Hotărârea nr. 247/2019

Hotărârea nr. 247 din 28.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Parc Gherăiești”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 5746 din 31.05.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Parc Gherăiești”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistratănr. 6522 din 20.06.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6523 din 20.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1037/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1038/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1039/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin, (i) si art. 9 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finalitate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investirii „Reabilitare Parc Gherăiești”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Flotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ARTA. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL

LA HCL NR.247 DIN 28.06.2019

Documentație tehnico-economică DALI. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Parc Gheraiesti”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


DIRECTOR EXECUTIV

MARIANA OLARIU


SEF SERVICIU

MIHAELA lONESI
PROIECT
NR.13/2018

Reabilitare Parc Gheraiesti
AMPLASAMENT:

Str. Lunca Bistriței nr. 21, Mun. Bacau, Județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA: D.A.L.I.

EX. 2PR. 13/2018


LISTA DE SEMNATURI

ARHITECTURA:


.Arh. PANAITESCU ALEXANDRU

REZISTENTA:


Ing. TUDORACHE SIMONA


Pr. nr.13/ 2018

Reabilitare Parc Gheraiesti

Amplasament: Str. Lunca Bistriței nr. 21, Minicipiul Bacau

BORDEROU

 • 1. Piese scrise:

 • - Foaie de capat

 • - Lista de semnaturi

 • - Borderou

 • - Certificat de urbanism

 • - Extras de Carte Funciara

 • - Aviz Apa -Canal

 • - Aviz Agenția Naționala de Protecția Mediului

-Aviz Compania Naționala de Cai Ferate ”CFR” SA

 • - Notificare Sanitara

 • - Aviz Delgaz Grid S.A. (ELECTRICA)


 • - Studiu Topografic

 • - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

 • - Memoriu de Arhitectura

 • - Memoriu Tehnic de Rezistenta

 • - Memoriu Apa - Canal

 • - Deviz General - Varianta 1

 • - Centralizator Cheltuieli pe obiect - Arh.

 • - Deviz General - Varianta 2

 • - Centralizator Cheltuieli pe obiect - Arh.

 • - Centralizator Cheltuieli pe obiect - Instalații

 • - Tabel 1 -Cheltuieli de operare - scenariu 2

 • - Tabel 2 -Cheltuieli de operare - scenariu 1

 • - Tabel 3 -Cheltuieli de operare - contribuția proiectului

 • - Tabel 4 -Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

 • - Tabel 5 -Determinarea sustenabilitatii financiare

 • 2. Piese desenate

 • - Ao - Plan de încadrare in zona

 • - A1.1 - Plan de situație - existent

 • - A1.2 - Plan de situație - existent

 • - A1.3 - Plan de situație - existent

 • - Ai - Plan de situație - Amenajare Parc                                 i

 • - Ci - Plan de situație - coordonator rețele

 • - R1 - Detalii realizare alee in zonele de refugiu

 • - Lista echipamente                                            /r           J

întocmit:

C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRU

R O 1V1 A N 1 A

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/642 din 3 I MAI. 2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr-                         Di»:        3 1. MAL 2018

în scopul:

l.l.l.D REABILITARE PARC GHERAIESTI

l. 1.1 .C LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE (ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ENERGIE ELECTRICA)

Ca urmare cererii adresate de       ______________ MUNICIPIUL BACAU____________________

cu domiciliul\scdiul în județul____________BACAU____________, localitatea_____________BACAU__

satul ____________________________~, sectorul____     , cod poștal ______________-______________

strada_____________CALEA MARASESTI__nr 6      hl__z

sc__- et.              ap. -      , tel./fax_________________r._________________> e-mail_______________-

mregistrată la nr. ___________1/642__________ din        18-05-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ____________________________-___________________________, sectorul_____* ___, cod poștal: _______________;

strada _____________LUNCA BISTRIȚEI__nr. 21    , bl._________________:

sc. ~ et. ~   . ap.          sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral :

62114

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ____________250___________/_______2008_______

faza PUG______ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04,2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciara pentru informare nr. 32337 din

11.05.2018, terenul cu numărul cadastral 62114 si construcțiile cu numerele cadastrale 62114-C49, 62114-C50, 62114-C51 si 62114-C52 aparțin domeniului privat al Municipiului Bacau.

Conform inscrieri privitoare la proprietate din extrasele de carte funciara pentru informare nr. 32337 din

11.05.2018, construcțiile cu numerele cadastrale 62114-C1,62114-C2, 62114-C3, 62114-C4, 62114-C5. 62114-C6, 62114-C7, 62114-C8, 62114-C9, 62114-C10, 62114-C11, 62114-C12, 62114-C13, 62114-C14 62114-C15, 62114-C16, 62114-C17, 62114-C18, 62114-C19, 62114-C20, 62114-C21, 62114-C22 6211--C23, 62114-C24, 62114-C25, 62114-C26, 62114-C27, 62114-C28, 62114-C29, 62114-C30, 62TM-C31 62114-C32, 62114-C33, 62114-C34, 62114-C35, 62114-C36. 62114-C37. 62114-C38, 62114-C39 621 U-C40, 62114-C41, 62114-C42, 62114-C43, 62114-C44, 62114-C45, 62114-C46, 62114-C47, 62114-C4S su-.: proprietate privata SC Bavaria Invest SA, si exista inscrieri privitoare la sarcini - contract de inchiriere din 01.07.2005 - drept de folosința - SC Complex Tradițional SRL.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

FolosinU                                  C^S - cladiit o- ■                       Lî

anexa.

Funcțiunile aprobate prin PUG/2012 sunt: zona spatii plantate, agrement si sport si zona cai de comunicație rutiera si amenajari aferente, incluse in UTR 21.

Terenul se afla in zona “D" de impozitare.

i -i

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - REABILITARE PARC GHERAIESTI SI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE (ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ENERGIE ELECTRICA)

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație

de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI. str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva El A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61 /CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emile actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investițieî, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente

In/minil. ASAFTEl IRhX'A MAIU.FXA • CONMLH-H

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau. după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

Q D.T.A.C.                 □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d. I) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura-


  E alimentare cu apă

  3 canalizare

  S alimentare cu energie electrică

  □ alimentare cu energie termică


  d.2) avize și acorduri privind: □ securitatea la incendiu


  • □ gaze naturale

  • □ telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  • □ protecție civilă


  Alte avize/acorduri


  B sănătatea populației


d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): -CNCFCFRSA

 • - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII (după caz)

 • - CONTRACTUL PE BAZA CARUIA SE EXECUTA LUCRĂRILE TEHN1CO-EDILITARE

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA (DUPĂ CAZ)

 • - PROIECT DE EXECUȚIE PENTRU LUCRĂRILE TEHNICO-EDILITARE

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.Achitat laxa de.....lei. conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la dala de 3 I, MAI 2018


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare.

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de .................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................Iei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

hmieiiiH . ISAFTE! IRhX'.-l MA/ii.F.'vA - ( (WSUJFR


Anexă la Certificai de urbanism nr. din 31 MAI. 2018-REGIM TEHNIC

Parțial terenul se afla in:

 • - zona I - zona cu regim de inaltime pentru construcții impus

 • - zona de protecție fata de cai ferate

Potrivit prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau lucrările solicitate sunt incluse in următoarele zonificari funcționale:

I ZONA SPATII PLANTATE, AGREMENT SI SPORT

Funcțiunea dominanta:

Ecologica

 • - ameliorarea microclimatului

 • - combaterea poluării aerului prin imbunatatirea compoziției chimice raportul oxigen - bioxid de carbon).

Recreativa

 • - sport; amenajari sportive

-jocuri pentru copii

 • - agrement

 • - odihna în aer liber, promenada.

Funcțiunile complementare admise:

 • - amenajari ambientale (lucrări de arta plastica monumentala si mobilier urban)

 • - echipare tehnico-edilitara necesara întreținerii spatiilor verzi, iluminatului public si ornamental

 • - construcții / amenajari necesare asigurării salubrității si intretinerii spatilor plantate.

Spatiile verzi completează toate celelalte zone funcționale existente în intravilan (locuințe, instituții publice si servicii, industrii, si depozite, gospodărie comunala, construcții tehnico-edilitare, circulații carosabile/feroviare/ pietonale, zone speciale).

Utilizări admise:

Spatii verzi si plantate de folosința generala.

Amenajari ale spațiului public, alei pietonale si ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalații de agrement si loisir.

Funcțiuni de loisir public cu caracter tematic.

Funcțiuni sportive.

Utilizări interzise

 • - orice fel de construcții sau amenajari cu caracter definitiv care nu sunt compatibile cu funcțiunea dominanta

 • - orice fel de construcții sau categorii de lucrări care prin amplasament, arhitectura, dimensiuni si / sau aspect exterior intra în contradicție cu peisajul natural si cu valorile general acceptate ale arhitecturii si urbanismului

 • - orice fel de lucrări sau tipuri de exploatare a terenului care pot conduce la degradarea peisajului, dispariția vegetației si poluarea vizuala

 • - depozitarea de deșeuri

 • - plantații inalte în zona de protecție a monumentelor istorice care pot afecta vizibilitatea si stabilitatea construcțiilor

 • - construcții cu caracter definitiv sau provizoriu în zonele cu spatii verzi existente sau propuse

 • - amplasarea de panouri publicitare de mari dimensiuni

 • - amplasarea de construcții / amenajari pentru sport, turism, odihna si agrement în zonele plantate de protecție ale unor unitati cu activitati poluante, (industrii, ferme, platforme de depozitare a rezidurilor solide, statia de epurare etc.).
II ZONA CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE

Funcțiunea dominanta, cai de comunicație rutiera

Funcțiunile complementare admise:

 • - construcții compatibile funcției de baza

 • - accese pietonale si carosabile

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente

 • - spatii verzi de protecție sau amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a intersectiilor/incintelor

 • - amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protecție impotriva poluării si pentru asigurarea securității circulației feroviare

 • - activitati de salubritate si gospodărie comunala.

Utilizări admise:

Unitati ale intreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale.

 • - parcaje si garaje publice

 • - intreaga rețea de străzi din intravilan apartinand domeniului public (clasele tehnice I - IV proiectate conform STAS 10.144/1-80 revizuit în 1989 - “Caracteristici ale arterelor de circulație din localitățile urbane si rurale")

 • - spatii de stationare/parcare

 • - platforme/alveole carosabile pentru transport în comun

 • - trotuare, alei pentru biciclisti

 • - refugii si treceri pentru pietoni

 • - plantații de aliniament si de separare a fluxurilor

 • - elemente de consolidare a pârtilor carosabile

 • - pasaje denivelate carosabile / pietonale.

Se solicita:

 • - reabilitare parc Gheraiesti

 • - lucrări tehnico-edilitare: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica.

Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevăzute de normele sanitare.

Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare.

Lucrările propuse nu vor influenta fluxul auto si pietonal existent in zona.

Traseele lucrărilor tehnico-edilitare solicitate vor fi corelate cu traseele utilităților existente in zona.

NOTA: In planșa de reglementari urbanistice din cadrul Pllanului Urbanistic General pe latura de vest a terenului este prevăzută o propunere de inel de circulație.

PRIMAR

InttHHHt \S\l IEI !R1\ 1 \I.IRI.E.\ I - COXSH.IER

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010

scara 1:5.000Amplasament nr. cadastral: 62114, UAT Bacau


Delimitare UAT


i» '| i; îl ii RACÂU

■ -‘' ULUI BACĂU

32336

11    05    2018

16.05.2018

1 • • •

30 lei

1107353

PodarupanielEXTRAS DE CARTE FOKIARÂ PEhTTTO IMPORTARE


1

-îâKSEîu Offclui <1® Cadastru șl Publicitate Imobiliară BACAU


Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Bacau .

-

£'■ ..


TEREN Intravilan


Nr.

30183

Ziua

12

Luna

05

Anul

2017


r.


.Ă'O'

A. Partea I. Descrierea Imobilului

^’Nt CF ved


fr 1:42684

Nr. cadastral veci* 1:15290


Adresa: Loc. Bacau, Str Lunca Bistriței, Nr. 21, Jud. Bacau NrT^

Cri


Nr cadastral


Nr.


Suprafața* (mp)


Observații / Referințe


Al


62114


75IR"acte:'226.474(observațiile sunt pe linia următoare)


Construcția CI                        donstrudla C2 înscrisa In CP 62114^2; Construdla C3 înscrisa Iri'CF 61114^3;]

Construcția C4 inscrisa In CF 62114-C4; Construcția C5 înscrisa In CF 62114-C5; Construdla C6 înscrisa In CF 6?114-C6; Construcția C7 inscrisa in CF 62114-C7; Construdla C8 inscrisa In CF 62114-C8; Construcția C9 înscrisa in CF 6M14-C9; Construcția CIO înscrisa In CF 62114-C10; Construcția Cil înscrisa In CF 62114-C11; Construdla C12 înscrisa In CF 62114-C12: Construcția C13 inscrisa in CF 62114-C13; Construdla C14 înscrisa In CF 62114-C14; Construcția C15 In CF 62U4-C15; Construdla C16 înscrisa in CF 62114-C16; Construdla C17 înscrisa In CF 62114-C17; Construdla C18 inscrisa In CF 62114-C18; Construcția C19 înscrisa In CF 62114-C19; Construcția C20 înscrisa in CF 623 Z? “Z. Construdla C21 înscrisa In CF 62114-C21; Construdla C22 înscrisa In CF 62114-C22; Construcția C23 inscri $a in CF 62114-C23; Construdla C24 înscrisa In CF 62114-C24; Construcția C25 înscrisa In CF 62114*025; Construdla C2( In CF 62114-C26; Construcția C27 înscrisa In CF 62114-C27; Construcția C28 înscrisa In CF 62114-C28; Constrt dia C29 inscrisa in CF 62114-C29; Construcția C30 inscrisa In CF 62114-C30; Construcția C31 înscrisa In CF 621 Construcția C32 inscrisa in CF 62114-C32; Construcția C33 înscrisa in CF 62114-C33; Construdla C34 inscri $a in CF 62114-C34; Construdla C35 înscrisa in CF 62114-C35; Construcția C36 înscrisa in CF 62114-C36; Construdla C3>  __ __

In CF 62114-C37; Construdla C38 înscrisa In CF 62114438; Construcția C39 inscrisa in CF 62114-C39; Constnj ctla C40 înscrisa in CF 62114-C40; Construcția C41 inscrisa In CF 62114-C41; Construdla C42 înscrisa In CF 621 Construcția C43 inscrisa in CF 62114-C43; Construcția C44 înscrisa in CF 62114-C44; Construdla C45 inscri sa In CF 62114-C45; Construdla C46 înscrisa In CF 62114-C46; Construdla C47 inscrisa in CF 62114-C47; Construcția C4( In CF 62114*C48;

transcris din cf hârtie nr.25641,42103.32162.32163.42105

Construcții


inscrisa


14-C20;


înscrisa


14-C31;


înscrisa


14-C42;


Înscrisa


Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

A1.49

62114-C49

Loc. Bacau, Str Lunca Bistriței, Nr. 21, Jud. Bacau

S. construita la sol:lQ2 mp; CLĂDIRE DE CONSTRUITA DIN CĂRĂMIDĂ,ACOPERITA CU E' PROPRIETAR MUNICIPIUL BACAU

CCi'C'UiT ERNITA.

Al.50

62114-C50

Loc. Bacau, Str Lunca Bistriței, Nr. 21, Jud. Bacau

S. construita la sol:45 mp; MAGAZIE CONSTRl CĂRĂMIDĂ,ACOPERITA CU TABLA.PROP MUNICIPIUL BACAU.

IITA DIN ^lETAR

Al .51

62114-C51

Loc. Bacau, Str Lunca Bistriței, Nr. 21, Jud. Bacau

S. construita la sol:14 mp; ANEXA CONSTRl CĂRĂMIDĂ ,ACOPERITA CU CARTON Bl PROPRIETAR MUNICIPIUL BACAU

[TA DIN rUMAT.

