lavabil la pereți si tavan.

Acest hol de acces va avea următoarele finisaje: pardoseala din gresie si zugrăveli din var lavabil la pereți si tavan. Deasemenea acest hol face legătură printr-un sas cu suprafața de 3,0mp către grupul sanitar pentru personal cu o suprafața de 1,7mp si un spațiu de depozitare cu o suprafața de 1,28mp. Atât sasul cat si grupul sanitar pentru personal vor avea ca finisaje: pardoseala din gresie si zugrăveli cu var lavabil la

pereți si tavan.

® Se va realiza un spațiu pentru 8 birouri pentru lucratorii CIC. Fiecare birou va fi dotat cu calculator (cu monitor si USB) si imprimanta cu coduri de bare. Acest spațiu se va amenaja pe o zona cu suprafața de 97,00mp cu finisaje astfel: pardoseli din parchet laminat, zugrăveli cu var lavabil la pereți si tavane casetate.

 • • Se va realiza un birou pentru coordonatorul serviciului CIC, realizat din pereți din tamplarie de PVC cu geam clar, cu vedere prin jaluzele orizontale atat către zona de așteptare (pentru a sesiza eventualele situații de aglomerație si a putea lua masuri organizatorice de eficientizare a activitatii), precum si către zona de lucru, pentru a observa activitatea angajați lor CIC. Acest birou pentru cordonatorul serviciului CIC (manager) va avea o suprafața utila de 10,60mp. cu finisaje: pardoseala parchet si var lavabil la stâlpii ce vor fi inchisi cu tamplarie din PVC cu inaltimea de 2,60m, cat si tavane casetate.

 • • Se va realiza un birou închis unde se va instala punctul de scanare a documentelor. Acest birou se va amenaja in încăperea care actualmente are aceeași destinație de arhiva. Spațiul destinat arhivarii si scanării se va desfasura pe o suprafața de 13,53mp si va avea următoarele finisaje: pardoseala din gresie si

( zugrăveli cu var lavabil la pereți si tavan.

 • • Se va realiza un spațiu de păstrare temporara a documentelor (după ce sunt primite si înregistrate, dosarele sunt colectate si duse (periodic) la statia de scanare. Acsest spațiu temporar se va realiza prin închiderea zonei dinspre camera ce aparține scării blocului si cei doi stâlpi circulari, cu pereți din gipscarton.

După ce sunt scanate, dosarele trebuie depozitate temporar intr-un spațiu, pana când sunt prelevate (eventual la final de zi lucratoare) si trasportate in sediul principal al primăriei, in vederea repartizării către persoanele si serviciile relevante,

 • • Se va realiza un acces către zona grupului sanitar pentru personal. Acest acces se va realiza prin delimitarea spațiului de birouri cu un perete din tamplarie de PVC cu inaltimea de 2,60m cu o usa de 0,80x2,10 cu supralumina de 0,8x0,5m.

® Se va realiza un spațiu tehnic in interiorul spațiului destinat scanării si arhivarii pentru instalarea unui rack (cabinet de perete), pentru echipamente de comunicații de date si telefonie. Acest spațiul tehnic se va ilumina corespunzător, conform normelor f in vigoare pentru spatii de birouri,

 • • Se va facilita cablarea structurata voce si date la fiecare birou sau echipament instaslat. De asemenea, se va realiza un canal de acces din exteriorul clădirii pana la rack-ul cu echipamente de comunicație,

 • • Se va realiza un tavan casetat in care se vor incorpora corpurile de iluminat si gurile de ventilație si răcire, sub care se va realiza cablarea structurata. In dimensionarea si amplasarea instalațiilor s-a tinut cont de poziționarea si caracteristicile echipamentelor indicate in Studiul de Fezabilitate privind ” SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL INTERACȚIUNII CU CETĂȚENII SI GESTIUNEA INCIDENTELOR CARE AFECTEAZA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU”,

® Se va realiza reabilitarea si modernizarea instalațiilor electrice, sanitare si termice,

 • • Înlocuirea tamplariei din Aluminiu (aurie), cu alta noua tot din Aluminiu (alba) cu 5 camere.

Finisarea soclului de la fațada principala cu tencuiala structurata de tip Baumit (gri). Aceasta finisare se va realiza prin dezafectarea marmurei existente si retencuirea.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant.

Vulnerabilități Tehnologica:

-Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • d) In zona invecinata se afla Teatrul Bacovia, ce are regim de monument istoric.

 • - Distanța obiectivului față de TEATRUL BACOVIA = 120m. Aceasta construcție are regim de monument si nu va fi afectata.

Aflat la peste 100 de metri fata de aceasta, obiectivul amenajat nu influienteaza cu nimic , nefîind in contact vizual cu TEATRUL, cele doua clădiri fiind separate de doua rânduri de blocuri.

 • e) Parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenții:

Regim de inaltime - PARTER

Ac clădire existenta = 565mp

Ac studiat = 230,42mp

Adc teren=565mp

Adc studiat=230,42mp

Grad II de rez. la foc

Cat "C" de importanta

Clasa III de imp.

P.O.T. existent = 40,78%

 • C.U.T. existent = 0,41

P.O.T. propus = 40,78%

C.U.T. propus = 0,41

±0,00 = 167,03

VARIANTA 2:

a) Demontarea pereților din lemn, a tavanelor din gips - carton, a scenei din lemn, a tamplariei existente precum si a instalațiilor deteriorate.

 • - întreg spațiu va fi impartit in doua zone principale: o zona de programare si așteptare si o zona de lucru, separate printr-un perete realizat din tamplarie de PVC cu inaltimea de 2,60m printr-o usa dubla, care sa poata fi închisa. Deasemenea se va închide zona de așteptare cu un perete din tamplarie de PVC cu usa simpla de acces intr-un hol ce da in sasul de legătură către grupul sanitar propus pentru public.

 • - In cadrul zonei de așteptare se vor realiza următoarele:

• O zona cu scaune pentru așteptare,

« O zona de amplasare a unui info-chiosc electronic de la care cetățenii vor selecta aria de interes si vor primi un bon cu număr de ordine pentru ghișeul (biroul) specializat in rezolvarea respectivei probleme,

® O masa cu scaune unde cetățenii sa poata redacta cereri,

« Un birou de tip recepție unde vor fi amplasate doua calculatoare si un echipament multifuncțional pentru tipărire si copiere, care vor fi utilizate de către cetateni in scop de informare si contra cost, ce va fi operat de un angajat CIC, pentru realizarea de copii ale unor documente care urmeaza a fi depuse la birourile CIC sau pentru tipărirea unor documente pe care cetățenii le au sub forma electronica.

Aceasta zona de așteptare va avea o suprafața de 52,15mp cu finisaje din gresie ca pardoseala si var lavabil la pereți, iar tavanul va fi casetat.

- In cadrul zonei de lucru se vor realiza următoarele spatii:

 • • Un hol de acces către zona cu toaleta pentru public nou creata cu o suprafața de 6,1 Omp. Acest grup sanitar ce se va realiza prin recompatimentarea cu pereți din gips-carton a spațiului care actualmente are destinația de arhiva. Finisajele grupului sanitar pentru public vor fii; pardoseala din gresie, zugrăveli cu var lavabil la pereți si tavan.

Acest hol de acces va avea următoarele finisaje: pardoseala din gresie si zugrăveli din var lavabil la pereți si tavan. Deasemenea acest hol face legătură printr-un sas cu suprafața de 3,Omp către grupul sanitar pentru personal cu o suprafața de 1,7mp si un spațiu de depozitare cu o suprafața de 1,28mp.. Atât sasul cat si grupul sanitar pentru personal vor avea ca finisaje: pardoseala din gresie si zugrăveli cu var lavabil la pereți si tavan.

 • • Se va realiza un spațiu pentru 8 birouri pentru lucratorii CIC. Fiecare birou va fi dotat cu calculator (cu monitor si USB) si imprimanta cu coduri de bare. Acest spațiu se va amenaja pe o zona cu suprafața de 97,00mp cu finisaje astfel pardoseli din parchet laminat, zugrăveli cu var lavabil la pereți si tavane.

 • • Se va realiza un birou pentru coordonatorul serviciului CIC, realizat din pereți din tamplarie de PVC cu geam clar, cu vedere prin jaluzele orizontale atat către zona de așteptare (pentru a sesiza eventualele situații de aglomerație si a putea lua masuri organizatorice de eficientizare a activitatii), precum si către zona de lucru, pentru a observa activitatea angajatilor CIC.

 • • Se va realiza un birou închis unde se va instala punctul de scanare a documentelor. Acest birou se va amenaja in încăperea care actualmente are aceeași destinație de arhiva. Spațiul destinat arhivarii si scanării se va desfasura pe o suprafața de 13,53mp si va avea următoarele finisaje: pardoseala din gresie si zugrăveli cu var lavabil la pereți si tavan.

 • • Se va realiza un spațiu de păstrare temporara a documentelor (după ce sunt primite si înregistrate, dosarele sunt colectate si duse (periodic) la statia de scanare. Acsest spațiu temporar se va realiza prin închiderea zonei dinspre camera ce aparține scării blocului si cei doi stâlpi circulari, cu pereți din gipscarton.

