Hotărârea nr. 248/2019

Hotărârea nr. 248 din 28.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacău”

HOTĂRÂREA NR. 248 din 28.06.2019
Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul comun nr. 6210 din 12.06.2019 al Direcției Tehnice și Compartimentului Finanțări Locale prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6280 din 13.06.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6281 din 13.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1040/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1041/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1042/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin, (i) si art. 9 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investirii „Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacău”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului<d^detul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTA DE ȘEDINȚA
DOINA JÎRAGOMIR Ș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIN.O.P., I.D./A.M./EX.l/DS.I-A-2~


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL LA HCL NR.248 DIN 28.06.2019

Documentație tehnico-economică DALI pentru obiectivul de       '«'i „Reabilitare bariu permeat și ape pluviale din

cadrul depozitului de deșeuri Bacău”SEF SERVICIU

MIHAELA IONESI


COMPARTIMENT FINANȚĂRI LOCALE

GA.BRIEL GRIȚCU

U,-''

l

Numele și prenumele verificatorului atestat

Ing. DOGIOIU AL. ION

Adresă:Bucuresti. Str. Aleea Otesani nr. 1

Bl.OD 52-54, Sc.A, Et.9, Ap.40, sector 2,

Tel. 0723.507.571

Nr. Data 24. 0^3 2o/Ș conform registrului de evidență


REFERAT

privind verificarea de calitate conform Legii nr. 10/1995 la cerințele A|.A2,A7SB5,A9,B7,D

a proiectului                                                                      4/V

faza^AA/ , ce face obiectul contractului(ni7anT>        Ș /

 • l.Date de identificare: proiectant general____________C,                                   STO^l'i'

proiectant de specialitate________ /■4-E77               ■-      , L._,_ ,

investitor _                                   ra-cau

amplasam ent:județ/sector                     localitate                _________

-Stl-Z-J data pre!

___________tjudeț/secter                     , localitate

, nr,

i prezentării proiectului pentru verificare:


________________ ____ .___________, cod poștal proiectului pentru verificare: 22. ° SAutorizația de construire: nr.___________, emisa de

Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate                           j

Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă^-l( A q -

Note de calcul în care se fundamentează soluția propusă. »                                   pt

Alte documente:                                         c<

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU, JUDEȚUL BACAU

REABILITARE BAZIN PERMEAT SI APE PLUVIALE

DIN CADRUL DEPOZITULUI DE DEȘEURI BACAU

PROIECT NR.: 793 S/2018

FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII - D.A.L.I.

9

S.C. SIRIUS

Proiectare Studii S.R.L.

BUCUREȘTI, ROMÂNIA


Societate certificata conform

standardelor: 9001; 14001; 18001

/W'jC           rĂ\

m ■Piuă III 1 1 f fo «V 1

Director Tehnic

ing. Nicolae Ștefan Mucica

l

/ U U. 1/ / O ă/ă    Ji    /  1

Director Asigurarea Calității

ing. Constantin Ciocan

Șef de proiect

ing. Ciocea Gabriela


BUCUREȘTI, 2017 - revizia 2

PROIECT NR. 793 S/2018

REABILITARE BAZIN PERMEAT SI APE PLUVIALE

DIN CADRUL DEPOZITULUI DE DEȘEURI BACAU

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR

DE INTERVENȚII - D.A.L.I.
A. PIESE SCRISE

1.


Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a)  Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b)  Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c)  Datele seismice și climatice;

 • d)  Studii de teren:

 • (i)      Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

 • (ii)     Studii de specialitatea necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

 • e)  Situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • f)  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • g)  Informații privind posibile interferențe cu monument istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) Natura proprietății sau titlu asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preemțiune;

 • b)  Destinația construcției existente;

 • c)  Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d)  Informați i/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)  Categoria și clasa de importanță;

 • b)  Cod în lista monumentelor istorice, după caz;

 • c)  An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d)  Suprafața construită;

 • e)  Suprafața construită desfășurată;

 • f)  Valoaiea de inventai a construcției;

 • g)  Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, .tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor

de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional arhitectural

și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalații lor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de faeton de nsc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea . scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e) analiza de riscuri, măsuri, de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomand at(e)

  • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

o) indicatori financiari, sociocconomici, dc impact, de lezullat/opeiaie, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic


 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute d

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității e^ișt^h

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția m

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a preveaerilori acordului0d$v wpdiu^ț principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțfțleTehni


B. PIESE DESENATE

Nr.

crt.

Denumire

Nr. planșa

1.

Plan încadrare

PZ

2.

Plan situație existentă

BAC-PLS-0

3.

Plan situație propusă

BAC-PLS-1

4.

Plan situație propusă pentru amplasare SE provizorie

BAC-PLS-2

5.

Secțiune 1-1 și 2-2

BAC-S-1

6.

Schema by-pass rigole propus

BAC-SBY-1

PROIECT NR. 793 S/2018

REABILITARE BAZIN PERMEAT SI APE PLUVIALE

DIN CADRUL DEPOZITULUI DE DEȘEURI BACAU

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR

DE INTERVENȚII - D.A.L.I.

LIST A DE SEMNĂTURI

NR.

CRT.

NUME

FUNCȚIA

SEMNĂTURA

1.

Nicolae Ștefan Mucica

Director Tehnic -

Coordonator de proiect

lu—

2.

Gabriela Ciocea

Șef de proiect Inginer -construcții hidrotehnice

3.

Ciocan Constantin

Director Calitate -inginer

4.

Dinu Ionuț

Inginer specialist -protecția mediului și rețele de conducte

5.

Mana Butiuc

Proiectant - devize

PROIECT NR. 793 S/2018

1. Informații generale privind obiectiv • 1.1. Denumirea obiectivului de investi

„Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul depozifdhnTde deșeuiOJâcău, județul

Bacău”.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNCIPIUL BACĂU, str. Calea Mărășești, nr. 6, jud. Bacău

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNCIPIUL BACĂU, str. Calea Mărășești, nr. 6, jud. Bacău

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Elaboratorul documentației de avizare este SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL Adresa: București, cod poștal 061987, str. Costișa Nr. 24, tel: 021-777.23.76, fax: 021-444.27.40

email: sirius@srs.ro.

 • 1.6. Cerința de verificare a proiectului: în conformitate cu art. 7, punctul 2 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu ultima modificare prin Legea nr. 177/2015, proiectul va fi verificat la cerințele de calitate A7 - Rezistență și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice.

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții
 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Depozitul conform de deșeuri Bacău a fost realizat in conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor si ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, activitatea Depozitului conform de deșeuri Bacău și a facilităților conexe desfașurând-se în baza AIM nr. 9/2011.

Prezenta investiție reprezintă o etapă din cadrul Planului de măsuri stabilit pentru remedierea problemelor bazinului de permeat și ape pluviale, planul fiind stabilit în urma măsurilor impuse de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Bacău prin nota de constatare nr. 27712/26.04.2016 și acceptate de către Agenția de Protecție a Mediului Bacău și Administrația Bazinală de Apă Șiret în ședința comună din 18.05.2016.


 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Situația existentă

Conform datelor culese din teren, din documentațiile existente și din cele prezentate de beneficiar, situația existentă este următoarea:

2.2.1 Prezentarea de ansamblu a depozitului

Bazinul de permeat și ape pluviale este situat în cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău, din Municipiul Bacău, strada Chimiei, f.n., județul Bacău, în suprafața totală de 324.888 mp, terenul fiind proprietate a Primăriei Municipiului Bacău.

Depozitul cât și facilitățile existente respectă prevederile legale de construcție și operare a depozitelor pentru deșeuri nepericuloase, în care sunt depozitate deșeuri menajere și asimilabile acestora, precum și alte deșeuri nepericuloase.

Depozitul conform de deșeuri include în prezent atât amenajări specifice pentru depozitarea deșeurilor (deșeuri menajere și asimilabile acestora și deșeuri nepericuloase) cât și instalații pentru tratarea deșeurilor constând în:

 • •  Stație de sortare

 • •  Stație de compost

 • •  Centru de reciclare

 • •  Dotări diverse

 • •  Instalații și spatii de depozitare

 • •  Instalații de protecție și de monitorizare a calității mediului

Depozitul se va extinde în mai multe etape, în prezent existând pe amplasament următoarele ■componente:

 • a) Incinta de depozitare a deșeurilor - compartimentul 1 și compartimentul 2 urmând a fi executate în timp, treptat, încă 2 compartimente;

 • b) Aria tehnologică

 • c) Aria de servicii

 • d)  Utilități

 • e) Lucrări pentru protecția mediului și monitorizare

Pe amplasament au fost amenajate în prezent următoarele obiective:

 • •  Depozitul propriu - zis - reprezentat prin 4 compartimente de depozitare:

 • a.  Compartimentul 1 (CI) cu S = 5,17 ha și capacitate 855000 mc

 • b. Compartimentul 2 (C2) cu S = 8 ha și capacitate 1756000 mc

 • c. Compartimentul 3 (C3) cu S = 6,15 ha și capacitate 1287000 mc (urmând a fi pus în funcțiune ulterior)

 • d. Compartimentul 4 (C4) cu S = 2,25 ha și capacitate 225000 mc (urmând a fi pus în funcțiune ulterior)

 • a) Depozitul este prevăzut cu următoarele componente:

 • •  Terasamente - cu asigurarea unui strat impermeabil de argilă și a unor pante care să asigure funcționalitatea sistemului de colectare și evacuare a levigatului;

 • •  Diguri perimetrele;

 • •  Sistem de etanșare - instalat pe toata baza incintei de depozitare si pe taluzurile interioare ale digurilor perimetrele, având în component de la bază spre stratul drenant următoarele componente: geocompozit bentonitic, geomembrane din HDPE și geotextil.

 • •  Sistem de drenare a levigatului - constituit din drenuri absorbante, reprezentate prin conducte din PEHD cu fante, având diametrul Dn 335 mm, la o distanță de 30 m unul de altul și cu o lungime totală în compartimentul 1 de 1423 m; drenurile absorbante sunt dispuse la baza depozitului sub forma de coame și intră în legătură cu drenul colector prin cămine de record, care transportă levigatul spre o stație de pompare.

 • •  Sistem de colectare biogaz - constituit prin 16 puțuri realizate din țeavă perforate din HDPE, cu diametrul 250 mm, dispuse pe suprafața compartimentului 1; puțurile sunt conectate la două stații de colectare a biogazului, de unde gazul colectat va fi evacuat spre stația de ardere a biogazului.

 • •  Structura depozitului conform de deșeuri, așa după cum reiese din aceasta prezentare, corelată cu o corectă gestionare a deșeurilor, împiedică răspândirea substanțelor cu potențial poluator pe amplasament.

 • b) Aria tehnologică - are în componența sa următoarele:

 • •  Hala de sortare - de unde apa murdară rezultată de la spălarea pardoselii colectată se scurge gravitațional și apoi este preluată de rețeaua de canalizare, urmând a fi evacuate în rezervorul de egalizare prin stația de pompare SP1; apa uzată menajeră de la grupurile sanitare este evacuate în bazinul etanș vidanjabil, iar de acolo în rezervorul de egalizare și spre stația de epurare;

 • •  Șopron pentru compost - unde se desfășoară întregul flux pentru compostare; zona de recepție și tocare, zona de fermentare compost, zona pentru maturare, spațiu depozitare compost maturat, zona de livrare a compostului.

 • •  Centru de reciclare - pentru colectarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor

IG menajere periculoase cu o platformă betonată, o platformă balastată și un șopron;

 • •  Zona de stocare și concasare deșeuri din construcții și demolări.

 • c) Aria de servicii care prezintă următoarele componente:

 • •  Clădire recepție;

 • •  Platforma electronică de cântărire și cabină cântar;

 • •  Corp administrativ;

 • •  Șopron utilaje;

 • •  Platformă pentru spălare roți - apa care rezultă de la spălare este colectată și evacuată prin conductă din IIDPE, cu Del lOmm spre stația de pompare SP1;

 • •  Puț forat săpat la adâncimea de 7,50m - care asigură necesarul de apă pentru stația de sortare, stația de compost, platforma pentru spălare roți și rețeaua de incendiu; apa din foraj este pompată direct într-un rezervor din beton armat, de capacitate 150mc, de unde va fi direcționată spre consumatorii din zonă;

 • •   Spatii verzi;

 • •  Drumuri de acces interioare și platforme.

 • d) Lucrări pentru protecția mediului și monitorizare

 • •  Stație de pompare SP1 - este montată în zona tehnologică și colectează apa uzată de la stația de sortare, stația de compost și platforma pentru spălare roți; stația de pompare este echipată cu 1+1 electropompe cu debitul de 5mc/h; din bazinul de aspirație al SP1, apa uzată este pompată în rezervorul de egalizare printr-o conductă din HDPE, cu diametrul Del lOmm și lungime de 420m;

 • •  Stație de pompare SP2 - este montată în zona stației de epurare; în această stație intră gravitațional levigatul provenit din depozitul conform de deșeuri și levigatul din depozitul vechi (acesta din urmă fiind transportat cu o vidanjă în stație); levigatul este pompat în bazinul de egalizare printr-o conductă cu diametrul DelbOmm;

 • •  Rezervorul de egalizare levigat și ape uzate este constituit dintr-un rezervor din PAF SIN, de capacitate 700mc, semi-îngropat, echipat cu un sistem compact de aerare și agitare a lichidului - unde ajung;

o levigatul colectat din sistemul de drenaj evacuat gravitațional în stația de pompare SP2;

o levigatul din depozitul de deșeuri vechi, transportat cu vidanja în stația SP2; o apele uzate din zona tehnologică pompate prin stația de pompare SP1;

o apele uzate din bazinul etanș vidanjabil de capacitate 40mc, care sunt preluate cu o vidanjă și descărcate în stația SP2, pentru a fi pompate în

&

rezervorul de egalizare.

o apele din rezervorul de înmagazinare ajung în stația de epurare printr~o conductă din HDPE cu diametrul De63mm și lungime 23m.

 • •  Stația de epurare pentru tratarea levigatului și a apelor uzate cu următoarele caracteristici:

o este o stație modulară, care funcționează pe principiul osmozei inverse, cu o capacitate de lOOmc/zi;

o epurează toate apele uzate produse în incintă și levigatul produs în depozitul închis și stocate în rezervorul de egalizare;

o permeatul care va rezulta din stația de epurare va trebuie să se încadreze în caracteristicile NTPA/2005, el fiind evacuat din stația de epurare în bazinul de ape pluviale prin conductă din HDPE, cu diametrul DelbOmm, Pn6, iar din acesta va fi pompat prin SP3 în canalul existent, care aparține S.C. AMURCO S.A., iar de acolo va ajunge gravitațional în râul Bistrița.

 • •  Bazin colector concentrat - este un bazin realizat în săpătură deschisă, etanșat cu geomembrană, de capacitate 350mc;

 • •  Bazin colector ape pluviale care prezintă următoarele caracteristici:

o bazin realizat în săpătură deschisă, cu adâncime medie de 2 m, formă

piramidală, cu taluzurile 1:2 și un volum de 5000 mc, ce colectează:

 • ■  apele pluviale provenite din rigolele de la drumurile din incintă și din canalul colector amplasat la baza taluzului exterior al digului perimetral;

 • ■  Permeatul rezultat din stația de epurare;

® Din bazin, apa este evacuată prin conductă din HDPE cu De 400 mm spre stația de pompare SP3 în canalul de ape pluviale ce aparține S.C. AMURCO S.A. Bacău.