A1.52

62114-C52

Toc. Bacau, Str Lunca Bistriței, Nr. 21, Jud. Bacau

S. construita la sol;4 mp; ANEXA CONSTRl CARAMIDA,ACOPERITA CU ETERNITA.PROF MUNICIPIUL BACAU.

ITA DIN RIETAR


B. Partea El. Proprietari și acte


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

35535 /11/08/2008

Act Ațipire nr. aut nr.2382, din 08/08/2008 emis de BNP ZAHARIA ELENA (Hotararea nr.10 din 30.01.:

008);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BACAU, DOMENIUL PRIVAT

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 42684)

4285 / 09/02/2012

Act Administrativ nr. plan de amplasament si delimitare imobil din, din 27/02/2012 emis de OCPI Bac

iu;

B2

notare actualizare date Imobil.

Al

7581 / 07/03/2012

Act Administrativ nr. Hotarare nr. 230, din 19/07/2011 emis de Conslului Local al Municipiului Bacau;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

i    A1.49, Al,50, A^jS^

1 dh6


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

B3

1/1

1) MUNICIPIUL BACAU

25202 / 11/07/2012                                            1

Act Administrativ nr. relevee construcții, din 11/07/2012;                                       <

B5

se noteaza actualizarea documentație cadastrale prin notarea releveelor construcțiilor

,.«*•<.....

1.52

C. Partea III. SARCINI.

Referințe


înscrieri privind dezmembramlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini


NU SUNT
Carte Funciară Nr. 62114 Comuna/Oraș/Municiplu

Bacau

Anexa Nr. 1 La Partea 1 Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe       ;;u    '

A

62114

Din acte:

 • 228.474 Măsurată:

 • 228.475

transcris din cf hârtie nr.25641,42103,32162.32163,42165 ?)   1' “**"   , (i

V' •- A ?A-

* Suprafața este c

eterminată In planul de proiecție Stereo 70.                                      'C3B C29 Gf3 c& « ®cib Cf»


Pate

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referim

e

1

curți construcții

DA

228.474

-

-

-


Pate referitoare la

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

♦Al.l

62114-C1

construcții administrative si social culturale

65

Cu acte InCF propriu

S. construita la sol:65 mp; CASUTÂ VILA PARADIS, CONSTRUITA Dl ACOPERITA CU CARTON BITUM.

CKZARE-

1 LEMN. tT.

»A1.2

62114-C2

construcții administrative si social culturale

16

Cu acte în CF propriu

S. construita ia sol:lS mp; cASuiV

CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPE ETERNITA

CAZARE <ITA CU

*A1.3

62114-C3

construcții administrative sl social culturale

16

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:16 mp; CASUT/ CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPE ETERNITA

Calare UTA CU

♦Al .4

62114-C4

construcții administrative $1 social culturale

16

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol: 16 mp; CASUT/ CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPE ETERNITA

'"CAZARE 1ITA CU

♦A1.5

62114-C5

construcții administrative sl social culturale

16

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol;16 mp; casuTj

CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPE ETERNITA

CazaRF 1ITA CU

X            r\

cu originali

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație uridică

Observații / Referințe

♦A1.6

62114-C6

construcții administrative sl social culturale

12

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol: 12 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMNdMSOPEIJ. ETERNITA

ZÂZARE ȚA CU

*A1.7

62114-C7

construcții administrative sl social culturale

12

Cu acte In CF propriu

S. construita la sokl^-rțipj/ CASUTA;,

CONSTRUITA DIN CEMN.ACOPER ETERNITA

BAZARE TĂ:-CU

*Al.fî

62114-C8

construcții administrative sl social culturale

16

Cu acte in CF propriu

S. consErulta la sol:16;.n)p; CAStiTA

CONSTRUITA DIN L.EMN,ACOPEIț ETERNITA.

ță/cu

*A1.9

62114-C9

construcții administrative si social culturale

16

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol: 16 mpyXASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA

EAZARE TA CU

*A1.10

62114-C10

construcții administrative sl social culturale

9

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol:9 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

zazarE

TA CU

•Al.ll

62114-C11

construcții administrative sl social culturale

9

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol:9 mp; CASUtĂ CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

ZAZARE TA CU

*A1.12

62114-C12

construcții administrative si social culturale

9

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:9 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA

2AZARE

TA CU

*A1.13

62114-C13

construcții administrative sl social culturale

9

Cu acte In CF propriu

5. construita la sol:9 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

cazăRE TA CU

*A1.14

62114-C14

construcții administrative si social culturale

9

Cu acte In CF propriu

S, construita la sol:9 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA

2AZARE ITA CU

*A1.15

62114-C15

construcții administrative sl social culturale

9

Cu acte InCF propriu

S. construita la sol:9 mp; cASUtA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

CÂ2ĂRE iTA CU

*A1.16

62114-C16

construcții administrative si social culturale

9

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:9 mp; CASUtA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

CĂLARE ITA CU

*A1.17

62114-C17

construcții administrative si  socialcutturale

9

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol:9 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

CÂ2ĂRE ITA CU

*A1.18

62U4-C18

construcții administrative sl social culturale

9

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol:9 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA

CAZARE ITA CU

*A1.19

62114-C19

construcții administrative sl social culturale

26

Cu acte in CF propriu

s. construita la soi:26 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA.

CAZARE ITA CU

*A1.20

62114-C20

construcții administrative sl social culturale

26

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol:26 mp; CĂSUȚA

CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA.

CAZARE ITA CU

*A1.21

62114-C21

construcții administrative si social culturale

51

Cu acte InCF propriu

S. construita la sol:51 mp; CĂSUȚĂ CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA.

CAZARE ITA CU

*A1.22

62114-C22

construcții administrative sl social culturale

58

Cu acte in CF propriu

S. construita la $oi:58 mp; CĂSUȚĂ CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA

CAZARE ITA CU

*A1.23

62114C23

construcții administrative si social culturale

10

Cu acte inCF propriu

S. construita ia sol:10 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA.

CAZARE ITA CU

*A1.24

62114-C24

construcții administrative si social culturale

10

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:10 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA.

CĂZARE ITA CU

*A1.25

62114-C25

construcții administrative sl social culturale

9

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol;9 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA

CAZARE ITA CU

*A1.26

62114-C26

construcții administrative si social culturale

9

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol:9 mp; CĂSUȚĂ CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA

OTĂRE ITA CU

*A1.27

62114-C27

construcții administrative sl social culturale

15

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:15 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA

CAZARE ITA CU

’AI.28

62114-C28

construcții administrative si social culturale

15

Cu acte InCF propriu

S. construita la sol: 15 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA.

CAZARE JTA CU

*A1.29

62114-C29

construcții administrative sl social culturale

15

Cu acte In CF propriu

S, construita la sol:15 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPEF ETERNITA.

CAZARE ITA CU


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii


CONFORM CUCrt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

♦A1.30

62114-C30

construcții administrative si social culturale

10

Cu acte In CF propriu

S, construita la sol: 10 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMNACOPER ETERN ITA.        ,

XZAKE TA CU

*A1.31

6211401

construcții administrative si social culturale

16

Cu acte In CF propriu

construita la sol/MWi *' WÎMÎA^ CONSTRUITA DIN XfeMN.ACOPfR ETERNITA.     /V” ?

CU

*A1.32

6211402

construcții administrative si social culturale

16

Cu acte in CF propriu

S. construita la sqlțUtjnp.^'bkSUtA'-CONSTRUITA Dlțl; LEMN.ACORfefc ETERNITA.              &

ZAZARE ta CU

*AI,33

6211403

construcții administrative si social culturale

16

Cu acte in CF propriu

S. construita ia sol:16tyifcvCÂS$tĂ CONSTRUITA DIN LE'MWAGbPER ETERNITA,

TA CU

♦A1.34

6211404

construcții administrative si social culturale

10

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol: 10 mp; dASUTA

CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

‘ÂZARE TA CU

*A1.35

6211405

construcții administrative sl social culturale

15

Cu acte In CF propriu

construita la sol: 15 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

zazăRE TA CU

*A1.36

6211406

construcții administrative si social culturale

15

Cu acte inCF propriu

S. construita la sol: 15 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

TA CU

*A1.37

6211407

construcții administrative si social culturale

69

Cu acte inCF propriu

S. construita la soi:69 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

:azare TA CU

*A1.38

6211408

construcții administrative si social culturale

69

Cu acte in CF propriu

S. construita Ia sol:69 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.ESTE IZOLATA TERh POLISTIREN.

:azare TA CU IC cu

*A1.39

6211409

construcții administrative sl social culturale

100

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:100 mp; VlLA < CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER TEGOLA.

iÂZĂRE TA CU

*A1,4O

62114-C40

construcții administrative sl social culturale

12

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:12 mp; CASUTA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA.

zazâRE TA CU

*A1.41

62114-C41

construcții administrative si social culturale

12

Cu acte In CF propriu

S. construita la sol: 12 mp; CĂSutA CONSTRUITA DIN LEMN.ACOPER ETERNITA

MAZĂRE TA CU

*A1.42

62114-C42

construcții anexa

76

Cu acte In CF propriu

5. construita la sol;76 mp; GRUP S CONSTRUIT DIN CARAMIDA.ACOPE ETERNITA.

RIT CU

*A1.43

62114-C43

construcții anexa

41

Cu acte in CF propriu

5. construita la sol:41 mp; 7 RESTAURANT CONSTRUITA DIN ACOPERITA CU TEGOLA.

ERĂSA LEMN,

*A1.44

62114-C44

construcții administrative sl social culturale

43

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:43 mp; CASUTA CA GRUP SANITAR PISCINA CONSTRUIT Dl ACOPERIT CU ETERNrTA.

ZÂ3T5T

4 LEMN,

*A1.45

62114-C45

construcții administrative sl social culturale

222

Cu acte in CF propriu

5. construita ia sol:222 mp; rest; CONSTRUIT DIN LEMN SI PARȚIAL D ACOPERIT CU ETERNITA.

uwr IN BCA,

*A1.46

62114-C46

construcții administrative sl social culturale

171

Cu acte in CF propriu

5. construita la sol:171 mp; RE CONSTRUIA DIN CĂRĂMIDĂ Sl BCA.AC CU CARTON BITUMAT.

JPERÎTA

♦A1.47

62114-C47

construcții anexa

22

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol;22 mp; REZERVOR CONSTRUIT DIN BETON ARMAT.

DE APA

*A1.48

62114-C48

construcții anexa

93

Cu acte in CF propriu

ST construita la sol:93 mp; TERASA PIJ DEPOZIT CONSTRUIT DIN LEMN.ACOF TEGOLA.

CINA Sl :R]T CU

Al .49

62114-C49

construcții de locuințe

102

Cu acte

S. construita la sol:102 mp; CLAE LOCUIT CONSTRUITA DIN CAR ACOPERITA CU ETERNITA.PROP MUNICIPIUL BACAU

IRE DE tMIDA, IIETAR

Al ,50

6211400

construcții anexa

45

Cu acte

S. construita la sol:45 mp; Mj CONSTRUITA DIN CARAM1DA.AC0PEI TABLA.PROPRIETAR MUNICIPIUL BAC

iGAtlE ITA CU

ARTON

Al .51

6211401

construcții anexa

14

Cu acte

5. construita la sol:14 mp; ANEXA CON DIN CĂRĂMIDĂ .ACOPERITA CU < BIT1IMLAI.PRQPRIETAR MUNțCMUX

A1.52

6211402

construcții anexa

4

Cu acte

S. construita la soH mp; ANEXA CON DIN CĂRĂMIDĂ,ACOPERITA CU ET P RO P RIETAR MUNICIPIUL BACAU.

TruHK RNITA.

* Aceasta construcție este înscrisa intr-o carte funciara proprie

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

1

2

60.667

4

5

2.561

7

8

13.873

10

11

23.903

13

14

27.516

16

17

10.64

19

20

8.56

22

23

10.308

25

26

7.047

28

29

37.799

31

32

10.839

34

35

6.797

37

38

75.987

40

41

53.155

43

44

26.695

46

47

1.709

49

50

26.283

52

53

25.549

55

56

50.783

58

59

51.82

61

62

50.032

64

65

50.042

67

1

52,343


Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

2

3

54.625

5

6

14,974

8

9

26.663

11

12

22.49

14

15

21.224

17

18

6.99

20

21

8.735

23

24

134.101

26

27

100.001

29

30

25.042

32

33

37.149

35

36

115.939

38

39

61.434

41

42

73.866

44

45

32.139

47

48

21.099

50

51

29.096

53

54

31.561

56

57

50.47

59

60

50.096

62

63

37.323

65

66

31.984


Punct început

Punct sfârșit

Lu

se

nglme gment

3

4

11.89

6

7

16.912

9

10

23.916

12

13

20.406

15

16

1

11.163

18

19

6.179

21

22

7.145

24

25

18.986

27

28

56.182

30

31

48.537

33

34

70.708

36

37

8.991

39

40

28.684

42

43

24.445

45

46

11.454

48

49

11.095

51

52

20.966

54

55

53.244

57

58

50.239

60

61

47.352

63

64

15.133

66

67

57,466


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul do proiecție Stereo 70 *1 sunt rotunjite la 1 mlllmi tru. *** Distanța dintre puncte este formate din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 mllln etru.


Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutlonate;


Nr. Crt

1


Nr. cerere


Data cerere


Termen eliberare 17-05-2017


Obiect cerere


Furnizare date de cadastru, geodeziq si

_

fi:

î”' -                              .    •:

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea furiQiașrȘ originală, păstrată d î acest birOU.                                                                                                                 «.f;                    " ?-"îr ■

Prezentul extras de carte fundară este valabil la autentificarea de către notaftjțțțubllc a actelor jurld ce prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, laKȚnferțnațyle prezenta :e sunt susceptibile de orice modificare. In condițiile legii.


30182


12-05-2017


birou.


S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.38/11-05-2017 In suma de 20, entru serv i publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 15-05-2017

Data eliberării, k

i / t           / ț         Lf


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederi(parafa șl semnătura)T1WJca'X


'X

X
Amplasament nr. cadastral 62114, UAT Bacau

AA Limita intravilan


' Delimitare UAT

Nr. înregistrare.?®!??. ziua..1?...luna05. anul20?.7.. Copie conformă cu exemplarul din arhiva BCPI. Bacău eliberată la d-.’p de 17.05.2()17

Tariful.... 60 lei cu chilama nr.2?S??i7............

Referent         Pintilie Bogdan MihaitaNumele si prenumele verificatorului atestat: Ing. Albert V. Ana

Nr. 315” din 18.04. 2019Adresa: str. Comisa Bistriței, nr.7, bl 7, sc.B,et.3,ap14 Loc. Bacau, jud. Bacau

REFERAT VERIFICARE -SPECIALITAi


Privind verificarea de calitate la cerințele fundamentale:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

 • b) securitate la incendiu;

 • c) igienă, sănătate și mediu;

 • d) siguranță în exploatare;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie și izolare termică.

a proiectului:                " Reabilitare Parc Gheraiesti”

 • 1. Date de identificare:

Faza: DALI ce face obiectul contractului:

13/ 2018

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

dr. Ing. Luciu Razvan Silviu

Municipiul Bacau

Lunca Bistriței, nr. 21, mun. Bacau


Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

Investitor

Amplasament:

Data prezentării proiectului pentru verificare: 16.04. 2019

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției:

Situația existenta

In prezent Parcul Gheraiesti nu este prevăzut cu rețea apa si canalizare.

In zona invecinata parcului exista rețea de apa existenta ce deservește locuitorii din zona caselor Gheraiesti cat si o statie de pompare ape uzate.

Situația proiectata

în cadrul proiectului se prevăd următoarele categorii de instalații sanitare: alimentare cu apă cișmele;

canalizare si bazine vidanjabile

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apa proiectata pentru alimentarea cișmelelor propuse se va realiza prin intermediul a doua branșamente distincte de la rețeaua existenta (in căminele de vane existente) prin conducte din PEIDPE100 PN10SDR17.