După ce sunt scanate, dosarele trebuie depozitate temporar intr-un spațiu, pana când sunt prelevate (eventual la final de zi lucratoare) si trasportate in sediul principal al primăriei, in vederea repartizării către persoanele si serviciile relevante,

® Se va realiza un acces către zona grupului sanitar pentru personal. Acest acces se va realiza prin delimitarea spațiului de birouri cu un perete din tamplarie de PVC cu inaltîmea de 2,60m cu o usa de 0,80x2,10 cu supralumina de 0,8x0,5m.

 • •  Se va realiza un spațiu tehnic in interiorul spațiului destinat scanării si arhivarii pentru instalarea unui rack (cabinet de perete), pentru echipamente de comunicații de date si telefonie. Acest spațiul tehnic se va ilumina corespunzător, conform normelor in vigoare pentru spatii de birouri,

 • • Se va facilita cablarea structurata voce si date la fiecare birou sau echipament instaslat. De asemenea, se va realiza un canal de acces din exteriorul clădirii pana la rack-ul cu echipamente de comunicație,

 • • Se va realiza un tavan casetat in care se vor incorpora corpurile de iluminat si gurile de ventilație si răcire, sub care se va realiza cablarea structurata. In dimensionarea si amplasarea instalațiilor s-a tinut cont de poziționarea si caracteristicile echipamentelor indicate in Studiul de Fezabilitate privind ” SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL INTERACȚIUNII CU CETĂȚENII SI GESTIUNEA INCIDENTELOR CARE AFECTEAZA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU”,

(           • Se va realiza reabilitarea si modernizarea instalațiilor electrice, sanitare si

termice,

 • • înlocuirea tamplariei din Aluminiu (aurie), cu alta noua tot din Aluminiu (alba) cu 7 camere.

 • Finisarea soclului de la fațada principala prin placare cu marmura de calitate

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt: Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant.

L Vulnerabilități Tehnologice:

-Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • d) In zona invecinata se afla Teatrul Bacovia, ce are regim de monument istoric.

 • - Distanța obiectivului față de TEATRUL BACOVIA = 120m. Aceasta construcție are regim de monument si nu va fi afectata.

Aflat la peste 100 de metri fata de aceasta, obiectivul amenajat nu influienteaza cu nimic, nefiînd in contact vizual cu TEATRUL, cele doua clădiri fiind separate de doua rânduri de blocuri.

 • e) Parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenții:

Regim de inaltime - PARTER Ac clădire existenta = 565mp Ac studiat = 230,42mp Adc teren = 565mp

Adc studiat = 230,42mp

Grad II de rez. la foc

Cat. "C" de importanta

Clasa III de imp.

P.O.T. existent = 40,78%

C.U.T. existent = 0,41

P.O.T. propus = 40,78%

C.U.T. propus = 0,41

±0,00 = 167,03

Diferența fata de VARIANTA 1, presupune finisajul exterior la soclu cu marmura de calitate si tamplarie exterioara mai buna calitativ.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.2.1. Instalații sanitare

INSTALAȚIILE SANITARE - Alimentare

Amenajarea spațiului studiat necesita realizarea a inca unui grup sanitar pentru publicul ce va tranzita incinta CIC-ului. Grupul sanitar nou creat se va dota cu obiecte sanitare specifice acestei destinații. Alimentarea cu apa a acestui grup sanitar nou creat se va realiza prin racordarea la instalația existenta din grupul sanitar pentru personal.

Traseele conductelor de apa rece si calda vor fi montate aparent, după caz, fiind apoi distribuite către consumator prin racorduri flexibile.


Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va exec polipropilena pentru instalații sanitare.

Dotarea obiectelor sanitare se va realiza cu:

baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lav robinete cu închidere pentru vasele de closet;

robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic; robinete de reglaj de colt, cu ventil; robinete de reținere cu ventil si mufe.


Apa calda menajera va fi asigurata prin intermediul a doua insfârițu.ri (i^âpa^caM montate in fiecare grup sanitar.                                          fftoiEC

INSTALAȚIILE SANITARE - Canalizare Menajera

Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. Toate apele uzate colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate prin curgere libera la rețeaua de canalizare existenta, pastrand coloanele inițiale.

Canalizarea interioara este prevăzută a se realiza din țeava de polipropilena.

Apele uzate convențional curate de pe pardoseala grupurilor sanitare sunt preluate cu ajutorul sifoanelor de pardoseala si evacuate apoi către coloanele existente.

Pentru intervenții în caz de colmatare a conductelor, la începutul coloanelor de canalizare verticală s-au prevăzut piese de curățire.

Unitățile de climatizare vor fi racordate la sistemul existenta de canalizare prin intermediul conductelor din PP si a pompelor de condens.

ECHIPAMENTE

Instalația va fi dotata cu următoarele echipamente:

 • • contor apa rece;

 • • instant preparare apa calda.

 • 5.2.2. Instalații termice

Instalația termica presupune demontarea caloriferelor existente si remontarea unor clorifere noi cu un traseu după noua recompartimentare.

Datele termice generale ale obiectivului sunt:

 • • Puterea instalata: Q=40 kW;

 • • Temperaturi interioare: ti = 10°O22°C;

 • • Temperatura exterioara de calcul: te = -18°C.

La alegerea soluțiilor tehnice s-a urmărit obținerea unui consum minim de materiale si a unui consum propriu tehnologic minim.

SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE

Pentru incalzirea spatiilor propuse a se reamenaja, se vor respecta soluțiile existente de racordare la rețeaua existenta de termoficare a blocului.

Sistem de distribuție: bltubular.

Alegerea schemei de distribuție s-a făcut astfel incat sa se asigure:

 • • alimentarea corpurilor de încălzire;


CORPURI DE ÎNCĂLZIRE                       \  4

Pentru asigurarea necesarului termic aferent fiecareijrucaperi, s-a optat pentru utilizarea de corpuri statice, radiatoare de tip panou din tabla de otel, tip 22 cu inaltimea de 400 mm si lungimi variabile, dimensionate pentru funcționare in regim de joasa temperatura.

Poziționarea corpurilor de încălzire in cadrul încăperilor a se va face pe cat posibil in dreptul spatiilor vitrate, iar racordarea acestora la rețeaua de distribuție este de tipul sus-jos cu circulație in diagonala. Fiecare radiator este prevăzut cu ventile de reglaj, ventile de aerisire si robinet de golire.

DIMENSIONAREA SI AMPLASAREA CONDUCTELOR

Alegerea diametrelor conductelor s-a efectuat in funcție de debitele de căldură Q aferente fiecărui tronson si de vitezele de circulație v ale apei (recomandat intre 0.5 - 2 m/s) conform nomogramelor de dimensionare aferente țevilor din PEX-A. In acest scop s-a întocmit schema instalației funcție de care au fost efectuate calculele de dimensionare. întreaga instalație de distribuție a agentului termic la corpurile de încălzire este realizata din țevi din PEX-A, cu diametre intre 16 si 50mm.

Traseele conductelor termice interioare s-au prevăzut astfel incat sa asigure :

 • • alimentarea tuturor consumatorilor;

 • • accesul la conducte, aparate si armaturi in timpul exploatării;

 • • lungimi minime de rețea;

 • • autocompensarea dilatărilor;

 • • reducerea numărului de goluri la trecerea prin elementele structurale.

La trecerea conductelor prin pereți si plansee se va tine seama atat de reglementările privind siguranța la foc, cat si de necesitatea mișcării libere a conductelor datorita dilatării.

In punctele cele mai înalte se prevăd ventile automate de dezaerisire.

SISTEMUL DE CLIMATIZARE

Pentru asigurarea condițiilor climatului interior, întreaga clădire trebuie să fie echipată cu instalație de climatizare.

Instalația de climatizare care va realiza climatul interior si va avea o capacitate de răcire 30 kW, luând în calcul degajările de căldură prin elementele inerțiale și neinerțiale, de la persoane, echipamente electrice și electronice, etc. ____

Soluția adoptată constă în utilizarea sistemului de climatiz^r^ui^^m^xde căldură) “aer-agent frigorific” sau detentă directă, care reprezint^n^Pdinire^Qel@Jn^( performante sisteme de climatizare.

Pentru aceasta se propune utilizarea unui sistem cu voli/iȘ/dpbftidfe râfriger^etjpA variabil (VRV/VRF, asa cum este cunoscut în literatura de :șpedialitațe^țșQC© ejste | alcătuit dintr-o unitate exterioară cu mai multe unităti inten avantaje:

ie. șî are următoarele f

Lz- 'xc:

rancțiorieazăm modul

, cu gradații de 1°C


 • •  Prezintă flexibilitate funcțională permițând deservirea spații în regim de răcire și/sau de încălzire, funcție de cerințe;

 • •  Permite recuperarea căldurii de la unitățile interioare ce răcire și o valorifică în zonele care necesită încălzire și vice-vers

  Qi


 • • Permite reglarea temperaturilor interioare în scala 16-8z și programarea orară a funcționării între 1 și 72 de ore;

 • • Controlul simultan al zonelor de climatizare menține costurile curente de

J

funcționare la un minim absolut și conferă eficiență energetică superioară;

 • •  Diversitatea tipodimensiunilor unităților interioare flexibilitate de instalare și de distribuție a aerului/temperaturii în spațiile deservite;

 • • Nu necesită echipamente auxiliare (boilere, pompe, rezervoare, chillere, centrale de agent termic, etc.) iar costul conductelor pentru agentul frigorific este comparativ mai redus față de alte sisteme;

Unitățile de condensare - unitățile externe aferente sistemului VRV/VRF - se vor

J                                                                                               J

monta in exteriorul clădirii, pe console încastrate in clădire, astfel incat sa nu stanjeneasca traficul pietonal - distribuția agentului frigorific realizându-se individual la fiecare unitate in parte (5 tip caseta, 1 tip split). Legătură între unitatea de condensare și unitatea de tratare interioară se va realiza cu conducte din cupru, montate la tavan, specifice transportului agentului frigorific Freon Ecologic, toate conductele fiind izolate cu izolație de tip K-flex.