• Stația de pompare SP3 este o construcție tip cheson, din beton armat, îngropată, echipată astfel:

o 1+1 electropompe cu debitul de 320mc/h, care vor funcționa în perioade cu precipitații abundente; conducta de evacuare este din oțel și are diametrul Dn300mm;

o 1+1 electropompe, pentru debitul de vreme uscată, cu debitul de 7mc/h; conducta de evacuare este din oțel, cu diametrul Dn300mm;

o Conductele de evacuare se unesc într-una singură cu diametrul de 400mm și lungime lOOm, care se varsă în canalul de evacuare a apelor pluviale ce aparține S.C. AMURCO S.A. Bacău.

 • •  împrejmuire ~ cu gard de sârmă a amplasamentului;

 • •  Foraje de hidro-observație - 4 foraje de hidro-observație, echipate cu instalații de monitorizare on-line a calității apelor subterane (ph, amoniu, nitriți, nitrați).

 • •  Rigole pentru colectarea apelor pluviale - sunt amenajate două rigole de colectare a apelor pluviale - una pe laturile de vest și de sud și una pe laturile de nord și de est, care descarcă apele în bazinul colector de ape pluviale.

2.2.2. Bazinul de ape pluviale și permeat

Ca urmare a unui incident de pierdere a controlului colectării și evacuării levigatului, prin intermediul bazinul de omogenizare al stației de epurare levigat, acesta a contaminat bazinul colector de ape pluviale și permeat.

în această situație bazinul de colectare nu a mai putut fi utilizat pentru depozitarea permeatului și a apelor pluviale, suferind deprecieri importante, fapt care impune realizarea unor lucrări de reabilitare pentru repunerea în funcțiune.

Sursele de poluare din perimetrul amplasamentului pot constitui un risc pentru factorii de mediu, existând un plan de monitorizare pentru factorii de mediu prin analiza calității apelor evacuate, calității levigatului, calității apei subterane, urmărirea datelor meteorologice necesare pentru întocmirea balanței apei, controlul calității solului și a emisiilor de gaz.

Documentația, a fost întocmită la solicitarea Primăriei municipiului Bacău, datorită înregistrării unor valori ridicate ale indicatorilor fîzico-chimici a apelor subterane (acviferului freatic) din subsolul amplasamentului pe care a fost amenajat în ultimii ani Depozitul conform de deșeuri din municipiul Bacău și stabilește soluțiile tehnice privind impermeabilizarea bazinului, în vederea îndeplinirii condițiilor și legislației actuale privind protecția mediului.

Prin impermeabilizarea totală a bazinului de colectare a apelor pluviale și a permeatului, se va asigura protejarea apelor subterane în eventualitatea producerii unor poluări accidentale pe amplasament, dar și în situația în care produsele rezultate din epurare nu vor înregistra valori conform NTPA 001/2005.

în lipsa impermeabiUzării acestui bazin, nu se poate asigura protecția împotriva poluărilor accidentale pentru apele subterane, în situația generării unor astfel de evenimente pe amplasamentul Depozitului conform de deșeuri Bacău sau în cazul funcționării necorespunzătoare a stației de epurare.

Obiectivul de investiții propus se justifică a fi realizat, reprezentând singura construcție din cadrul sistemului de gestionare a levigatului și apelor uzate din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău care nu este impermeabilizată.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea prin impermeabilizare a bazinului de permeat și ape pluviale din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău în scopul protejării apelor subterane în eventualitatea producerii unor poluări accidentale pe amplasament sau în situația în care produsele rezultate din epurare nu înregistrează valori conform NTPA 001/2005.

Impermeabilizarea bazinului de permeat și ape pluviale reprezintă o cerință obligatorie conform Planului de măsuri stabilit pentru Remedierea problemelor bazinului de permeat și ape pluviale, planul fiind stabilit în urma măsurilor impuse de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Bacău prin nota de constatare nr 27712/26.04.2016 și acceptate de către Agenția do Protecție a Mediului Bacău și Administrația Bazinală de Apă Șiret în ședința comună din 18.05.2016.

Obiectivele urmărite și necesar de rezolvat după realizarea reabilitării prin impermeabilizare, vor fi:

• încadrarea analizelor fizico-chimice ale apelor pluviale și ale permeatului în parametrii impuși prin NTPA001/2005, pentru cel puțin trei seturi de analize efectuate consecutiv

• funcționarea în condiții optime a stației de epurare, conform prescripțiilor impuse

prin cartea sa tehnică, astfel încât permeatul rezultat să se încadreze în indicatorii impuși prin NTPA001/2005

• verificarea permanentă a bunei funcționări a stației de epurare și implicit a tuturor componentelor sale;

• verificarea permanentă a funcționării în condiții optime a stațiilor de pompare de pe

amplasament;


spuîtzătpr.


verificarea în regim permanent a depozitării în deșeurilor menajere și a deșeurilor nepericuloase în verificarea funcționării în parametrii corespun sistemului de canalizare de pe amplasament.

3. Descrierea construcției existente

9

3.1. Particularități ale amplasamentului:


 • a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Bazinul de permeat și ape pluviale ce face obiectul documentației, este situat în incinta suprafeței de teren aferentă Depozitului conform de deșeuri Bacău, învecinându-se:


 • •  La Nord: drum tehnologic acces stație epurare, podeț dalat și stația de pompare SP3,

 • •  La Est: drum tehnologic acces stație de ardere,

 • •  La Vest: bazin de colectare concentrat, rezervor egalizare levigat și ape uzate,

 • •  La Sud: teren viran, stație de ardere a gazului

în momentul de față, bazinul colector de apă pluvială și permeat asigură colectarea apelor pluviale de pe întregul amplasament, ape conduse prin rigole marginale drumurilor de incintă și canalul colector amplasat la baza taluzului exterior al digului perimetral, precum și permeatul rezultat din tratarea levigatului și a apelor uzate.

Conform datelor din documentațiile efectuate anterior, bazinul este realizat în săpătură deschisă, cu adâncimea medic dc 2 m (la măsurători au rezultat adâncimi de 1,70 - 2,10 m), are forma unui trunchi de piramidă cu taluzuri de 1:2, forma neregulată, cu dimensiunile de aproximativ de Lxlxh - 60x45x2 m, rezultând un volum de aproximativ 5.200 mc.

în conformitate cu măsurătorile topografice realizate în anul 2018 și a procesului verbal de recepție nr. 1973 din 06.07.2018 întocmit cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău, suprafața totală pe care este amplasat bazinul este 3362,00 mp.

 • b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Accesul la depozitul conform de deșeuri Bacău se face din DJ 207G (strada Chimiei) în imediata vecinătate a pistei de karting și mai departe pe un drum de acces existent, care deservește S.C. AMURCO S.A și alte societăți care își desfășoară activitatea în zona industrial sudică a municipiului Bacău.

 • c) Datele seismice și climatice;

Conform normativelor de proiectare în construcții aflate în vigoare, localitatea Bacău prezintă următoarele caracteristici:

 • •  dupăP100-l/2013:

o Accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,35g;

o perioada de control (colț) Tc= 0,7s.

 • •  adâncimea max. de îngheț este conform STAS 6054/77 de 0,90m.

 • •  încărcări cu zăpadă - conform CR 1-1-3-2012 - încărcarea caracteristică de zăpadă la sol este de 2,0 - 2,5 kN/m2 (zona studiată fiind aproximativ ia limita dintre aceste valori).

 • •  presiunea dinamica a vântului qb = 0,6kPa , IMR = 50 ani.

Din punct de vedere climatic, zona face parte din sectorul topo climatic al Culoarului Șiretului.

Clima are un caracter temperat-continental și prezintă următoarele caracteristici:

 • •  temperatura medie anuală fiind de 9°-10°C;

 • •  amplitudine medie anuală ce depășește 23,5 - 24,5°C;

 • •  umezeala medie anuală între 76 și 78%;

 • •  nebulozitatea medie anuală între 5,4 și 5,5;

 • •  cantitatea anuală de precipitații cuprinsă între 500 și 650mm/an;

 • •  indice de ariditate cu valori cuprinse între 25 și 30;

Vânturile care bat în zonă sunt: Băltărețul în sud, Suhoveiul în sud și est, austral în vest și sud, Crivățul în sud-est și est.

 • d) Studii de teren:

 • (i)     Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform / eglementărilur tehnice în vigoare;

Studiul geotehnic a fost realizat de Hidrogeoecotech SRL Comănești și este prezentat într-un volum separat.

 • (ii)    Studii de specialitatea necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Studiul topografic a fost întocmit de către Minea Constantin și este prezentat în volum separat.

Studiul hidrogeologic a fost întocmit de către SC LAFORSERVICE SRL Comănești și este prezentat în volum separat.

 • e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Alimentarea cu apă a incintei, se realizează din rețeaua municipală de apă, cu punct de racordare la 1775 m de amplasament, în zona CET Bacău și din sursa subterană, puț forat la adâncimea de 7,5 m cu posibilitate de înmagazinare în rezervor de 150 mc, utilizat pentru stația de sortare, stația de compostare, stația de spălare roți și stingerea incendiilor. Evacuarea apelor uzate se realizează, în urma epurării, prin descărcare în canalul S.C. Amurco.

Alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic național prin rețeaua de distribuție și post trafo dotat cu transformator de 20Kv/0.4Kv, cu putere instalată de 400Ka. în situația întreruperii energiei electrice, există un generator de curent cu puterea de 150kW.

Pentru realizarea investiției vOr fi folosite rețelele de utilități existente în incinta depozitului de deșeuri.

 • f)  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Factori de risc ce pot afecta buna funcționare a bazinului de permeat și ape pluviale:

 • •  Funcționarea necorespunzătoare a stației de epurare existente

 • •  Poluare suplimentară a apelor subterane urmare a activității industriale din vecinătate

 • •  Ploile abundente coroborate cu proasta funcționare a rețelelor de colectare și transport a levigatului produs pe corpul depozitului, urmare a ridicării nivelului apelor subterane, conducând astfel la poluarea apelor ce ajung în bazinul de permeat și ape pluviale, și implicit a apelor evacuate în "canalul de fugă”.

Conform documentațiilor tehnice elaborate anterior, apele subterane au fost poluate înainte de darea în funcțiune a depozitului actual.

Soluții:

 • •  verificarea surselor de poluare din incinta amplasamentului și remedierea deficiențelor constatate,

 • •  depistarea surselor de poluare din exteriorul amplasamentului și eliminarea acestora, Factori naturali ce pot afecta investiția:

 • •  mișcări seismice severe care să producă fisuri în structura amenajată

 • •  inundații / viituri extreme care să ducă la contaminarea apei

Soluții:

 • •  impermeabilizarea bazinului cu materiale rezistente la mișcări seismice

 • •  întreținerea/curățarea periodică a "canalului de fugă colector" pentru dirijarea apei

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monument istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul

3.2. Regimul juridic:
 • a) Natura proprietății sau titlu asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemțiune;

Conform extras CF 27379, imobilul aparține domeniului public al Municipiului Bacău, celula 2 a depozitului aparține Județului Bacău, astfel terenul pe care se desfășoară prezenta investiție este în administrarea Municipiului Bacău.

 • b) Destinația construcției existente;

Bazinul are funcțiunea de preluare și stocare temporară a apelor pluviale și de permeat de pe amplasamentul depozitului conform de deșeuri existent.

 • c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul

 • d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Din documentațiile de urbanism rezultă că nu sunt obligații speciale pentru această investiție. Conform specificațiilor din anexă la CU 336/08.05.2018, este interzisă realizarea de:

 • -  construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice - unități/servicii de mică industrie sau cu profil agricol,

 • -  construcții nereprezentative pentru oraș care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii construcții cu caracter definitiv în afara celor necesare funcționărilor permise și complementare admise,

 • -  unități ce prezintă pericol tehnologic sau a căror poluare depășește limitele parcelei

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:
 • a) Categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanță pentru Bazinul de permeat si ape pluviale este ”C” - normală.

Clasa de importanță, conform PI00, pentru bazinul de permeat și ape pluviale este ’TV” (D) - redusă.

 • b) Cod în lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Depozitul a fost realizat în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, activitatea Depozitului conform de deșeuri Bacău și a facilităților conexe desfașurându-se în baza AM nr. 9/2011, transferată către noul operator, ECO SUD SA în data de 13.06.2018.

 • d) Suprafața construită;

Bazinul de permeat și ape pluviale din incinta Depozitului conform de deșeuri Bacău ocupă o suprafață de 3362,00 mp, în conformitate cu măsurătorile topografice realizate în anul 2018 și a procesului verbal de recepție nr. 1973 din 06.07.2018 întocmit cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău, suprafață ce va rămâne aproximativ identică după realizarea lucrărilor de impermeabilizare.

 • e) Suprafața construită/ desfășurată;

Bazinul de permeat și ape pluviale din incinta Depozitului conform de deșeuri Bacău ocupă o suprafață de 3362,00 mp, în conformitate cu măsurătorile topografice realizate în anul 2018 și a procesului verbal de recepție nr. 1973 din 06.07.2018 întocmit cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău, suprafață ce va rămâne aproximativ identică după realizarea lucrărilor de impermeabilizare.

 • f)  Valoarea de inventar a construcției;

Investiția are scopul de a reabilita o componentă relativ mică a construcției, astfel că această valoare nu are relevanță în aplicarea statisticii valorilor de inventariere.

 • g) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Având în vede că impunerile care au dus la reabilitatea bazinului provin din necesități stabilite de legislația de mediu aplicabilă și nu de prevederile stabilite de legislația calității în construcții, inclusiv siguranța și rezistența, ținând seama de faptul că lucrarea existentă un conține nici un obiect sau element de rezistență, fiind doar o amenajare de debleu, pentru bazinul de ape pluviale si permeat nu a fost realizata o expertiza tehnică și nici studii arhitecturale-istorice.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Ca urmare a pierderii controlului colectării și evacuării levigatului, prin intermediul bazinul de omogenizare amplasat amonte de stația de epurare levigat, levigatul a contaminat bazinul colector de ape pluviale și permeat.

în această situație bazinul de colectare nu a mai putut fi utilizat pentru depozitarea permeatului și a apelor pluviale, fapt care impune realizarea unor lucrări de impermeabilizare precedate de tratarea și evacuarea apei cu conținut de levigat existente în bazin.

în data de 13.06.2018 a fost efectuată vizita în teren împreună cu reprezentații SC Eco Sud SA, operator al instalației in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1087/16.04.2018, vizită la care s-a confirmat că apele din bazinul de permeat și ape pluviale sunt vizibil contaminate cu levigat, rigolele din zona bazinului fiind de asemenea pline cu apă contaminată cu levigat, stația de pompare SP3 inundată cu apă contaminată cu levigat și nefuncțională.

