Hotărârea nr. 244/2019

Hotararea nr. 244 din 28.06.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in municipiul BacauHOTĂRÂREA NR. 244 din 28.06.2019

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019. potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2863371/ 08.04.2019 al Direcției Economice - Taxe și Impozite, cu propuneri privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, în municipiul Bacău;

-Studiul de impact nr. 286373/ 08.04.2019 și nota de fundamentare nr. 286372/ 08.04.2019 ale Direcției Economice - Taxe și Impozite;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 4220/ 17.04.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 4221/ 17.04.2019 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1024/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1025/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1026/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1027/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1028/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale și ale art. 491 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;

“Prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizional ă în administrația publică, republicată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 27, art. 36 (2) lit.“b”, (4) lit. “c” și art. 45 (2) lit.”c” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2020, în municipiul Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Director Adjunct-Impozite și Taxe Locale, Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Direcția Piețelor, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Direcția Administrare Baze Sportive, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Registrul Agricol, Arhitectul Șef, Biroul Autorizații în Construcții și Urbanism, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, Compartimentul Evidență Contracte, Serviciul Stare Civilă, CIC, Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2020 si se va comunica tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

Art. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacau.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA         [IRCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVTCI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexă la HCL nr. 244 din 28.06.2019

CAPITOLUL I

Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în municipiul Bacău

Pct.l Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri

1.1. Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 • (1) Pentru clădirile rezidențiale și clădiri le-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

  Tipul clădirii

  Valoarea impozabilă - lei/mp -

  Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

  Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau Încălzire

  A, Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate In urma unui tratament termic și/sau chimic

  1.080

  o3S

  B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

  313

  212

  C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic și/seu chimic

  212

  18S

  D. Glădlre-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

  133

  79

  E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

  75' din suma caro s-ar aplica clădirii

  751 din suma care s-ar aplica clădirii

  F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă Încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau ia mansardă, utilizate In alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

  50« din suma care s-ar aplica clădirii

  S01: din suma care s-ar aplica clădirii

 • (3) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform alin. (2) cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

  Zona în cadrul localității

  Coeficientul de corecție

  A

  2,5

  B

  2,4

  C

  2,3

  D

  2,2

1.2, Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 • (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,75% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referința;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;


 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

 • (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (3) în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

1.3. Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

 • (1) în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

 • (2) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează cu o cotă de 0,1% din valoarea impozabilă a clădirii.

 • (3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 • a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează cu o cotă de 0,1% din valoarea impozabilă a clădirii;

 • b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează cu o cotă de 0,75% din valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform pct. 1.2.

1.4. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice

 • (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,75% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (4) în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin.

 • (2) sau (3).

 • (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 • d) valoarea clădirilor care rezultă din actul priit care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

 • (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

 • (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

 • (8) In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 • (9) în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

1.5. Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea clădirilor

 • (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • (2) In cazul dobândirii sau construirii miei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

 • a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verb al de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

 • b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

 • c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

 • (4) Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire.

 • (5) In cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (6) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (7) In cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

 • (8) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (9) în cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reala rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă Ia declarația fiscală.

 • (10) In cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale Ia organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verb al de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente,

 • (11) In cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în. vigoare a contractului.

 • (12) In cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

 • (13) In cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (15) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de Ia plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

 • 1.6. Sancțiuni

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 1.5;

 • b) nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 1.5;

 • (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 296 lei la 738 lei.

 • (3) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime prevăzute la alin.(2) se majoreaza cu 300 %.

 • (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Direcției Economice - Impozite si Taxe Locale.

1.7. Plata impozituliăftaxei

 • (1) Impozitul pe clădiri se plătește anual. în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%.

 • (3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 Iei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • (4) în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 • (5) în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

 • (6) In cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • 1.8. Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cu 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.