In imediata apropiere a racordurilor se vor prevedea cămine de branșament complet echipate conform planurilor care vor asigura contorizarea cosumurilor de apa. Pe traseul rețelei de apa s-au prevăzut cămine de vane de sectorizare in caz de avarie si probe.

Pentru consumul de apa s-au prevăzut cișmele cu picior conform planului coordonator de rețele.

Pozarea conductelor din PEID se va sub adancimea de inghet, la o adâncime medie de 1,2 m, pe un strat de nisip de 15 cm si înglobata lateral si deasupra 30 cm. La schimbările de direcție in plan orizontal, pentru preluarea eforturilor rezultate din forțele de presiune hidraulica, se vor prevedea masive de ancoraj.


Canalizare

Pentru preluarea apelor uzate menajere, ce vor aparea după montarea continerelor ecologice ( ce fac parte al altui proiect ) s-au prevăzut doua bazine vidanjabile , unul existent (care se va reabilita) si unul proiectat. înaintea fiecărui bazin vidanjabil s-a prevăzut cate un cămin de vizitare avand Dn.400mm.

Legătură intere cămine si fose se va realiza cu conducte de PVC-KG pentru instalații sanitare.

Pozarea conductelor din PVC-KG se va face direct in sânt, sub adancimea de inghet, la o adâncime medie de 1,0 m, pe un strat de nisip de 15 cm si înglobata lateral si deasupra 30 cm.

 • 3. Documente ce s-au prezentat la verificare:

Memoriu specialitate - Rețele apa - canal

Planșe desenate: A1, C1.

 • 4.  Concluzii asupra verificării:

In urma verificării proiectului, se considera proiectul corespunzător si respecta normele in vigoare conform NP 133/1,2-2013, 19/2015, C56/87, STAS 1846/1, 2 -2007, legea nr. 10/1995, HG 930/2005.

VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT.

Beneficiar

MUNICIPIUL BACAU


Ing. ALBERT ANA

Atestat M.D.R.A.P. cu nr. 09582

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro


Pr. 13/2018


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții

Prezenta Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

 • A.PIESE SCRISE:


1.INFORM AȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE

 • 1.1. Denumirea obiectului de investiție:

„Reabilitare Parc Gheraiesti“

 • 1.2. Ordonator principal de credite/lnvestitor:

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.3. Ordonator de cred ite( secund a r/tertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:

2.1. Prezentarea contextului: - politici, strategii, legislații, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

-Bacaul este municipiul de reședința al județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta, precum si la alinierea municipiului la tendințele Europene de folosire la maxim a spatiilor existente din municipii si orașe.

Acțiunile întreprinse in acest sens se inscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului existent, intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a parcurilor si spatiilor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității spatiilor verzi de componente noi prin amenajari exterioare.

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților sî deficientelor:

Terenul pe care este amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, pe strada Lunca Bistriței, nr.21, conform planului topo anexat.

Spațiul propus pentru Amenajare Exterioara, este ocupat in prezent de Parcul Gheraiesti.

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

-Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea activitatilor de recreere in zona Parc Gheraiesti.

-Starea precara in care se afla parcul existent.

-Impactul negativ pe care-l are obiectivul neamenajat asupra zonei.

-Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului zonei.

în urma vizitelor pe teren și a consultării cetățenilor cu privire la gradul de confort și de satisfacere al necesităților de recreere pe care îl oferă spatiile verzi, parcurile din municipiu, a fost identificat pe strada Lunca Bistriței nr.21 necesitatea curățării și igienizării Parcului Gheraiesti astfel incat, in urma reabilitării, acesta sa răspundă exigentelor programelor de recreere pentru populație.

 • 2.3, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea zonei care face obiectul prezentului proiect „Reabilitare Parc Gheraiesti"

se dezvolta infrastructura de recreere pentru populație astfel:

-crearea unei zone de atracție pentru activitati sociale.

-crearea unui punct de interes in zona.

-petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

3.0escrierea construcției existente

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament aferent investiției este situat in intravilanul Municipiului Bacau, jud. Bacau.

Terenul de amplasament face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

Nord : Râul Bistrița

Est   : Str.Lunca Bistriței

Sud   : Str.Lunca Bistriței

Vest : Calea Ferata Ploiesti-Viscani

Suprafața de teren este plana iar zona nu este inundabila.

După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, s-a stabilit gradul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilităților. (Vezi plan coordonator rețele).

S-a stabilit totodată si daca, prin amplasarea noi investiții, vor fi necesare: devierea, relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare.Astfel nu va fi necesara devierea sau relocarea rețelelor existente.

Nu exista obligații de servitute;

 • b) Relații cu zonele invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile:

Accesul in zona parcului se face dinspre SUD, printr-o alee auto care-l si înconjoară si asigura accesul si la Cartierul “Gradina cu Magnolii”, si a doua alee pietonala care traversează parcul de la Sud către Nord impartindu-l in doua.In partea de Vest,

Parcul se învecinează cu calea ferata publica Ploiesti-Vicsani la Vest,in partea de Est cu Cartierul "Gradina cu Magnolii", in partea de Sud cu strada Lunca Bistriței si canalul de fuga al Hidrocentralei Lilieci, iar la Nord cu râul Bistrița.

 • c) Date seismice si climatice:

 • 1. Clima

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase si călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generala a atmosferei, radiația solara, relieful) si antropoci, orașul insusi avand un rol esențial in creșterea propiei topoclime printr-o serie de factori care se manifesta constant (materiale de construcții, profilul accidentat, spatiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzire artificiala, poluarea atmosferei). Acțiunea comuna a acestora determina perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, cosencinta directa fiind diconfortul urban.

Temperatura medie anuala este de 9°C, oscilând intre -4°C, in luna ianuarie, si +20.6 °C, in luna iunie, constandu-se o ușoara modificare a regimului termic in ultimii ani datorita lacurilor de acumulare, încălzirii globale si poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuala de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferente intre sezonul cald (82.8 mm-luna iunie) si cel rece (24 mm-luna februarie).

Aversele sunt frecvente in lunile iulie- august.

 • 2. Seismicitatea

Din punct de vedere seismic amplasamentul este situate in zona cu valoarea de vârf al accelerației terenului ag=0,35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani,conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat in zona are perioada de colt Tc=0,7s conform P100-1/2013.

• Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este IV.

 • d) Studii de teren :

Considerații qeotehnice

Inventarierea rezultatelor geotehnice obținute prin cercetările efectuate in decursul ultimilor ani, experiența acumulata in urma asistentei tehnice pe șantier la urmărirea săpăturilor pentu fundații si consultarea altor lucrări de specialitate , au condus la identificarea si confirmare existentei a patru zone geotehnice principale pe teritoriul municipiului Bacau, funcție de caracteristicile terenului de fundare, capacitatea portanta al terenului pe care se fundează si posibilitatea realizării lucrărilor de Fundații; aceste zone sunt cunoscute sub denumirile :

Zona aluviunilor grosiere - aceasta zona se confunda practic cu terasa inferioara joasa, pornind din nordul orașului si avand continuitate pana la sud, pe ambele maluri ale râului Bistrița. In partea nordica, pe malul drept al Bistriței, aceasta zona are o lățime de 1,5 km in, ingustandu-se destul de mult in zona Bd. Unirii, pentru a se dezvolta din nou pana la cca. 1 km in zona stadionului si apoi spre sud la 1,3 km in zona Letea. Aici sunt situaate cartierele Gheraesti, Miorita-Stefan cel Mare, Bistrița Lac, Izvoare, ansamblul de locuințe Milcov - Cremenea - Miron Costin si platforma industriala CET - Sofert.

Pe malul stâng, se dezvolta cartierul Serbanesti, care in ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult, fiind ocupate cu construcții noi (predominant locuințe) aproape toate suprafețele libere (terenurile arabile).

Zona A prezintă o suprafața plana, orizontala, cu o slaba înclinare spre sud-est.

Zona A (a aluviunilor grosiere) - prezintă o stratificatie simpla:

 • -  La suprafața se gaseste un strat de sol vegetal (0,40 - 0,60 m grosime) sau umpluturi eterogene (0,80 - 1,00 grosime, local mai mare).

 • -  In continuare apare strat de aluviuni fine - praf nisipos - argios, nisip prafos sau nisip argilos, pe alocuri chiar argila prafoasa. Stratula are grosimi variabile, media fiind de 2,00 m. Exista numeroase zone in care lipsiste cu desvarsire.

 • -  începând de la 1,50 - 4,00 m fata de cota terenului natural (CTN) apare stratul de aluviuni grosiere de terasa, alcătuit din pietriș cu bolavanis si nisip, îndesat, practic incompresibil, umed la saturat, fiind si stratul magazin al apei subterane. Acest strat are continuitate pana la adâncimi de 6,50 - 8,50 m, fiind dispus in dicordanta de sendimentare peste orizontul rocii de baza (argila marnoasa sau nisipuri marnoase-argiloase).

 • -  Ca observație, trebuie specificata existenta in ceasta zona a unor porțiuni cu aluviuni fine neconsolidate (maluri nisipoase sau argiloase, de multe ori cu resturi resturi vegetale). Acestea apar fie ca strat acoperitor al stratului de aluviuni grosiere, fie ca intercalatii in masa de pietriș, fiind răspândite neuniform, pe porțiuni alungite in direcția de curgere a apei, dar înguste (maxim 5- 8).

Geotehnica

Stabilitatea terenului

Zona în care este situat amplasamentul este stabilă și nu prezintă nici un pericol viitor al unei alunecări de teren

Amplasamentul are o suprafață aproximativ plană și orizontală, nu prezintă alunecări de teren, eroziuni sau pericol de erodare.

Adâncimea maxima de inghet, Conform STAS 6054-77 in zona amplasamentului este de - 0,90m (fata de cota terenului amenajat).

Conform CR 1-1-3-2012 „COD DE PROIECTARE - Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor" amplasamentul este situate in zona cu incarnarea din zapada pe sol avand IMR = 50 ani de 2,5 KN/m2.

Conform CR 1-1-4-2012 „COD DE PROIECTARE- Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului” amplasamentul este situat in zona cu presiunea de referința a vântului mediate pe 10 minute la 10 m pe o perioada de recurenta 50 ani de 0,6 kPa.

Concluzii si recomandări

Amplasamentul ocupă o suprafață plană și aproximativ orizontală. Terenul este ferit de pericolul inundațiilor, eroziunilor sau alunecărilor de teren.

Stratul natural de fundare va fi complexul nisipos-grosier cu o stare de îndesa re medie.

Adâncimea minimă de fundare (daca este cazul) va fi de 0,90m de la cota terenului natural pentru a se asigura o încastrare bună în strat, sub adâncimea maximă de îngheț.

Dimensionarea fundațiilor în acest loc se va face utilizând valoarea: Presiunea convențională medie pentru gruparea fundamentala: Pconv =250 kPa conform NP 074/2014

Nu se vor planta pomi la distanță mai mică de 3 m față de fundație.

Potrivit Indicatorului de Norme de Deviz Comasate pentru Lucrări de Terasamente TS-81, pămîntul se va încadra astfel:

Denumirea

Coeziunea

Săpătură manuala

Săpătură mecanizata

Greutatea kg/mc

Afînare %

Sol vegetal

Slab coeziv

mijlociu

I I I

1700

20

Argila Prafoasa

Foarte coeziv

Foarte tare

II II -

2000

26

In conformitate cu NP 074 - 2014, monitorizarea geotehnica a execuției se va face de către elaboratorul studiului geotehnic, de unități autorizate sau de specialiști atestați pentru domeniul Af. Programul de monitorizare geotehnica a execuției va cuprinde verificarea naturii terenului la cota de fundare si compararea cu prevederile prezentului studiu geotehnic, urmat de încheierea procesului verbal de recepție a naturii terenului de fundare.

La terminarea săpăturilor se va chema geotehnicianul pentru recepționarea terenului de fundare.

 • e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente :

-In prezent in Parc Gheraiesti nu exista rețea de apa existenta.

-In prezent in zona Parc Gheraiesti exista rețea de apa existenta ce deservește locuitorii din zona caselor Gheraiesti.

-In prezent in Parc Gheraiesti nu exista rețea de canalizare existenta.

-In prezent in zona Parc Gheraiesti exista o statie de pompare ape uzate a locuitorilor din zona învecinată de case.

 • f)  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali,inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția.

Stabilirea categoriei geotehnice

Având in vedere prevederile din normativ NP 074/2014 s-a determinat categoria geotehnica in care poate fi încadrat sistemul constructie-teren. Astfel s-a stabilit următorul punctaj:

Condiții de teren

terenuri medii

3

Apa subterana

fara epuismente

1

Clasificarea construcției

normala

3

Vecinătăți

fara riscuri

1

Zona seismica

ag = 0,35 g

3

TOTAL

11

Conform punctajului obtinut, 11 puncte, sistemul constructie-teren se înscrie in categoria geotehnica 2. » „Risc geotehnic moderat”

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice;

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a)  Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente,inclusiv servituti,drept de preemptiune;

Zona existenta a Parcului Gheraiesti are funcțiunea de zona de recreere si aparține Domeniului Publicai Municipiului Bacau conform HOL 10/2008.

 • b) Destinația construcției existente;

Destinația Parcului existent este de Zona de Recreere pentru populație.

 • c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz;

In Parcul Gheraiesti nu se afla monumente istorice sau zone de protecție ale monumentelor existente.

 • d) lnformatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Parțial terenul se afla in:

 • - zona I — zona cu regim de inaltirne pentru construcții impus

 • - zona de protecție fata de cai ferate

Potrivit prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau lucrările solicitate sunt incluse in următoarele zonificari funcționale:

I ZONA SPATII PLANTATE, AGREMENT SI SPORT

Funcțiunea dominanta:

Ecologica

 • - ameliorarea microclimatului

 • -  combaterea poluării aerului prin imbunatatirea compoziției chimice raportul oxigen bioxid de carbon).

Recreativa

 • - sport; amenajari sportive —jocuri pentru copii

 • - agrement

 • - odihna in aer liber, promenada. Funcțiunile complementare admise: amenajari ambientale (lucrări de aria plastica monumentala si mobilier urban)

 • -   echipare tehnico-edilitara necesara intretinerii spatiilor verzi, iluminatului public si ornamental — constructii/amenajari necesare asigurării salubrității si intretinerii spatilor plantate.

Spatiile verzi completează toate celelalte zone funcționale existente in intravilan (locuințe, instituții publice si servicii, industrii si depozite, gospodărie comunala, construcții tehnico-edilitare, circulații carosabile/feroviare/pietonale, zone speciale).

Utilizări admise:

Spatii verzi si plantate de folosința generala.

Amenajari ale spațiului public, alei pietonale si ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalații de agrement si loisir.

Funcțiuni de loisir public cu caracter tematic. Funcțiuni sportive.

Utilizări interzise:

 • - orice fel de construcții sau amenajari cu caracter definitiv care nu sunt compatibile cu funcțiunea dominanta

 • -  once fel de construcții sau categorii de lucrări care prin amplasament, arhitectura, dimensiuni si/sau aspect exterior intra in contradicție cu peisajul natural si cu valorile general acceptate ale arhitecturii si urbanismului,

 • - orice fel de lucrări sau tipuri de exploatare a terenului care pot conduce la degradarea peisajului, dispariția vegetației si poluarea vizuala,

 • - depozitarea de deșeuri,

 • - plantații inalte in zona de protecție a monumentelor istorice care pot afecta vizibilitatea si stabilitatea construcțiilor

 • -  construcții cu caracter definitiv sau provizoriu in zonele cu spatii verzi existente sau propuse

 • - amplasarea de panouri publicitare de mari dimensiuni

 • - amplasarea de construcții / amenajari pentru sport, turism, odihna si agrement in zonele plantate de protecție ale unor unitati cu activitati poluante, (industrii, ferme, platforme de depozitare a rezidurilor solide, statia de epurare etc.).