Obiectivul general al proiectului îl constituie impermeabilizarea bazinului de permeat și ape pluviale din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău, în scopul protejării apelor subterane în eventualitatea producerii unor poluări accidentale pe amplasament sau în situația în care produsele rezultate din epurare nu înregistrează valori conform NTPA 001/2005.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.


4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului ene

diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

Proiectul nu prevede lucrări de construcții civile - clădiri.

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Nu este cazul deoarece prezenta investiție nu prevede lucrări de intervenție la structuri existente, în prezent existând doar o amenajare de terasament în săpătură.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Nu este cazul deoarece prezenta investiție nu prevede lucrări de intervenție la structuri existente, în prezent existând o amenajare de terasament în săpătură.

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Nu este cazul deoarece prezenta investiție nu prevede lucrări de intervenție la structuri existente, în prezent existând o amenajare de terasament în săpătură.

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Scenariul nr. 1, care cuprinde următoarele:

îndepărtarea materialului existent pe fundul bazinului și înlocuirea acestuia cu un strat nou de argilă compactată în straturi elementare de 25 cm până la atingerea unui grad minim de

98%;

realizarea pernei de argilă în grosime de 75 cm se va face concomitent cu profilarea și compactarea taluzului perimetral, urmărindu-se ca la final să rezulte o masă compactată și continuă de material argilos impermeabil atât pe fundul bazinului cât și pe taluzurile perimetrele;

dispunerea unei geomembrane peste stratul de argilă compactată, ancorată în mod corespunzător la partea superioară a taluzului, pentru a face față icitările mecanice și


pentru a împiedica alunecarea acesteia.Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

— Vkj'k,—7 Valoarea (făraTV^ A

G

—______

V Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Racord utilități

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

7,594.32

1,442.92

9,037.24

3.1.1.

Studii de teren

7,594.32

1,442.92

9,037.24

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,062.88

961.95

6,024.82

3.3.

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

25,314.39

4,809.73

30,124.12

3.5.1.

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7,594.32

1,442.92

9,037.24

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizel or/acordurilor/autorizați Hor

2,278.29

432.88

2,711.17

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

759.43

144.29

903.72

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

14.682.34

2,789.65

17,471.99

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

12,657.19

2,404.87

15,062.06

3.7.

Consultanță

15,188.63

2,885.84

18,074.47

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

10,632.04

2,020.09

12,652.13

3.7.2.

Auditul financiar

4,556.59

865.75

5,422.34

3.8.

Asistență tehnică

12,657.19

2,404.87

15,062.06

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

5,062.88

961.95

6,024.82

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

2,531.44

480.97

3,012.413.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,531.44

480.97

3,012.41

3.8.2.

Dirigenție de șantier

7,594.32

1,442.92

9,037.24

TOTAL CAPITOLUL 3

78,474.60

14,910.17

93,384.77

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

2,531,438.72

480,973.36

3,012,412.08

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

1.6.

Active nccorporalc

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,531,438.72

480,973.36

3,012,412.08

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

12,702.00

2,413.38

15,115.38

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

8,891.40

1,689.37

10,580.77

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3,810.60

724.01

4,534.61

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

32,953.16

0.00

32,953.16

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

12,657.19

0.00

12,657.19

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

2,531.44

0.00

2,531.44

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)

12,701.65

0.00

12,701.65

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5,062.88

0.00

5,062.88

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%)

513,882.06

97,637.59

611,519.65

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

559,537.22

100,050.97

659,588.19

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3369,45034

595,934.50

3,765,385.04

din care C+M

\ 482,662.72

3,022,992.84

\DEVIZUL Obiectului - scenariul 1

Impermeabilizarea bazinului

în mii lei/euro, 1 euro = 4,6599 lei la data 13.11.2018

Nr. crt.

Denumire

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2,531,438.72

480,973.36

3,012,412.08

4.1.2.

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL. 1 - subcap. 4 1

2,531,438.72

^0,973.36

3,012,412.08

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 11 - subcap. 4.2.

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcșionale care nu necesită montaj și echipamente de transport de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

AjZZZrM-OO

0.00

4.6.

Active necorporale

/<=> o X

i

0.00

TOTAL III subcap. 4.3. + 4.4. +4.5. + 4.6.

//rn'

0.00

Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

^531X877^

S 7 48(^973.36^

\\    3,012,412.08

Avantaje:

Q      <

W 1 bJ

1

-

termen de execuție relativ scăzut

\7        o

1/,

1


cost al investitei de bază (capitol 4) relativ scăzut, respectiv 2,53^3^8.72 l^fâră TVA 1 N <> ' SiZ

D ezavantaj e:                                                       cat


apele din bazinul existent trebuie să fie evacuate prin grija beneficiarului/operatorului de depozit

tratarea apelor este în grija beneficiarului/operatorului depozitului nu este rezolvată problema nivelului crescut al apelor subterane

nu este asigurată devierea apelor provenite din corpul depozitului sau cele pluviale nu este asigurat lucrul în mediu uscat al bazinului.

Scenariul nr. 2, care cuprinde următoarele:

îndepărtarea materialului existent pe fundul bazinului și înlocuirea acestuia cu un strat nou de argilă compactată în straturi elementare de 25 cm până la atingerea unui grad minim de 98%;

realizarea unui strat suport compactat corespunzător - pernei de argilă în grosime de 75 cm se va face concomitent cu profilarea și compactarea taluzului perimetral, urmărindu-se ca la final să rezulte o masă compactată și continuă de material argilos impermeabil atât pe fundul bazinului cât și pe taluzurile perimetrele;

- betonarea incintei cu beton hidrotehnic cu un grad de gelivitate G 150, clasa


betonului minim CH 27.5;


impermeabilizarea cu mortar bicomponent.


DEVIZUL GENERAL


al obiectivului de investiții

scenariul 2
Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fără TVA)

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

!?i

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Racord utilități

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

5,822.16

1,106.21

6,928.37

3.1.1.

Studii de teren

5.822.16

1,106.21

6,928.37

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,045.87

958.72

6,004.59

3.3.

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

27,170.07

5,162.31

32,332.38

3.5.1.

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

8.151.02

1,548.69

9,699.72

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2,445.31

464.61

2,909.91

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

815.10

154.87

969.97

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

15,758.64

2,994.14

18,752.78

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

19,407.19

3,687.37

23,094.56

3.7.

Consultanță

23,288.63

4,424.84

27,713.47

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

16,302.04

3,097.39

19,399.43

3.7.2.

Auditul financiar

6,986.59

1,327.45

8,314.04

3.8.

Asistență tehnică

19,407.19

3,687.37

23,094.56

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

7,762.88

1,474.95

9,237.82

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,881.44

737.47

4,618.91


3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3,881.44

737.47

4,618.91

3.8.2.

Dirigenție de șantier

11,644.32

2,212.42

13,856.74

TOTAL CAPITOLUL 3

100,141.12

19,026.81

119,167.93

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3,881,438.72

737,473.36

4,618,912.08

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,881,438.72

737,473.36

4,618,912.08

CAPI I OLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

19,475.00

3,700.25

23,175.25

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

13,632.50

2,590.18

16,222.68

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,842.50

1,110.08

6,952.58

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

47,421.71

0.00

47,421.71

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

19,407.19

0.00

19,407.19

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1%)

3,881.44

0.00

3,881.44

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)

19,475.36

0.00

19,475.36

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

4,657.73

0.00

4,657.73

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%)

785,603.20

149,264.61

934,867.80

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

852,499.91

152,964.86

1,005,464.77

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

' W

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

\>,^34>9.^

^9,0^465.03

5,743,544.78

din care C+M                                                  # fj,

WO7L2X

V   \\-----

740,069.53

4,635,134.75

DEVIZUL Obiectului - scenariul 2

Impermeabilizarea bazinului

în mii lei/euro, 1 euro = 4,6599 lei la data 13.11.2018

Nr. crt.

Denumire

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2,531,438.72

480,973.36

3,012,412.08

4.1.2.

Rezistență

1,350,000.00

256,500.00

1,606,500.00

4.1.3.

Arhitectură

0.00

0 00

0.00

4.1.4.

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL I - subcap. 4.1

3,881,438.72

737,473.36

4,618,912.08

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2.

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III subcap. 4.3. + 4.4. +4.5. + 4.6.

^$So>

C7        o.oo

0.00

Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

4,618,912.08Avantaje:

termen de execuție relativ scăzut

cost al investitei de bază (capitolul 4) relativ ridicat, r Dezavantaje:

apele din bazinul existent trebuie să fie evacuate prin grija be depozit tratarea apelor este în grija beneficiarului/operatorului depozitului

nu este rezolvată problema nivelului crescut al apelor subterane

nu este asigurată devierea apelor provenite din corpul depozitului sau cele pluviale nu este asigurat lucrul în mediu uscat al bazinului.

Scenariul nr. 3, care cuprinde în principal următoarele:

realizarea unui ecran etanș din palpianșe PVC, perimetral bazinului;

evacuarea apelor poluate existente în bazin;

montare strat impermeabilizare suprafață bazin, care va cuprinde:

o asigurarea de către beneficiar, în cadrul sistemului de exploatare, depozitarea levigatului care depășește capacitatea stației de epurare, se vor realiza în cadrul investiției, în jurul bazinului, puțuri de epuizment astfel încât nivelul apei freatice va putea fi menținut sub nivelul fundului bazinului; apa epurată de la stația de epurare levigat va fi evacuată cu o stație de pompare provizorie, aval de bazinul de permeat și ape pluviale;

o Pregătire teren de fundare, realizare de lucrări de terasamente, nivelare,

compactare;

o Realizare strat de etanșare din geocompozit bentonitic de minim 4.900 g/mp;

o Pozare geomembrană PEHD netedă cu grosimea de 2,5 mm pe fundul bazinului;

o Pozare geomembrană PEHD texturată cu grosimea de 2,5 mm pe taluzurile bazinului;

Pozare geotextil de protecție cu greutatea de minim 1.200 g/mp;

Realizare ancoraj geosintetice în șanț acoperit cu beton simplu:


o Realizare protecție ecran de etanșare dale prefabricate di


instalare balustradă de protecție, dispusă perimetral pe margi

Q

DEVIZUL GENERAL


al obiectivului de investiții scenariul 3


Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

V al oarea      "TVA—

(fără TVA)

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Racord UTILITĂȚI

27,839.60

5,289.52

33,129.12

TOTAL CAPITOLUL 2

27,839.60

5,289.52

33,129.12

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

8,312.99

1,579.47

9,892.46

3.1.1.

Studii de teren

8.312.99

1,579.47

.9,892.46

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

6,927.49

1,316.22

8,243.72

3.3.

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

69,274.92

13,162.24

82,437.16

3.5.7.

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00


3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

21,475.23

4,080.29

25,555.52

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4,156.50

789.73

4,946.23

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,385.50

263.24

1,648.74

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

42,257.70

8,028.96

50,286.67

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

34,637.46

6,581.12

41,218.58

3.7.

Consultanță

41,564.95

7,897.34

49,462.29

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

29,095.47

5,528.14

34,623.61

3.7.2.

Auditul financiar

12,469.49

2,369.20

14,838.69

3.8.

Asistență tehnică

51,956.19

9,871.68

61,827.87

3.6’./.

Asistență tehnică din partea proiectantului

13,508.61

2,566.64

16,075.25

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

6,754.30

1,283.32

8,037.62

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

6,754.30

1,283.32

8,037.62

3.8.2.

Dirigenție de șantier

38,447.58

7,305.04

45,752.62

TOTAL CAPITOLUL 3

212,674.01

40,408.06

253,082.07

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

6,899,652.65

1,310,934.00

8,210,586.65

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

57,994.94

11,019.04

69,013.98

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

238,919.86

45,394.77

284,314.63

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

2,795.94

531.23

3,327.17

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

7,199,363.39

1,367,879.04

8,567,242.43

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

35,050.00

6,659.50

41,709.50

5./. 7.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

24,535.00

4,661.65

29,196.65

5.7.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

10,515.00

1,997.85

12,512.85

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

82,056.41

0.00

82,056.41

5.2.7.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

35,996.82

0.00

35,996.82

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1%)

7,199.36

0.00

7,199.36

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)

35,050.11

0.00

35,050.11

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,810.12

0.00

3,810.12

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%)

1,469,686.82

279,240.50

1,748,927.32

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,586,793.23

285,900.00

1,872,693.23

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste               zz

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

\ 0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

u C

* 0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6                   II O

\ f\o.oo

0.00

0.00

TOTAL GENERAL                     1 U ț

/ <7*°T

AL- /

1 9,0^6,^70.23

1,699,476.63

10,726,146.86

din care C+M                                   \\      V/ .

.!/

, £(&$22.19

1,331,904.22

8,341,926.40

1       y/

DEVIZUL Obiectului - scenariul 3

Impermeabilizare bazin

în mii lei/euro, 1 euro = 4,6599 lei la data 13.11.2018

Nr. crt.

Denumire

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2.261.005,59

429.591,06

2.690.596,65

4.1.2.

Rezistență

4.519.313,39

858.669,54

5.377.982,94

4.1.3.

Arhitectură

0,00

0,00

22.339,38

QtQO

4.1.4.

Instalații

117.575,67

139.915,05

TOTALI -subcap. 4.1

6.897.894,65

1.310.599.98

8.208.494,63

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

57.994,94

11.019,04

69.013,98

TOTAL 11 - subcap. 4.2.

57.994,94

11.019,04

69.013,98

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

238.919,86

45.394,77

284.314,63

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

1.758,00

334,02

2.092,02

4.5.

Dotări

2.795,94

ZZ^>^.795,94

4.6.

Active necorporale

0,00

TOTAL III subcap. 4.3. + 4.4. +4.5. + 4.6.

243.473,80

// V

Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

7.199.363,39

! 067.8^04/

c / 8.^7.242,4^

|         1                     «/     UI 1

Avantaje:                                                           \\             /   4/ n //asigurarea lucrului în mediu uscat prin realizarea palplanșelo transport către bazin

asigurarea drenării zonei, prin colectarea permanentă a apelor subterane din zona bazinului


asigurarea impermeabilizării bazinului

evacuarea și tratarea apelor existente pe amplasament

preluarea eventualelor zone poluate de pe amplasamentul bazinului (nămol poluat și/sau pământ poluat)

Dezavantaje:

termen de execuție relativ mărit

cost al investiției de bază (capitolul 4) relativ ridicat, respectiv 7,199,363.39 lei fără TVA Analizând scenariile prezentate, scenariul recomandat este scenariul 3.

Bazinul de colectare a apelor pluviale, care ar trebui să colecteze ape convențional curate, nu este în prezent impermeabilizat, iar apele care ajung în el pot comunica foarte ușor cu apa freatică, care în zonă se află la adâncimi variabile sezonier, cuprinse între 1,50-3,50 m, în contextul în care adâncimea bazinului este de cca. 2 m.

Lucrările de impermeabilizare a bazinului de permeat și ape pluviale sunt propuse în


vederea reducerii influenței asupra regimului apelor de suprafață și/sau subterane și a obiectivelor existente, care ar putea apare în eventualitatea unei operări necorespunzătoare a depozitului de deșeuri ce ar conducte la dirijarea levigatului direct în apele pluviale colectate din incintă sau în cazul funcționării defectuoase a stației de epurare.