 • 1.9. Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

 • a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • b) clădirile utilizate de organizații nonprofît folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • c) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

 • e) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz. în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

 • (1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

 • (2) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Pct.2 Impozitul pe teren și taxa pe teren

2.1. Calculul impozitului/taxei pe teren

 • (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 • (2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzuta în următorul tabel:

  Zona în cadrul localității

  Nivelul impozitului/taxă - lei/ha

  A

  8.477

  B

  6.358

  C

  4.238

  D

  2.119

(3) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosință

A

B

C

D

1

Teren arabil

30

23

21

17

2

Pășune

23

21

17

15

3

Eâneață

23

21

17

15

4

Vie

49

37

30

21

5

Livadă

56

49

38

30

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

30

23

21

17

7

Teren cu ape

17

15

9

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

 • (4) Suma stabilită conform alin. (3) se înmulțește cu coeficientul de corecție 5,00.

 • (5) In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (4):

  Nr. crt.

  Categoria de folosință

  Impozit (lei)

  1

  Teren cu construcții

  33

  2

  Teren arabil

  53

  3

  Pășune

  30

  4

  Fâneață

  30

  5

  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

  59

  5.1

  Vie până la intrarea pe rod

  0

  6

  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

  60

  6.1

  Livadă până la intrarea pe rod

  0

  7

  Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.

  18

  7.1

  Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

  0

  8

  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

  8

  8.1

  Teren cu amenajări piscicole

  37

  9

  Drumuri și căi ferate

  0

  10

  Teren neproductiv

  0

2.2. Declararea și datorarea impozitului și a taxei pe teren

 • (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • (2) în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află

terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (3) In cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (4) Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (5) In cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o noua declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul^ pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (6) în cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii im 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.

 • (7) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadență, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

 • (8) In cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

 • (9) în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

 • (10) în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (12) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 • 2.3. Sancțiuni

 • (1) ConsLituie contravenții următoarele fapte: a) depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 2.2.;

b) nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 2.2.;

 • (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 296 lei la 738 lei.

 • (3) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime prevăzute la alin.(2) se majoreaza cu 300 %.

 • (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Direcției Economice - Impozite si Taxe Locale.

2.4. Plata impozitului și a taxei pe teren

 • (1) Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%.

 • (3) Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • (4) în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

 • (5) în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

 • (6) în cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 • 2.5. încadrarea în zone a terenurilor proprietatea persoanelor fizice și juridice situate în intravilanul municipiului Bacău, este următoarea:

Zona A:

1 Mai, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexei Tolstoi (până la calea ferată), Aleea Armoniei, Aleea Ateneului, Aleea Eternității, Aleea Ghioceilor, Aleea Iulian Antonescu (str. nouă ce se desprinde din str. Mihai Viteazu pe un tronson de 138 ml si 5 ml lățime, situat din str. 9 Mai până în spatele Băncii BANC-POST, între Liceul Sportiv și Banca Comercială Română), Aleea Parcului, Aleea Vișinului, Ana Ipătescu, Apusului, Ardealului, Aurel Vlaicu, Avram lancu, Banatului, Banca Națională, Banu Mărăcine, Bogdan Voievod, Bucovinei, Bulevardul Ioniță Sandu Sturza, Bulevardul Unirii (până la podul de peste râul Bistrița), Caișilor, Calea Mărășești, Carpați, Castanilor, Cezar Bolliac, Cornișa Bistriței, Crângului, Cremenea, Cronicar Ion Neculce, Cuza Vodă, Decebal, Dumbrava Roșie, Dumbravei, Ecaterina Varga, Emil Racoviță, Energiei. Erou Ciprian Pintea, Erou Costel Marius Hasan, Erou Gheorghe Nechita, Erou Gheorghe Rusu, Florilor, Frasinului, Fundătura Stadionului, Fundătura Trotuș, Gării, Garofiței, George Apostu, George Bacovia, I.L. Caragiale, Iernii, Ion Ghelu Destelnica (fostă Trotuș), Ion Luca, Ion Păun Pincio, Lalelelor, Libertății, Livezilor, Lucrețiu Pătrășcanu, Luminii, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Maramureș, Martir Cloșca, Martir Crișan, Martir Horia, Măgura Cașin, Milcov, Mioriței, Mircea Eliade, Miron Costin, Mitropolit Veniamin Costache, Neagoe Vodă, Nicolae Bălcescu, Nicolae Titulescu, Nicu Enea, Nucului, Nufărului, Oituz, Panselelor, Pasajul Revoluției, Păcii, Petru Rareș, Piața Gării, Piața Revoluției, Piața Tricolorului (în Centru), Pictor Ion Andreescu, Pictor Theodor Aman, Pieții, Plantelor, Poet Andrei Mureșanu, Popa Șapcă, Progresului, Radu Negru, Războieni, Slănicului, Spiru Flaret, Stadionului, Șoimului, Ștefan cel Mare, Tipografilor, Toamnei, Tralan, Trandafirilor, Trecătoarea 9 Mai, Vadul Bistriței, Valea Albă, Vasile Alecsandri, Violetelor, Viorelelor.