II ZONA CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE

Funcțiunea dominanta: cai de comunicație rutiera.

Funcțiunile complementare admise:

 • — construcții compatibile funcției de baza — accese pietonale si carosabile

 • — echipare tehnico-edilitara si construcții aferente

 • — spatii verzi de protecție sau amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a intersectiilor/incintelor

 • —  amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protecție împotriva poluări si pentru asigurarea securității circulației feroviare

 • — activitati de salubritate si gospodărie comunala. Utilizări admise:

Unitati ale întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale:

 • — parcaje si garaje publice

 • — întreaga rețea de străzi din intravilan apartinand domeniului public (clasele tehnice I — IV proiectate conform STAS 10.144/1-80 revizuit In 1989 — "Caracteristici ale arterelor de circulație din localitățile urbane si rurale")

 • — spatii de stationare/parcare

 • —    platforme/alveole carosabile pentru transport in comun — trotuare, alei pentru biciclisti, refugii si treceri pentru pietoni

 • —  plantații de aliniament si de separare a fluxurilor — elemente de consolidare a pârtilor carosabile — pasaje denivelate carosabile / pietonale.

Se solicita:

 • — amenajare parc Gheraiesti

Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevăzute de normele sanitare.

Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare. Lucrările propuse nu vor influenta fluxul auto si pietonal existent in zona.

Traseele lucrărilor tehnico-edilitare solicitate vor fi corelate cu traseele utilităților existente in zona.

 • 3.3, Caracteristici tehnice si parametri specifici:

 • a) Categoria si clasa de importanta

• Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D" conform HGR 766/97.

 • b) Cod in Lista monumentelor istorice,dupa caz;

Parcul nu face parte din lista monumentelor istorice.

 • c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Parcul nu mai are acte care sa ateste perioada de construire, sau planșe care sa arate felul in care s-a construit.

 • d) Suprafața construita:

S construita parc- 22,84ha

 • e) Suprafața construita desfasurata:

S desfasurata parc - 22,84ha si aparține Domeniului Public al Municipiului Bacau conform HCL 10/2008

 • f) Valoarea de inventar a construcției: 25.117,332 lei

q) Alti parametri, in funcție specificul si natura construcției existente.

Parcul dispune de alei, spatii amenajate cu gratare pentru picnicuri, spațiu de joaca pentru copii, amenajari ce sunt insuficiente pentru atragerea cetățenilor in a petrece cat mai mult timp in mijlocul naturii, cu atat mai mult cu cat vegetația existenta este abundenta si diversa.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.Se vor evidenția degradările,precum si cauzele principale ale acestora,de exemplu: degradări produse de cutremure,acțiuni climatice,tehnologice,tasari diferențiate, cele rezultate din lipsa de Întreținere a construcției, concepția structurala inițiala greșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Nu este cazul

Chiar daca documentația in cauza este structuarata ca o Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție asupra unui obiectiv, investiția constând intr-un parc nu necesita expertiza tehnica si audit energetic.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 1. Degradări produse de acțiunea cutremurelor

 • - nu s-au observat

 • 2. Degradări produse de încărcările verticale

 • - nu s-au observat

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu e cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si,dupa caz, ale auditului energetic,concluziile studiilor de diagnosticare: - nu e cazul. Conform HG 907/2016 nu trebuie abordat in cazul nostru.Nu s-a întocmit Expertiza tehnica sau Audit energetic.

 • 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora:

  • 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic:

SITUAȚIA EXISTENTA:

 • - In prezent in Parc Gheraiesti nu exista rețea de apa existenta.

 • - In prezent in zona Parc Gheraiesti exista rețea de apa existenta ce deservește locuitorii din zona caselor Gheraiesti.

 • - In prezent in Parc Gheraiesti nu exista rețea de canalizare existenta.

 • - In prezent in zona Parc Gheraiesti exista o statie de pompare ape uzate a locuitorilor din zona invecinata de case.

 • - Mobilierul urban insuficient si deteriorat

 • - Inexistenta cișmelelor de apa

SITUAȚIA PROPUSA:

VARIANTA1:

 • a) VARIANTA 1 (minimala)

 • - Refacerea aleilor cu PIETRIȘ si borduri din beton;

 • - Reamenajare parcare cu pietriș;

 • - Construirea unei platforme de gunoi;

 • - Montarea unor panouri de proiecție pentru zonele de toalete si gunoi;

 • - Amplasarea unor elemente de mobilier urban al căror scop este pe de o parte de a delimita un spațiu de picnic, iar pe de alta parte de a asigura funcționalitatea parcului prin: amplasare banei, amplasare coșuri de gunoi, amplasare set masa cu doua banei, amplasare parcare biciclete, amplasare elemente de semnalizare in interiorul parcului, amplasare panouri informative;

 • - Racorduri de alimentare cu apa in căminele de vane existente in zona conform planului de situație anexat.

 • - Se vor monta 6 cișmele stradale tip metalic cu picior.

-Se vor amplasa pe teren 2 bazine vidanjabile proiectate.

 • - Avandu-se in vedere situația de fapt a întregului sistem de alimentare cu apa propus, prin lucrările prezentate, vor fi asigurate debitele si presiunile necesare.

-Panourile de protecție sunt realizate din panouri de tabla montate pe stâlpi metalici si au rol de a limita vederea spre zonele de colectare a deșeurilor (containere gunoi).

-Băncile si coșurile de gunoi existente vor fi identificate si reparate intr-o etapa următoare.

 • b) Soluția de reabilitare este varianta minima conform analizei din teren ,care presupune refacerea aleilor cu PIETRIȘ mărunt si borduri din beton.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant. Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • d) Amenajarea exterioara nu se afla in apropierea nici unui monument si nici in zona de proiecție a acestora.

 • e)  Parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenții:

S total parc = 228 474mp.

S clădiri existente = 1703mp.

Balastare parcare 22 locuri - 630mp

Zona pietriș cu margini din borduri de beton (zona gratare)- 547,40mp

Margini borduri de beton la zona pietriș - 3064,00 ml

Cișmele apa - 6 bucăți

Panouri afisaj informativ (țeava metalica rotunda+panou tabla) - 7 bucăți

Parcare biciclete (cadru metalic) -10 bucăți

Set masa cu doua banei (lemn) -12 bucăți

Coșuri gunoi (lemn) - 88 bucăți

Banei (lemn) - 39 bucali

Panouri de protecție (tabla) - 5 bucali

Gratare - 20 bucali

Platforma gunoi (beton) -1 bucata - 12,00mp

Alei propuse cu pietriș- 2586,84mp

Bazin vidanjabil propus-2buc.

P.O.T. (existent) = 0,74%

C.U.T. (existent) = 0,007

Suprafața totala propusa spre amenajare = 4312,52mp

P.O.T. (propus)=1,50%

C.U.T. (propus)=0,015

REȚELE APA-CANAL

DATE GENERALE

In prezentul proiect sunt tratate:

 • •  instalațiile de apa rece;

 • •  instalațiile de canalizare menajera.

Documentația întocmită, asigura îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

 • b) securitate la incendiu;

 • c) igienă, sănătate și mediu inconjurator;

 • d) siguranță si accesibilitate în exploatare;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economia de energie și izolare termică;

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

SOLUȚII TEHNICE

Obiectul proiectului il constituie alimentarea cu apa a obiectivului pentru consum curent prin intermediul cișmelelor.

Alimentarea cu apa proiectata se va realiza prin intermediul a doua branșamente distincte la rețeaua existenta (in căminele de vane existente) prin conducte din PEID PE100 PN10 SDR 17. In imediata apropiere a racordurilor se vor prevedea cămine de branșament complet echipat conform planurilor care vor asigura contorizarea cosumurilor de apa. Pe traseul rețelei de apa s-au prevăzut cămine de vane de sectorizare in caz de avarie si probe.

Pentru consumul de apa s-au prevăzut cișmele cu picior conform planului coordonator de rețele.

Pozarea conductelor din PEID se va face direct in sânt, la o adâncime medie de 1,2 m, pe un strat de nisip de 15 cm si înglobata lateral si deasupra 30 cm.

La schimbările de direcție in plan orizontal, pentru preluarea eforturilor rezultate din forțele de presiune hidraulica, se vor prevedea masive de ancoraj.

Canalizare apelor menajere s-au prevăzut doua bazine vidanjabile, ambele proiectate, pentru colectarea apelor uzate. înaintea fiecărui bazin vidanjabil s-a prevăzut cate un cămin de vizitare avand D.400mm. Legătură intere cămine si bazinele vidanjabile se va realiza cu conducte de PVC-KG pentru instalații sanitare.

Pozarea conductelor din PVC-KG se va face direct in sânt, la o adâncime medie de 1,0 m, pe un strat de nisip de 15 cm si înglobata lateral si deasupra 30 cm.

Pentru o buna evacuare a debitelor uzate menajere, se va acorda o atentie deosebita pantelor conductelor de scurgere si a colectoarelor orizontale, care va fi funcție de diametrele conductelor conform STAS 1795-87 si a planșelor.

NECESARUL DE UTILITĂȚI

Utilitățile necesare pentru realizarea investiției sunt:

 • •  Apa potabila pentru alimentare cișmele;

 • a) Necesarul de apa:

Determinarea necesarului de apă de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile din STAS 1343/2006,1478/90 si 19/2015.

 • •  Necesarul total de apa rece:

o Qzi_max                                           2,64 mc/zi

o număr zile de funcționare /an                    365 zile

Conform datelor de mai sus se estimează următorul consum de apă rece pe obiectiv:

2,64 mc/zi x 365 zile = 963,60 mc/an

VARIANTA 2:

3) VARIANTA 2 (maximala)

 • - Refacerea aleilor cu PAVELE si borduri din beton;

 • - Reamenajare parcare cu pietriș;

 • - Construirea unei platforme de gunoi;

 • - Montarea unor panouri de protecție pentru zonele de toalete si gunoi;

 • - Amplasarea unor elemente de mobilier urban al căror scop este pe de o parte de a delimita un spațiu de picnic, iar pe de alta parte de a asigura funcționalitatea parcului prin: amplasare banei, amplasare coșuri de gunoi, amplasare set masa cu doua banei, amplasare parcare biciclete, amplasare elemente de semnalizare in interiorul parcului, amplasare panouri informative:

 • - Racorduri de alimentare cu apa in căminele de vane existente in zona conform planului de situație anexat.

 • - Se vor monta 6 cișmele stradale tip metalic cu picior.

-Se vor amplasa pe teren 2 bazine vidanjabile proiectate.

 • - Avandu-se in vedere situația de fapt a întregului sistem de alimentare cu apa propus, prin lucrările prezentate, vor fi asigurate debitele si presiunile necesare.

-Panourile de protecție sunt realizate din panouri de tabla montate pe stâlpi metalici si au rol de a limita vederea spre zonele de colectare a deșeurilor (containere gunoi).

-Băncile si coșurile de gunoi existente vor fi identificate si reparate intr-o etapa următoare.

 • b) Soluția de reabilitare este varianta maxima conform analizei din teren, care presupune refacerea aleilor cu PAVAJ si borduri din beton.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale;

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant. Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • d) Amenajarea exterioara nu se afla in apropierea nici unui monument si nici in zona de protecție a acestora.

 • e)  Parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenții:

S total parc = 228 474mp.

S clădiri existente = 1703mp.

Balastare parcare 22 locuri - 630mp

Zona pietriș cu margini din borduri de beton (zona gratare)- 547,40mp

Margini borduri de beton la zona pietriș - 3064,00 ml

Cișmele apa - 6 bucăți

Panouri afisaj informativ (țeava metalica rotunda+panou tabla) - 7 bucăți

Parcare biciclete (cadru metalic) -10 bucăți

Set masa cu doua banei (lemn) -12 bucăți

Coșuri gunoi (lemn) - 88 bucăți

Banei (lemn) - 39 bucăți

Panouri de protecție (tabla) - 5 bucăți

Gratare - 20 bucăți

Platforma gunoi (beton) -1 bucata - 12,00mp

Alei propuse cu pavele din beton- 2586,84mp

Bazin vidanjabil propus-2buc.

P.O.T. (existent) = 0,74%

C.U.T. (existent) = 0,007

Suprafața totala propusa spre amenajare = 4312,52mp

P.O.T. (propus)=1,50%

C.U.T. (propus)=0,015

Diferența fata de VARIANTA 1, presupune soluția de refacere a aleilor cu PAVELE.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Utilitățile necesare pentru realizarea investiției sunt:

 • •  Apa potabila pentru alimentare cișmele;

 • b) Necesarul de apa:

Determinarea necesarului de apă de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile din STAS 1343/2006,1478/90 si 19/2015.

 • •  Necesarul total de apa rece:

O Qzijnax                                             2,64 mc/zi

o număr zile de funcționare /an                    365 zile

Conform datelor de mai sus se estimează următorul consum de apă rece pe obiectiv:

2,64 mc/zi x 365 zile = 963,60 mc/an

 • 5.2.1. Instalații sanitare

Alimentarea cu apa proiectata se va realiza prin intermediul a doua branșamente distincte la rețeaua existenta (in căminele de vane existente) prin conducte din PEID PE100 PN10 SDR 17. In imediata apropiere a racordurilor se vor prevedea cămine de branșament complet echipat conform planurilor care vor asigura contorizarea cosumurilor de apa. Pe traseul rețelei de apa s-au prevăzut cămine de vane de sectorizare in caz de avarie si probe.

Pentru consumul de apa s-au prevăzut cișmele cu picior conform planului coordonator de rețele.

Pozarea conductelor din PEID se va face direct in sânt, la o adâncime medie de 1,2 m, pe un strat de nisip de 15 cm si înglobata lateral si deasupra 30 cm.

La schimbările de direcție in plan orizontal, pentru preluarea eforturilor rezultate din forțele de presiune hidraulica, se vor prevedea masive de ancoraj.

Canalizare apelor menajere s-au prevăzut doua bazine vidanjabile, ambele proiectate, pentru colectarea apelor uzate. înaintea fiecărui bazin vidanjabil s-a prevăzut cate un cămin de vizitare avand D.400mm. Legătură intere cămine si bazinele vidanjabile se va realiza cu conducte de PVC-KG pentru instalații sanitare.

Pozarea conductelor din PVC-KG se va face direct in sânt, la o adâncime medie de 1,0 m, pe un strat de nisip de 15 cm si înglobata lateral si deasupra 30 cm.

Pentru o buna evacuare a debitelor uzate menajere, se va acorda o atentie deosebita pantelor conductelor de scurgere si a colectoarelor orizontale, care va fi funcție de diametrele conductelor conform STAS 1795-87 si a planșelor.

Rezervorul subteran (bazinul vidanjabil) se va îngropa in sol cu respectarea următoarelor condiții:

-se realizează o excavatie cu aproximativ 500 mm mai mare decât dimensiunile rezervorului pe fiecare latura;

-pe fundul excavatiei se va așeza un strat inalt de 150 - 200 mm de nisip cu granulatie 1 - 5 mm;

-rezervorul va fi coborât in excavatie cu aiutorul u nor chingi sau frânghii rezistente;

-se aseaza rezervorul pe fundul excavatiei in poziție stabila:

-se verifica cu o cumpănă data este perfect orizontal;

-se cuplează la instalație:

-se începe alimentarea rezervorului cu apa si concomitent se umple excavatia cu nisip sau pamant fara concentratori pana la 50%, in straturi de aproximativ 150 - 200 mm si se compactează cu placa vibrocompactoare: -fiecare strat trebuie compactat cu atentie astfel incat sa umple spațiul din jurul rezervorului ,qrad de compactare de 98%1:

-este necesara compactarea straturilor de umplutura minim pana la 1/2 din diametrul rezervorului;

-se completează rezervorul cu apa si concomitent excavatia cu material de umplutura fara concentratori si se compactează pana la cota zero;

-la final rezervorul este plin cu apa iar excavatia cu material de umplutura compactat;

-este permis doar accesul pietonal deasupra si in jurul rezervorului (minim 3m).