Reabilitarea bazinului permeat și ape pluviale din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău se va realiza prin execuția unui sistem de etanșare care să nu mai permită infiltrarea apelor stocate în stratul freatic.

După realizarea investiției, forma bazinului va fi regulată, păstrându-și dimensiunile maxime actuale nete de cca. 60x45 m.

Lucrările se vor desfășura după îndepărtarea totală a apelor existente în acest moment în bazin, precum și a celor utilizate la spălarea bazinului, stației de pompe SP3 și a rigolelor și căminelor colectoare, prin epurarea lichidului cu ajutorul unei stații de epurare montate provizoriu în cadrul prezentei investiții, singura lucrare de pregătire fiind realizarea unei balustrade/împrejmuiri provizorii de protecție în cadrul organizării de șantier precum și instalarea palplanșelor.

Prin impermeabilizarea totală a bazinului de colectare a apelor pluviale și a permeatului, se va asigura protejarea apelor subterane în eventualitatea producerii unor poluări accidentale pe amplasament, dar și în situația în care produsele rezultate din epurare nu vor înregistra valori conform NTPA 001/2005.

 • 5.1, Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional arhitectural și economic

 • 5.1.1, Lucrări prevăzute

Reabilitarea bazinului permeat și ape pluviale din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău va avea ca rezultat un sistem de etanșare care să nu mai permită infiltrarea apelor stocate în stratul freatic și nici aportul de ape freatice în bazin.

După realizarea investiției, forma bazinului va fi regulată, păstrându-și dimensiunile maxime actuale.

Lucrările se vor desfășura după îndepărtarea totală a apelor existente în bazin, precum și a celor utilizate la spălarea bazinului, stației de pompe SP3 și a rigolelor și căminelor colectoare, prin intermediul unei stații de epurare provizorii, după realizarea unei împrejmuiri de protecție în cadrul organizării de șantier, după montajul palplanșelor și separarea provizorie a circuitelor de apă. Separarea provizorie a circuitelor de apă, se va menține pe toată perioada de execuție a lucrărilor și este descrisă mai jos.

S-au stabilit următoarele etape tehnologice principale pentru impermeabilizarea bazinului de permeat și ape pluviale:

30

3^

 • 1. Devierea provizorie a apelor pluviale și realizarea unui ecran etanș din palplanșe PVC, perimetral bazinului;

 • 2. Evacuarea apelor poluate existente în bazin;

 • 3.  Montare strat impermeabilizare suprafață bazin și realizare sistem drenaj;

 • 4.  Instalare balustradă de protecție.

 • 1. Deviere provizorie a apelor pluviale și realizare ecran din palplanșe

Pentru a întrerupe potențialele infiltrații de apă contaminată în apa subterană, pe de o parte, și aportul de apă freatică în bazin, pe de altă parte, se prevede realizarea unui ecran de etanșare cu palplanșe.

Pentru cunoașterea naturii terenului de fundare, pentru confirmarea soluțiilor tehnice, este necesară, înainte de instalarea palplanșelor, realizarea de foraje geotehnice pe perimetrul amplasamentului, foraje având cota topografică bine determinată și care să intercepteze stratul de mamă cel puțin 1,50 m (cuprinse în valoarea de investiție). Rezultatele investigațiilor vor fi transmise proiectantului pentru confirmarea soluției și adâncimii de instalare a palplanșelor.

Palplanșele vor fi încastrate minim 1,50 m în roca de bază (argilă mamoasă impermeabilă) identificată în studiile geologice existente pentru amplasament la adâncimi de cca. 4,50 4- 7,50 m.

Palplanșele vor fi instalate prin vibro-înfîgere directă sau cu ajutorul saboților. Saboții sunt piese metalice confecționate din oțel, având în secțiune forma palplanșe!, astfel încât acesta o îmbracă pe exterior, mai puțin pe zona de legătură. Tehnologia constă în baterea acestui ansamblu până la cota dorită urmată de scoaterea sabotului și refolosirea acestuia.

Astfel, se va realiza o incintă închisă, care va asigura etanșarea parțială față de apele freatice și în acest fel bazinul existent va putea fi golit.

în paralel cu instalarea palplanșelor, pentru evitarea pătrunderii apelor pluviale de pe rigole către bazinul de retenție, pe perioada execuției, pe rigolele ce descarcă în bazin se vor amenaja blocaje din pământ argilos. Apele colectate pe aceste rigole vor fi transportate printr-un sistem de by-pass. Sistemul de by-pass (cuprinzând stație de pompare amenajată provizoriu, conducte, cămine), care asigură evacuarea către "canalul de fugă” existent, prin intermediul SP3, este un sistem provizoriu pentru evacuarea apelor pe durata de execuție a lucrărilor de impermeabilizare la bazinului. După finalizarea execuției, lucrările provizorii se vor înlătura. în cazul în care stația de pompare SP3 nu va fi funcțională pe durata de realizare a execuției, evacuarea apelor se va realiza provizoriu în aval de SP3, prin racord la conducta de evacuare existentă către "canalul de fugă”.

Soluția finală de evacuare a apelor, după realizarea investiției, rămâne cea menționată în Avizul de gospodărire a apelor nr. 239/01.11.2018, și anume, evacuarea apelor pluviale de pe amplasament se va face prin stația de pompare existentă SP3.

Apele colectate în continuare pe aceste rigole vor fi deviate printr-un sistem de by-pass (cuprinzând stație pompare amenajată provizoriu, conducte, cămine) către conducta existentă de

evacuare, după stația de pompare existentă SP3. Toate lucrările provizorii vor fi dezafectate după finalizarea construcției bazinului.

Pentru sistemul principal de epurare a levigatului al depozitului de deșeuri se va asigura o conductă provizorie de evacuare a apei epurate care va conduce apele până la stația de pompare provizorie. în cazul în care stația de epurare existentă nu asigură o calitate a efluentului care să permită evacuarea direct în emisar, beneficiarul va lua măsuri pentru stocarea temporară a efluentului sau a levigatului, până la finalizarea lucrărilor.

 • 2. Evacuarea apelor poluate existente în prezent pe suprafața bazinului

După instalarea palplanșelor, pentru asigurarea frontului de lucru este necesară tratarea apelor existente în prezent în bazin folosind o stație de epurare instalată provizoriu în acest scop care asigură caracteristici ale efluentului care să permită evacuarea direct în emisarul natural. Apele tratate vor fi evacuare în emisar folosind sistemul existent, conductă și canal de evacuare.

După tratarea și evacuarea apeîor din bazin este necesară și eliminarea nămolurilor depuse. Vor fi realizate analize fizico-chimice pentru nămolul existent înainte de luarea măsurilor de evacuare fie pe celula nr. 2, dacă caracteristicile rezultate permit acest lucru, fie prin preluare la un centru specializat de neutralizare a deșeurilor periculoase.

 • 3. Montare strat impermeabilizare suprafață bazin și realizare sistem drenaj

Lucrările de reabilitare prin impermeabilizare a bazinului se vor efectua cât mai repede posibil, pentru a diminua pe cât posibil cantitatea de apă din freatic precum și aportul de apă meteorică, astfel:

 • •  Pe durata realizării lucrărilor, se va asigura de către beneficiar, în cadrul sistemului de exploatare, depozitarea levigatului care depășește capacitatea stației de epurare sau asigurarea unei epurări care să permită evacuarea direct în emisar prin by-pasul realizat în cadrul prezentei investiții,

 • •  Chiar dacă nivelul apei freatice constatat la data începerii execuției lucrărilor este relativ scăzut se vor realiza în jurul bazinului sisteme provizorii de epuizment (foraje) astfel încât nivelul apei freatice va putea fi menținut sub nivelul fundului bazinului;

 • •  Pregătire teren de fundare, realizare de lucrări de terasamente, nivelare, compactare;

 • •  Realizare strat de etanșare din geocompozit bentonitic de minim 4.900 g/mp;

 • •  Pozare geomembrană PEHD cu grosimea de 2,5 mm pe fundul și taluzul bazinului;

 • •  Pozare geotextil de protecție cu greutatea de minim 1.200 g/mp;

 • •  Realizare ancoraj geosintetice în șanț acoperit cu beton simplu;

 • •  Realizare protecție ecran de etanșare dale prefabricate din beton armat.

Pe toată perioada realizării lucrărilor se vor urmări forajele efectuate pentru urmărirea nivelului apei; în cazul în care nivelul acesteia crește se vor instala și pune în funcțiune pompe de epuizment.

Sistemul de drenaj perimetral va fi realizat din tuburi de drenaj riflate. Tuburile vor fi amplasate pe un geotextil de drenare, peste care se va așeza un strat de nisip de 5 cm, acesta având rol și de protecție a geotextilului pe timpul execuției. Pe acest strat de nisip se vor poza conducte de drenaj.

Acoperirea drenurilor se va face cu 15 cm strat filtru invers, granulație 20/32 mm. Acoperirea tranșee! se va face până la nivelul terenului natural cu strat de balast sortat.

Sistemul de drenaj va fi pozat la o adâncime de 2,5 - 3,00 m, înainte de montarea straturilor de impermeabilizare și va descărca într-un cămin care să permită instalarea unui sistem de pompare pentru perioadele în care va fi necesară golirea bazinului sub cota nivelului freatic de la acel moment.

Colectarea apelor provenite de la drenuri se va realiza prin conductă colectoare, ce se va instala de la căminul pompare drenaj la canalul de evacuare. Astfel apele subterane colectate prin sistemul de drenaj vor putea fi dirijate în afara zonei depozitului.

După realizarea lucrării de impermeabilizare, inclusiv a sistemului de drenaj, palplanșele vor fi demontate.

 • 4. Instalare balustradă de protecție

Pe marginea bazinului se va dispune perimetral o balustradă de protecție, din materiale plastice.

 • 5.1.2. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este cazul

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după

/o

caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Nu este cazul.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Schimbările climatice care pot crea vulnerabilități ale investiției, cum ar fi creșterea frecvențelor ploilor abundente și de durată, pot duce la depășirea nivelului de retenție al bazinului și solicitarea excesivă a stației de pompare de evacuare. în acest ipotetic caz se vor putea înlocui în viitor agregatele de pompare cu unele cu capacitate superioară, acțiune care în prezent nu se justifică. Alți factori naturali sau climatici, precum cutremure, incendii sau secete prelungite nu ar putea conduce la crearea de vulnerabilități. în ceea ce privește factorii de risc antropici, amplasarea bazinului într-un spațiu controlat, bine definit și cu funcționalitate fixă conduce la riscuri de vulnerabilizare extrem de reduse. Activitatea umană în zonă se rezumă la administrarea și operarea depozitului, fiind extrem de puțin probabil apariția unor acțiuni care să afecteze bazinul.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Obiectivul este situat la 400 m vest de limita sitului ROSPA 0063 „Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești“.

Intervențiile prevăzute în documentație se vor desfășura pe un amplasament existent, astfel că posibilitatea interferenței lucrărilor de impermeabilizare cu habitatul nu este cuantificabil, practic zero.

Conform „Decizia etapei de evaluare inițială'4 nr. 205/18.07.2018 emisă de APM Bacău • proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 (cu modificările și completările ulterioare) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • 1.  După realizarea investiției, forma bazinului va fi regulată, păstrându~și dimensiunile maxime actuale.

 • 2. Palplanșele vor fi încastrate minim 1,50 m în roca de bază (argilă mamoasă

impermeabilă) identificată în studiile geologice existente pentru amplasament la adâncimi de cca. 4,50  7,50 m. L = 244 m

 • 3.  Sistemul de drenaj va trebui realizat din tuburi de drenaj riflate. Tuburile vor fi amplasate pe un geotextil de drenare, peste care se va așeza un strat de nisip de 5 cm, acesta având rol și de protecție a geotextilului pe timpul execuției. Pe acest strat de nisip se vor poza conducte de drenaj. L = 250 m, conducte riflate Dn 110 mm, cămine drenaj 10 buc.

 • 4. Realizare strat de etanșare din geocompozit bentonitic de minim 4.900 g/mp, 3.048 mp

 • 5. Pozare geomembrană PEHD cu grosimea de 2,5 mm pe fundul și taluzul bazinului, 3.048 mp

 • 6. Pozare geotextil de protecție cu greutatea de minim 1.200 g/mp, 3.048 mp

 • 7. Realizare ancoraj geosintetice în șanț acoperit cu beton simplu;

 • 8. Realizare protecție ecran de etanșare dale prefabricate din beton armat. 40x40x8 cm

 • 9. Balustrada protecție L= 260 m

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

5.5. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției va fi de 16 luni

Sunt prevăzute două etape: A. Etapa pregătitoare și B. Realizarea efectivă.

Etapele principale în realizarea investiției sunt:

 • A. Etapa pregătitoare - fundamentare proiect

E0: Cuprinde realizarea următoarelor activități:

 • •  Elaborare studii de teren

 • •  Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție,

 • •  Obținerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire

 • •  întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

El: Procedură de achiziție pentru semnarea contractului de execuție de lucrări:

 • •  Pregătirea caietelor de sarcini;

 • •  Organizarea licitației;

 • •  Atribuirea contractului de lucrări;

 • B. Etapa de realizare efectivă

Această etapă prevede executarea și finalizarea lucrărilor de investiție.

Activitățile derulate sunt:

E3: încredințare amplasament lucrare și organizare de șantier.

E4: Lucrări de investiție, respectiv:

 • •  Lucrări de bază;

 • •  Asistență tehnică;

 • •  Probe tehnologice și teste;

 • •  Recepția la terminarea lucrărilor.

  Grafic orientativ de realizare a investiției


  Activitate


  Organizare procedura achiziții publice - servicii proiectare DALI, PAC, PT, DE. AS


  Proiectare -


  DALI+PAC+PT+DE


  Organizare procedura achiziții publice - achiziționare execuție lucrări


  Organizare procedura achiziții publice - achiziționare supraveghere lucrări de către diriginte șantier

  Asistență tehnică proiectant


  Supravegherea execuției


  Execuție lucrări inclusiv O.S.


  Recepția la terminarea lucrărilor


5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Valoarea lucrărilor de construcții s-a stabilit pentru fiecare categorie de lucrări și obiect în parte conform indicilor obținuți în funcție de ultimele preturi de cost luate în considerare pentru lucrări publice pe baza investițiilor similare de lucrări construcții (închiderea depozitelor de deșeuri din județul Călărași) și a ofertelor primite pentru componentele tehnologice, precum si prin devize de lucrări rulate în programe de specialitate..

La realizarea lucrărilor din prezentul proiect se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și legislației armonizate cu cea a Uniunii Europene.

Devizele generale și devizele pe obiect sunt întocmite conform HG nr. 907/2017, care aprobă conținutul și structura acestor documentații. Este de asemenea întocmită și detalierea devizului pe obiect - evaluări de cantități de lucrări.

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general este prezentată în continuare, prin devizele pe obiect întocmite conform HG Nr. 907/2017.