Fiecare unitate exterioară de climatizare va fi prevăzută cu tablou de comandă și automatizare, capabil să monitorizeze/seteze parametrii solicitați.

Evacuarea condensului se va realiza gravitațional. Fiecare unitate interioară va fi prevăzută cu racord la coloanele de evacuare, pompa de condens si telecomanda.

ECHIPAMENTE

Instalația va fi dotata cu următoarele echipamente:

 • • Unitate exterioara de climatizare tip VRV/VRF;


 • •  Unitati interioare de climatizare;

 • • Contor energie termica (gigacalorimetru).

 • 5.2.3. Instalații electrice

 • 1. CARACTERISTICILE ELECTRICE ALE OBIECTIVULUI

 • • Putere electrică instalată Pi: 45,86 kW.

 • • Putere electrică absorbită Pa: 38,98 kW.

 • • Tensiunea de utilizare 3x400/230V.

 • • Frecvența rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz.

 • • Factorul de putere al consumatorului cos cp = 0,92.

 • • Caracteristica sistemului electric în punctul de delimitare cu furnizorul va fi TN-S.

 • • Receptorii electrici din instalația electrică ai consumatorului nu vor produce perturbații în rețeaua furnizorului.

 • • Tipuri de instalații funcționale:

olnstalații electrice pentru iluminat artificial normal și prize;

olluminat de securitate:

 • ■ Iluminat pentru intervenții in zonele de risc;

 • ■ Iluminat pentru evacuarea din clădire;

 • ■ Iluminat împotriva panicii;

olnstalații de putere;

 • • Sistemul de protecție la suprasolicitări termice determinate de curenți de suprasarcină și scurtcircuit;

 • • Timpii de punere în funcțiune a sistemelor de iluminat de siguranță la întreruperea iluminatului normal sunt:

olluminat pentru intervenții: în 0,5 s - 5 s;

olluminat de evacuare: în 5 s;

olluminat împotriva panicii: în 5 s.

 • 4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului se va face dintr-un bloc de măsură și protecție trifazat amplasat la limita proprietății. Soluția finală privind alimentarea cu energie electrică a obiectivului va fi stabilită în cadrul avizului tehnic de racordare în conformitate cu prevederile regulamentului de furnizare și utilizare a energiei electrice, la solicitarea beneficiarului investiției. Branșamentul electric se va proiecta și realiza de către furnizorul de energie electrică din zonă.

Energia electrică consumată va fi contorizată în cadrul blocului de măsură și protecție trifazat amplasat la limita de proprietate.

Receptorii electrici din instalația electrică a consumatorului nu produc influențe negative perturbătoare asupra instalațiilor furnizorului.

Tabloul electric general (T.E.G.) va avea grad de protecție IP54 (cofret metalic) și se va poza aparent pe perete, astfel incat sa nu stanjeneasca circulația sau sa pericliteze siguranța persoanelor. Tabloul electric se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu din cupru tip CYAbY, pozat îngropat.

Toate cablurile folosite la distribuția energiei electrice vor avea tensiunea nominală Un de minim 1kV.

 • 5. DOTĂRI Șl SOLUȚII TEHNICE CARE ASIGURĂ CERINȚELE DE CALITATE PREVĂZUTE DE LEGE CU RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE

Documentația întocmită, pe seama TEMEI DE PROIECTARE, asigură îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate în conformitate cu Legea 10/95, modificată prin Legea nr.177, 2015, în conformitate cu cerințele esențiale, specifice categoriei de importanță a obiectivului, respectiv:


 • a)      Rezistență mecanică și stabilitate;

 • b)      Securitate la incendiu;

 • c)      Igienă, sănătate și mediu înconjurător;

 • d)      Siguranță și accesibilitate în exploatare;

 • e)      Protecție împotriva zgomotului;

 • f) Economie de energie și izolare termică;

 • g)      Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

După cum urmează:

A) REZISTENȚĂ MECANICĂ Șl STABILITATE

Instalațiile electrice s-au conceput și se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor și claselor de influențe externe și cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001. Tablourile electrice se vor amplasa în spații și poziții care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja împotriva acțiunii agenților chimici sau de mediu, așa cum rezultă din planșe. Traseele circuitelor și coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferențială a construcției sau terenului.

B) SECURITATE LA INCENDIU

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări:

B.1. SISTEM DE PROTECȚIE LA INCENDIU

B.1.1. SISTEM DE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ

Pentru realizarea iluminatului de siguranță s-au respectat prevederile normativului I7-2011 paragraful 7.23 precum si recomandările din SR EN 1838 și SR 12294.

Au fost prevăzute următoarele tipuri de iluminat de securitate:

- Iluminatulde securitate pentru intervenții este prevăzut să asigure nivelul de iluminare necesar siguranței persoanelor implicate într-un proces sau activitate cu pericol potențial și să permită desfășurarea adecvată a procedurilor de acționare pentru siguranța ocupanților zonelor, precum și evacuarea în caz de incendiu.

Conform art. 7.23.6.1./I7-2011 se prevăd instalații electrice de iluminat de securitate pentru intervenții în încăperea centralei termice. Acest lucru se va realiza prin dotarea unui corp de iluminat normal cu kit de emergenta cu autonomie de 3 ore.


 • - Iluminatul pentru evacuarea din clădire este parte a iluminatului de securitate destinat să asigure identificarea și folosirea, în condiții de securitate, a căilor de evacuare. Conform art. 7.23.7.1./I7-2011, obiectivul va fi dotat cu instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare din următoarele considerente:

 • • clădiri civile si încăperile cu mai mult de 50 de persoane;

 • • toaletele cu suprafața mai mare de 8 m2 și cele destinate persoanelor cu dizabilități.

Conform art. 7.23.7.2., corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglemenjgH cifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artifici cum urmează:

lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct; lângă orice altă schimbare de nivel;

la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgen la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

la fiecare schimbare de direcție; • • în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;

 • • lângă fiecare post de prim ajutor

 • • lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos” conform STAS 297/3, cu autonomie de funcționare de minim 3 ore. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz de pericol. în funcție de mediul ambiant în care sunt amplasate acestea vor avea grad de protecție IP40 sau IP65.

 • - Iluminatul împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor sa ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Conform art. 7.23.9.1 ./I7-2011, instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se prevăd în cadrul obiectivului din următorul considerent:

 • • încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2.

Iluminatul împotriva panicii se va asigura prin dotarea unui corp de iluminat normal cu kit de emergenta cu autonomie de 3 ore.

Alimentarea corpurilor de iluminat pentru intervenție, evacuare si cele împotriva panicii se va asigura din circuitele de iluminat normal deoarece se folosesc corpuri de iluminat cu acumulator inclus și dispozitiv de trecere automată pe sursa inclusă. Cablurile de alimentare a corpurilor de iluminat de tip autonom vor fi cabluri din cupru cu rezistenta mărită la foc, tip CYY-F montate îngropat in tencuiala in tuburi de protecție.

 • B.2. CRITERIUL DE PERFORMANȚĂ: EVITAREA RISCULUI DE IZBUCNIRE A UNUI INCENDIU SAU PRODUCERE A UNEI EXPLOZII, A IMPUS PREVEDEREA URMĂTOARELOR DOTĂRI SI MĂSURI:

B.2.1. INSTALAȚIE ’ DE PARATRĂSNET PENTRU PROTECȚIA LA SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE DIRECTE.

în conformitate cu prevederile NP I7, cap. 6, nu a rezultat necesitatea realizării instalației de paratrăsnet exterioară IPTE.

Clădirea este prevăzută cu o bară principală de legare la pământ amplasată astfel:

 • • BPPE - amplasată lângă T.E.G..

B.2.2. SISTEM DE PROTECȚIE LA EFECTELE TRĂSNETULUI, LMPS, RESPECTIV SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE TRANSMISE PRIN REȚEA Șl DE COMUTAȚIE.

Măsurile fundamentale de protecție ale LMPS sunt:

 • • Acțiunea SPD - dispozitive de protecție destinate să limiteze supratensiunile tranzitorii și să devieze supracurenții determinați de efectele electromagnetice ale curentului de trăsnet;

 • • Rețea de echipotențializare.