Zona B:

22 Decembrie, 8 Martie, Aeroportului (de la Republicii la linia ferată precum și partea paralelă cu linia ferată până la str. Narciselor, către Henri Coandă), Aleea Constructorului, Aleea Electricienilor, Aleea Metalurgiei, Aleea Moldoviței (în cartierul GherăiestiL Aleea Oțelarilor, Aleea Proiectantului, Alunului, Aprodu Purice, Aviatorilor, Barajului, Bradului, Bicaz (de la pod către Chimiei), Buciumului, Bulevardul Vasile Pârvan, Bulevardul Unirii (porțiunea cuprinsă între podul peste râul Bistrița și intersecția cu străzile Calea Romanului și Tecuciului), Calea Moldovei, Calea Republicii (până la podul CFR), Calea Romanului, Călugăreni, Chimiei (până la intersecția cu str. Bicaz), Condorilor, Costache Negri, Digul Bâmat, Dr, Victor Babeș, Fagului, Făgăraș, Hatman Berescu, Henri Coandă, Ion Ionescu de la Brad, losif Cocea, Letea, Logofăt Tăutu, Lunei, Narciselor, Neptun, Nordului (zona cu blocuri), Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, Sucevei, Tazlăului, Traian Vuia, Turbinei, Vântului, Venus, Vrancei, Vulturului, Zefirului, Zimbrului.

Zona C:

Arcadie Șeptilici, Bicaz (de la Tolstoi la pod), Bucegi, Calea Bârladului, Calea Moinești, Calea Republicii (terenurile situate între podul CFR și limita administrativă a municipiului Bacău spre comuna Nicolae Băle eseu), Chimiei (de la intersecția cu str. Bicaz până la intersecția cu str. înfrățirii), Constantin Ene, Constanței, Gheorghe Glod, înfrățirii, Mărăști, Nordului (zona fără blocuri), Plaiului, Tecuciului, Trecătoarea Tecuciului.

Zona D:

13 Septembrie, Abatorului, Aeroportului (partea paralelă cu linia ferată până la str. Narciselor, către Aeroport), Agudului, Alba Iul ia, Alexandru Gol eseu, Alexandru Lăpușneanu, Alexandru Vlahuță, Alexei Tostoi (de la linia CFR către Cimitirul S arata), Arinilor, Arțarului, Austrului, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Brândușei, Bujorilor, Calea Dr. Alexandru Șafran (fostă Calea D.N. nr. 11 Bacău-Onești), Cantonului, Caraiman, Căpitan Ioan Boroș, Căpitan Emest Târțescu, Căpitan Vasile Merica, Căpitan Victor Precup, Câmpului, Ceahlăului, Cerbului, Cezar Uncescu, Chimiei (de la intersecția cu str. înfrățirii pănă la capăt-zona SOFERT), Ciprian Porumb eseu, Cireșoaia, Colonel Nicolae Drăghici, Constantin Mușat (fostă Stejarului), Constantin Platou, Corbului, Costache Radu (în cartierul Șerbănești, în lungime de 1000 ml și 6 ml lățime; paralelă cu Calea Romanului), Crăițelor, Crinului, Crizantemelor, Daciei, Depoului, Dimitrie Bușilă, Dimitrie Cantemir, Dorului, Dr. Constantin Istrate, Dragoș Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Frunzei, Fundătura Bogdan Petriceicu Hașdeu, General Dr. Dragomir Badiu, General Eremia Grigorescu, General Grigore Cantilli, General Ștefan Gușe, George Coșbuc, George Enescu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Donici, Gheorghe Ho ci ung (str. nouă în cartierul Șerbănești, 1025 ml și 6 ml lățime; paralelă cu canalul de irigație și perpendiculară pe coasta dealului care face hotarul cu comuna Săucești), Gheorghe Lazăr, Gheorghe Negel, Gheorghe Șîncai, Gheorghe Vrânceanu, Gladiolei, Gloriei, Grigore Tăbăcaru, Hoitului, Iasomiei, Iașilor, IlarieVeronca, Independenței, Ion Creangă, Ion Roată, Izvoare, Lăcrămioarelor, Leon Sakellary (în cârtierul Șerbănești, în lungime de 75 ml și 6 m lățime; situată în prelungirea str. Câmpului, deja existentă), Licurici, Liliacului, Limpedea, Liniștei, Locotenent Vasile Niculescu, Locotenent Victor Botocan, Lt. Col. Ioan Zămescu, Luceafărului, Lunca Bistriței, Lupeni, Macilor, Magnoliilor (fostă Crinilor), Maior Alexandru Velican, Mareșal Alexandru Averescu, Margaretelor, Militari, Mitropolit Andrei Șaguna, Morii, Muncii, Mușcatelor, Nalbei, Nicolae Copemic, Nicolae Lascăr Bogdan, Ogorului, Orhideelor, Orizontului, Ozanei, Petuniilor, Pictor Nicolae Grigorescu, Pictor Ștefan Luchian, Plopilor, Poet Vasile Cârlova, Poligonului rin cartierul Constantin Mușat), Pomilor, Procopie Strat, Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Prunului, Prutului, Răzoare, Rodnei, Romanței, Rozelor, Salcâmilor, Sălciei, Sânzienelor, Scânteii, Serei, Siliștei, Silozului, Șiretului, Speranței, Spicului, Sublocotenent Adam, Șerbănești, Ștefan Zeletin, Teiului, Theodor Neculuță, Tineretului, Timpului (în cartierul CFR), Tisei, Toporași, Trecatoarea Gherăiești, Trecătoarea Islaz, Triumfului, Tudor Vladimirescu, Ulmilor, Vadul Pomilor, Vasile Lupu, Veronica Micle, Victor Nadolschi, Viilor, Viitorului, Viselor, Xenopol, Zambilelor, Zorelelor.

2.6* Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cu 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.

2.7. Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 • a)  terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • b) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • c) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • d) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

 • (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

 • (4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinita această condiție.

Pct.3 Impozitul pe mijloacele de transport

3.1. Calculul impozitului

 • (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport.

 • (2) In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Nr. crt.

  Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

  Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta

  I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)

  1

  Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv

  10

  2

  Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc

  11

  3

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc inclusiv

  20

  4

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2.001 cmc și 2.600 cmc inclusiv

  76

  5

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc și

  3.000 cmc inclusiv

  153

  6

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc

  308

  7

  Autobuze, autocare, microbuze

  26

  8

  Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

  32

  9

  Tractoare înmatriculate

  20

  11. Vehicule înregistrate

  1

  Vehicule cu capacitate cilindrică

  lei/200 cmc

  1.1

  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

  < 4.800 cmc

  6

  1.2

  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

  8

  2

  Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

  159 lei/an

 • (3) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.