Valoarea totală de investiție, cu TVA, este de 10,726,146.86 lei, din care C+M este de 8,341,926.40 lei.

Devizul general al investiției.

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investiții

scenariul 3

/o X.Ț?

//Q

/A/A

Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(fără TVAȚ:

y-zT^L.^0,

^Valoarea J WusivWĂ)

\\ 2

lei

X Jei

1

2

3

XX, N G 1

2

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Racord UTILITĂȚI

27,839.60

5,289.52

33,129.12

TOTAL CAPITOLUL 2

27,839.60

5,289.52

33,129.12

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

8,312.99

1,579.47

9,892.46

3././.

Studii de teren

8,312.99

1,579.47

9,892.46

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

6,927.49

1,316.22

8,243.72

3.3.

Expertiză tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

69,274.92

13,162.24

82,437.16

3.5.1.

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

21,475.23

4,080.29

25,555.52

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4,156.50

789.73

4,946.23

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,385.50

263.24

1,648.74

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

42,257.70

8,028.96

50,286.67

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

34,637.46

6,581.12

41,218.58

3.7.

Consultanță

41,564.95

7,897.34

49,462.29

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

29,095.47

5,528.14

34,623.61

3.7.2.

A uditul financiar

12,469.49

2,369.20

14,838.69

3.8.

Asistență tehnică

51,956.19

9,871.68

61,827.87

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

13,508.61

2,566.64

16,075.25

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

6,754.30

1,283.32

8,037.62

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții '

6,754.30

1,283.32

8,037.62

3.8.2.

Dirigenție de șantier

38,447.58

7,305.04

45,752.62

TOTAL CAPITOLUL 3

212,674.01

40,408.06

253,082.07

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

6,899,652.65

1,310,934.00

8,210,586.65

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

57,994.94

11,019.04

69,013.98

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

238,919.86

45,394.77

284,314.63

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

2,795.94

531.23

3,327.17

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

7,199,363.39

1,367,879.04

8,567,242.43

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

35,050.00

6,659.50

41,709.50

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

24,535.00

4,661.65

29,196.65

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

10,515.00

1,997.85

12,512.85

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

82,056.41

0.00

82,056.41

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

35,996.82

0.00

35.996.82

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajai ea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1%)

7,199.36

0.00

7,199.36

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)

35,050.11

0.00

35,050.11

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,810.12

0.00

3,810.12

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%)

1,469,686.82

279,240.50

1,748,927.32

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

1,586,793.23

285,900.00

1,872,693.23

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

9,026,670.23

1,699,476.63

10,726,146.86

din care C+M

7,010,022.19

1,331,9(LL22

8,341,926.40

DEVIZUL Obiectului - scenariul 3

Impermeabiiizare bazin

în mii lei/euro, 1 euro = 4,6599 lei la data 13.11.2018

Nr.

crt.

Denumire

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2.261.005,59

429.591,06

2.690.596,65

4.1.2.

Rezistență

4.519.313,39

858.669,54

5.377.982,94

4.1.3.

Arhitectul ă

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

117.575,67

22.339,38

139.915,05

TOTALI - subcap. 4.1

6.897.894.65

1.310.599,98

8.208.494,63

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

57.994,94

11.019,04

69.013,98

TOTAL II - subcap. 4.2.

57.994,94

11.019,04

69.013,98

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

238.919,86

45.394,77

284.314,63

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

1.758,00

334,02

2.092,02

4.5.

Dotări

2.795,94

0,00

2.795,94

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III subcap. 4.3. + 4.4. +4.5. + 4.6.

243.473,80

46.260,02

289.733,82

Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

7.199.363,39

1.367.879,04

8.567.242,43


ANEXĂ LA DEVIZUL GENERAL - DEVIZE FINANC

în mii lei/euro, 1 euro = 4,6599 lei la data 13.11.2018 // O

II       /   ^ ///        \

. CHELTUIELI PE CAPITOLE

Valoare totală fără TVA

|| * Vts N vVA%

pJfVajpăreJ

Totală Cu/

.47.               >

lei

4- ,0

a ,

1.1. Obținerea terenului

XX

fo R P

cumpărare teren

0.00

o.oo"

—0.00

plăți concesiune (redevență) pe durata executării lucrărilor

0.00

0.00

0.00

expropieri și despăgubiri

0.00

0.00

0.00

schimbarea regimului juridic al terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol

0.00

0.00

cheltuieli de aceeași natură

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1.1.

0.00

0.00

0.00

1.2. Amenajarea terenului

demolări

0.00

0.00

0.00

demontări

0.00

0.00

0.00

dezafectări

defrișări

0.00

0.00

0.00

colectare, sortare, și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate

0.00

0.00

0.00

sistematizări pe verticală

0.00

0.00

0.00

accesuri, drumuri, alei, parcări, drenuri, rigole, canale de scurgere, ziduri de sprijin

0.00

0.00

0.00

drenaje

0.00

0.00

0.00

epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor ptr. investiția de bază)

0.00

0.00

0.00

devieri de cursuri de apă

0.00

0.00

0.00

strămutări de localități

0.00

0.00

0.00

strămutări de monumente istorice

0.00

0.00

0.00

descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejarea în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național)

0.00

0.00

0.00

lucrări pentru pregătirea amplasamentului

TOTAL CAPITOLUL 1.2.

0.00

0.00

0.00

1.3. Amenajări protecție mediu și aducerea terenului la starea inițială

plantare de copaci

0.00

0.00

0.00

reamenajare spații verzi

0.00

0.00

0.00

reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz

0.00

0.00

0.00

lucrări/acțiuni pentru protecția mediului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1.3.

0.00

0.00

0.00

1.4. Chletuieli pentru relocare/protecția utilităților

deviere rețele de utilități din amplasament

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1.4.

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII OBIECTIVULUI

2.1. Racord utilități

27,839.60

5,289.52

33,129.12

TOTAL CAPITOLUL 2

27,839.60

5,289.52

33,129.12


CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3. Plata arhitecților, inginerilor și construcțiilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achiziții licențe, costuri ce privesc pregătirea și/sau implementarea unui proiect

de patente și

3.1. Studii

3.1,1. Studii de teren

8,312.99

1,579.47

9,892.46

studii geotehnice

4,987.79

947.68

5,935.48

studii geologice

0.00

0.00

0.00

studii hidrologice

0.00

0.00

0.00

studii hidrogeotehnice

0.00

0.00

0.00

studii fotogrammetrice

0.00

0.00

0.00

studii topografice

3,325.20

631.79

3,956.98

studii de stabilitate a terenului

0.00

0.00

0.00

3,1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3.1.

8,312.99

1,579.47

9,892.46

3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

obținerea/prelungirea valabilității Certificat de urbanism

692.75

131.62

824.37

obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desfîințare

0.00

0.00

0.00

obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canaliuzare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie eletrică, telefonie

3,117.37

592.30

3,709.67

obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

0.00

0.00

0.00

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară

0.00

0.00

0.00

obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

0.00

0.00

0.00

obținerea avizului de protecție civilă

0.00

0.00

0.00

avizul de specialitate m cazul obiectivelor de patrimoniu

0.00

0.00

0.00

alte avize, acorduri și autorizații

3,117.37

592.30

3,709.67

TOTAL CAPITOLUL 3.2.

6,927.49

1,316.22

8,243.72

3.3. Expertiza tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică.

Vizite amplasament

0.00

0.00

0.00

Memoriu tehnic

0.00

0.00

0.00

Calcule și evaluări

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3.3.

0.00

0.00

0.00

3.4,Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

Memoriu tehnic

0.00

0.00

0.00

Calcule și evaluări

. 0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 3.4.

0.00

0.00

0.00

3.5. Cheltuieli de proiectare toate fazele: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, caiete de sarcini și detalii de execuție

temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

studiu de fezabilitate, DALI și deviz general

21,475.23

4,080.29

25,555.52

documentații avize

4,156.50

789.73

4,946.23

verificare tehnica proiect

1,385.50

263.24

1,648.74

proiect tehnic și detalii de exeuție

42,257.70

8,028.96

50,286.67

TOTAL CAPITOLUL 3.5.

69,274.92

13,162.24

82,437.16

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție

cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia

15,933.23

3,027.31

18,960.55

cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea diurna membrilor desemnați în comisia de evaluare

6,581.12

1,250.41

7,831.53

anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență

4,156.50

789.73

4,946.23

cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziție publică

7,966.62

1,513.66

9,480.27

TOTAL CAPITOLUL 3.6.

34,637.46

6,581.12

41,218.58

3.7. Consultanță

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

29,095.47

5,528.14

34,623.61

3.7.2. Auditul financiar

12,469.49

2,369.20

14,838.69

TOTAL CAPITOLUL 3.7.

41,564.95

7,897.34

49,462.29

3.8. Asistență tehnică

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

13,508.61

2,566.64

16,075.25

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6,754.30

1,283.32

8,037.62

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

6,754.30

1,283.32

8,037.62

3.8.2. Diriginție de șantier - asigurarea supravegherii execuției

38,447.58

7,305.04

45,752.62

TOTAL CAPITOLUL 3.8.

51,956.19

9,871.68

61,827,87

TOTAL CAPITOLUL 3.

212,674.01

40,408.06

253,082.07

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5.1. Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de c-ții aferente org.șantier

vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier

17,174.50

3,263.16

20,437.66

platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice

grupuri sanitare

rampe de spălare auto

depozite de materiale

fundații pentru macarale

rețele electrice de iluminat și forță

căi de acces auto și căi ferate

branșamente/racorduri la utilități

împrejmuiri

panouri de prezentare

pichete de incendiu

4,907.00

932.33

5,839.33

cheltuieli penru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuieli necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu execția cheltuielilor aferente pct.1.3

2,453.50

466.17

2,919.67

TOTAL CAPITOLUL 5.1.1.

24,535.00

4,661.65

29,196.65

5.1.2. Cheltconexe organizării de șantier

obținerea autorizație de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier

2,585.64

491.27

3,076.91

taxe amplasament

2,944.20

559.40

3,503.60

închirieri semne circulație

778.11

147.84

925.95

întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție apă, energie electrică, gaze, a circulației rutiere

0.00

0.00

0.00

contractele de asistență cu poliția rutieră

0.00

0.00

0.00

contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu utilități de salubrizare

1,731.82

329.05

2,060.87

taxe depozit ecologic

0.00

0.00

0.00

contracte temporare cu furnizorii de utilități, cu unități de salubrizare

2,475.23

470.29

2,945.52

taxe locale

chirii ptr. ocuparea temporară a domeniului public

cheltuieli necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea lucrărilor de investiții/intervenții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3.

costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor

costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea lor

paza șantierului

asigurarea pompierului autorizat

cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier

TOTAL 5.1.2.

10,515.00

1,997.85

12,512.85

TOTAL CAPITOLUL 5.1.

35,050.00

6,659.50

41,709.50

5.2. Comision, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5.2.1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)

35,996.82

6,839.40

42,836.21

5.2.3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

7,199.36

1,367.88

8,567.24

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)

35,050.11

6,659.52

41,709.63

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,810.12

723.92

4,534.04

TOTAL CAPITOLUL 5.2.

82,056.41

15,590.72

97,647.13

5.3. Diverse și neprevăzute (20%)

1,469,686.82

279,240.50

1,748,927.32

TOTAL CAPITOLUL 5.3.

1,469,686.82

279,240.50

1,748,927.32

5.4. Cheltuieli ptr. informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5.4.

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5.

1,586,793.23

301,490.71

1,888,283.95

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2. Probe tehnologice

execuția probelor și încercărilor

0.0(L

0.00

0.00

rodaje

jr^p.oo

0.00

expertize la recepție

/^x^oo

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6.2.

Z/ O

N' X 0-00

X        0.00

TOTAL CAPITOLUL 6.                          /

O

10

- x \o.O0>

\\ 0.00

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:          \\

a) impactul social și cultural;

Nu este cazul.

*

X 4-1   /

V'X *

*i]

1/ W a'/?

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • 1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție

Nu vor fi create locuri de muncă în faza de execuție, lucrările fiind realizate de companii de specialitate cu angajați permanenți. Se poate estima că folosind o tehnologie de execuție a lucrărilor curentă, în timpul execuției va fi implicat un personal de lucru al cărui număr total poate varia de la 15-30 persoane.

 • 2, Numărul de locuri de muncă în faza de operare

Nu vor fi create locuri de muncă în faza de operare fiind o investiție realizată în cadrul unui sistem operațional existent.

 • c) ImpacLul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitații și a siturilor protejate, după caz.

 • - impactul asupra solului:

Realizarea proiectului nu implică acțiuni negative asupra solului.

în perioada de execuție a lucrărilor se poate identifica un potențial efect negativ ca urmare a funcționarii defectuoase a utilajelor, pierderi de carburanți sau de uleiuri, determinând astfel un impact minim asupra solului. Suprafața de manifestare este restrânsă și se poate atenua prin luarea imediată a măsurilor de protecție; impactul este puțin probabil.

Luând în calcul condițiile actuale ale amplasamentului, precum și activitățile ce se vor desfășura pe amplasament în faza de operare a investiției, se consideră că impactul asupra solului este nesemnificativ.

Pe ansamblul zonei se apreciază un impact nesemnificativ asupra solului și subsolului.

 • - impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei:

Investiția nu se desfășoară în zone de protecție sanitară și nu presupune modificarea nivelurilor, debitelor sau volumelor de apă existente.

Nu există surse directe pentru poluarea pânzei freatice sau a apelor de suprafață. împotriva poluărilor accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport, din utilajele folosite pentru lucrările de terasamente sunt luate măsurile normale de lucru în cadrul unui șantier: impactul manifestat este negativ, de scurtă durată și cu probabilitate redusă.

în faza de execuție, apa potabilă pentru personalul care va lucra în cadrul proiectului se aduce îmbuteliată pe amplasament.

Per global, impactul proiectului este nesemnificativ asupra calității și cantității de apă din zona de influență.

- impactul asupra patrimoniului istoric și cultural:

în apropierea amplasamentului nu s-au identificat obiective de interes istoric și cultural, neexistând impact asupra acestui factor de mediu.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Așa cum s-a menționat mai sus prezenta investiție are două componente (obiective):

 • - Etapa 1 - etapa pregătitoare,

 • - Etapa 2 - etapa de realizare efectivă a lucrărilor.

Scopul proiectului

Prin implementarea proiectului se urmărește conformitatea cu prevederile legale de mediu prin crearea unui cadru natural integrat zonei, contribuie la crearea unei zone conforme din punct de vedere a protecției mediului și contribuie la reducerea poluării asupra factorilor de mediu - aer, apă, sol.

Obiectivul general al proiectului

Impermeabilizarea bazinului contribuie la reducerea poluării asupra factorilor de mediu apă, sol.

Perioada de referință

Perioada de referință considerată pentru realizarea investiției este 2018-2019 (an 0, an 1) iar pentru analiza economico-financiara este de 30 de ani (2018-2048), perioadă de referință indicată de tipul investiției și de durata de viață utilă a acestuia. Anul 2018 (an 0) și primul trimestru din anul 2019 (an 1) este anul de finalizare a documentațiilor tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic) și de avizare, și al organizării procedurilor de licitație atât pentru fazele de proiectare cât și pentru execuție.