Aparatele de protecție la supratensiuni sunt:

 • • SPD tipul 1- instalat în B.M.P.T (in sarcina furnizorului de energie electrica din zona);

 • • SPD tipul 2- instalat în tabloul electric general (T.E.G.);


B.2.3. ADAPTAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE LA GRADUL DE REZISTEN FOC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE

Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.

Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura//se /voj^aplica următoarele măsuri:

 • • Strat de tencuială;

 • • Cabluri cu rezistență mărită la propagarea focului;

 • • Cabluri cu execuție grea.

  DE ORIGINE

  PROTECȚIA AUTOMA


 • B. 2.4. PENTRU’ LIMITAREA INCENDIILOR INSTALAȚIILOR ELECTRICE S-A ASIGURAT SCURTCIRCUIT PENTRU FIECARE CIRCUIT Șl COLOANĂ, CU APARATE DE PROTECȚIE CU CAPACITATE DE RUPERE ADECVATĂ.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate este superioară valorii curenților de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze.

 • C) IGIENĂ, SĂNĂTATE Șl MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări:

 • C. 1. SISTEM DE ILUMINAT NORMAL INTERIOR

Nivelurile de iluminare s-au adoptat în funcție de natura activității, destinația și sarcinile vizuale specifice fiecărei încăperi, in conformitate cu prevederile din NP 061-02.

Iluminatul artificial interior se va asigura cu corpuri de iluminat echipate cu surse de lumina de tip LED. Pentru iluminatul artificial exterior, din zona căilor de acces în clădire, s-au prevăzut corpuri de iluminat tip proiector cu sursă de lumină de tip LED și senzor de mișcare. Corpurile de iluminat utilizate vor avea, în funcție de mediul ambiant în care sunt amplasate, grad de protecție IP65, IP44, IP40 sau IP20. Sursele de lumină vor avea culori calde și reci, cu temperatura de culori situată între 3000-5000 K și indicele de redare a culorilor 80-90.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri de energie din cupru cu izolație si manta de PVC tip CYY-F. Cablurile se montează îngropat în tencuiala, in tuburi de protecție flexibile ignifuge din PVC. Fiecare circuit de iluminat este echipat cu întreruptor automat cu protecție diferențială.

Aparatajul de comutație (întrerupătoare, comutatoare) va avea grad de protecție IP20, cu excepția celui din camera tehnică unde va avea grad de protecție IP54.

Dozele de derivație si de aparat vor fi din PVC si vor avea grad de protecție IP20. Acestea se vor monta îngropat in tencuiala pereților.

 • C. 2. INSTALAȚII ELECTRICE DE PRIZE

Receptorii monofazati se vor conecta la instalația electrica prin prize monofazate cu grad de protecție IP20, prevăzute cu contact de protecție si cu obturatoare de protecție. Toate prizele monofazate vor fi pozate îngropat in pereți si pardoseala.

Circuitele de priza sunt alcătuite din cabluri de energie din cupru cu izolație si manta de PVC tip CYY-F. Cablurile se montează îngropat in tencuiala, in tuburi de protecție flexibile ignifuge din PVC. Toate circuitele de priză se vor proteja cu întreruptoare automate cu protecție diferențială.

Dozele de derivație si de aparat vor fi din PVC si vor avea grad de pritectie IP20. Acestea se vor monta îngropat in tencuiala pereților.

 • D) SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări:

 • D. 1. SISTEM DE PROTECȚIE LA ȘOC ELECTRIC

Sistemul de protecție la șoc electric se bazează pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-S, până la originea instalației electrice de utilizare a consumatorului.


o Conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendent^^/zj,'$^Ej^^x/

o Conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv>^PJ? b

 • • Legarea la pământ, prin intermediul barei principale de legare la pământ^se^va-Tâce la priza de pământ artificială propusă;

 • • Legături de echipotențializare (s-a prevăzut bara de protecție și echipotențializare amplasata în spațiul tehnic unde sunt poziționate echipamente ce pot fi atinse simultan).

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la neutru nu este sigură acționarea aparatelor de protecție ale rețelei (PACD), iar pe de altă parte există echipamente cu funcționare continuă nesupravegheată, s-a adoptat ca mijloc complementar protecția automată cu DDR.

22

 • D.2. PENTRU LIMITAREA ZONEI AFECTATE DE UN EVENTUAL DEFECT S-A REALIZAT SISTEMUL DE PROTECȚIE LA SUPRASOLICITĂRI TERMICE DETERMINATE DE CURENȚI DE SUPRASARCINĂ Șl SCURTCIRCUIT.

Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform 17/2011 și pentru care se asigură și acționare selectivă.

Conductoarele circuitelor și coloanelor schemei electrice, fie se vor poza în tuburi sau se vor realiza cu cabluri, adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate este superioară valorii curenților de scurtcircuit maxim pe care va trebui să-i deconecteze.

 • D.3. PRIZA DE PĂMÂNT

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă s-a prevăzut o priză de pământ artificială, cu electrozi verticali amplasați pe un contur închis, ce va avea o rezistență de dispersie de cel mult 4 Ohm.

Pentru realizarea prizei de pământ se va folosi platbandă OL-Zn, respectiv țeavă OL-Zn, montate sub adâncimea de îngheț -1.1 m.

La priza de pământ se vor lega toate elementele metalice ale construcției (țevi de alimentare cu apă, gaze, etc) precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care în mod normal nu se află sub tensiune, dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

 • E) PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Aparatele electrice cu care se realizează instalațiile electrice vor fi astfel alese încât nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalațiile electrice să nu depășească cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalații nu sunt în funcțiune.

Soluțiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementele de construcție să amortizeze zgomotele si vibrațiile.

 • F) ECONOMIE DE ENERGIE Șl IZOLARE TERMICĂ

în conformitate cu Cerința Esențială Economia de energie, sursele electrice de lumină vor fi în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 244/2009 AL COMISIEI COMUNITĂȚILOR EUROPENE, de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic non direcționale și cu fazele de scoatere din uz a surselor de lumină.

Reducerea pierderilor de putere s-a realizat și prin:

 • • Reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin echilibrarea puterii instalate pe fiecare fază, separarea receptoarelor monofazate de iluminat și prize de cele trifazate și alimentarea lor prin scheme separate și grupate pe secții distincte ale tabloului general;

 • • Ameliorarea factorului de putere prin corpuri de iluminat cu condensator inclus.

 • G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

  presupune reducerea cu 20% și imple măsuri pentr^fșddcereâ


în conformitate cu Strategia Europa 2020 care energie cu 20%, reducerea gazelor cu efect de seră de valorificare a surselor regenerabile s-au adoptat de energie electrică.

Aceste măsuri s-au concretizat prin utilizarea lămpi LED.

NECESARUL DE UTILITĂȚI

Utilitățile necesare pentru realizarea investiției sunt:

 • • energie electrica;

 • • apa calda 70/55 grd.C pentru încălzire;

 • • apa rece potabila pentru nevoi sanitare;

 • • apa calda menajera pentru nevoi sanitare;

 • • canalizare menajera;

Estimări privind consumurile de utilități instalații pentru construcții:

a) Energie electrica:

• Consumuri de energie electrica:

o Putere instalata iluminat                             25,86 kW

o Putere calcul iluminat                              21,98 kW

o număr ore de funcționare / zi / iluminat               4 ore

o număr zile de funcționare /an / iluminat               250 zile

o consum energie electrica mediu / zi                 87,92 kWh/zi


Conform datelor de mai sus se estimează următoarele consumuri electrice pe total obiectiv:


87,92 kWh/zi x 250 zile = 21.980,00 KWh/an

b) Energie termica:

• Consumuri de energie termica:

o Putere nominala instalata

o număr ore de funcționare / zi

o număr zile de funcționare / an

o consum mediu / zi

Conform datelor de mai sus se estimează următoarele consu

pe total obiectiv:

320 kWh/zi x 250 zile = 80.000 kWh/an « 69

c) Necesarul de apa:

Determinarea necesarului de apă de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile din STAS 1343/06 și STAS 1478/90, Normativ 19/2015, în funcție de destinația clădirii, numărul de persoane și consumul specific maxim.


 • • Necesarul total de apa rece pentru consum menajer:

o Qzi_max                                          1,26 mc/zi

o număr zile de funcționare /an                 250 zile

Conform datelor de mai sus se estimează următorul consum deffopă .-recele obr^cjjj

1,26 mc/zi x 250 zile = 315,00 mc/an

 • • Necesarul total de apa calda pentru consum menajer:

O Qzi_max                                          0, 31 mc/zi\^-yz

o număr zile de funcționare /an                 250 zile

Conform datelor de mai sus se estimează următorul consum de apă pe obiectiv:

0,31 mc/zi x 250 zile = 77,50 mc/an

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Cri.

Grafic de realizare

ANUL 1

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

1

Organizare Procedure achiziție publica pentru întocmire P.T., D.E., D.TAC.si execuție lucrări

2

Avize, acorduri si autorizații

3

Proiectare

4

Organizare de șantier

TA?

5

Asistenta tehnica

6

Execuție lucrări de investiții

1

Dirigentie de șantier

8

Racord la utilitati

9

Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

10

Dotare investiție

11

Recepția lucrărilor

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției: VARIANTA 1:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

MODERNIZARE si REABILITARE CLĂDIRE (Fosta Stare Civila), Str. Nicolae Titulescu nr.