 • (4) în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 • (5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

  Impozitul (în lei/an)

  Ax (e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme

  de suspensie pentru axele motoare

  I

  două axe

  i

  Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

  0

  151

  2

  Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

  151

  419

  3

  Masa de cel puțin 14 Lune, dar mai mică de 15 tone

  419

  589

  4

  Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

  589

  1.333

  5

  Masa de cel puțin 18 tone

  589

  1.333

  II

  3 axe

  1

  Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

  151

  264

  2

  Mesa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

  2 64

  540

  3

  Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

  540

  701

  4

  Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

  701

  1.678

  5

  Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  1.081

  1.678

  6

  Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

  1.081

  1.678

  7

  Masa de cel puțin 26 tone

  1.081

  1.678

  III

  4 axe

  1

  Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  701

  710

  2

  Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

  710

  1.109

  3

  Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

  1.109

  1.760

  4

  Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

  1.7 60

  2.611

  5

  Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

  1.760

  2.611

  6

  Masa de cel puțin 32 tone

  1.760

  2.611

 • (6) în. cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  Numărul de axe și greutatea brută Încărcată maximă admisă

  Impozitul (în lei/an)

  Ax (e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  I

  2+1 axe

  1

  Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

  0

  0

  2

  Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

  0

  0

  3

  Masa da cal puțin 16 Luna, dar mal mică de 18 tone

  0

  G8

  4

  Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

  68

  156

  5

  Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

  156

  365

  6

  Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

  365

  472

  7

  Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  472

  851

  8

  Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

  851

  1.493

  9

  Masa de cel puțin 28 tone

  8S1

  1.4 93

  II

  2+2 axe

  1

  Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  146

  341

  2

  Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

  341

  560

  3

  Masa do ccl puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

  560

  822

  4

  Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

  822

  993

  5

  Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

  993

  1.629

  6

  Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

  1.629

  2.261

  7

  Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

  2.261

  3.433

  8

  Masa de cel puțin. 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  2.261

  3.433

  9

  Masa de cel puțin 38 tone

  2.261

  3.433

  III

  2+3 axe

  1

  Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  1.800

  2.504

  2

  Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  2.504

  3.403

  3

  !Masa de cel puțin 40 tone

  2.504

  3.403

  IV

  3+2 axe

  1

  Masa de cel puțin 36 tone, dar mal mică de

  38 tone

  1.590

  2.207

  2

  Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de

  40 tone

  2.207

  3.054

  3

  Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de

  44 tone

  3.054

  4.517

  d

  Masa de cel puțin 44 tone

  3.054

  4.517

  V

  3+3 axe

  1

  Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de

  38 tone

  904

  1.094

  2

  Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de

  40 tone

  1.094

  1.634

  3

  Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 4 4 tone

  1.634

  2.600

  4

  Masa de cel puțin 44 tone

  1.634

  2.600

 • (7) în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Masa totală maximă autorizată

  Impozit

  - lei ~

  a.

  Până la 1 tonă, inclusiv

  11

  b.

  Peste

  1

  tonă,

  dar nu mai mult de 3 tone

  37

  c.

  Peste

  3

  tone,

  dar nu mai mult de 5 tone

  55

  d.

  Peste

  5

  tone

  68

 • (8) în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Mijlocul de transport pe apă

  Impozit

  - lei -

  1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

  23

  2, Bărci fără motor, folosite in alte scopuri

  60

  3. Bărci cu motor

  223

  4. Nave de sport și agrement

  530

  5. Scutere de apă

  223

  6. Remorchere și impingătoare:

  X

  a) până la 500 CP, inclusiv

  593

  b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

  963

  c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

  1482

  d) peste 4000 CP

  2370

  7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

  194

  S. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

  X

  a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

  194

  b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

  297

  c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

  4 90

 • (9) Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

3.2. Declararea și datorar ea impozitului pe mijloacele de transport

 • (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • (2) în cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

 • (3) In cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui raza teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia in Romania.

 • (4) în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (5) în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are dornicii iul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (6) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

 • b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

 • c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

 • (7) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

3.3. Sancțiuni

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 3.2.;

 • b) nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 3.2;

 • (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de Ia 74 lei la 296 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 296 lei la 738 lei.

 • (3) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime prevăzute la alin.(2) se majoreaza cu 300 %.

 • (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Direcției Economice - Impozite si Taxe Locale.

