Hotărârea nr. 246/2019

Hotărârea nr. 246 din 28.06.2019 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul III din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană

• AomaniCt cfâacăa o

%(W4itw/ ^oca/a/ Q-   ■tuci/tiu/ai Sfâacăff

HOTĂRÂREA NR. 246 din 28.06.2019

privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul III din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 136/ 05.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 28875/ 05.06.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană prin care solicită punerea la dispoziție a 4 birouri;

-Referatul nr. 78203/ 05.06.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul III din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6519/ 20.06.2019; -Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6520/ 20.06.2019 favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1033/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1034/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1035/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. și nr. 1036/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 11 (1), ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 (1) - Se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul III și asupra spațiilor comune (casa scării, toalete, etc.) din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană.

(2) - Cele 4 birouri menționate la alineatul anterior sunt delimitate conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri și sunt identificate astfel:

-Biroul 3.10 cu o suprafață de 22,8 mp

-Biroul 3.11 cu o suprafață de 23,2 mp

-Biroul 3.12 cu o suprafață de 23,7 mp

-Biroul 3.8 cu o suprafață de 13,10 mp

ART. 2 - Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților aferente acestor spații, pe parcursul întregii perioade, vor fi suportate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană.

ART. 3 - Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal ce va fî anexă la contractul de folosință gratuită.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - Zona Metropolitană.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOIN^z DRAqOMIR


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 246 DIN 28.06.2019

PLAN DE AMPLASAMENT AL ETAJULUI III DIN INCUBATORUL DE AFACERI AFERENT CENTRULUI DE AFACERI ȘI EXPOZIȚII BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


/DOINADRACfOMIR

I. >                 ......


* ■>

DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUGAN CRIS-TINA / iK?CXWîTA 1

A * îiEC<tf


cacuvwnA2 A> îl'Sffl' ctWLOTAC r J’c&u; ker r-vijAf


STAFiCA.SE ilcor satâstofse


LIGHîiNG PANEL Cotor sandstene


DO3_Mî?<j


pxtt. paga VSCÎLSP


fă^a ciacsvacC"*


ARSE DESFĂȘURATĂ ETAJ 3


THIRD FLOOR ARSA


448,S.C. ATELIER PROIECTARE VISAM S.R.L. J 22-1221-53

CCNSIUUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SACAU C.TY COUNCIL OT 5AMU

GÎ7I2C05

î                                                            ;

SPECACATiE î    NUME      ȘEMNATUU

SPEClFfCATfCN |     NAÎJE     j SJGNATî/Ac

f:î«J

CENTRUL DE AFACERI 5Î EXPOZIȚII 8 AC AU

PF^’JT's*

,&£&&&  !»'’’ tagOaBSllVKAH l       j/

BUSINESS ANO EXftfBI TON C£N TER CPBACAU

hȘ^ST j «îLlbw»»» fli-S#''

sopt 2005

ÎNCUBATt?* DE AFĂCERt             ?LA« ETJLî 5

&&&£& p/CVW TPrt            TIUPJ FL 007 Z’IAV

AS

L      | astngra.'aSAVA i