-Este interzisa utilizarea ca material de umplutura a argilei sau altor tipuri de sol care isi pierd stabilitatea in contact cu apa.

-In cazul solurilor argiloase, este abosolut necesar sa fie folosit ca material de umplutura balastru/pietris sau se folosește un alt procedeu care stabilizează argila. Argila in contact cu apa devine plastica si permite ovalizarea rezervorului, ducând la deteriorarea acestuia. • 5.2.2. Instalații termice Nu e cazul

 • 5.2.3. Instalații electrice

Nu e cazul (Alimentarea cu energie electrica a a parcului nu face parte din acest proiect).

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Crt.

Grafic de realizare

ANU

L1

L

1

L

2

L

3

L

4

L

5

L

6

L

L

8

L

9

L

1

0

L

1

1

L

1

2

1

Avize, acorduri si autorizații

2

Proiectare

3

Organizare de santiei

4

Asistenta tehnica

5

Execuție lucrări de investiții

6

Dirigentie de șantier

7

Racord la utilitati

8

Organizare procedura achiziții publice       pentru

cocontractarea dotărilor

9

Dotare investiție

10

Recepția lucrărilor

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

VARIANTA 1:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

REABILITARE PARC GHERAIESTI

VARIANTA 1 - PIETRIȘ

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

ISlOiil

SifiililS

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

6,000.00

1,140.00

7,140.00

2.2.

Racord Canalizare

6,000.00

1,140.00

7,140.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

12,000.00

2,280.00

14,280.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

7,800.00

1,482.00

9,282.00

3.1.1. Studii de teren (topo)

7.800.00

1,482.00

9,282.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

61,180.00

11,624.20

72,804.20

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

7,180.00

1,364.20

8,544.20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (CU+Avize)

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditui financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

22,500.00

4,275.00

26,775.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

14,500.00

2,755.00

17,255.00

TOTAL CAPITOL 3

93,480.00

17,761.20

111,241.20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

471,852.82

89,652.04

561,504.86

4.1.1.

Arhitectura

237,529.10

45,130.53

282,659.63

4.1.1.1

Arhitectura

237,529.10

45,130.53

282,659.63

4.1.2.

Structura de rezistenta

6,266.40

1,190.62

7,457.02

4.1.3.

Instalații

228,057.32

43,330.89

271,388.21

4.1.3.1

Alimentare cu apa cișmele

178,833.60

33,978.38

212,811.98

4.1.3.2

Canalizare

49,223.72

9,352.51

58,576.23

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2,474.71

470.19

2,944.90

4.2.1

Manopera montaj echipamente

2,474.71

470.19

2,944.90

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Lista echipamente

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

91,351.00

17,356.69

108,707.69

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

565,678.53

107,478.92

673,157.45

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9,000.00

1,710.00

10,710.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6,448.60

0.00

6,448.60

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2,476.64

0.00

2,476.64

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

495.33

0.00

495.33

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2,476.64

0.00

2,476.64

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

132,271.71

25,131.62

157,403.33

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

149,220.31

27,126.62

176,346.93

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice.încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

820,378.84

154,646.74

975,025.58

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

495,327.53

94,112.23

589,439.76

VARIANTA 2:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

REABILITARE PARC GHERAIESTI

VARIANTA 2 - PAVELE

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

SSf31®B

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

6,000.00

1,140.00

7,140.00

2.2.

Racord Canalizare

6,000.00

1,140.00

7,140.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

12,000.00

2,280.00

14,280.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

7,800.00

1,482.00

9,282.00

3.1.1. Studii de teren (topo)

7,800.00

1,482.00

9,282.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

61,180.00

11,624.20

72,804.20

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabîlitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

7,180.00

1,364.20

8,544.20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (CU+Avize)

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

22,500.00

4,275.00

26,775.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

14,500.00

2,755.00

17,255.00

TOTAL CAPITOL 3

93,480.00

17,761.20

111,241.20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

651,975.95

123,875.43

775,851.38

4.1.1.

Arhitectura

417,652.23

79,353.92

497,006.15

4.1.1.1

Arhitectura

417,652.23

79,353.92

497,006.15

4.1.2.

Structura de rezistenta

6,266.40

1,190.62

7,457.02

4.1.3.

Instalații

228,057.32

43,330.89

271,388.21

4.1.3.1

Alimentare cu apa cișmele

178,833.60

33,978.38

212,811.98

4.1.3.2

Canalizare

49,223.72

9,352.51

58,576.23

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2,474.71

470.19

2,944.90

4.2.1

Manopera montaj echipamente

2,474.71

470.19

2,944.90

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Lista echipamente

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

91,351.00

17,356.69

108,707.69

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

745,801.66

141,702.32

887,503.98

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de

9,000.00

1,710.00

10,710.00

șantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

8,429.96

0.00

8,429.96

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

3,377.25

0.00

3,377.25

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

675.45

0.00

675.45

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

3,377.25

0.00

3,377.25

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construi re/desfiintare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

168,296.33

31,976.30

200,272.64

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

187,226.29

33,971.30

221,197.59

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,038,507.95

195,714.82

1,234,222.77

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

675,450.66

128,335.63

803,786.29

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

Categoriile de cheltuieli de operare Atât la Scenariul 1 cat si la Scenariul 2 sunt următoarele:

 • - Cheltuieli cu apa : consumul anual de apa, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 963,60 mc/an; previziunile utilizează un preț de 4,15 lei/mc, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantitatatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa folosita pentru cișmele si toalete. Cantitatea anuala de apa uzata este de 450mc; previziunile utilizează un preț de 4.27 lei/mc apa uzata, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 5%;

 • - Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a spațiului. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

-Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

-UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea spațiului.

In varianta scenariu 1, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social si cultural;

Impactul social este unul pozitiv intrucat necesitatea reabilitării parcurilor pentru a crea zone de recreere pentru populație este o prioritate in Municipiul Bacau. Prin „Reabilitare Parc Gheraiesti”, Strada Lunca Bistriței nr.21, se vor crea premizele de a organiza evenimente culturale ce vor presupune plimbări in aer liber si socializare.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare/in faza de operare:

-15 locuri de munca in faza de realizare a obiectivului

-5 locuri de munca in faza de exploatare

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor ( protejate, după caz;

Nu este cazul, parcul nu poluează si nici nu se afla in apropierea siturilor protejate.

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenții:

 • a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința:

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, Str. Lunca Bistriței nr.21, Județul Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea de noi activitati culturale educative si de socializare. Obiectivele specifice:

Spațiul cu destinația zona de recreere oferă experiențe esențiale de dezvoltare in domenii ( precum socializarea, comunicarea, etc., deasemenea posibilitatea de recreere pentru populația Municipiului Bacau.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S-au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 975,025.58 cu T.V.A.

Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • c) Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții:

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara:

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • 1. Investiția de capital

 • 2. Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • 3. Evoluția prezumata a tarifelor

 • 4. Evoluția prezumata a veniturilor

 • 5. Sustenabilitatea proiectului

 • 6. Calculul principalilor indicatori financiari; Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

 • 1.  Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

 • 2. Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona nu exista zona de recreere pentru pensionari in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici conforme.

Categoriile de cheltuieli de operare Atât la Scenariul 1 cat si la Scenariul 2 sunt următoarele:

- Cheltuieli cu apa : consumul anual de apa, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 963,60 mc/an; previziunile utilizează un preț de 4,15 lei/mc, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantitatatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa folosita pentru cișmele si toalete. Cantitatea anuala de apa uzata este de 450mc; previziunile utilizează un preț de 4.27 iei/mc apa uzata, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 5%;

 • - Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de intretinere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a spațiului. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si inlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • 3. Evoluția prezumata a tarifelor

- UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea spațiului.

 • 4. Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta scenariu 1, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 2 se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei economico-financiare.

 • 5. Sustenabilitatea proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (intretinere) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

 • 6. Calculul principalilor indicatori financiari:

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA ( 20 ani)

-975.025,58

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 6,66%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

 • d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate;

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 2 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a parcului, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Scenariu 1

820.378,84

975.025,58

îndeplinește obiectivele generale si specifice -valoare optima

Scenariu 2

1.038.507,95

1.234.222,77

îndeplinește obiectivele generale si specificare o valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica. Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • -  Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

 • -  Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

 • -  Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

 • -  Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

 • -  Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1

(impact minim) pentru varianta fara proiect.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.2

Total

10.0

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: Scenariu 2 are un impact minimal pe când Varianta 1: Scenariu 1 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?”.

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •  Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •  Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • > Cheltuielile cu investiția

 • > Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la

24

variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

a) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot a pa rea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •  Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •  Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al actlvltatlior prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • 1. Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • 2. Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • 3. Executarea defectuoasa a unei/unor parii din lucrări;

 • 4. Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • 5. Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • 1. Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • 2. Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • 3. Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • 1. In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse în planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • 2. Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • 3. Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • 4. Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor;

 • 5. Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • 6. Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • 7. Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • 1. Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • 2. Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economîca, optima, recomandata

  • 6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile recreeative si socializare pentru persoanele in varsta.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1 - Durata de funcționare a Parcului este de 12 luni pe an (ianuarie-decembrie).

Varianta 2 - Durata de funcționare a Parcului este de 12 luni pe an (ianuarie-decembrie). Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1 - Parcul are capacitate nelimitata

Varianta 2 - Parcul are capacitate nelimitata

26

Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1 - Amenajarea are in componenta următoarele spatii:

Se vor amenaja următoarele:

 • -  Alei pietruite in zona spatiilor de refugiu

 • - Seturi de mese cu doua scaune

 • -  Suporturi metalice pentru biciclete

~ Panouri de informare

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 2 oferă niște finisaje mai scumpe, care cresc nejustificat costul investiției.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1 - Spațiul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2 - Si in aceasta propunere Spațiul este ocupat la fel ca in scenariul 1.

Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1 - Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2- Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută.

La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv.

Criteriu: execuție

Varianta 1 - A se consulta devizul general.

Varianta 2 - A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 975.025,58 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 589.439,76 lei

( Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 1.234.222,77 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 803.786,29 lei

Concluzii:

Scenariul 1 este mai economic decât Scenariul 2

 • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 1 ca varianta optima de implementat. Deoarece:

Pentru varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

 • - Materialul pus in opera si anume pietrișul, este mai ușor de procurat pe plan local. Nu necesita reparații.

 • - Crearea de spatii amenajate ce sunt locuri ideale de recreere, relaxare si petrecerea timpului liber.

- Costurile de realizare in scenariul 1 sunt mai mici decât cele de la scenariul 2.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

SCENARIUL 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 975.025,58leî

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 820.378,84 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 495.327,53 lei SCENARIUL 2

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 1.234.222,77lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 1.038.507,95lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 675.450,66 lei

 • b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • - Amenajarea spațiului

 • -  Instalații apa-canal aferente

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții

  Indicatori

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 1

  Indicatori proiect SCENARIUL 2

  Suprafața studiata parc (Ac)

  4312,52mp

  4312,52mp

  Suprafața desfasurata (Adc)

  4312,52mp

  4312,52mp

  Valoarea lucrărilor de baza-C+M

  589.439,76

  803.786,29

  Alte costuri

  385.585,82

  430.436,48

  Valoarea investiției

  975.025,58

  1.234.222,77

  Numărul de beneficiari directi

  nelimitat

  nelimitat

  Cost investiție / mp

  226,09 lei/mp

  286,19 lei/mp

 • d) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 12 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate d.p.d.v. al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

- Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate. In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile competente. Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate Ia incendiu

Toate elementele metalice utilizate în construcția mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi, panouri de informare) sunt protejate împotriva coroziunii prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in saci menajeri amplasați in coșurile de gunoi proiectate, si in pubele ecologice si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de intretinere sau curățenie.

Protecție împotriva zgomotului

Obiectivul nu produce surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale pe cat posibil ecologice (mobilier urban lemn, alei cu pietriș)

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de ștat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - DA

  • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - DA

  • 7.3. Extras de carte funciară - DA

  • 7.4. Actualizare documentație cadastrala - Nu E CAZUL

  • 7.5. Avize conforme privind asigurarea utilităților - DA

  • 7.6. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - DA

  • 7.7. Documentație Audit Energetic - NU E CAZUL

  • 7.8. Expertiza tehnica - NU E CAZUL

  • 7.9. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

 • B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan încadrare in zona

 • 2. Plan de situație existent

 • 3. Plan de situație - amenajare parc

 • 4. Plan de situație - coordonator rețele

ÎNTOCMIT:

 • C. Arh. Panaitescu Alexandru


S.C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

MUNICIPIUL BACĂU


Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene.Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro. Web: wwwsspmbacau ro

Faza: D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

REABILITARE PARC GHERAIESTI

VARIANTA 1 - PIETRIȘ

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOl UL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

6,000.00

1,140.00

7,140.00

2.2.

Racord Canalizare

6,000.00

1,140.00

7,140.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

12,000.00

2,280.00

14,280.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

7,800.00

1,482.00

9,282.00

3.1.1. Studii de teren (topo)

7,800.00

1,482.00

9,282.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

61,180.00

11,624.20

72,804.20

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

7,180.00

1,364.20

8,544.20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (CU+Avize)

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

22,500.00

4,275.00

26,775.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

14,500.00

2,755.00

17,255.00

TOTAL CAPITOL 3

93,480.00

17,761.20

111,241.20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

471,852.82

89,652.04

561,504.86

4.1.1.

Arhitectura

237,529.10

45,130.53

282,659.63

4.1.1.1

Arhitectura

237,529.10

45,130.53

282,659.63

4.1.2.

Structura de rezistenta

6,266.40

1,190.62

7,457.02

4.1.3.

Instalații

228,057.32

43,330.89

271,388.21

4.1.3.1

Alimentare cu apa cișmele

178,833.60

33,978.38

212,811.98

4.1.3.2

Canalizare

49,223.72

9,352.51

58,576.23

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2,474.71

470.19

2,944.90

4.2.1

Manopera montaj echipamente

2,474.71

470.19

2,944.90

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Lista echipamente

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

91,351.00

17,356.69

108,707.69

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

565,678.53

107,478.92

673,157.45

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9,000.00

1,710.00

10,710.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6,448.60

0.00

6,448.60

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

2,476.64

0.00

2,476.64

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

495.33

0.00

495.33

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

2,476.64

0.00

2,476.64

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conformo si autorizația de construire/desfiintaie

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

132,271.71

25,131.62

157,403.33

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

149,220.31

27,126.62

176,346.93

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

820,378.84

154,646.74

975,025.58

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

495,327.53

94,112.23

589,439.76

PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

x         i


SSP


SOCIETATEA W 5ERVX3I KJiiLKP MUNICIPALE RACAU


SC. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău. Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Rag.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

REABILITARE PARC GHERAIESTI

VARIANTA 2 - PAVELE

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

6,000.00

1,140.00

7,140.00

2.2.

Racord Canalizare

6,000.00

1,140.00

7,140.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

12,000.00

2,280.00

14,280.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

7,800.00

1,482.00

9,282.00

3.1.1. Studii de teren (topo)

7,800.00

1,482.00

9,282.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

61,180.00

11,624.20

72,804.20

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

7,180.00

1,364.20

8,544.20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (CU+Avize)

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

22,500.00

4,275.00

26,775.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

14,500.00

2,755.00

17,255.00

TOTAL CAPITOL 3

93,480.00

17,761.20

111,241.20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

651,975.95

123,875.43

775,851.38

4.1.1.

Arhitectura

417,652.23

79,353.92

497,006.15

4.1.1.1

Arhitectura

417,652.23

79,353.92

497,006.15

4.1.2.

Structura de rezistenta

6,266.40

1,190.62

7,457.02

4.1.3.