2. Analiza opțiunilor

Au fost analizate trei alternative de soluții de intervenție din perspectiva soluțiilor tehnice, avantajelor economice și a surselor de finanțare.

Scenariul nr. 1, care cuprinde în principal următoarele:

- îndepărtarea materialului existent pe fundul bazinului și înlocuirea acestuia cu un strat nou

de argilă compactată în straturi elementare de 25 cm până la atingerea unui grad minim de

98%;

 • -  realizarea pernei de argilă în grosime de 75 cm se va face concomitent cu profilarea și compactarea taluzului perimetral, urmărindu-se ca la final sa rezulte o masă compactată și continuă de material argilos impermeabil atât pe fundul bazinului cât și pe taluzurile perimetrale;

 • -  dispunerea unei geomembrane peste stratul de argilă compactată, ancorată în mod corespunzător la partea superioară a taluzului, pentru a face față la solicitările mecanice și pentru a împiedica alunecarea acesteia.

Scenariul nr. 2, care cuprinde în principal următoarele:

- îndepărtarea materialului existent pe fundul bazinului și înlocuirea acestuia cu un strat nou de argilă compactată în straturi elementare de 25cm până la atingerea unui grad minim de

 • -  realizarea unui strat suport compactat corespunzător - pernei de argilă în grosime de 75 cm se va face concomitent cu profilarea și compactarea taluzului perimetral, urmarindu-se ca la final să rezulte o masă compactată și continuă de material argilos impermeabil atât pe fundul bazinului cât și pe taluzurile perimetrale;

 • -  betonarea incintei cu beton hidrotehnic cu un grad de gelivitate G 150, clasa betonului minim CH 27.5;

 • -  impermcabilizarea cu moi tai- bicomponent.

Scenariul nr. 3, care cuprinde în principal următoarele:

 • -  realizarea unui ecran etanș din palplanșe PVC, perimetral bazinului;

 • -  evacuarea apelor poluate existente în bazin;

 • -  montare strat impermeabilizare suprafață bazin, care va cuprinde:

o asigurarea de către beneficiar, în cadrul sistemului de exploatare, depozitarea levigatului care depășește capacitatea stației de epurare, se vor realiza în cadrul investiției, în jurul bazinului, puțuri de epuizment astfel încât nivelul apei freatice va putea fi menținut sub nivelul fundului bazinului; apa epurată de la stația de epurare levigat va fi evacuată cu o stație de pompare provizorie, aval de bazinul de permeat și ape pluviale;

o Pregătire teren de fundare, realizare de lucrări de terasamente, nivelare, compactare;

o Realizare strat de etanșare din geocompozit bentonitic de minim 4.900 g/mp;

o Pozare geomembrană PEHD cu grosimea de 2,5 mm pe fundul și taluzul bazinului; o Pozare geotextil de protecție cu greutatea de minim 1.200 g/mp;

o Realizare ancoraj geosintetice în șanț acoperit cu beton simplu;

o Realizare protecție ecran de etanșare dale prefabricate din beton armat.

 • -  instalare balustradă de protecție, dispusă perimetral pe marginea bazinului Analizând scenariile prezentate, soluția recomandată este scenariul 3.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Investiția nu se derulează în scopuri comerciale, astfel justificarea și necesitatea acesteia nu rezultă din cerea de bunuri și servicii.

Necesitatea investiției este generată de necesitatea asigurării protecției solului și a apelor subterane, având în vedere situația actuală în care există pericolul poluării apelor subterane din zona depozitului.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Analiza proiectelor investiționale presupune și efectuarea analizei economice, privită din două perspective:

 • •  aspectul economic, în care se urmărește administrarea cu eficiență maximă a resurselor, în mod deosebit a celor disponibile, urmărindu-se efectuarea analizei comparative a efectelor economice previzibile cu eforturile investiționale, precum și influența viitorului obiectiv asupra mediului (economic și natural);

 • •  aspectul socio-economic, când accentul este pus pe impactul proiectului investițional asupra diferitelor grupuri țintă.

în acest caz, obiectivul de bază al proiectului nu constă în asigurarea unei rentabilități financiare, ci în asigurarea protecției mediului.

în cadrul proiectului propus, la gruparea costurilor au fost luați în considerare următorii factori:

 • •  natura costurilor (investiții, proiectare, asistență tehnică, înlocuire și funcționare/exploatare);

 • •  orizontul de timp pentru care se previzionează costurile (scurt pentru investiții, mediu și lung pentru cele operaționale);

Cuantificarea sau estimarea lor s-a făcut în funcție de următorii factori:

 • •  modalitatea de generare (în faza de implementare a investiției și în faza operațională);

 • •  natura lor (cantitative și calitative);

 • •  modul de identificare (directe și derivate);

Unitatea de plată: Lei

Rata de schimb: 1 euro = 4,6599 lei la cursul B.N.R. la data 13.11.2018.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Un proiect concret rareori comportă costuri socio-economice din toate categoriile descrise mai jos. Prin urmare, trebuie identificate și cuantificate doar acele costuri socio-economice care realmente caracterizează proiectul analizat.

în continuare vor fi prezentate și descrise acele costuri socio-economice indirecte rezultate prin dezvoltarea socio-economică a comunității locale ca urmare a implementării prezentului proiect investițional.

Distorsiunea preturilor elementelor de intrări.

Preturile de piață, în modul în care rezultă din confruntarea dintre cererea și oferta unor piețe reale, prin excelență imperfecte, influențate și de politicile promovate de administrațiile publice, deseori nu reflectă costul de oportunitate al intrărilor.

Distorsiunile prețurilor pot apare fie datorită intervenției statului în economie cu scopul de a compensa eșecurile (extemalizările) pieței, fie pentru a le utiliza drept pârghii pentru atingerea anumitor obiective de guvernare. De asemenea, preturile sunt influențate în mod perturbator și în situații de monopol, din diferite motive istorice, de incompleta dezvoltare și alte imperfecțiuni ale pieței.

Distorsiuni ale salariilor.

Salariile curente pot fi un indicator social distorsionat al costului de oportunitate a muncii, datorită faptului că piețele forței de muncă prezintă mari imperfecțiuni, atât datorită specificului acestui factor de producție, cât și datorită unor politici guvernamentale protecționiste.

Datorită nivelului minim prevăzut de lege și a altor restricții, salariul efectiv plătit poate să nu fie o măsură corectă a costului leal al muncii. într-o economie marcată de șomaj în creștere sau subutilizarea forței de muncă, costul de oportunitate al forței de muncă utilizată în proiect poate fi mai mic decât nivelul efectiv plătit al salariului în cadrul acestuia.

Aspecte legate de taxe, impozite etc.

Preturile de piață includ impozite, subvenții și unele transferuri de plăți care pot afecta preturile relative. în unele cazuri este dificil de estimat preturile neinfluențate de aceste elemente, totuși există anumite reguli care pot fi stabilite pentru corectarea acestor distorsiuni:

 • •  pentru analiza cost-beneficiu preturile de intrare trebuie să fie luate în considerare fără incidența TVA și a altor taxe indirecte;

 • •  transferurile de plăți către terțe persoane, cum ar fi plățile pentru asigurări sociale, trebuie omise;

 • •  în anumite cazuri, impozitele/subvențiile indirecte sunt destinate corectării unor factori externi.

Costuri externe.

în această categorie de costuri socio-economice se încadrează toate elementele de costuri care se propagă în mediul exterior, adică costuri care sunt aferente proiectului investițional, dar care sunt suportate de persoane (fizice sau juridice, inclusiv administrația de stat) din afara unității care implementează proiectul.

Orice cost social care rezultă din proiect și este suportat de terțe persoane, fără ca acestea să fie compensate, trebuie luat în considerare în analiza cost-beneficiu, fiind considerat cost extern, suplimentând costurile financiare.

Impactul asupra mediului.

Estimarea costurilor socio-economice de impact asupra mediului este foarte dificil de realizat și are la bază o doză ridicată de subiectivism, din care cauză în analiza socio-economică cost -beneficiu trebuie cuprinse doar cele mai relevante și mai obiectiv cuantificabile elemente de cost al impactului asupra mediului ambiant.

Costurile socio-economice generate de proiectul investițional se regăsesc într-o formă necuantificabilă (majoritatea lor) sau cuantificabilă (într-o proporție mai redusă). Dificultatea cuantificării lor este datorată imposibilității inventarierii complete a acestora precum și a lipsei de informații privind structura lor.

Costuri legate de faza de implementare a investiției

Pentru faza de implementare a investiției pot fi specificate următoarele categorii de costuri socio-economice necuantificabile legate de faza de construcție:

Costuri externe:

 • 1.  Creșterea prețurilor    pentru

tratarea apelor existente în bazin, poluate în prezent

 • 2.  Creșterea prețurilor materialelor propuse a fi folosite la impermeabilizarea bazinului

Costuri de impact asupra mediului:

1. Poluarea solului în mai mare măsură decât estimat în această fază, generând astfel costuri mărite pentru tratarea acestuia.

 • 3.L2 Beneficii socio - economice

Beneficiile socio-economice ale proiectului propus sunt importante, unele cuantificabile altele necuantifîcabile. Astfel, beneficiile proiectului sunt strâns legate de îndeplinirea obiectivelor de protecție a mediului.

Prin urmare printre beneficiile implementării proiectului se numără:

Beneficii nemonetare, inclusiv aspecte legate de mediu.

în această categorie de beneficii se includ cele care duc la îmbunătățiri ale calității mediului, precum și alte categorii de efecte, care nu pot fi exprimate monetar în mod direct. Estimarea corectă a acestei categorii de beneficii socio-economice este extrem de dificil de realizat și comportă o mare doză de subiectivism, fiind indispensabil legată de experiența și diligența echipei de evaluatori a proiectului.

Pentru realizarea proiecțiilor financiare în varianta cu proiect s-a pornit de la următoarele premise:

 • •  Costurile sunt cele fundamentate în analiza financiară;

 • •  Investiția nu generează venituri directe;

 • •  Investiția este suportată integral din surse proprii;

în tabelele 2.1 - 2.2 sunt prezentate proiecția veniturilor și costurilor proiectului în varianta cu proiect “investiție medie” pe o perioadă de 30 de ani.

Tabel nr. 2.1. Proiecția veniturilor

Ici

AN

An "O"

Ani

Anii

An 111

An IV

An V

An VI

An VII

An VIII

An IX

AnX

Varianta cu proiect

Venituri directe

0.000

100,771.509

16,542.449

120,833.377

124,458.379

128,192.130

132,037.894

135,999.031

140,079.001

144,281.372

148,609.813

Fonduri necesare* pt. investiție

78,280.662

7,670,048.202

1,278,341.367

1,613,346.595

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Fonduri necesare* pt. plata TVA

14,873.326

1.543,439.189

240,470.618

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total fonduri necesare

93,153.988

9,314,258.900

1,535,354.434

1,734,179.972

124,458.379

128,192.130

132,037,894

135,999.031

140,079.001

144,281.372

148,609.813

AN

An XI

An XII

An XIII

An XIV

An XV

An XVI

An XVII

An XVIII

An XIX

An XX

Varianta cu proiect

Venituri directe

153,068.107

157,660.150

162,389.955

167,261.653

172,279.503

177,447.888

182,771.325

188,254.464

193,902.098

199,719.161

Fonduri necesare* pt. investiție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Fonduri necesare* pt. plata

TVA

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total fonduri necesare

153,068.107

157,660.150

162,389.955

167,261.653

172,279.503

177,447.888

182,771.325

188,254.464

193,902.098

199,719.161

AN

An XXI

An XXII

An XXIII

An XXIV

An XXV

An XXVI

An XXVII

An XXVIII

An XXIX

An XXX

Varianta cu proiect

Venituri directe

205,710.736

211,882.058

218,238.520

224,785.676

231,529.246

238,475.123

245,629.377

252,998.258

260,588.206

268,405.852

Fonduri necesare pt. investiție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Fonduri necesare pt. plata TVA

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total fonduri necesare

205,710.736

211,882.058

218,238.520

224,785.676

231,529.246

238,475.123

245,629.377

252,998.258

260,588.206

268,405.852

Tabel nr. 2.2. Proiecția costurilor

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Iei

An XIII | An XIV | An XV | An XVI | An XVII | An XVIE | An XIX | An XXAni

An IV

An ”0"

AN________'

Varianta cu proiect

1. Cheltuieli cu întreținerea infrastructurii

0.000

46,533.207

7,594.060

55,751.085

57,423.617

59,146.326

60,920.716

62,748.337

64,630.787

66,569.711

68,566.802

2. Cheltuieli cu unitatea de gestionare a obiectivului

0.000

54,238.302*

8,948.390

65,082.292

67,034.761

69,045.804

71,117.178

73,250.693

75,448.214

77,711.661

80,043.010

2.1. Salarii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2. Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3. Cheltuieli de funcționare

0.000

54,238.302

8,948.390

65,082.292

67,034.761

69,045.804

71,117.178

73,250.693

75,448.214

77,711.661

80,043.010

Total costuri operaționale

0.000

100,771.509

16,542.449

120,833.377

124,458.379

128,192.130

132,037.894

135,999.031

140,079.001

144,281.372

148,609.813

Investiții cu TVA

93,153.988

9,213,487.391

1,518,811.985

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total costuri suplimentare proiect

93,153.988

9,314,258.900

1,535,354.434

120,833.377

124,458.379

128,192.130

132,037.894

135,999.031

140,079.001

144,281.372

148,609.813

AN               | An XI | An XII

Varianta cu proiect

1. Cheltuieli cu întreținerea infrastructurii

70,623.806

72,742.520

74,924.796

77,172.540

79,487.716

81,872.348

84,328.518

Sâ.SSSJ'M

89,464.125

92,148.049

2. Cheltuieli cu unitatea de gestionare a obiectivului

82,444.301

84,917.630

87,465.159

90,089.113

92,791.787

95,575.540

98,442.807

101,396.091

104,437.974

107,571.113

2.1. Salarii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2. Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3. Cheltuieli de funcționare

82,444.301

84,917.630

87,465.159

90,089.113

92,791.787

95,575.540

98,442.807

101,396.091

104,437.974

107,571.113

Total costuri operaționale

153,068.107

157,660.150

162,389.955

167,261.653

172,279.503

177,447.888

182,771.325

188,254.464

193,902.098

199,719.161

Investiții cu TVA

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total costuri suplimentare proiect

153,068.107

157,660.150

162,389.955

167,261.653

172,279.503

177,447.888

182,771.325

188,254.464

193,902.098

199,719.161

AN              | An XXI |   An XXII   | An XXIII | An XXIV | An XXV | An XXVI | An XXVII | An XXVIII | An XXIX | An XXX

Varianta cu proiect

1. Cheltuieli cu întreținerea infrastructurii

94,912.490

97,759.865

100,692.661

103,713.440

106,824.844

110,029.589

113,330.477

116,730.391

120,232.303

123,839.272

2. Cheltuieli cu unitatea de gestionare a obiectivului

110,798.246

114,122.194

117,545.859

121,072.235

124,704.402

128,445.534

132,298.900

136,267.867

140,355.903

144,566.580

2.1. Salarii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2. Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3. Cheltuieli de funcționare

110,798.246

114,122.194

117,545.859

121,072.235

124,704.402

128,445.534

132,298.900

136,267.867

140,355.903

144,566.580

Total costuri operaționale

205,710.736

211,882.058

218,238.520

224,785.676

231,529.246

238,475.123

245,629.377

252,998.258

260,588.206

268,405.852

Investiții cu TVA •

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total costuri suplimentare proiect

205,710.736

211,882.058

218,238.520

224,785.676

231,529.246

238,475.123

245,629.377

252,998.258

260,588.206

268,405.852

Deoarece investiția nu generează venituri directe, pe lângă fondurile necesare pentru acoperirea costurilor legate de realizarea investiției este necesar a se asigura fonduri (indirecte) pentru acoperirea costurilor operaționale. Veniturile indirecte pentru acoperirea cheltuielilor operaționale vor fi asigurate din venituri proprii.