 • 3, Mun. Bacau

VARIANTA 1 - tencuiala structurat

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1 ■ /

?-.. t;j --.            2 ■ ■                             ' t

3

4   .

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

0,00

0,00

0,00

2.4.

Alimentare cu energie termica (Racord)

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren (studiu topografic+studiu geotehnic)

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

79.000,00

15.010,00

94.010,00

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate, documentație de autorizarea lucrărilor de intervenții (DALI) si deviz general

28.500,00

5.415,00

33.915,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduriîor/autorizatiilor (CU+Avize)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistentă tehnică

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2

Dirigintie de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOL 3

100.600,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

298.919,22

56.794,65

355.713,87

4.1.1.

Arhitectura (4.1.1.1+4.1.1.2)

142.858,08

27.143,04

170.001,12

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

156.061,14

29.651,62

185.712,76

4.1.3.1

Instalații sanitare

12.550,93

2.384,68

14.935,61

4.1.3.2

Instalații termice+climatizare

100.411,76

19.078,23

119.489,99

4.1.3.2

Instalații electrice

43.098,45

8.188,71

51.287,16

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

109.538,00

20.812,22

130.350,22

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

8.955,60

1.701,56

10.657,16

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

417.412,82

79.308,44

496.721,26

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

4.387,11

0,00

4.387,11

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

1.539,60

0,00

1.539,60

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

307,92

0,00

307,92

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.5% din C+M

1.539,60

0,00

1.539,60

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

103.282,56

19.623,69

122.906,25

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

118.169,68

21.618,69

139.788,36

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

635.582,50

119.927,12

755.509,62

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

307.919,22

58.504,65

366.423,87

VARIANTA 2:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

MODERNIZARE si REABILITARE CLĂDIRE (Fosta Stare Civila),Str. Nicolae Titulescu nr.3, Mun. Bacau

VARIANTA 2 - placaj marmura

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEE

LEI

1

2

3

■         4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

0,00

0,00

0,00

2.4.

Alimentare cu energie termica (Racord)

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren (studiu topografic+studiu geotehnic)

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

79.000,00

15.010,00

94.010,00

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate, documentație de autorizarea lucrărilor de intervenții (DALI) si deviz general

28.500,00

5.415,00

33.915,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (CU+Avize)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2

Dirigintie de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOL 3

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

369.505,48

70.206,04

439.711,52

4.1.1.

Arhitectura (4.1.1.1+4.1.1.2)

213.444,34

40.554,42

253.998,76

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

156.061,14

29.651,62

185.712,76

4.1.3.1

Instalații sanitare

12.550,93

2.384,68

14.935,61

4.1.3.2

Instalații termice+clîmatizare

100.411,76

19.078,23

119.489,99

4.1.3.2

Instalații electrice

43.098,45

8.188,71

51.287,16

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

109.538,00

20.812,22

130.350,22

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări.

8.955,60

1.701,56

10.657,16

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

487.999,08

92.719,83

580.718,91

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.163,56

0,00

5.163,56

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

1.892,53

0,00

1.892,53

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

378,51

0,00

378,51

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

1.892,53

0,00

1.892,53

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construi re/desfii ntare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

117.399,82

22.305,97

139.705,78

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

133.063,38

24.300,97

157.364,34

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

721.062,46

136.020,79

857.083,25

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

378.505,48

71.916,04

450.421,52

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma urmatoareie cheltuieli.

Categoriile de cheltuieli de operare atat la Scenariul 1 cat si la Scenariul 2 sunt urmatoareie:

 • - Cheltuieli cu energia electrica: consumul anual de energie electrica, estimat conform DALI, este de 21.980,00 KWh/an, previziunile utilizează un preț de 0.632 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli cu apa : consumul anual de apa, estimat conform DALI, este de 392,5 mc/an previziunile utilizează un preț de 4,15 lei/mc, iar anual valoarea costurile sunt

/ indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantitatatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa folosita pentru toalete. Cantitatea anuala de apa uzata este de 450 mc; previziunile utilizează un preț de 4.27 lei/mc apa uzata, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 5%;

 • - Cheltuieli cu energia termica : consumul anual de energie termica, estimat conform DALI, este de 60.000 kWh/an » 69 Gcal/an, previziunile utilizează un preț de 0.421 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Costuri de intretinere si inlocuire (intretinere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a spațiului. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

-Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării spațiului a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

f         - UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea spațiului.

In varianta scenariu 1, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social si cultural;

Impactul social este unul pozitiv întrucât necesitatea creerii unui centru de informare pentru cetateni este o prioritate in Municipiul Bacau. Prin “Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila)" se vor crea premizele de a menține cetățenii municipiului si nu numai conectați la evenimentele sociale si culturale cat si cu obiectivele turistice din zona.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare/in faza de operare:

-15 locuri de munca in faza de realizare a obiectivului

-10 locuri de munca în faza de exploatare

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a sitarilor protejate, după caz;

Nu este cazul, clădirea nu poluează si nici nu se afla in apropierea siturilor protejate.

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenții:

 • a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința:

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, str. Nicolae Titulescu Nr.3, Județul Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea de servicii de informare a populației. Obiectivele specifice:

Spațiul cu destinația Centru de Informare oferă experiențe esențiale de conectare a populației la domeniile de interes ale municipiului.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 762,822.41 cu tva

Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • b) Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții:

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • c) Analiza financiara; sustenabiHtatea financiara:

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de

numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (R1R) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • 1. Investiția de capital

 • 2. Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • 3. Evoluția prezumata a tarifelor

 • 4. Evoluția prezumata a veniturilor

 • 5. Sustenabilitatea proiectului

 • 6. Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

 • 1. Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

 • 2. Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In municipiu nu exista un centru de informare pentru cetateni si locuitorii din Bacau nu pot beneficia de servici conforme.

Categoriile de cheltuieli de operare Atât la Scenariul 1 cat si la Scenariul 2 sunt următoarele:

 • - Cheltuieli cu energia electrica : consumul anual de energie electrica, estimat conform DALI, este de 21.980,00 KWh/an, previziunile utilizează un preț de 0.632 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli cu apa : consumul anual de apa, estimat conform DALI, este de 392,5 mc/an previziunile utilizează un preț de 4,15 lei/mc, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantitatatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa folosita pentru toalete. Cantitatea anuala de apa uzata este de 450mc; previziunile utilizează un preț de 4.27 lei/mc apa uzata, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 5%;

 • - Cheltuieli cu energia termica : consumul anual de energie termica, estimat conform DALI, este de 60.000 kWh/an » 69 Gcal/an, previziunile utilizează un preț de 0.421 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Costuri de intretinere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a spațiului. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

 • - Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării spațiului a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • 3. Evoluția prezumata a tarifelor

- UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea spațiului.

 • 4. Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta scenariu 1, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 1 se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei econom ico-financiare.

 • 5. Sustenabilitatea proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (intretinere) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

 • 6. Calculul principalilor indicatori financiari:

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil. Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

-569.107,197

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 9,49%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

 • d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate;

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când măsurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice incercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost-eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2. In varianta scenariu 2 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare spațiului, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Scenariu 1

635.582,50

755.509,62

îndeplinește obiectivele generale si specifice - valoare optima

Scenariu 2

721.062,46

857.083,25

îndeplinește obiectivele generale si specific - are o valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multicriteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătura cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica.

Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • -  Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

 • -  Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

 • -  Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

 • -  Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

 • -  Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta fara proiect.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

1,2

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0,6

Total

10.0

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: Scenariu 2 are un impact minimal pe când Varianta 1: Scenariu 1 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de informare UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. Întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

Analiza de senzitivitate

Întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •   Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •   Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • > Cheltuielile cu investiția

 • > Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

 • d) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul

derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •  Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • *  Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • 1. Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • 2. Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • 3. Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrări;

 • 4. Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • 5. Corn unica rea defectuoasa intre entitatiie implicate in implementarea proiectului

si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct

de beneficiarul proiectului:

 • 1.  Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • 2. Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • 3. Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • 1. In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului:

 • 2. Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • 3. Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatiie implicate in implementarea proiectului;

 • 4. Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor;

 • 5. Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • 6. Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • 7.  Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • 1. Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • 2. Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

A?

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economica, optima, recomandata

  • 6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile recreeative si socializare pentru persoanele in varsta.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1-Durata de funcționare a Centrului de informare este de 12 luni pe an (ianuarie-decembrie).

Varianta 2- Durata de funcționare a Centrului de informare este de 12 luni pe an (ianuarie-decembrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1 - Spațiul are capacitate nelimitata de persoane din care 10 angajați in 1 schimburi

Varianta 2 - Spațiul are capacitate nelimitata de persoane din care 10 angajați in 1 schimburi

Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1 - Amenajarea are in componenta următoarele spatii:

Se vor amenaja următoarele spatii la parter:

Ac amenajat parter = 230,42 mp.

-Zona așteptare

S = 52,15mp.

-Birou manager

S = 10,60mp.

-Hol

S = 4,40mp.

-Sas

S = 3,00mp.

-Grup sanitar public

S = 6,10mp.

-Depozitare

S = 1,28mp.

-Grup sanitar personal

S = 1,70mp.