Instalații

228,057.32

43,330.89

271,388.21

4.1.3.1

Alimentare cu apa cișmele

178,833.60

33,978.38

212,811.98

4.1.3.2

Canalizare

49,223.72

9,352.51

58,576.23

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2,474.71

470.19

2,944.90

4.2.1

Manopera montaj echipamente

2,474.71

470.19

2,944.90

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Lista echipamente

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

91,351.00

17,356.69

108,707.69

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

745,801.66

141,702.32

887,503.98

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9,000.00

1,710.00

10,710.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

8,429.96

0.00

8,429.96

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

3,377.25

0.00

3,377.25

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

675.45

0.00

675.45

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

3,377.25

0.00

3,377.25

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/deefiintaro

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

168,296.33

31,976.30

200,272.64

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

187,226.29

33,971.30

221,197.59

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,038,507.95

195,714.82

1,234,222.77

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

675,450.66

128,335.63

803,786.29

Pag 1 l

? OBIECTIV:

Beneficiar:

Parcul Gheraiesti ( PIETRIȘ) varianta 1                                                                   i

Proiectant:

J

Executant:

1

Proiect: Planșa:

nr:

nr:

I

Faza:

I

I

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

i

Nr. cap./subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA)

lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

471,852.82

4.1.1

[0043.1] Reamanajare

465,586.42

4.1.1.1

[0043.1.1] Arhitectura

237,529.10

4.1.1.2

[0043.1.3] Alimentare cu apa

178,833.60

4.1.1.3

[0043.1.4] Canalizare

49,223.72

4.1.2

[0043.2] Rezistenta montaj dotări

6,266.40

4.1.2.1

[0043.2.1] Infrastructura dotări

6,266.40

TOTAL 1

471,852.82

i

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2,474.71

1

TOTAL II

2,474.71

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00,

[0043.2] Montaj echipamente

0.00!

4.3.1

[0043.2] Lista echipamente

o.oo i

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00;

4.5

Dotări

91,351.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

91,351.00

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00 i

TOTAL IV

o.ooi

I

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

565,678.53

TVA 19%:

107,478.92

TOTAL VALOARE:

673,157.45

întocmit,

Director Tehnic,

ing. Stefanescu Io

1 *

.... -

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

! OBIECTIV: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


nou Parcul Gheraiesti ( PIETRIȘ) varianta 1 Reamanajare ArhitecturaProiect: Planșa: Faza:


nr:____

nr:____


- lei


C5 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


SECȚIUNEA TEHNICA


Capitolul de lucrări


0

î TSĂ01B2


2 TSA01A3


3 CL12XB


Săpătură manuala de pamant in spatii închise la deblee.in canale deschise.in gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu_____________________

Săpătură manuala de pamant in spatii închise la deblee.in canale deschise,in gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....sub nivelul apei arunc, in depoz. sau vehicul a cărei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul săpăturii               ___

Confecții metalice diverse:alte confecții aparente (scări exterioare de incendiu,etc.)


4 CA02XF


Beton turnat in fundații,soc!uri,ziduri de sprijin preparare si turnare betsimplu clasa 15(B200)


5  20019218


6 DC01XA


Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/B200) cu 382 kg ciment_____

Ancore otel beton lung.bare 1m,cu ciocuri la cap.ptancorarea dalelor imbracam.bet.cim.vi braț la ros


7'' CMJ25I30G2


Lucrări diverse...confectionat buloane manuale fara cap -f filetare, diametru bulon — m20—m22


8 CD07A#


Pereți din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata...cu panouri din tabla zincata cutata fixate prin împușcare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de pana la 6 m inclusivaterial:


aterial: pnanopera: utilaj: transport:


Imaterial: anopera:


SECȚIUNEA FINANCIARA


Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei- __ 4

274)9

0.00 27.09

0.00


TOTALUL (exclusiv TVA) -leî-5=3x4 ”


14,699.57


QjQQ*


0.00
464.00, material: ' rnanopera: ~ Utilaj: pansport:

42.00 rnăterial: pianopera: ^utilaj: ^transport:


30.36

0.00

30.36 “ăoo

0.00


11.50

6.83

4.67 ~~xoo

0.00

76.77 ' 0.00

66.55 ~~1X23

0.00 208.00


8.83

2.99

5.84' o7oo“

0.00 “

X50


0.00

3.50' “OTOO’

0.00 5X97 32.96’ 21.02 ”0.06

0.00'


0.00L


0.00


1,695.2t


STADIUL FIZIC


TSH32C1


Arhitectura

7        1

Âmenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii ...cu îmbrăcăminte de pietriș de 10 cm grosime* spațiu gratare


| 2 i

mp j


3 I

3/134.49 material:    I


11


DA06B1


12


CA04A%


13 RpDD09C%


14 TRA01A10


Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...10X15 cm, pe fundație de beton de 10X20 cm;


r.

manopera:

iutilaj:......!                   145:

itransport:   |                0.00|

m j 3,064.00

material: Rnanopera: utilaj:

26.90

...... Î9L66

*

7.24

0.00

transport:

0.00

mc

126.00


Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;


Turnare cu mijloace calsice beton in placi, grinzi, stâlpi


Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare (balast, nisip, pietriș, piatra sparta) proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de: 50% si avand grosimea de 10 cm după compactare; __

Transportul rutier al materialelor de construcții cu autobasculanta pe distanta de 10 km pam* balast +balast stabilizat* pietriș


pnaterial: manopera:

|........................—

jutilaj: itransport:


mc |       1.2Q

material:____

hanopera


p p utilaj:

transport:


mp


tona


15 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona autobetoniera pe distanta de 10 km


16 TRA02A10


Transportul rutier al materialelor de construcții cu autocarosata pe distanta de 10 km borduri


tona


630.00


material: manopera: utilaj: transport:


2,045.60,


material:

H-----—

rnanopera: utilaj: transport:


]     184.80;

material:    I

pianopera: j ptilaj:           j

jțransport: |

mi


Total Cheltuieli directe:________

Recapitulatia:           Recap'

Contribuție          F 0.3375 %

asiguratorie pentru | munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe: ^CTeituîeînndîrecte ] 1 o 0000 % Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: "Profit


..laterial:

h---------

manopera: jutilaj:            j

_________ itransport: |

| procent material] manopera;        utilaj

~1    102,798/19; '   74,197.37|_    8,608.57


102,398719;


ianuarie 2019

o.oop

I ___I

~ 102,398.19 [

10,23972.....

112^38.01


250.42Î


0.00


5.0000 %


191.27

162.37 “ 8.64

20.26 0.00 358.34 230J5 126.09 ““2J0 ”‘7100 ~Î4Î9 ”7796 “77)7

2.16 “’ăoo


0.00

CLOO

CLOO

870

&40 aoo ăoo o.oo

8k40

7.70

o.oo

0.00

o7oo

770


transport

20,198.35


O.OOj

ț


0.00


1 O                                           1

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:

TOTAL GENERAL:
Pag 3

5 = 3x4

237,529.10

45,130.53

282,659.63Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Executant:

Proiectant:

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU

Obiectivul:

REABILITARE PARC GHERA1ESTI

Obiectul:

1.1 ECHIPAREA CU UTILITATI

Stadiul fizic:

1.1.1, ALIMENTARE CU APA

Formular F3

Lista cu cantitatî de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) - Lei -

TOTALUL (fara TVA) - Lei -

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

ACD08G1 - Cămin de vane/apometru prefabricat PE/PVC, rama si capac

buc

5.00

3,127.63

15,638.13

material:

2,453.88

12,269.41

manopera:

649.02

3,245.09

utilaj:

24.73

123.63

transport:

0.00

0.00

2

SE58A# - Procurare si montaj contoare de apa rece si calda,avand diametrul de 15 - 32 MM

buc

2.00

755.50

1,511.01

material:

750.15

1,500.31

manopera:

5.35

10.70

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

3

ID14C1 - Robinet de reținere cu ventil, drept, cu mufe sau flanse

buc

10.00

447.60

4,475.98

material:

439.60

4,395.98

manopera:

8.00

80.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

4

IC30E1# - Fitînguri cu 2 înșurubări din fonta maleabila montate prin înșurubare cu țeava de otel

buc

20.00

9.92

198.46

material:

3.12

62.46

manopera:

6.80

136.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5

RPACB04A - Proc si Mont.cismele de apa, publice, simple, descărcare automata

buc

6.00

2,795.33

16,771.96

material:

2,765.78

16,594.68

manopera:

29.55

177.28

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

6

GD17A% - Țeava din polietilena pentru cond. de distribuție monatta in sânt cu dn=pana la 63MM

m

800.00

48.79

39,033.85

material:

38.84

31,075.37

manopera:

1.36

1,089.59

utilaj:

8.59

6,868.89

transport:

0.00

0.00

7

GD18A% - Fitînguri din polietilena îmbinate prin sudura cap la cap sau compresie (adaptoare de flanse, ra cod uri, coturi, teuri, etc.)

buc

50.00

27.07

1,353.51

material:

0.34

17.18

manopera:

0.87

43.25

utilaj:

25.86

1,293.07

transport:

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) - Lei -

TOTALUL (fara TVA) - Lei -

0

1

2

3

4

5-3x4

8

DC04B1 - Taierea cu mas.cu disc diamant rost contracție si dilatatie beton uzura la drumuri

m

40.00

57.42

2,296.87

material:

1.23

49.37

manopera:

5.88

235.19

utilaj:

50.31

2,012.31

transport:

0.00

0.00

9

DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podețelor si gurilor de scurgere etc, executate in îmbrăcămintea carosabila;

mc

8.20

125.80

1,031.59

material:

0.00

0.00

manopera:

86.60

710.12

utilaj:

39.20

321.47

transport:

0.00

0.00

10

TRA01A05P - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

36.52

44.30

1,617.65

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

44.29

1,617.65

11

GA09A1 - Sa pa re tunel si introd concom a țevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei țeava avand 324 MM

m

24.00

487.36

11,696.63

material:

55.95

1,342.86

manopera:

40.28

966.60

utilaj:

391.13

9,387.17

transport:

0.00

0.00

12

GA08C1 - Tub de protecție din țeava otel montare in sânt. la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 324X8MM

m

28.00

174.96

4,898.80

material:

63.86

1,788.00

manopera:

36.90

1,033.08

utilaj:

74.20

2,077.72

transport:

0.00

0.00

13

TSA04C1 - Săpătură manuala de pamant in spatii limita te,a vând sub 1 M lățime si maximum 4.50 M adâncime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundații,canale.drumuri etc in pamant cu umiditate naturala a danci mea săpăturii 0-1,5 M teren tare

mc

576.00

47.68

27,463.31

material:

0.00

0.00

manopera:

47.68

27,463.31

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

14

ACE08A1 - Umplutura in sânt. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip

mc

120.00

76.15

9,138.15

material:

65.13

7,816.13

manopera:

11.02

1,322.02

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

15

ACE08E1 - Umplutura in sânt la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast

mc

144.00

39.44

5,678.88

material:

24.09

3,468.29

manopera:

15.35

2,210.59

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

Deviz "1.1.1.“ - Formular F3

Pagina 2 din 4


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) - Lei -

TOTALUL (fara TVA) - Lei -

0

1

2

3

4

5 = 3x4

16

TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv

mc

312.00

7.82

2,439.88

material:

0.00

0.00

manopera:

7.82

2,439.88

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

17

TSD04A1 - Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM gros.T.necoeziv

mc

312.00

16.26

5,072.48

material:

0.22

67.30

manopera:

16.04

5,005.18

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

18

ACF11C% - Spalarea conductelor de apa potabila după montare si îmbinare, înaintea recepției pentru țevi din pvc, fonta, azbociment, polietilena, etc

ml

800.00

3.66

2,924.22

material:

0.28

221.57

manopera:

0.64

513.86

utilaj:

2.74

2,188.79

transport:

0.00

0.00

19

RPSF23D1 - Efectuarea probei etanșeitate la presiune si spalare conducte de apa

m

800.00

1.79

1,430.77

material:

0.08

61.27

manopera:

1.71

1,369.49

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

566.28

2,673.51

80,730.17

48,051.24

24,273.05

1,617.65

154,672.12

Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă

0.3375 %

0.00

162.17

0.00

0.00

162.17

T2 = TI + Alte cheltuieli

directe

80,730.17

48,213.41

24,273.05

1,617.65

154,834.29

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

10.0000 %

8,073.02

4,821.34

2,427.31

161.76

15,483.43

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

88,803.19

53,034.76

26,700.36

1,779.41

170,317.72

Beneficiu

Profit

5.0000 %

4,440.16

2,651.74

1,335.02

88.97

8,515.89

T4 = T3 + Beneficiu

93,243.35

55,686.49

28,035.38

1,868.39

178,833.60


Deviz "1.1.1." - Formular F3(OBIECTIV: ^OBIECTUL: Ș STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


nou Parcul Gheraiesti ( PIETRIȘ) varianta 1 Reamanajare

Canalizare


- lei -


Nr.


Proiect:______________________ nr:

Planșa: _____________________ nr:

Faza:   ____________________


C5 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Capitolul de lucrări


O

II.M. Cantitatea


0

1 ACA07XB


Țeava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. clădirilor avand diam de 110-160mm


2 TSA02G13 ȚSF01A1


Săpătură manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime,executata fara sprijini,cu taluz vertical, la fundații,canale,subsoluri.drenuri,trepte de înfrățire etc..Jn pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.5 m teren foarte tare__________________

Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag așezați orizontalja săpături executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri..adancimea săpăturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m


mc


mp


4ACE08A1


Umplutura in sânt. la cond. de alîm. cu apa si canalizare cu: nisip


!

i u__

5 ACE08E1


Umplutura in sânt la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast


6 TSD01C1


Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren..pamant coeziv


1 TSD04A1


j t

t_____

8 ACD04E1

i


Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,avand :...1O cm grosime pamant necoeziv                      _

Cămin vizitare STAS 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn500


I 3

| 10.00 material: panopera: 'utilaj: transport:

]     103.00,

Pnaterial:

S anopera: ilaj:

i—---— transport:


Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

4 ~

24.37

19.34 5.00

0.00 3376

0.00

33.76

O00


TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

5 = 3x4


20.00piaterial: țnanopera: utilaj:________

transport:

25.64

material:

I-----

manopera: ptilaj transport:


I6.53


aterial:     j____

anopera: |

Utilaj:    J3

transport: j mc


|   55.00,

material:    jT“__

hanopera:~~ |__55.00


aterial: prianopera: utilaj: transport:


2.00»^material:___[

pnanopera: I utilaj:

|transport: |


22.64

12.72 ~9.92 ~o3o" "ow ~7ZÎi 65.13

6.98 “0'00 "0.00

33.82

24.09 ’

~973‘ "W '“ăoo

4~96

'0.00

~4.96‘ "OOO 'T00‘

Î0.Î8

“ 0.22' ~9?96

“ 000


272.80,

o.od


0.00


1,445.35

1,173.92 ~ 201.82

6061

000STADIUL FIZIC:

! o


Canalizare


J

ACD01L1


I !

i i

i__________i___

10 IA31A1#

i

I

I

I


11 SF04B#


1

Capac si rama STAS 2308-81 pentru cămine cu piesa suport carosabil IV


Rezervor metalic cu pereți dubli pentru combustibil lichid avand volumul de...pana la 25 mc


Efectuare proba etanș,funct,Instalație canal din tub fonta sc.tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct....d>100mm


i procent

Total Cheltuieli directe: _______

Recap 'material! manopera

36,023.56


10 m

3

4

5 = 3x4

2.00

material:

242.39

484.78

207.06

414.12

manopera:

35.33

70.66

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

2.00

15,897.49

31,794.98

material:

15,366.90

30,733.80

manopera:

249.35

498.70

utilaj:

281.24

562.48:

0.00

transport:

0.00

10.00

1.36

material:

0.00

....................

0.00

manopera:

1.36

13.60’

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00


utilaj | transport!