3.4. Plata impozitului

 • (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.

 • (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Pct.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Reguli generale

Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

Pct. 21 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire fi a altor avize fi autorizații

 • (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism. în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

  Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

  - lei -

  a) până la 150 ir2, inclusiv

  8

  b) Intre 151 și 250 m2, inclusiv

  9

  c) intre 251 și 500 rti2, inclusiv

  11

  d) intre 501 și 750 ni2, inclusiv

  14

  e) intre 751 și 1.000 m2, inclusiv

  16

  f) peste 1.000 in2

  16 + 0,01 lei/ma, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

 • (2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

 • (3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului este 17 lei.

 • (4) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau cladire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

 • (5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

 • (6) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) și (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:

 • a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia;

 • b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii.

 • c) în termen de 15 zile de Ia data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;

 • d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

 • e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

 • (7) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

 • (8) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

 • (9) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu 9 lei.

 • (10) în termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.

 • (11) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • (12) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de coifuri, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

 • (13) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonele, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 10 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

 • (14) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 15 Iei, pentru fiecare racord.

 • (15) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă este de II lei. Pct.5 Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități

 • 5.1. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este 22 Iei.

 • 5.2. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 86 lei.

 • 5.3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru fiecare unitate sau stand de comercializare

  Număr curent

  Categorie activitate conform Clasificare Activități din Economia Națională

  Propunere valoare taxă 2020

  1

  Grupa 561-Restaurante (suprafață până în 500mp, inclusiv)

  1484 lei

  2

  Grupa 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor(suprafață până în 500mp. inclusiv)

  848 lei

  3

  Grupa 932-Alte activități recreative și distractive(suprafață până în 500mp, inclusiv)

  371 lei

  4

  Grupa 561-Restaurante (suprafață peste 500mp)

  5298 lei

  5

  Grupa 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor(suprafață peste 500mp)

  4250 lei

  6

  Grupa 932-Alte activități recreative și

  4250 lei

| distractive(suprafață peste 500mp)

 • 5.4. Consiliul local acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru:

a) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pct.6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

 • (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.

 • (2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităților agenților de publicitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare și alte tipărituri, precum și prin radio, televiziune și internet.

 • (3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrați v-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate.

 • (4) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

 • (5) Cota taxei este de 3%.

 • (6) Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.

 • (7) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută la alin. (1) se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Pct.7 Taxa pentru qfîșaj în scop de reclamă și publicitate

 • (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu excepția celei care intră sub incidența pct.6, datorează plata taxei anuale.

 • (2) Valoarea taxei pentru afișa] în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

 • a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 35 Iei;

 • b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 25 lei.

 • (3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

 • (4) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

 • (5) Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj.

Pct.8 Impozitul pe spectacole

Reguli generale

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în municipiul Bacău are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

84. Calculul impozitului

 • (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

 • (2) Cota de impozit este după cum urmează:

 • a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film Ia cinematograf un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională:

 • b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

 • (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

 • (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de:

 • a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul:

 • b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul tinde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente:

 • c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente:

ci) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

 • e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

 • f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului.

8.2. Plata impozitului

 • (1) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 • (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

 • (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.

Pct.9 în conformitate cu art. 266, alin. (6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fisccală. creanțele aflate în sold la data de 31.12.2019 până în 40 lei. inclusiv, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

Pct.10 în conformitate cu dispozițiile art.43 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Direcția Economică - impozite și taxe locale, poate tipări prin intermediul unui centru de imprimare masivă decizii de impunere, somații și titluri executorii care vor fi valabile și în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor imputermicite ale organului fiscal, potrivit legii și stampila organului emitent.

Pct.ll în conformitate cu prevederile art.219 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură _.F iscăli    anulează suprasolvirile aflate în sold mai vechi de 5 ani, respectiv


CONRTR A SFMXF A 7.Ă


SECRETARUL I             CĂU

NICOLAE-t

/n tocim L

Director executiv adjunct Tifăritffciobanu