-Birou angajați

S = 97mp.

-Scanare si arhivare

S = 13,53mp.

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 2 oferă niște finisaje la fațada mai scumpe, care cresc nejustificat costul investiției.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1 - Spațiul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2 - Si in aceasta propunere Spațiul este ocupat la fel ca in scenariull.

Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1 - Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2 - Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută.

La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv.

Criteriu: execuție

Varianta 1 - A se consulta devizul general.

Varianta 2 - A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 755,509,62 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 366.423,87 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 857.083,25 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 450.421,52 lei

Concluzii:

Scenariul 1 este mai economic decât Scenariul 2

 • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 1 ca varianta optima de implementat.

Deoarece :

Pentru varianta, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

 • - Finisajul exterior se intretine mult mai ușor, costuri de reparații mai mici.

 • - Crearea de spatii amenajate ce sunt locuri ideale pentru obținerea de informații.

- Costurile de realizare in scenariul 1 sunt mai mici decât cele de la scenariul 2.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

SCENARIUL 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 755.509,62 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 635.582,50 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 307.919,22 lei

SCENARIUL 2

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 857.083,25 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 721.062,46 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 378.505,48 lei

 • b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • - Amenajarea spațiului

 • -  Instalații electrice, termice, climatizare si sanitare aferente

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții

  Indicatori

  Indicatori proiect SCENARIUL 1

  Indicatori proiect SCENARIUL 2

  Suprafața amenajata (Ac)

  230,42mp

  230,42mp

  Suprafața desfasurata amenajare

  230,42mp

  230,42mp

  Valoarea lucrărilor de baza - C+M

  366.423,87

  450.421,52

  Alte costuri

  389.085,75

  406.661,73

  Valoarea investiției

  755.509,62

  857.083,25

  Numărul de beneficiari directi

  nelimitat

  nelimitat

  Cost investiție / mp

  3278,84 lei/mp

  3719,65 lei/mp

 • d) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 12 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate d.p.d.v/al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

- Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate.In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Nu se intervine la elementele structurale. Acestea sunt in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Toate elementele utilizate în amenajare sunt conform normelor de securitate la incendiu.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deșeuri le menajere se vor colecta in saci menajeri si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitate normale sau a unor lucrări de întreținere sau curățenie.

Protecție împotriva zgomotului

Obiectivul nu produce surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale pe cat posibil ecologice (mobilier lemn)

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - DA

3                                                  9

 • 7.2. Extras de carte funciară - DA

 • 7.3. Avize conforme privind asigurarea utilităților - DA

 • 7.4. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - DA

 • 7.5. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

B. PIESE DESENATE

1 .Situația existenta:

1 .Plan de încadrare in zona;

 • 2. Plan de situație;

 • 3. Plan parter-existent releveu

 • 4. Plan parter-interventii

 • 5. Secțiune existente-releveu

 • 6. Fațade existente-releveu

2.Scenariul/Optiunea tehnico-economica optima recomandata:

 • 7. Plan parter-propunere

 • 8. Sectiuni-propuneri

 • 9. Fatade-propunere

 • 10. Plan parter - instalații sanitare

 • 11. Plan parter - instalații electrice

 • 12. Plan parter - instalații curenti slabi

 • 12. Plan parter - instalații termice

 • 13. Plan parter - instalații climatizareS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430. Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

MODERNIZARE si REABILITARE CLĂDIRE (Fosta Stare Civila),Str. Nicolae Titulescu nr.3, Mun. Bacau


VARIANTA 1 - tencuiala structurata

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

0,00

0,00

0,00

2.4.

Alimentare cu energie termica (Racord)

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren (studiu topografic+studiu geotehnic)

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

79.000,00

15.010,00

94.010,00

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate, documentație de autorizarea lucrărilor de intervenții (DALI) si deviz general

28.500,00

5.415,00

33.915,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (CU+Avize)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2

Dirigintie de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOL 3

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

298.919,22

56.794,65

355.713,87

4.1.1.

Arhitectura (4.1.1.1+4.1.1.2)

142.858,08

27.143,04

170.001,12

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0.00

0,00

4.1.3.

Instalații

156.061,14

29.651,62

185.712,76

4.1.3.1

Instalații sanitare

12.550,93

2.384,68

14.935,61

4.1.3.2

Instalații termice+climatizare

100.411,76

19.078,23

119.489,99

4.1.3.2

Instalații electrice

43.098,45

8.188,71

51.287,16

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

109.538,00

20.812,22

130.350,22

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

8.955,60

1.701,56

10.657,16

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

417.412,82

79.308,44

496.721,26

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190.00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

4.387,11

0,00

4.387,11

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

1.539,60

0,00

1.539,60

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

307,92

0,00

307,92

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

1.539,60

0,00

1.539,60

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0.00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

103.282,56

19.623,69

122.906,25

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

118.169,68

21.618,69

139.788,36

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

635.582,50

119.927,12

755.509,62

din care C + IVI (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

307.919,22

58.504,65

366.423,87

PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.


i

-..... —. ........

Pag 1

OBIECTIV:

[0002] - Modernizare si reabilitare clădire (Fosta

Stare Civila) var 1

Beneficiar:

Municipiul Bacau

Proiectant:

SSPM

Executant:

Proiect:

nr:

Planșa:

nr:

Faza:


F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări


Nr. cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA)

lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

298,919.22

4.1.1

[0002.1] Reabilitare (Fosta Stare Civila)

4.1.1.1

[0002.1.1] Dezafectări (Fosta Stare Civila)

17,112.70

4.1.1.2

[0002.1.2] Modernizare (Fosta Stare Civila)

125,745.38

4.1.1.3

[0002.1.3] Instalații sanitare

12,550.93

4.1.1.4

[0002.1.4] Instalații termice

53,082.65

4.1.1.5

[0002.1.5] Instalații electrice

43,098.45

4.1.1.6

[0002.1.6] Instalații climatizare

47,329.11

TOTAL I

298,919.22

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

TOTAL II

0.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

109,538.00

4.3.1

[0002.1] Reabilitare (Fosta Stare Civila)

4.3.1.1

[0002.1] Lista echipamente

109,538.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

8,955.60

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

118,493.60

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

I

TOTAL IV

0.00

.. _________ . ................

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

417,412.82

TVA 19%:

79,308.44

TOTAL VALOARE:

496,721.26

întocmit,

Director Tehnic         li£

Ing. Stefanescu Ion

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


[0002] - Modernizare si reabilitare clădire (Fosta Stare Civila) var 1 [0002.1] - Reabilitare (Fosta Stare Civila)

[0002.1] - Lista echipamente

Municipiul Bacau

SSPM


Proiect: Planșa:

Faza:


C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,


nr:

nr:Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea       > Fisa tehni

(exclusiv TVA)       atașata

-lei-

0

1

2

3

4

5=3x4        6

1

Unitate exterioara VRV/VRF

buc

1,00

60.500,00

60.500,00

2

Unitate VRV / VRF interioara tip caseta

buc

6,00

5.940,00

35.640,00

3

Unitate VRV / VRF interioara tip split

buc

2,00

4.620,00

9.240,00

4

Contor energie termica (Gigacalorimetru )

buc

1,00

2.420,00

2.420,00

5

Contor apa rece

buc

1,00

198,00

198,00

6

Instant preparare apa calda menajera

buc

2,00

770,00

1.540,00


TOTAL:109.538,00OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


[0002] - Modernizare si reabilitare clădire (Fosta Stare Civila) var 1 [0002.1] - Reabilitare (Fosta Stare Civila)

[0002.1] -

Municipiul Bacau

SSPM


Proiect: Planșa: Faza:


nr:

nr:


C11 - LISTA cu cantitatile de dotări

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) - lei -

Fisa tehnica atașata :

0

1

2

*

3

4

5 = 3x4

6

1

Masa

buc

1,00

254,20

254,20

2

Scaune cu spatar

buc

5,00

84,20

421,00

I

3

Fotolii

buc

7,00

378,00

2.646,00

4

Scaun cu spatar si sistem hidraulic

buc

10,00

212,30

2.123,00

6

Birouri lemn

buc

11,00

269,00

2.959,00

8

Dulap tip etajera

buc

1,00

185,00

185,00

9

Set matura cu faras

buc

2,00

35,20

70,40

10

Galeata plastic

buc

1,00

29,50

29,50

11

Mop cu coada

buc

1,00

27,80

27,80

12

Coșuri gunoi plastic

buc

7,00

18,60

130,20

13

Coșuri de gunoi cu pedala

buc

2,00

54,75

109,50

TOTAL:


lei


8.955,60


Raport generat cu ISDP , ww


întocmit,


Director Tehnic

S C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău. Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau CUI RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

MODERNIZARE si REABILITARE CLĂDIRE (Fosta Stare Civila),Str. Nicolae Titulescu nr.3, Mun. Bacau

VARIANTA 2 - placaj marmura

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV

TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

0,00

0,00

0,00

2.4.

Alimentare cu energie termica (Racord)

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren (studiu topografic+studiu geotehnic)

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

79.000,00

15.010,00

94.010,00

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate, documentație de autorizarea lucrărilor de intervenții (DALI) si deviz general

28.500,00

5.415,00

33.915,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (CU+Avize)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2

Dirigintie de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOL 3

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

369.505,48

70.206,04

439.711,52

4.1.1.