702.00;         " 0.00ianuarie 2019

Recapitulatia

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

0.3375 %

0.00

19.82

0.00

0.00F“    “ ' 19"'

i

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

36,023.56

5,892.38

702.00

.000

42,617.94

Cheltuieli indirecte

10.0000%

3,602.36

589.24

70.20

0.00

4,261.79

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

39,625.92

6,481.62

772.20

0.00

46,879.74

Profit              Ț 5.0000 %

1,981.30

324.08

38.61

0.00

2,343.99

Total Inclusiv Beneficiu:

41,607.21

6,805.70

810.81

0.00

49,223.72

TOTAL GENERAL (fara TVA):

49,223.72

TVA:

_______

19.00 %

9,352.51

___________

|TOTAL GENERAL:
; - '

î

i.....

Pagi

î OBIECTIV:

nou Parcul Gheraiesti ( PIETRIȘ) varianta 1

OBIECTUL:

Montaj dotări

'STADIUL FIZIC:

Infrastructura dotări

Beneficiar:

(Proiectant:

Proiect:

nr:

Executant:

Planșa:

nr:

Faza:

C5 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICA                      SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

0

1

Capitolul de lucrări

.............

LI.NI.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

2

4

5 = 3x4

FSA02C1      Săpătură manuala de pamant in spatii

limitate.avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime,executata fara sprijini,0.75m teren tare

mc

6.40

material:

45.01

0.00

288.04

manopera:

45.01

288.04

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

o.oo;

2

DA01A1        Turnarea betonului simplu în fundații,

izolate cu volum pana Ia 3 mc, inclusiv

mc

6.40

294.73

1,886.26:

material:

225.15

1,440.95’

manopera:

67.83

434.1 ț

utilaj: transport:

1.75

0.00

11.20-

0.00*

4

3L21A1        Confecții metalice diverse înglobate in

beton din tv 60*40*3 mm / 2 ml/ banca ptr montaj

kg

370.00

8.07

2,986.97;

rnaterial: manopera: utilaj:

5.30

2.77

1,961.oo:

1,025.97; Q oq.

transport:

0.00

o.oo;

5

TRA01A10     Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

11.50

7.50

86.25

material:

0.00

0.00;

manopera:

0.00

0.00,

utilaj: transport:

0.00

7.50

0.00,

86.25

6

TRA06A10     Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

tona

15.40

9.00

138.60;

material: manopera: utilaj:

0.00

“ 0.00

0.00

o.og o.oo; Too:

transport:

9.00

138.60,

| procent |     materiali manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:           |      3,401.95|      1,748.12

11.20

224.85

5,386.13

Recapitulatia:            Recap Loc joaca 1 ianuarie 2019                                                   |

Contribuție           J 2.2500 %

asiguratorie pentru | munca (CAM)      j

0.00

39.33

0.00

0.00

39.33

I

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

3,401.95

340720

1,787.45

11.20

....... "TÎ2

224.85

5,425.46:

Cheltuieli indirecte | 10.0000%

22.49

542,55'

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

3,742.15

1,966.20

12.32

247.34

5,968.00“

298.40-

Profit                | 5.0000%

187.11

"98.31!

0.62

12.37

Total Inclusiv Beneficiu:

3,929.26

2,064.5l|         12.94

259.70

6,266.40


0 L                 1

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:


TOTAL GENERAL


2      3

4

5 = 3x4

! |

6,266.40

I i

19.00 % j

1,190.62

!

|

7,457.02întocmit,

i

Director Tehnic,

\\<P


ng.Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007|         Pag 1

joBIECTIV:

nou Parcul Gheraiesti ( PIETRIȘ) varianta 1

■OBIECTUL:

Montaj dotări

^STADIUL FIZIC:

Manopera montaj dotări

'Beneficiar:

Proiectant:

Proiect:

nr:

Executant:

Planșa:

nr:

Faza:

1

- lei -

C5 - LISTA cu cantitatî de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) - lei -

TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -

0

1

2

3

4

5 = 3x4

3

TSH38E1 Asimil

Montat banei lemn

buc

39.00

21.33

831.87

material:

0.00

0.00

manopera:

21.33

831.87

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

4

TSH38F1 Asimilat

Montat cos de gunoi

buc

88.00

11.30

994.83

material:

0.00

0.00

manopera:

11.30

994.83

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5

TSH38A1 Asimil

Montat masa de sah

buc

12.00

22.40

268.76

material:

0.00

0.00

manopera:

22.40

268.76

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

0.00

2,095.46

0.00

0.00

2,095.46

Recapituiatia:

| Reca

j Loc joaca 1 ianuarie 2019

Alte cheltuieli directe:

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

47.15

0.00

0.00

47.15

Total inclusiv Cheltuieli directe:

0.00

2,142.61

0.00

0.00

2,142.61

Cheltuieli indirecte

10.0000%

0.00

214.26

0.00

0.00

214.26*

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:

0.00

2,356.87

0.00

0.00

2,356.87

Profit

5.0000 %

0.00

117.84

0.00

0.00

117.84

Total inclusiv Beneficiu:

0.00

2,474.71

0.00

0.00

2,474.71

TOTAL GENERAL (fara TVA):

2,474.71

TVA:

L

19.00%

470.20

TOTAL GENERAL:

2,944.91

AXPag 1


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


nou Parcul Gheraiesti ( PIETRIȘ) varianta 1 Montaj dotări

Lista echipamente


Proiect: Planșa: Faza:


nr:____

nr:____


C11 - LISTA cu cantitatile de dotări


- lei -

Nr. I crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea      i

(exclusiv TVA)    I

- lei -             ;

Fisa tehnica atașata

o i

1

2

3

4

5 = 3x4

6

ii

Banca lemn pe suport metalic

buc

39,00

825,00

32.175,00-

2

Cos gunoi lemn pe suport metalic

buc

88,00

193,00

16.984,00;

3I

Set masa cu doua banei

buc

12,00

2.710,17

32.522,00’

_

Gratar gradina, cu cărbuni, Pro, demontabil, din metal, 80 x37 cm

buc

20,00

236,00

4.720,00

5!

Suport Metalic pentru Biciclete RACK-5 locuri de parcare/buc

buc

10,00

495,00

4.950,00;


TOTAL:lei


91.351,00


întocmit,Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


L.              .

! OBIECTIV:

Parcul Gheraiesti (PAVELE) varianta 2

Pag 1

i

i Beneficiar:

Proiectant:

1 Executant:

Proiect: Planșa:

nr:

nr:

1

Faza:

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Nr. cap./subcap. deviz general

1

Cheltuieli pe categoria de lucrări

2

Valoare (exclusiv TVA) lei

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

[0045.1] Reamanajare

645,709.55

4.1.1.1

[0045.1.1] Arhitectura

417,652.23

4.1.1.2

[0045.1.2] Alimentare cu apa

178,833.60

4.1.1.3

[0045.1.3] Canalizare

49,223.72

4.1.2

[0045.2] Rezistenta Montaj echipamente

6,266.40

4.1.2.1

[0045.2.1] Infrastructura dotări

6,266.40

TOTAL 1

651,975.95

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2,474.71

TOTAL II

2,474.71

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

4.3.1

[0045.2] Montaj echipamente

0.00

4.3.1.1

[0045.2] Lista echipamente

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

91,351.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

91,351.00

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

745,801.66

TVA 19%:

141,702.32

TOTAL VALOARE:

887,503.98

întocmit, Director Tehnic, Inn RfAfanoeni i Inn

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

i

i

! OBIECTIV: (OBIECTUL: 'STADIUL FIZIC: ^Beneficiar:

Proiectant: Executant:


nou Parcul Gheraiesti ( PAVELE) varianta 2 Reamanajare

Arhitectura- lei -


Nr.


C5 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Capitolul de lucrări


o

î TSA01B2"


2 TSA01A3


3 CL12XB


_______________1_______________________________

Săpătură manuala de pamant in spatii inchise la debleejn canale deschise,in gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant îmbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu___

Săpătură manuala de pamant in spatii inchise la deblee.in canale deschise,in gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....sub nivelul apei arunc, in depoz. sau vehicul a cărei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul săpăturii_______________________

Confecții metalice diverse:alte confecții aparente (scări exterioare de incendiu,etc.)mc


mc


kg


4 CA02XF


Beton turnat in fundații, soci uri,zid uri de sprijin prepara re si turnare bet.simplu clasa 15(B200)3 r m~


r laterial: rnanope^ra: jutilaj: ^transport:

1      ~Î6.C

imaterial: hnanopera: jutilaj: transport:


340.00


^material: manopera:

(utilaj:

F"..............

transport:


16.00


material:

i---------------------------------------

manopera: ^utilaj: transport:


20019218 Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/B200) j__cu 382 kg ciment__

Ancore otel beton lung.bare 1m,cu ciocuri la cap.ptancorarea dalelor imbracam.bet.cim.vibrat la ros


5 DC01XA


 • 6   CMj25l30G2 Lucrări diverse..confecționat buIoane

j               manuale fara cap-f filetare, diametru bulon

|          — m2O—m22mc


buc


Î6ĂX>


484.00

material: (manopera: (utilaj: transport:


buc | "~484.0Q

material: Vnanopera:


Prețul unitar (exclusiv TVA) ■lei-

_

27.09

0.00 27.09 ~~          “oToo

0.00


TOTALUL

(exclusiv TVA) __-lei-6 = 3x4


30.36

0.00

30.36 ~Oo “ojoo


11.50

6.83

4.67 ■’O'OD

0.00

76*77

0.00

66.55

10.23

0.00 208.00


8.83

2.99

5^84

000

0.00

3?50

0.00

3.50

0^0485.68;


0.00


mp

'transport:

0.00

0.00,

42.00

53.97

2,266.74*

^material:

32.96

1,384.11.

1 manopera:

21.02

882.63

utilaj:

0.00

0.00

(transport:

0.00

0.00,
i

L . . .... ..

STADIUL FIZIC: Arhitectura


DB02A#


TSH32C1


10


11


12


13


DB23G%


DA06B1


3A04A%


.................................. 3.........'[■'

Pavaj cu pavele de beton gr 6 cm, așezate mp ;   2,587.00


pe 1 strat de nisip


Amenajări locuri gratare cu pietriș de 10 cm grosime


Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...10X15 cm, pe fundație de beton de 10X20 cm;


Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapîlara, cu asternere mecanica;


Turnare cu mijloace calsice beton in placi, grinzi, stâlpi


RpDD09C% strat de pamant stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare (balast, nisip, pietriș, piatra sparta) proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de: 50% si avand grosimea de 10 cm ______________după compactare;__ TRA01A10     Transportul rutier al materialelor de

construcții cu autobasculanta pe distanta de 10 km pam+balast +balast stabilizat* nisip+pietris


14 FTRA06A10


Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 10 km


15 TRA02A10 Transportul rutier al materialelor de

I                construcții cu autocarosata pe distanta de

10 km borduri, pavele


________________procent]

Total Cheltuieli directe:____

Recapltulatia:            Recap 1 ianuarie 2019


material:     | _

manopera: utilaj: transport:

mp |    547.40

material: manopera:


mc


jutilaj:__

transport: Ț~~l,064.00 Uiaterial: jmanopera:

Ltilaj'

1 126.00


E

material: manopera: utilaj: F


transport:

mc |       1.20

material: jmanopera: utilaj: jtransport: mp      630.00


naterial:     |

nanopera: tilaj:
|transport:

Ț~~yio7.70 material ^nanopera: jutilaj: jtransport:


tona |     184.80

imaterial: lmânopera~ utilaj:__________

_____ ^transport: tona ” j     482.83


material: manopera: utilaj: ______   __ ___ transport:

material manopera^

211,680.17    122,727.951


utilaj

4,914.23


JH.37

~2.93

"T.57

“"0.88

0.00'

2M0

19.66

T24’

“mo


0.00

191.27

162 37

M4 ~2M6

MO

358.34

230.15 126.09

2J0

MO

14.19

M6

M7 "'2.36

MO


8.70

~

0.00

8.70

~~    8 40

""o.oo

MO

mo

0.00

~ mo

transport

21,867.10


361,189.46;


Contribuție           | 0.3375 %

0.00

414.21

0.00

0.00

414.21

asiguratorie pentru |

munca (CAM)      |

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

211,680.17

123,142.16

4,914.23

21,867.10

361,603.66

Cheltuieli indirecte | 10.0000%

21,168.02

12,314.22

491.42

2,186.71

36,160.37

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

232,848.19

135,456.38

5,405.66

24,053.81

397,764.03

'“'Profit                  | 5.0000 %

11,642.41

6,772.82

270.28

1,202.69

19,888.20

Total inclusiv Beneficiu:

244,490.60

142,229.20

5,675.94

25,256.50

417,652.23


Pag 3

■Oi........ ..    1                         I 2       3 i       4       !     5 = 3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA):

ț                                                 i

...... J

19.00 %~

417,652.23

79,353.92

: TOTAL GENERAL:

I

497,006.16

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Executant:

Proiectant:

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU

Obiectivul:

REABILITARE PARC GHERAIESTI

Obiectul: Stadiul fizic:

1.1 ECHIPAREA CU UTILITATI

1.1.1. ALIMENTARE CU APA

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) - Lei -

TOTALUL (fara TVA) - Lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

ACD08G1 - Cămin de vane/apometru prefabricat PE/PVC, rama si capac

buc

5.00

3,127.63

15,638.13

material:

2,453.88

12,269.41

manopera:

649.02

3,245.09

utilaj:

24.73

123.63

transport:

0.00

0.00

2

SE58A# - Procurare si montaj contoare de apa rece si calda,avand diametrul de 15 - 32 MM

buc

2.00

755.50

1,511.01

material:

750.15

1,500.31

manopera:

5.35

10.70

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

3

ID14C1 - Robinet de reținere cu ventil, drept, cu mufe sau flanse

buc

10.00

447.60

4,475.98

material:

439.60

4,395.98

manopera:

8.00

80.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

4

IC30E1# - Fitinguri cu 2 înșurubări din fonta maleabila montate prin înșurubare cu țeava de otel

buc

20.00

9.92

198.46

material:

3.12

62.46

manopera:

6.80

136.00

utilaj;

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5

RPACB04A - Proc si Mont.cismele de apa, publice, simple, descărcare automata

buc

6.00

2,795.33

16,771.96

material:

2,765.78

16,594.68

manopera;

29.55

177.28

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

6

GD17A% - Țeava din polietilena pentru cond. de distribuție monatta in sânt cu dn~pana la 63MM

m

800.00

48.79

39,033.85

material:

38.84

31,075.37

manopera:

1.36

1,089.59

utilaj:

8.59

6,868.89

transport:

0.00

0.00

7

GD18A% - Fitinguri din polietilena îmbinate prin sudura cap la cap sau compresie (adaptoare de flanse, racoduri, coturi, teuri, etc.)

buc

50.00

27.07

1,353.51

material:

0.34

17.18

manopera:

0.87

43.25

utilaj:

25.86

1,293.07

transport:

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețui unitar (fara TVA) - Lei -

TOTALUL (fara TVA) - Lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

8

DC04B1 - Taierea cu mas.cu disc diamant rost contracție si dilatatie beton uzura la drumuri

m

40.00

57.42

2,296.87

material:

1.23

49.37

manopera:

5.88

235.19

utilaj:

50.31

2,012.31

transport:

0.00

0.00

9

DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podețelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;

mc

8.20

125.80

1,031.59

material:

0.00

0.00

manopera:

86.60

710.12

utilaj:

39.20

321.47

transport:

0.00

0.00

10

TRA01A05P - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

36.52

44.30

1,617.65

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

44.29

1,617.65

11

GA09A1 - Sapare tunel si introd concom a țevii de prot pe sub drum sau cf cu ajut frezei țeava avand 324 MM

m

24.00

487.36

11,696.63

material:

55.95

1,342.86

manopera:

40.28

966.60

utilaj:

391.13

9,387.17

transport:

0.00

0.00

12

GA08C1 - Tub de protecție din țeava otel montare in sânt. la travers. drumuri si cf pentru prot conductei 324X8MM

m

28.00

174.96

4,898.80

material:

63.86

1,788.00

manopera:

36.90

1,033.08

utilaj:

74.20

2,077.72

transport:

0.00

0.00

13

TSA04C1 - Săpătură manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M lățime si maximum 4.50 M adâncime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundații,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea săpăturii 0-1,5 M teren tare

mc

576.00

47.68

27,463.31

material:

0,00

0.00

manopera:

47.68

27,463.31

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

14

ACE08A1 - Umplutura in sânt. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip

mc

120.00

76.15

9,138.15

material:

65.13

7,816.13

manopera:

11.02

1,322.02

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

15

ACE08E1 - Umplutura in sânt la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast

mc

144.00

39.44

5,678.88

material:

24.09

3,468.29

manopera:

15.35

2,210.59

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) - Lei =

TOTALUL

(fara TVA)

- Lei -

0

1

2

3

4

5 = 3x4

16

TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv

mc

312.00

7.82

2,439.88

material:

0.00

0.00

manopera:

7.82

2,439.88

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

17

TSD04A1 - Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM gros.T.necoeziv

mc

312.00

16.26

5,072.48

material:

0.22

67.30

manopera:

16.04

5,005.18

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

18

ACF11C% - Spalarea conductelor de apa potabila după montare si îmbinare, înaintea recepției pentru țevi din pvc, fonta, azbociment, polietilena, etc

ml

800.00

3.66

2,924.22

material:

0.28

221.57

manopera:

0.64

513.86

utilaj:

2.74

2,188.79

transport:

0.00

0.00

19

RPSF23D1 - Efectuarea probei etanșeitate la presiune si spalare conducte de apa

m

800.00

1.79

1,430.77

material:

0.08

61.27

manopera:

1.71

1,369.49

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

566.28

2,673.51

80,730.17

48,051.24

24,273.05

1,617.65

154,672.12

Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă

0.3375 %

0.00

162.17

0.00

0.00

162.17

T2 = TI + Alte cheltuieli

directe

80,730.17

48,213.41

24,273.05

1,617.65

154,834.29

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

10.0000 %

8,073.02

4,821.34

2,427.31

161.76

15,483.43

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

88,803.19

53,034.76

26,700.36

1,779.41

170,317.72

Beneficiu

Profit

5.0000 %

4,440.16

2,651.74

1,335.02

88.97

8,515.89

T4 = T3 + Beneficiu

93,243.35

55,686.49

28,035.38

1,868.39

178,833.60| OBIECTIV: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


nou Parcul Gheraiestî ( PAVELE) varianta 2 Reamanajare

Canalizare- lei


Nr.