Cheltuielile operaționale pe durata de viață economică a proiectului care au fost fundamentate, în mii lei, se referă la următoarele categorii:

 • •  Cheltuieli de întreținere și operare;

 • •  Cheltuieli cu unitatea de gestionare a obiectivului în perioada post - investițională;

Principalii indicatori ai analizei financiare sunt prezentați în tabelul 3.1

Indicatorii financiarii determinați sunt:

Rata de actualizare (discontare): 5%

Acest nivel al ratei a fost recomandat de specialiștii, în vederea acoperirii riscului specific al investiției.

Estimarea veniturilor și a costurilor: în preturi constante

Estimarea în preturi constante oferă un grad ridicat de comparabilitate și permite utilizarea unei rate constante de actualizare. Proiectul nu generează venituri directe.

Valoarea actualizată netă (VAN)

Valoarea actualizată netă reprezintă valoarea cumulată a tuturor cash-fiow-urilor nete anuale actualizate pentru întreaga durată de viață a investiției. Pentru ca o investiție să fie fezabilă din punct de vedere financiar, valoarea actualizată netă aferentă acesteia trebuie să fie pozitivă.

în cazul investiției analizate, pentru o rată de actualizare de 5% luând în considerare veniturile generate de investiție ca fiind intrări de numerar, iar cheltuielile de investiții și cheltuielile operaționale ca fiind ieșiri de numerar, valoarea actualizată netă este negativă.

Valoarea actualizata netă = -2,088,567.928

Perioada de recuperare a investiției

Perioada de recuperare a investiției este numărul de ani în care fluxul de numerar cumulat devine pozitiv, când se consideră că investiția a fost recuperată, și începe să genereze fluxuri nete pozitive de numerar. Perioada de recuperare a investiției poate fi calculată în două modalități: fie folosind valoarea netă curentă a fluxurilor de numerar, fie folosind valoarea netă actualizată a cash-flow-urilor (caz în care indicatorul poartă denumirea de perioadă de recuperare actualizată).

Pentru investiția analizată, fluxul de numerar fiind egal cu zero practic din punct de vedere financiar investiția nu se recuperează.

Rata internă de rentabilitate

Rata internă de rentabilitate reprezintă acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată netă aferentă unui proiect de investiții este nulă. O rată internă de rentabilitate trebuie să 5(2

fie mai mare decât rata de actualizare pentru ca valoarea netă de actualizare să fie pozitivă, și cu cât rata internă de rentabilitate este mai mare decât rata de actualizare cu atât investiția este mai rentabilă din punct de vedere financiar. în cazul investiției analizate, datorită fluxurilor de numerar egale cu “0” nu se poate determina rata internă de rentabilitate.

Tabel nr.3.1. Evoluția Cash-Flow

An

Investiții

Venituri operaționale

Cheltuieli operaționale

Cash-flow net operațional

Cash-flow net total

Cash-flow net cumulat

Coeficient de actualizare

Cash-flow net actualizat

Cash-flow net actualizat cumulat

Valoarea actualizată netă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-2,088,567.928

n0”

78.280,662

0,000

0,000

0.000

-78,280,662

-78,280.662

1,000

-78,280,662

-78 280 66?

Rata internă

I

7,670,048,202

100,771,509

100,771.509

0.000

-7,670.048.202

-7,748,328.864

0.952

-7.304,807.811

-7,379.360.823

de

2

1,278,341.367

16,542.449

16,542.449

0.000

-1,278,341,367

-9.026,670.231

0,907

-1,159,493.303

-8,187,455,992

rentabilitate

3

120,833.377

120,833.377

0.000

0,000

-9,026,670.231

0.864

0.000

-7,797.577.135

4

124.458,379

124,458.379

0,000

0,000

-9,026,670,231

0,823

0,000

-7,426,263.938

SDIV/0!

5

128,192,130

128.192.130

0.000

0.000

-9,026,670.231

0.784

0.000

-7,072.632.322

6

132.037,894

132.037,894

0.000

0.000

-9,026,670.231

0,746

0,000

-6,735,840.307

7

135,999.031

135,999.031

0.000

0.000

-9.026,670.231

0.711

0.000

-6,415.086.007

Termen de

8

140,079.001

140,079.001

0.000

0.000

-9,026,670.231

0,677

0,000

-6.109,605.721

recuperare

9

144,281.372

144,281.372

0.000

0.000

-9,026,670.231

0.645

0.000

-5,818,672.115

neactualizat

10

148,609.813

148,609.813

0,000

0.000

-9,026.670,231

0,614

0.000

-5,541,592.490

11

153,068.107

153.068,107

0.000

0.000

-9.026,670.231

0.585

0.000

-5,277,707.134

n/a

12

157,660,150

157,660.150

0.000

0.000

-9,026,670,231

0,557

0.000

-5,026,387.746

13

162,389,955

162,389,955

0.000

0.000

-9,026,670.231

0.530

0.000

-4.787,035.949

Termen de

14

167,261.653

167,261,653

0.000

0.000

-9,026,670,231

0,505

0.000

-4,559.081.856

recuperare

15

172,279.503

172,279.503

0.000

0,000

-9,026,670.231

0,481

0.000

-4,341,982.720

actualizat

16

177,447.888

177,447,888

0,000

0,000

-9,026,670,231

0,458

0.000

-4,135.221.638

17

182.771.325

182,771,325

0.000

0,000

-9.026,670.231

0.436

0.000

-3,938,306.322

n/a

. 18

188,254.464

188.254.464

0,000

0,000

-9,026,670,231

0.416

0,000

-3,750.767.926

19

193.902.098

193.902.098

0,000

0.000

-9.026,670.231

0.396

0.000

-3,572,159.929

20

199,719.161

199,719,161

0,000

0.000

-9,026,670.231

0.377

0.000

-3,402,057.076

%

21

205,710.736

205,710,736

0,000

0,000

-9,026,670.231

0.359

0.000

-3,240,054.358

22

211.882.058

211,882,058

0.000

0.000

-9,026,670.231

0.342

0.000

-3,085,766,055

23

218,238.520

218,238.520

0,000

0.000

-9,026,670.231

0.326

0.000

-2,938,824.814

24

224,785.676

224,785.676

0.000

0.000

-9,026,670.231

0.310

0,000

-2,798,880,775

25

231,529.246

231,529.246

0,000

0.000

-9,026,670.231

0.295

0,000

-2,665,600,738

26

238,475,123

238,475.123

0,000

0.000

-9,026.670,231

0.281

0,000

-2,538,667.370

27

245,629.377

245,629,377

0,000

0.000

-9,026,670,231

0.268

0.000

-2,417,778.448

28

252,998.258

252.998.258

0.000

0.000

-9.026,670.231

0.255

0.000

-2,302,646.141

29

260,588.206

260,588.206

0,000

0.000

-9,026,670.231

0,243

0,000

-2,192,996.324

30

268,405.852

268.405,852

0.000

0.000

-9.026,670,231

0.231

0.000

-2,088,567.928

Rezultatele analizei financiare Cost - Beneficiu (valoarea netă actualizată - VAN, rata internă a rentabilității - RIR, rata cost/beneficiu C/B)

Rezultate determinate în baza cash-flow-urilor exprimate în lei

Rata de actualizare, %

5%

Valoare actualizată netă

-2,088,567.928

3.2. Calculul indicelui de profit

An

Venituri operaționale

Cheltuieli operaționale

Coeficient de actualizare

Venituri actualizate

Cheltuieli operaționale actualizate

Cost investiție

Cost investiție actualizat

Cost total actualizat

indice de profit

"0”

0.000

0.000

1.00000

0.000

0.000

78,280.662

78,280.662

1

100,771.509

100,771.509

0.95238

95,972.866

95,972.866

7,670,048.202

7,304,807.811

2

16,542.449

16,542.449

0.90703

15,004.489

15,004.489

1,278,341.367

1,159,493.303

3

120,833.377

120,833.377

0.86384

104,380.414

104,380.414

4

124,458.379

124,458.379

0.82270

102,392.216

102,392.216

5

128,192.130

128,192.130

0.78353

100,441.888

100,441.888

6

132,037.894

132,037.894

0.74622

98,528.709

98,528.709

7

135,999.031

135,999.031

0.71068

96,651.972

96,651.972

8

140,079.001

140,079.001

0.67684

94,810.982

94,810.982

9

144,281.372

144,281.372

0.64461

93,005.059

93,005.059

10

148,609.813

148,609.813

0.61391

91,233.534

91,233.534

11

153,068.107

153,068.107

0.58468

89,495.752

89,495.752

12

157,660.150

157,660.150

0.55684

87,791.071

87,791.071

13

162,389.955

162,389.955

0.53032

86,118.860

86,118.860

14

167,261.653

167,261.653

0.50507

84,478.501

84,478.501

15

172,279.503

172,279.503

0.48102

82,869.387

82,869.387

16

177,447.888

177,447.888

0.45811

81,290.922

81,290.922

17

182,771.325

182,771.325

0.43630

79,742.524

79,742.524

18

188,254.464

188,254.464

0.41552

78,223.618

78,223.618

19

193,902.098

193,902.098

0.39573

76,733.645

76,733.645

20

199,719.161

199,719.161

0.37689

75,272.051

75,272.051

21

205,710.736

205,710.736

0.35894

73,838.298

73,838.298

22

211,882.058

211,882.058

0.34185

72,431.854

72,431.854

23

218,238.520

218,238.520

0.32557

71,052.200

71,052.200

24

224,785.676

224,785.676

0.31007

69,698.825

69,698.825

25

231,529.246

231,529.246

0.29530

68,371.228

68,371.228

26

238,475.123

238,475.123

0.28124

67,068.919

67,068.919

27

245,629.377

245,629.377

0.26785

65.791.416

65,791.416

28

252,998.258

252,998.258

0.25509

64,538.246

64,538.246

29

260,588.206

260,588.206

0.24295

63,308.946

63,308.946

30

268,405.852

268,405.852

0.23138

62,103.061

62,103.061

2,392,641.453

2,392,641.453

9,026,670.231

8,542,581.777

10,935,223.230

0.219

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/dimin uare a riscurilor.

Analiza de risc

1 Presupuneri la nivele diferite

 • a) Riscuri preconizate pentru perioada de implementare a proiectului:

Următoarele tipuri de riscuri pot apărea în perioada de implementare a proiectului:

 • •  financiare: subevaluarea sau supraevaluarea costurilor;

 • •  tehnice: nerealizarea obiectivului în parametrii prescriși în documentația tehnică;

 • •  organizaționale și instituționale: nefuncționarea optimă a echipei de implementare

G2~    55 proiect, nefinanțarea cotei de cheltuieli neeligibile asumate prin proiect;

 • •  legale: nerespectarea obligațiilor contractuale și modificări legislative care pot afecta implementarea proiectului;

 • b) Riscuri preconizate pentru perioada de operare a investiției

Proiectul investițional propus este afectat de următoarele riscuri majore:

 • •  riscul de țară;

 • •  riscul de neimplicare a comunității locale;

 • 2. Riscuri și flexibilitate

Perioada de implementare a proiectului

Nerealizaiea investiției în parametrii tehnici prescriși și nerespectarea obligațiilor contractuale va duce la realizarea unei investiții de slabă calitate și întârzierea realizării proiectului, ceea ce va avea repercusiuni negative. “Neseriozitatea” firmelor de construcții care vor contracta lucrările de execuție, din motive dependente de aceștia, va duce la depășirea duratei de execuție și eventual la creșterea costurilor investiționale.

Nefinanțarea cheltuielilor asumate prin proiect de către beneficiar este un risc important, deoarece va duce la amânarea proiectului pentru o perioadă de timp mediu și lung.

Măsurile administrative ale beneficiarului se referă la minimizarea riscurilor și cuprind:

 • •  descrierea riscurilor ce pot avea impact asupra realizării proiectului;

 • •  efectuarea analizei de risc și a impactului în cazul fiecărui tip de risc;

 • •  elaborarea măsurilor pentru identificarea, reducerea și conducerea realizării proiectului prin monitorizarea și controlul riscurilor care pot apărea în derularea proiectului.

Identificarea riscurilor pe perioada de execuție a investiției, efectele preconizate precum și

modalitățile de diminuare a acestora, sunt prezentate în tabelul nr. 1

Tabel nr. 1 Matricea de administrare a riscurilor pe perioada de execuție a investiției

Nr. Crt.

Risc

Efecte

Măsuri de diminuare a riscurilor

1.

Financiare

 • - Durată de implementare mai mare;

 • - Dificultăți de asigurare Cash-Flow instituțional;

 • - întârzieri în realizarea lucrărilor

- Asigurarea unor rezerve bugetare de către beneficiar pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli suplimentare cu proiectele în execuție bazate pe Cash-Flow-urile necesare pentru proiect;

~ Monitorizare atentă a lucrărilor și raportărilor tehnico-financiare pentru încadrarea în graficul prestabilit.

2.

Tehnice

- Nerespectarea caracteristicilor tehnice ale materialelor folosite și nerespectarea procedurilor de lucru impuse de tehnologia de lucru;

 • - Monitorizare atentă a activităților proiectului și a lucrărilor de execuție în perioada de implementare a acestuia;

 • - Desemnarea unui manager executiv de proiect cu experiență și abilitarea acestuia

- Lucrări de slabă calitate.

de către beneficiar cu putere de decizie executivă pe perioada de implementare a proiectului.

- în caietele de sarcini din documentația de licitație se vor stipula clar cerințele privind structura organizațională și capacitatea de execuție a firmelor care vor participa la licitație, certificarea ISO, CV-ul firmei, recomandări de la clienții acestora privind lucrările executate.

3.

Organizaționale, instituționale

- întârziere în finalizarea lucrărilor de execuție;

- Realizarea din timp a unității de implementare, cu exersarea legăturilor funcționale și a relațiilor de subordonare/cooperare.

4.

Mediu

 • - Poluări accidentale cu carburanți și uleiuri în timpul realizării investiției;

 • - Afectarea calității apei și a solului prin depozitarea necorespunzătoare a materialelor necesare investiției.