Arhitectura (4.1.1.1+4.1.1.2)

213.444,34

40.554,42

253.998,76

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

156.061,14

29.651,62

185.712,76

4.1.3.1

Instalații sanitare

12.550,93

2.384,68

14.935,61

4.1.3.2

Instalații termice+climatizare

100.411,76

19.078,23

119.489,99

4.1.3.2

Instalații electrice

43.098,45

8.188,71

51.287,16

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

109.538,00

20.812,22

130.350,22

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

8.955,60

1.701,56

10.657,16

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

487.999,08

92.719,83

580.718,91

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.163,56

0,00

5.163,56

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

1.892,53

0,00

1.892,53

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

378,51

0,00

378,51

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

1.892,53

0,00

1.892,53

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

117.399,82

22.305,97

139.705,78

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

133.063,38

24.300,97

157.364,34

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

721.062,46

136.020,79

857.083,25

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

378.505,48

71.916,04

450.421,52

PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.


ț ■

Pag 1

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

[0002] - Modernizare si reabilitare clădire (Fosta

Stare Civila) var 2

Municipiul Bacau

SSPM

Proiect:

nr:

Planșa:

nr:

Faza:

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Nr. cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA) lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

369,505.48

4.1.1

[0002.1] Reabilitare (Fosta Stare Civila)

4.1.1.1

[0002.1.1] Dezafectări (Fosta Stare Civila)

17,112.70

4.1.1.2

[0002.1.2] Modernizare (Fosta Stare Civila)

196,331.64

4.1.1.3

[0002.1.3] Instalații sanitare

12,550.93

4.1.1.4

[0002.1.4] Instalații termice

53,082.65

4.1.1.5

[0002.1.5] Instalații electrice

43,098.45

4.1.1.6

[0002.1.6] Instalații climatizare

47,329.11

TOTAL I

369,505.48

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

TOTAL II

0.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

109,538.00

4.3.1

[0002.1] Reabilitare (Fosta Stare Civila)

4.3.1.1

[0002.1] Lista echipamente

109,538.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

8,955.60

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

118,493.60;

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste                                                           j                   0.00

TOTAL IV                                                              |               0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

487,999.101

TVA 19%:

92,719.83!

TOTAL VALOARE:

580,718.93

__________________

întocmit,                                   1

Director Tehnic         t

Ing. Stefanescu Ion \7'.? K

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


[0002] - Modernizare si reabilitare clădire (Fosta Stare Civila) var 2. [0002.1] - Reabilitare (Fosta Stare Civila)

[0002.1] - Lista echipamente

Municipiul Bacau

SSPM


Proiect: Planșa: Faza:


nr: nr:C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,


lei


Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea        Fisa tehnica

(exclusiv TVA)       atașata

- lei -

0

1

2

3

4

5=3x4         6

1

Unitate exterioara VRV/VRF

buc

1,00

60.500,00

60.500,00

2

Unitate VRV / VRF interioara tip caseta

buc

6,00

5.940,00

35.640,00

3

Unitate VRV / VRF interioara tip split

buc

2,00

4.620,00

9.240,00

4

Contor energie termica (Gigacalorimetru )

buc

1,00

2.420,00

2.420,00

5

Contor apa rece

buc

1,00

198,00

198,00

6

Instant preparare apa calda menajera

buc

2,00

770,00

1.540,00


TOTAL:109.538,00întocmit,


Director Tehnic
OBIECTIV:

OBIECTUL:

LISTA:


[0002] - Modernizare si reabilitare clădire (Fosta Stare Civila) var 2. [0002.1] - Reabilitare (Fosta Stare Civila)

[0002.1] -

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


Municipiul Bacau SSPM


Proiect: Planșa: Faza:C11 - LISTA cu cantitatile de dotări

- lei -

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea       Fisa tehnica I

(exclusiv TVA)    '   atașata

- lei -              -

0

1

2

3

4

5 = 3x4

6

1

Masa

buc

1,00

254,20

254,20

2

Scaune cu spatar

buc

5,00

84,20

421,00

3

Fotolii

buc

7,00

378,00

2.646,00

.....

4

Scaun cu spatar si sistem hidraulic

buc

10,00

212,30

2.123,00'

6

Birouri lemn

buc

11,00

269,00

2.959,00

8

Dulap tip etajera

buc

1,00

185,00

185,00

9

Set matura cu faras

buc

2,00

35,20

70,40

_ _______

10

Galeata plastic

buc

1,00

29,50

29,50:

11

Mop cu coada

buc

1,00

27,80

27,80

1

12

Coșuri gunoi plastic

buc

7,00

18,60

130,20

13

Coșuri de gunoi cu pedala

buc

2,00

54,75

109,50


Anul        Anul        Anul        Anul       Anul Anul Anul Anul Anul       Anul       Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul

Tabel 1: Cheltuieli de operare scenariu 1                          1            2           3           4           5          6          7          8          9          10          11         12         13        14        15        16        17        18        19        20

Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila), Str. Nicolae

Titutescu nr. 3, Mun. Bacau

Total costuri recurente_________________________________________________________ 50,000     50,000     50,000      50,000    50,000     50,000    50,000    50,000    50,000      50,000    50,000     50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000

Costuri de întreținere curenta                         30,000     30,000     30,000      30,000    30,000     30,000    30,000    30,000    30,000      30,000    30,000     30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    30,000

Costuri de reparații                              20,000     20,000     20,000      20,000    20,000     20,000    20,000    20,000    20,000      20,000    20,000     20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000

Tabel 2 Cheltuieli de operare scenariu 2

Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila), Str. Nicolae

Titutescu nr. 3, Mun. Bacau


Anul

1


Anul        Anul        Anul

2           3           4


Anul       Anul

5           6


Anul       Anul      Anul       Anul

7          8         9          10


Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul      Anul

11        12        13        14        15        16        17        18        19        20


Total costuri recurente


Costuri de intretinere curenta Costuri de reparații


0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila), Str. Nicolae

Titutescu nr. 3, Mun. Bacau

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila), Str. Nicolae Titutescu

nr. 3, Mun. Bacau

Total Venituri

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Valoare reziduala

95.337,375

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

635.582,50|

Total costuri

635.532,500

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-95.357,375

Flux de numerar net

-635.532,500

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

95.357,375

Factor de actualizare (5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-605.269,048

18,141

17,277

16,454

15,671

14,924

14,214

13,537

12,892

12,278

11,694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

35.939,192

VNAF/C

-569.107,197

RIRF/C

-9,49%

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

Modernizare si Reabilitare Clădire (Fosta Stare Civila), Str.

Nicolae Titutescu nr. 3, Mun. Bacau

Total Ieșiri

635.532,500

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Cheltuieli de investiții

635.582,500

Cheltuieli de operare

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Total intrări

635.582,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii si guvernamentale

635.582,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Flux de numerar cumulat

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000Nomenclatura: L-35-54-B-d-l-II

Verificator atest, tehn. nr.


Verificator


Nume


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.ADENUMIREA PROIECTULUI: Modernizare si reabilitare clădire (fosta Stare Civila)

AMPLASAMENT: Strada Nicolae Titulescu nr.3, Mun. BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


PROIECT NR. 29


DIN:

2018


FAZA:


D.A.L.L


PLANȘA:gresie/var

usa blocata


S = 14,18mp


gresie/var


placaj

Alucobond


j | |25x40cm

placaj

Alucobond \ ! i ,


| ARHIVA 2 | S = 6,30mp mozaic/var


S = 3,00m gresie/var


| Camera S=7,48mp mozaic/vai


| ARHIVAI S=13,53mp mozaic/var


placaj Alucobond


placaj Alucobond


glaf - gresie (hp = 53cm)


Itamplarie Aluminiu (h=2,60)


Camera ' î=1,28mfl ' gresie/va |


| PORTARI


S = 5,50mp


gresie/var


Sala de Oficien Casatorii

S = 76,00mp gresie/var


S = 26,70mp gresie/var


irou len


Angajați


S = 37,00mp parchet/var


placaj Alucobon


l—52—l

I | | glasvant

i • i Lemn (h=2,65)


glaf-gresie

(hp=53cm)


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: /4/2017


NUME:


SEF PROIECT:


REDACTAT:SCARA

1:100


DIRECTOR:


ING. NICOLAE ZAHARIA


DATA

2018


DENUMIREA PROIECTULUI: Modernizare sl reabilitare dadire

(FOSTA STARE CIVILA)

AMPLASAMENT: Strada Nicolae Titulescu nr. 3, Mun. BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau


PLAN PARTER EXISTENT RELEVEU


PROIECT NR. 29


DIN:

2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA:

A2SECȚIUNE S2-S2tamplarie Aluminiu (h = 2,60) culoare aurie ce se dezafectează glaf gresie

parapet cu tencuiala si var alb


tamplarie Aluminiu (h = 2,60) culoare aurie ce se dezafecteazăVerificator atest tehn. nr.

x.    - *  * //

Verificator

Nume

Semnătură

Cerința

Nr. /

denumirea PROIECTULUI: Modernizare sl reabilitare clădire (FOSTA STARE CIVILA)

AMPLASAJOT: Strada Nicolae Titulescu nr. 3, Mun. BACAU, Județul BACAU

PROIECT NR. 29

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

SSP

DIN:

2018

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

NUME:

SEMN)

XTURA

SCARA

1:100

FAZA:

SEF PROIECT :

C. ARH. ALEX PANAITESCU

SECȚIUNI EXISTENTE RELEVEU

D.A.L.I.

