Hotărârea nr. 243/2019

Hotărârea nr. 243 din 28.06.2019 privind modificarea HCL nr. 27/ 2001 prin care s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită Parohiilor Ortodoxe Sfântul Dumitru și Izvoare a unor suprafețe de teren

HOTĂRÂREA NR. 243 din 28.06.2019

privind modificarea HCL nr. 27/ 2001 prin care s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită Parohiilor Ortodoxe Sfântul Dumitru și Izvoare a unor suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresele nr. 46135/ 10.12.2018 și nr. 27023/ 09.05.2019 înaintate de Parohia Izvoarele prin care înaintează documentații din care reiese suprafața reală, rezultată în urma măsurătorilor, a cimitirului bisericii;

-Referatul nr. 78208/ 07.06.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 27/ 2001 prin care s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită Parohiilor Ortodoxe Sfântul Dumitru și Izvoare a unor suprafețe de teren;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6488/ 20.06.2019; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6489/ 20.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1019/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1020/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1021/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1022/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1023/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 (1) și (2) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „c” și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART, 1 - Se modifică art. 2 din HCL nr. 27/ 2001 și va avea următorul cuprins:

”Art. 2 - Se acordă cu titlul gratuit Parohiei Ortodoxe "Izvoarele” din Bacău, pe perioada existenței cimitirului bisericii, terenul în suprafață de 5296 mp situat în str. Veronica Micle, nr. 45, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 27/ 2001 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Parohiei Ortodoxe „Izvoarele” din Bacău.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 243 DIN 28.06. 2019

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

DIN STR. VERONICA MICLE, NR. 45

DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUGAN CRISTINA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DOINA DRAGOMIR
Imobil cu nr. cadastral 67324


Imobil cu nr. cadastral 67339


Imobil cu nr. \ cadastral 14347\

\


Imobil cu nr. \ cadastral 69460 \

\

\

\

\ \PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


F1

i Nr. cadastral Suprafața masurata a imobilului

1   .... > Z W           (ntp)

Adresa imobilului

| Y 25 W P         5296

str. Veronica Micle nr. 45 , mun. Bacau


î Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

r ........

BACAU


Imobil cu nr. cadastral 9599


Imobil cu nr. cadastral 9601


5â/25<"jA. Date referitoare la teren                          " 5

Ar. parcela

Categorie de folosința

Suprafața ( mp)

Mențiuni

I

Cc

5296

Teren împrejmuit cu gard de plusa de sarma pe latura de nord} est. w sud, si cu gard de metal ca fundație de beton pe laturd'de'vest.

Total

5296

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

166

Biserica "Sfinții Voievozi " ~ P, suprafața construita desfasurata 166 m.p,, construita in anul 1347.

C2

CAS

57

Magazie obiecte de cult si grup sanitar- P. suprafața construita desfasurata 57 m.p., construita in anul 1970.

C3

CAS

10

Clopotnița - P, suprafața construita desfasurata 10 m.p,, construita iu anul 1970.

C4

CAS

22

Monument funerar - P, suprafața construita desfasurata 22 m.p., construita in anul 1988.

C5

CAS

145

Casa pruziticala - P, suprafața construita desfasurata 14$ m.p., construita in anul 2000.

C6

CAS

30

Monument funerar - P, suprafața construita desfasurata 30 m.p., construita itt anul 1970.

C7

CAS

10

Magazie obiecte de cidt - P+D, suprafața construita desfasurata 20 m.p., construita in anul 1970.

- Total

430

Suprafața totala masurata a imobilului- 5296 m.p,

Sitpfâfafu'din act-5247 m.p.                                                  1

Executatit,           "

S.C. CEO POINTEXPEPT.SXC^ ' ‘ • P.E. Autorizata ' "      \      j

ing.Lucian.DRAG0MIREl^C&‘2.X : Confirm executareamiasurâtop|br lalerlm? corectitudinea întocmirii ddcusEgntațig cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren V -/mii ■   /

, Semnătură si stampila T 11 iu / Data : mai 2017,     , ț V\ |\| /

Inspector                      /

Confirm introducerea imobilului in bazt^cS^-/ \          integrata si atribuirea numaiulu^ada^trab--^/^':-

'                   Seuiuawțâîăr'Sfaiîipila* •k'.’V-rAÎ-^'^C

Datau.^..?.':.».______

Stampila BCPI          „-v-