Hotărârea nr. 245/2019

Hotărârea nr. 245 din 28.06.2019 privind darea în administrare, pe o perioadă de 20 de ani, Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău a 6 birouri situate în clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău

HOTĂRÂREA NR. 245 din 28.06.2019

privind darea în administrare, pe o perioadă de 20 de ani, Agenției de Dezvoltare Locală Bacău a 6 birouri situate în clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 130/ 05.06.2019 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se solicită darea în administrare, pe o perioadă de 20 de ani, a 6 birouri situate în clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 6365/ 18.06.2019;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort, nr. 6366/ 18.06.2019 favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1029/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1030/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1031/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. și nr. 1032/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 861 alin. (3), ale art. 867 și ale art. 868 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2) și ale art. 115 alin. (1) lit. b, ale art. 117 lit. ,,a” și ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. “a” și art 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 20 de ani, Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, a 6 birouri și a spațiilor comune (casa scării, toalete, etc.) situate în clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău.

(2) Cele 6 birouri menționate la alineatul anterior sunt delimitate conform Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți integrante ale prezentei hotărâri și sunt identificate astfel:

-E.1.12 cu suprafața de 22,86 mp,

-E.1.17 cu suprafața de 22,80 mp,

-E. 2.4 cu suprafața de 26,35 mp,

-E. 2.5 cu suprafața de 22,70 mp,

-E. 2.15 cu suprafața de 22,80 mp,

-E. 3.4. cu suprafața de 40,20 mp.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarea Patrimoniului și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DOINA DRAGOMIRCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 245 DIN 28.06.2019

PLAN DE AMPLASAMENT ETAJ I INCUBATORUL DE AFACERI - CENRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 4 bOrÎN A DRAGOMIRL'1/

V- ' \ \<" ’ț'.

\e;l
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 245 DIN 28.06.2019

PLAN DE AMPLASAMENT ETAJ II INCUBATORUL DE AFACERI ■ CENRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU

PREȘEDINTEDE^ȘEDINȚĂ

^DOINADRA<GOMIR


DIRECTOR,

CONSTANTIN-ADR
MOHJW pstWg tfâj&SȘ


Tr«

43

......


.............IR

țH)slă

-

1 / /f

HCOULU A» 2170 K"

7/

psdpMM

/ff

Axr/#țps

h

/

s

/ 1

i IC*J\

/

/ / «


TERASA A«USrf

rffîaux


Aioxijga


10CT1MMC


MQOU.W A>2Wtf


SMAMMMtES 3 A-ttL15«f prtțttttrt

M^glCBțXMa


UOOULtt A«*tZa’


1ALAHTA1HRE4

AMUW „ cwtwsW -_ UOWflOCW AorjN^Mi


M00UL14

A»ZUt* ffrt; , JMOOttgfl fârpt^i


AR.


7

ffiiâH------


te£


E2.1

8AÎHROOM-MAN fborsantfston©

E2.2

BATHROOM * WOMEN fioorsandstwta

E2.3

STA/RCASE tasamfcfona

F9J

1 f/lh'W PAMF!


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 245 DIN 28.06.2019

PLAN DE AMPLASAMENT ETAJ III INCUBATORUL DE AFACERI - CENRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU

DE ȘEDINȚĂ

DRAGOMIR


im.........*

<

~—

Fîî^

I


MUMA® A»ZUQ«*


WOUL2I A«2U0nf . perițcrM


$ari,țflrtțrt


coeauuwn» A-ttlW pnLscrM


electre


A>UW


pagfcgE ii


A*2U»«A


MCOU.34 A-nasf pcftpgtfwt yopgjșif OQQfpWMB


vcauBirceaei

A»tt®rf ttAțaM


E3.1 STA/RCASE

fioarsamfcfone


£32 UGHTING PANEL

Hnnr eorvtffnnn