REDACTAT:

C. ARH. ALEX PANAITESCU

/ț>ATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. NICOLAE ZAHARIA

1

2018

A3
>0

008X0091


1600x800      :


270

008X0091


1600x800

ni.


1600x800S co

X

s

t-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1SECȚIUNE S4 - S4+ 0.53


±0.00


SEF PROIECT:


REDACTAT:


DIRECTOR:


glaf gre:


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: Jy4/2017


denumirea PROIECTULUI: Modernizare sl reabilitare clădire (FOSTA STARE CIVILA)

AMPLASAMENT: Strada Nicolae Titulescu nr. 3, Mun. BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau


PROIECT NR. 29


DIN:

2018


NUME:SECȚIUNI PROPUNERE


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA:

A6+ 3.50

 • V

+ 3.10

 • V

+ 2.60

 • V


+ 0.53 V"

C.Tr.

V


tamplarie Aluminiu (h = 2,60) culoare alb glaf gresie

parapet cu finisaj tencuiala Baumit


FAȚADA PRINCIPALAtamplarie Aluminiu (h = 2,60) culoare alb glaf gresie


Verificator atest, tehn. nr.

Verificator

Nume

Semnătură

CerințaNr. /S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


denumirea proiectului : Modernizare sl reabilitare clădire (FOSTA STARE CIVILA)

AMPLASAMENT: Strada Nicolae Titulescu nr. 3, Mun. BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau


NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:100

SEF PROIECT :

C. ARH. ALEX PANAITESCU

/.

REDACTAT:

C. ARH. ALEX PANAITESCU

ZT

/

DATA

2018

DIRECTOR:

ING. NICOLAE ZAHARIA

iu

1/


FAȚADE PROPUNERE


PROIECT NR. 29


DIN:

2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA:

A74^

X

2ZQ f

1 1

1 1

108*0091

1 1

1 1

)08x009l


1 1

1

Birouri

1

11

Angajați


1600x800


--țq

cn 1600x800

G


1600x800


'      1600x800      :-ER— lâ

1

008*0091


4

-- p-----

îl

1 . 1

008X0091


I 1

1

Birouri

1

11

Angajați


1600x800


1600x800


1600x800

Q


1600x800      :


:      1600x800      :| gresie/var

I Grup san’tsTI

ZONA AȘTEPTARE S = 52,15mo


I 'INFORMAȚII

1 COPIATOR

CALCULATORLEGENDA:

întrerupător monopolar in construcție normala, montaj îngropat Comutator monopolar in construcție normala, montaj îngropat Priza ST cu CP, dubla, monofazata, in construcție normala, 240V/16A, montaj îngropat

Receptoare monofazate dedicate

Senzor de prezenta

Tablou electric

Buton de scoatere din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii (Bo - NÎ, cu autoreținere) și comenzii manuale locale de punere sub tensiune (Bp - ND, cu autoreținere)

Priza ST cu CP, dubla, monofazata, in construcție normala, 240V/16A, montaj in pardoseala echipata si cu priza internet


|SĂS|

= 3.00mjr gresie/va |± 0,C0


MANAGER, S = 10,60nr parchet/var


|Camera| S = 7,49mp mozaic/var


SCAN/gS

ARHIVATE"

S = 13,53mp gresie2^

BtBircjuri Angajați


S = 97ș,00mp parchet/var


[*600x8©Alimentare unitate de climatizareCorp de iluminat LED, liniar, cu dispersor, 36W, montaj aparent, IP54

Corp de iluminat tip aplica, echipat cu o lampa LED compacta 1x25W, montaj aparent, IP65

Corp de iluminat de securitate cu acumulator tip CISA- Tempora -2x8W, montaj aparent pentru exterior IP65

Corp de iluminat de securitate cu acumulator tip CISA- Tempora -2x8W, montaj aparent

Corp de ilumtnat de securitate împotriva panicii echipat cu kît de emergență, 72W


Circuit electric de iluminat normal, panica si evacuare, cablu din cupru CYYF 3x1,5mmp, introduse in tub de protecție sub tencuiala Circuit electric de forța, cablu din cupru CYYF 3x2,5mmp, introduse in tub de protecție sub tencuiala


Verificator atest tehn. nr.

Verificator

Nume

Semnătura

Cerința

Nr. /

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

BUKAHVECWUH: Modernizare al reabilitare clădire (FOSTA STARE CIVUA)

MHASMBrr: Strada Nkolae Tltulescu nr. 3, Mun. BACAU, Județul BACAU

BEAQAR: Municipiul Bacau

PROIECT NR. 29

DIN:

2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C. ARH. ALEX PANAITESCU

/     1:50

PLAN PARTER ELECTRICE

D.A.L.I.

PROIECTAT :

ING. BALAN MARIUS

DATA

2018

PLANȘA:

IE1

DESENAT:

ING. BALAN MARIUS


10 A


TEG


CYYF 3x 1 5mmp


1.17


kW


2 50


INTERIOR


""g" .CYYF 3x 2.5mmp0.48


0.01


00


kW


kW


kW


230


230


2 50


ILUMINAI


IMP01RIVA PANICII


DF EVACUARE


PRIZE MONOFAZICE


ALIMENTARE E.E


DE LA BMPT100 A

5


V I w

1  - 30 mA

16 A

.T CYYF 3x 2.5mmp

- -----------------------------

30 mA

50 A

3      CYYF 5x 16mmp

I* v vr#---—

- J ' 100 mA

16 AD o.

IZ)


PI:45.86kW PS:38.98kW U: 400V

CS:85%
T^

30 mA


CYYF 3x 2.5mmp


PE 4mmp7^

30 mA


CYYF 3x 2.5mmp


30 mA


i , CYYF 3x 2.5mmp

—iCTr19 r     | ^7 -----------------

*'z—7--30 mA

16 A

. CYYF 3x 2.5mnip

— T       ~

30 mALA BPPE 25mmpoo


kW


230


INSTANT


00


kW


230


APA CALDA


22.94 kW


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


2.00


kW


kW


kW


kW


kW


kW


kW


4 00


230


230


230


230


230


230


230


UNITATE


PRIZE


PRiZE


PR'ZE


PRIZE


PRIZE


DE CLIMATIZARE


MONOFAZICE


MONOFAZICE


MONOFAZICE


MONOFAZICE


MONOFAZICE


MONOFAZICE


MONOFAZICEufc.

SSP


SemnăturaS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4<4/2017/


BUKAFROECnui: Modernizare *1 reabilitare dadlre (FOSTA STARE CIVILA)

MPlASMerr: Strada Nlcolae Tttulescu nr. 3, Mun. BACAU, Județul BACAU

BgPAR: Municipiul Bacau


PROIECT

NR.29


DIN: 2018FAZA:

D.A.L.I.


TABLOU ELECTRIC GENERAL


PLANȘA:

IE 31      1600x800

j I^J


■ ?

1600x800      1

IȚI

-e—


:      1600x800      :

IȚI


r

3^1270

008*0091.


. 1

1

Birouri

' 1

Angajați


1600x800

-O

--


1600x800

jiți


Verificator atest, tehn. nr.

7—

Verificator

Nume

Semnătura

Cerința

Nr. /

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI: Modernizare si reabilitare clădire (FOSTA STARE CIVILA)

AMPLASAMENT: Strada Nicolae Trtulescu nr. 3, Mun. BACAU, Județul BACAU

3ENEF1CIAR: Municipiul Bacau

PROIECT NR. 29

DIN:

2018

NUME:

SBMNATURA

SCARA

1:50

PLAN PARTER INSTALAȚII CURENTI SLABI

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT:

C. ARH. ALEX PANAITESCU

PROIECTAT:

ING. LUCIU RAZVAN SILVIU

Z^A

2018

PLANȘA:

ICs 1

DIRECTOR:

ING. ZAHARIA NICOLAE305

292

0              264

270

320

270

X r~ Ț usa blocata

o|c1600x800


S 1600x800


1600x800     f


,      008X005

1 S

j""' "T’R


1600x800


Verificator atest, tehn. nr.

■" z/

“7 ‘^roR

%---

Verificator

NuW.^

~^7/

Senx&dte

Cerința

\Z    -------

Nr. /

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PR0EC1ULUI: Modernizare si reabilitare clădire (FOSTA STARE CIVILA)

AMPLASAMENT: Strada Nicolae Titulescu nr. 3, Mun. BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

PROIECT NR. 29

DIN:

2018

NUME:

ȘEMNATURA

SCARA

1:50

PLAN PARTER INSTALAȚII CLIMATIZARE

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT:

C. ARH. ALEX PANAITESCIJ.

PROIECTAT:

ING. LUCIU RAZVAN SILVIU

DATA

2018

PLANȘA:

IC 1

DIRECTOR :

ING. ZAHARIA NICOLAE

&