C5 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Capitolul de lucrări


U.M. Cantitatea


0

î ACA07XB


_______________1___

Țeava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. clădirilor avand diam de 110-160mmTSA02G1


3 TSF01A1


Săpătură manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime,executata fara sprijini,cu taluz verticalja fundații,canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrățire etc.. Jn pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.5 m teren foarte tare ____________________

Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag așezați orizontal,la săpături executate in spatii limitate,avand latîmea de pana la 1.50 m intre maluri., adancimea săpăturii de 0.00-2 m,între dulapi 0.00-0.20 m


mc


mp


4 " ACE08A1


Umplutura in sânt. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip


’S ACE08E1


Umplutura in sânt la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast


6 TSD01C1


Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren..pamant coeziv


7 TSD04A1


8 ACD04E1


Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant în parte.avand :...10 cm grosime pamant necoezivmaterial: manopera: utilaj: ^transport:


103.00,


material: [manopera: ‘utilaj: fransport:


10?00


material: manopera:

Uilaj:

transport:


mc |      25.64

material:

I------

pianopera: utilaj:

^transport:


mc [

jmaterial: jmanopera: jutilaj.__

jtransport:


16.52


mc


55.00


smc


Prețul unitar

(exclusiv TVA) -lei- __

4

24.37

_

5.00

'           HoCoo

__

ooo

““       3376

Oo

0.00


TOTALUL

(exclusiv TVA) __-lei-__ 5 = 3x4


193.40,


0.00


|___

material:

I

manopera: I

utilaj:______

transport:


material:

manopera:

utilaj:__

transport:


Cămin vizitare STAS 2448-73 cu camera

Ibuc I        2.00

1,445.35

2,890.70

lucru hc-2m din tub beton cu cep si buza la

j       material:

1,173.92

2,347.84

canale cu dn 500

|      [manopera:

201.82

403.64

|          jutilaj:

69.61

139.22

j       jtransport:

0.00

0.00STADIUL FIZIC: Canalizare

1----f

î 0

9


ACD01L1 I

I

i


1

Capac si rama STAS 2308-81 pentru cămine cu piesa suport carosabil IV


!1O IA3ÎA1#


Rezervor metalic cu pereți dubli pentru combustibil lichid avand volumul de...pana la 25 mc


Pag 2

2

3

4

5 = 3x4

buc

2.00

242.39;

484.78

material:

207.06

414.12

manopera:

35.33;

70.66

utilaj:

0.00

0.00

i j

transport:

0.00.

0.00,

buc |

2.00

15,89749}

31,794.98

.material: manopera: j utilaj: transport:

10 ml 10.00


11 SF04B#

ț

I


0.00


Efectuare proba etanș,funct,Instalație canal din tub fonta sc.tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct....d>100mm


laterial:


lanopera:


1.36


0.00


1.36


i

0.00

!

o.oo:

o.oo

utilaj:___

transport:

J

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe

36,023.56

5,872.56

702.00

0.00

42,598.12

Recapitulatia:

Recap 1

ianuarie 2019

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

0.3375 %

0.00

19.82

0.00

0.00

19

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

36,023.56

5,892.38

702.00

0.00

42,617.94

Cheltuieli indirecte

10.0000%

3,602.36

589.24

70.20

0.00

4,261.79

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

39,625.92

6,481.62

772.20

0.00

46,879.74

Profit

5.0000 %

1,981.30

324.08

38.61

0.00

2,343.99

Total Inclusiv Beneficiu:

41,607.21

6,805.70

810.81

0.00

49,223.72

TOTAL GENERAL (fara TVA):

49,223.72

TVA:

19.00 %

9,352.51

58,576.23TOTAL GENERAL:'OBIECTIV: |OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar; Proiectant: Executant:


lei -


nou Parcul Gheraiesti ( PAVELE) varianta 2 Montaj echipamente Infrastructura dotăriProiect: Planșa: Faza:


nr:____

nr:____


C5 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


i

Nr. 'Capitolul de lucrări

1 TSA02C1


2 CA01A1


4 CL21A1


5 TRA01A10


6 ȚRA06A10


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


_______________1_____________________

Săpătură manuala de pamant in spatii limitate.avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime,executata fara sprijini,0.75m teren tare


Turnarea betonului simplu în fundații, izolate cu volum pana la 3 mc, inclusiv


Confecții metalice diverse înglobate în beton din tv 60*40*3 mm / 2 ml/ banca ptr montaj


Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.— 10 km.


U.M. jcantitatea

2

mc


Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-
6.40


mc

pnaterial: manopera: utilaj: iTransport'"


kg


370.00


material:

I---------------------------

manopera: jutilaj: transport: tonă j


11.50


Transportul rutier al betonului-mortarului cu {tona autobetoniera de...5,5mc dist. =10km


material: jmanopera’?

{utilaj: transport:


15.40


Total Cheltuieli directe:

Recapitulat! a:___

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)


|~ procent) material

2j40195


material: __ _

manopera: {Utilaj:______________

{transport:__

manopera!        utilaj

1,748.12|          11.20


4

45.01

0.00

45?0Î

000

000

2g473

225/15

67.83

~"'~ă00

007

“ 5.30 ~“~277

OOO

____

0.00

.....____

OOO

0.00

0.00

0.00

aoo


transport

224.85


TOTALUL

(exclusiv TVA) -lei-______

5 = 3 x4

“ ___ 288.04

0.00


0^0

ooo


0.00


0.00


1300

0.00


2.2500 %|

L _______________t

Cheltuieli indirecte |~10.0000 %|"

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: f


Recap Loc joaca 1 ianuarie 2019


0.00


{Total Inclusiv Cheltuieli directe:


Profit         r~5XjQ0b%f

Total Inclusiv Beneficiu:


3,401.95

”34020

3,742.15 ”187/11

3,929^26


39.33

0.00

0.00

1,787.45

11.20

224.85

178.75

1.12

22.49

1,966.20

12.32

247.34

98.31

0.62

12.37

2,064.51

12.94

259.70

OBIECTIV: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant:


nou Parcul Gheraiesti ( PAVELE) varianta 2 Montaj echipamente

Manopera montaj dotăriProiect: Planșa: Faza:


nr:____

nr:____


- lei -


C5 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


SECȚIUNEA TEHNICA


Nr. Capitolul de lucrări


TSH38E1

Asimil

I


Montat banei lemn


i

|

 • 4  TSH38F1 Asimilat |

I

 • 5  TSH38A1 Asimil

I

I


Montat cos de gunoi


Montat masa de sah


procentU.M. Cantitatea


3 39,00.


aterial: anopera:


transport


88.00


aterial:


manopera: utilaj: transport:


12.00


material:__

manopera: utilaj:


SECȚIUNEA FINANCIARA


Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-


4

2133

0.00

“2133


0.00


0.00

1130


0.00

1130


0.00

0j00


22.40


0.00


22.40


0.001


material;


transport:

manopera


utilaj


0.00


transport


0.00


2,095.46


Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia:            Recap Loc joaca 1 ianuarie 2019


TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

6 = 3x4


268.760.00

2,095.46

0.00

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

2.2500 %

0.00

47.15

0.00

0.00

47.15

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

0.00

2,142.61

0.00

0.00

2,142.61

j

Cheltuieli indirecte

10.0000%

0.00

214.26

0.00

0.00

214.26

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

0.00

2,356.87

0.00

0.00

2,356.87'

Profit

5.0000 %

0.00

117.84

0.00

0.00

117.84.

!Total Inclusiv Beneficiu:

0.00

2,474.71

0.00

0.00

2,474.71

TOTAL GENERAL (fara TVA):

I.........

2,474.71

TVA:

19.00 %

470.20

TOTAL GENERAL:

2,944.91ntocmit,


ng.Siefanescu ion
Pag 1


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Parcul Gheraiesti ( PAVELE) varianta 2 Montaj dotări

Lista echipamente


Proiect: Planșa: Faza:


nr:

nr:C11 - LISTA cu cantitatile de dotări


lei

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea      : Fisa tehnica

(exclusiv TVA)       atașata

- lei -

0

1

2

3

4

5=3x4     j     6

1

Banca lemn pe suport metalic

buc

39,00

825,00

32.175,00

2

Cos gunoi lemn pe suport metalic

buc

88,00

193,00

16.984,00

Set masa cu doua banei

buc

12,00

2.710,17

32.522,00

4

Gratar gradina, cu cărbuni, Pro, demontabil, din metal, 80 x 37 cm

buc

20,00

236,00

4.720,00

5

Suport Metalic pentru Biciclete RACK-5 locuri de parcare/buc

buc

10,00

495,00

4.950,00

lei

91.351,00

TOTAL:Tabel l:Cheltuieli de operare scenariu 1

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

Reabilitare Parc Gheraiesti-VARIANTA PIETRIȘ

Total costuri recurente

0.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Costuri de intretinere curenta

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Costuri de reparații

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

c

Tabel 2 : Cheltuieli de operare scenariu 2 Reabilitare Parc Gheraiesti-VARIANTA

PAVELE

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

Total costuri recurente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Costuri de întreținere curenta

Costuri de reparații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Tabel 3 Cheltuieli de operare -scenariu 1

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

Reabilitare Parc Gheraiesti-VARIANTA PIETRIȘ

Total costuri recurente

0.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Costuri de întreținere curenta

0.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Costuri de reparații

0.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Reabilitare Parc Gheraiesti-VARIANTA PIETRIȘ

Total Venituri

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Venituri din exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Valoare reziduala

Total costuri recurente

0.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Costuri de întreținere curenta

0.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Costuri de reparații

0.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

975,025.58

Total costuri

975,025.580

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Flux de numerar net

-975,025.580

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Factor de actualizare ( 5%)

0.952

0.907

0.864

0.823

0.784

0.746

0.711

Flux de numerar actualizat

-928,595.790

-27.211

-25.915

-24.681

-23.506

-22.386

-21.320

VNAF/C

-873,819.552

RIRF/C

-6.66%

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

146,253.837

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

80.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-146,223.837

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

146,223.837

0.677

0.645

0.614

0.585

0.557

0.530

0.505

0.481

0.458

0.436

0.416

0.396

0.377

-20.305

-19.338

-18.417

-17.540

-16.705

-15.910

-15.152

-14.431

-13.743

-13.089

-12.466

-11.872

55,110.226


r\
Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

Reabilitare Parc Gheraiesti-VARIANTA PIETRIȘ

Total Ieșiri

975,025.580

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Cheltuieli de investiții

975,025.580

Cheltuieli de operare

0.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Total intrări

975,025.580

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Surse proprii si guvernamentale

975,025.580

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Venituri din operare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Finanțare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Flux de numerar net

0.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Flux de numerar cumulat

0.000

-30.000

-60.000

-90.000

-120.000

-150.000

-180.000

-210.000

-240.000

-270.000

-300.000

-330.000

-360.000

-390.000

-420.000

-450.000

-480.000

-510.000

-540.000

-570.000


SSP

5.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

DerHirtlre- ReobiUtore Porc Ghe»-olesfl Anpiasanentr Municipiul Sacou Str Lunco Bistriței Nr21, Jud. Bocou

Beneficiar» MUNICIPIUL BACAU

«“r

2018

lir.Reg.C

m. J4.W2017

KV-Af

scara

FAZA

șef FRottrr

r.Arti.P^tr^.,A>v

ir

1 500

PLAN de SITUAȚIE

DAU

MKXECTAT

D*

DATA

COORDONATOR REȚELE

PLANȘA

DrWCTtXl

2018

CI

Zona pietriș cu margini din borduri beton(zona gratare) - 547.40mp

Bordura beton la zona pietriș - 3064.00 ml

Cișmele apa - 6 bucăți

Panouri afisaj informativ (țeava metalica rotunda+panou tabla) - 7 bucali Parcare biciclete (cadru metalic) -10 bucăți

Set masa cu doua banei (lemn) -12 bucăți

Coșuri gunoi (lemn) - 88 bucăți

Banei (lemn) - 39 bucăți                ■

Panouri de protecție (tabla) • 5 bucali

Gratare - 20 bucăți

Platforma gunoi (beton) - 1 bucata - 12.00mp

Pietruire alei propuse - 2586,84mp

P.O.T. (existent)=0,74%

C U T.(existent)=0.007

Suprafața totala propusa spre amenajare=4312.52mp

P.O.T.(propus)=1,50%

C.U.T.(propus)=0,015

.-ifttfc. ssp


PLAN DE SITUAȚIE -amenajare parc-j


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


2018


NUME:


SEF PROIECT :


PROIECTAT :


DIRECTOR:


ING. NICOLAE ZAHARIAFAZA:


D.A.L.I.


PLANȘA:


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONAy67«<S       JM^6760

8

i/Jsf ff

/  Jt Ș 69.12 Ă

/       JO6.4

^77

J 68.26                               .

J68.I6                          L J

7

fârf)9l PȘ69 W /

J67 97               E i


J67.23

i

J66.85

J66.77      13/ / //

1

J67.46

Wf3

J67.4J

J67.0I

7Z lf6J-n

1

;         J67.S3

J 66.98

/

^^IU6.98       —


Lista

“ Reabilitare Parc Gheraiesti”Banca

Dimensiune:

160 x 52 cm înălțime totala: 84 cm


Similiar


39 bucCos gunoi cu protecție ploaie

Dimensiune: diametru 40 înălțime totala: 84 cm


Similiar


88 bucRastel pentru biciclete

Dimensiuni: lățime 33cm inaltime 36cm


Similiar


10 bucCișmea stradala


Similiar


6 bucSet masa cu doua banei

Dimensiuni:

2.00 m x 1.67 m

Inaltime : 0.72 m

Similiar


12 buc