- Se vor stipula măsuri de prevenire în caietele de sarcini ale proiectului tehnic și penalități în cazul în care măsurile nu sunt respectate.

5.

Neaprobarea la finanțare

- Amânarea implementării proiectului

- Identificarea de noi surse de finanțare pentru realizarea acestuia.

Perioada de operare a investiției

Având în vedere specificul investiției, în perioada de operarea a bazinului nu sunt necesare costuri de operare.

Având în vedere că investiția prezentă face parte dintr-un proiect complex, ce generează costuri operaționale, riscul de a nu mai putea fi finanțat proiectul principal generează efecte secundare asupra investiției studiate în prezent.

Riscul de țară corespunde măsurii în care valoarea investițiilor străine în zonă vor fi afectate de imaginea României în străinătate.

Identificarea riscurilor pe perioada de operare a investiției, efectele preconizate precum și modalitățile de diminuare a acestora, sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Tabel nr. 2 Matricea de administrare a riscurilor pe perioada de operare a investiției

1.

Riscul de neimplicare a beneficiarului/operatorului

- Costuri suplimentare de operare și mentenanță

6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(a) optim(ă), recomandat(ă)
 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Scenariile propuse sunt prezentate la capitolul de mai sus

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul ales este scenariul 3:

Scenariul nr. 3, care cuprinde în principal următoarele:

 • -  realizarea unui ecran etanș din palplanșe PVC, perimetral bazinului;

 • -  evacuarea apelor poluate existente în bazin;

 • -  montare strat impermeabilizare suprafață bazin, care va cuprinde:

o asigurarea de către beneficiar, în cadrul sistemului de exploatare, depozitarea levigatului care depășește capacitatea stației de epurare, se vor realiza în cadrul investiției, în jurul bazinului, puțuri de epuizment astfel încât nivelul apei freatice va putea fi menținut sub nivelul fundului bazinului; apa epurată de la stația de epurare levigat va fi evacuată cu o stație de pompare provizorie, aval de bazinul de permeat și ape pluviale;

o PiegăLire teren de fundare, realizare de lucrări de terasamente, nivelare, compactare;

o Realizare strat de etanșare din geocompozit bentonitic de minim 4.900 g/mp;

o Pozare geomembrană PEHD cu grosimea de 2,5 mm pe fundul și taluzul bazinului; o Pozare geotextil de protecție cu greutatea de minim 1.200 g/mp;

o Realizare ancoraj geosintetice în șanț acoperit cu beton simplu;

o Realizare protecție ecran de etanșare dale prefabricate din beton armat.

 • -  instalare balustradă de protecție, dispusă perimetral pe marginea bazinului Avantaje:

 • •  încadrarea în prevederile legislative și realizarea obiectivelor privind protecția mediului și a apelor subterane

 • •  Impermeabilizarea bazinului de permeat și ape pluviale, conducând astfel la protejarea solului și a apelor subterane

 • •  Ecologizarea zonei și integrarea acesteia în circuitul natural

 • •  Evacuarea apelor în emisar natural în condițiile de calitate prevăzute de legislația în vigoare

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală de investiție, cu TVA, este de 10,726,146.86 lei, din care C+M este de 8,341,926.40 lei.

Valoarea totală de investiție, fără TVA, este de 9,026,670.23 lei, din care C+M este de 7,010,022.19 lei.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • 1. După realizarea investiției, forma bazinului va fi regulată, păstrându-și dimensiunile maxime actuale.

 • 2. Palplanșele - L = 244 m

 • 3. Sistemul de drenaj - L - 250 m, conducte riflate Dn 110 mm, cămine drenaj 10 buc.

 • 4. Realizare strat de etanșare din geocompozit bentonitic de minim 4.900 g/mp, 3.048 mp

 • 5. Pozare geomembrană PEHD cu grosimea de 2,5 mm pe fundul și taluzul bazinului, 3.048 mp

 • 6. Pozare geotextil de protecție cu greutatea de minim 1.200 g/mp, 3.048 mp

 • 7.  Realizare ancoraj geosintetice în șanț acoperit cu beton simplu;

 • 8. Realizare protecție ecran de etanșare dale prefabricate din beton armat. 40x40x8 cm

 • 9. Balustrada protecție L= 260 m

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției va fi de 16 luni (studii, proiectare, autorizații și execuție lucrări inclusiv licitații).

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Din punct de vedere al cerințelor fundamentale aplicabile construcției, acestea sunt cele stabilite prin legislația cu privire la asigurarea calității în construcții: A - rezistență și stabilitate; B -siguranță în exploatare; C - siguranță la foc; D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului; E - izolația termică, hidrofugă și economia de energie și F - protecția împotriva zgomotului. Astfel, având stabilite funcțiunile investiției și cerințele fundamentale aplicabile construcției, s-au elaborat și stabilit propunerile de natură tehnică pentru realizarea investiției, cu respectarea prevederile legale, în vederea asigurării conformării cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, așa cum este prezentat la fiecare capitol de specialitate.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Investiția se va realiza din fondurile proprii ale beneficiarului, respectiv operatorului depozitului de deșeuri.

7. Urbanism, acorduri și avize conforme
 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - prezentat anexat

 • 7.2. Studiu topografic - prezentat în volum separat

 • 7.3. Studiu geotehnic - prezentat în volum separat

 • 7.4. Extras de carte funciară - prezentat anexat

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică - prezentat anexat

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

Aviz de gospodărire a apelor - prezentat anexat.

întocmit,

în numele echipei de proiectare, Ing. Gabriela Ciocea //SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL

Reg. Comerț J40/2546/1991

CUI: RO 438125/1992


PROIECT NR. 793 S/2018

REABILITARE BAZIN PERMEAT

SI APE PLUVIALE DIN CADRUL DEPOZITULUI DE DEȘEURI BACAU DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII D.A.L.I.

DEFALCARE DEVIZ PE OBIECT

Nr. obiect Cap.1,2 4

Denumirea obiectului și categoria de lucrări

U.M.

Cantit.

Cap. 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului, despăgubiri

buc

0,00

__

1.2.

Amenajarea terenului

buc

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

buc

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

buc

ȚOO

Total cap. 1

(A

Cap.2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

//O z

X 1 fi Z7 \     \\

/     1 z

z-       f/J

2.1.

Racord utilități - tablou electric și cablu de alimentare cu energie

ans

/ zoo’

2.2.

Branșament provizoriu alimentare cu apă

ans |

Z

1

\ < w

Total cap. 2

VA

Cap. 4

Lucrări de bază

xv

4.1.1

Lucrări pregătitoare

4.1.1.1

platforma statie epurare provizorie - 96 mp x 0.3

mc

30,00

4.1.1.2

rețea alimentare cu apa statie epurare provizorie Dn 40 mm

m

100,00

4.1.1.3

consum curent electric statie epurare provizorie

ans

1,00

4.1.1.4

sistem bypass la pluvial

conducte provizorii pt by pass Dn 300 mm

m

75,00

sistem blocare pe rigola - umplutura pamant argilos

mc

400,00

cămine pe traseu

buc

5,00

conducte refulare de la SP - Dn 80 mm

m

80,00

4.1.1.5

evacuare ape pluviale de la SE provizorie Dn 300 mm

in

60,00

Total 4.1.

4.1.2.

Impermeabilizarea bazinului

4.1.2.1

realizare perete palplanse metalice

mp

4.140,00

4.1.2.2

procurare si montare tub riflat pentru sistem drenai

m

250,00

4.1.2.3

procurare si montare geosintetic de drenaj

mp

378,00

4.1.2.4

procurare si astemere strat 5 cm nisip - pat dren

mc

9,04

4.1.2.5

procurare si astemere strat filtru invers 15 cm

mc

64,00

4.1.2.6

realizare umplutura

mc

1.835,00

4.1.2.7

procurare si montare strat bentonitic

mp

3.048,00

4.1.2.8

procurare si montare geomembrana neteda 2.5 mm pe fund bazin

mp

3.048,00

4.1.2.9

procurare si montare geomembrana texturata 2.5 mm pe taluz bazin

mp

1.500,00

4.1.2.10

procurare si montare geotextil 1200 g/mp

mp

3.048,00

4.1.2.11

procurare si montare dale prefabricate 40x40x8 cm

buc

21.300,00

4.1.2.12

procurare si montare balustrada protecție

m

244,00

4.1.2.13

procurare pamnat argilos - după ce am scos ce e poluat

mc

3.631,00

4.1.2.14

cămine drenaj

buc

10,00

4.1.2.15

analize monitorizare pe perioada de execuție cf aviz GA

buc

4,00

4.1.2.16

analize monitorizare pe perioada de 6 luni funcționare, 3 probe lunar

buc

18,00

Total 4.2.1

4.1.4.

Preluare nămol poluat

4.1.4.1

transport aspirator

km

293,00

4.1.4.2

aspirare nămol

mc

1.300,00

4.1.4.3

transport nămol la tratare

km

269,00

4.1.4.4

desc/depozitare/neutralizare reziduuri

t

0,00

4.1.4.5

analize nămol

buc

2,00

4.1.4.6

cazare echipa muncitor

zile

90,00

Total 4.4.

4.1.5.

Preluare pamant poluat

4.1.5.1

analize pamant poluat

buc

2,00

4.1.5.2

excavare pamant poluat

mc

3.631,00

4.1.5.3

transport pamant poluat

km

269,00

4.1.5.4

desc/depozitare/neutralizare reziduuri

t

0,00

4.1.5.5

cazare echipa muncitor

zile

90,00

Total 4.5.

Total 4.1.

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.2.1

Montaj utilaje - statie de epurare provizorie (include si demontarea)

buc

1,00

4.2.2

Montaj utilaje - statie de pompare provizorie

buc

2,00

4.2.3

Montaj utilaje - statie de pompare pompare levigat in bazin

buc

1,00

Total 4.2.

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesitaă montaj

4.3.1

Echipamente care necesită montaj - statie epurare provizorie

buc

1,00

4.3.2

Echipamente care necesită montaj - statie pompare provizorie

buc

2,00

4.3.3

Echipamente care necesită montaj - statie pompare levigat in bazin

buc

1,00

Total 4.3.

4.5.

Dotări

4.5.1.

Dotări - consumabile statie epurare

ans

1,00

Total 4.4.

Total cap. 4

TOTAL cap. 1+2+4

_

VERIFICATOR/ EXPERT:


PROIECTANT

S.C. SIRIUS

PROIECTARE STUDII S.R.L.


Aleea parva, nr.10, sector 6, București

Tel: 021/777.23.76

Fax: 021/444.27.40

RO438125; J40/2546/1991


Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU


Proiect nr.


793S/2018


SPECIFICAȚIE:


NUME:


SEMNĂTURĂ:


Scara:


SEF PROIECT:


PROIECTAT:

VERIFICAT:


ing. Gabriela Ciocea ing. Gabriela Ciocea < ing. Nicolae St. Mucica


1:25.00


Titlul proiectului:

Reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacau.


Faza: DALI


2018


Plan de incadrare in zona


Planșa nr.

PZ1VERIFICATOR/

EXPERT:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

CERINȚA:

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

PROIECTANT                      Aleea parva, nr.10, sector6,

Q f-' Q 1 D 11 1Q       București

O.k>. OlrxIUO      Tel: 021/777.23.76

PROIECTARE STUDII S.R.L.  Fax: 021/444.27.40

RO438125; J40/2546/1991

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

Proiect nr.

793S/2018

SPECIFICAȚIE:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

Scara:

Titlul proiectului:

Reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacau, județul Bacau

Faza: DALI

SEF PROIECT:

ing. Gabriela Ciocea

PROIECTAT:

ing. Gabriela Ciocea

Data:

__2018

SCHEMA BY-PASS RIGOLE PROPUS

Planșa nr. BAC-SBY-1

VERIFICAT:

ing. Nicolae St. Mucica

.Mir


BAC-SBY-1
_l r

©

©

©

©

©

©


conducta provizorie


linie tal uz bazin


provizorie


Cămin vizitare

Margine sâni betonat

Margine bazin decantare


Conducta aspirație SP3

Conducta refulare SP3 pentru perioade cu precipitații abundente

Conducta refulare SP3 pentru perioade cu precipitații reduse Conducta evacuare spre "canal de fuga*

Conducte tehnologice existente împrejmuire existenta


| Nr.

1 PcL

Coordonate pct.de contur

X[m)

Y[ml

I 1

558202.896

649599.278

1 2

558130.376

649610.857

1 3

558128.533

649624.974

1 4

558132.117

649642.759

1 5

558181.023

649654.498

1 6

558194.172

649654,402

1 7

558200.017

6496S0.762 I

| 8

558205.773

649645.323 ]


_L I


LEGENDA LUCRĂRI PROVIZORII PROPUSE


----- Co nd ucta p roviz o ri e evacuare rigola

---Conducta provizorie evacuare rigole, in caz de nefuncbonaiitatc a SP3 ----- Conducta provizorie evacuare de la SE existenta

—— Conducta provizorie evacuare de la SE provizorie

----- Conducta provizorie aspirație bazin spre bazin levigat SE provizorie§ &trem dbproiecție Stereo 70 *l S,-stern de referințaHorea Neagra 197.5

55W50l

VERIFICATOR/ EXPERT’.

NUME:

SEMNĂTURĂ:

CERINȚA;

REFERAT/EXPERTIZA NRJDATA.

PROIECTANT                     Aleea pawa, nr 10, sector 6,

Q p QIDH IC     București

O.Vz. OlrXlUO     Tel; 021/777 2376

PROIECTARE STUDII S.R.L. Fax. 021/444.27 40

RCW33125. J4&254<i'1Sâl

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Proiect nr.

793S/2018

SPECIFICAȚIE:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

Scara:

'"'T500

Titlul proiectului:

Reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadrui depozitului de deșeuri Bacau, județul Bacau

Faza:

DAU

~SEF PROIECT:

ing. Gabriela Ciocea

PROIECTAT:

ing. Gabriela Ciocea

Data:

PLAN SITUAȚIE PIJOPUSA PENTRU AMPLASARE SE PROVIZORIE

Planșa nr. BAC-PLS-2; rcv2      I

VERIFICAT:

ing. Nicoiae St Mucicaprotecție ''x

geocompozit bentonitic 4.900 g/mp

geotextil

Fundație beton, / turnat in situ


VERIFICATOR/ EXPERT:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

CERINȚA:

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:

PROIECTANT                       Aleea parva, nr.10, sector6,

Q      Q 1 D 11 1Q       București

O.L/. Ol FXI UO      Tel: 021/777.23.76

PROIECTARE STUDII S.R.L. Fax: 021/444 27.40

RO438125; J40/2546/1991

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Proiect nr.

793S/2018

SPECIFICAȚIE:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

Scara:

1:200

Titlul proiectului:

Reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacau.

Faza:

DALI

SEF PROIECT:

ing. Gabriela Ciocea

PROIECTAT:

ing. Gabriela Ciocea

Data:

■^2018

SECȚIUNI BAZIN S1-S1 Șl S2-S2

Planșa nr. BAC-S-1 rev1

VERIFICAT:

ing. Nicolae St. Mucica