Hotărârea nr. 242/2019

Hotărârea nr. 242 din 28.06.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.1, Sc.D, ap.13

HOTĂRÂREA NR. 242 din 28.06.2019

privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău,

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 4221 din 11.03.2019 a d-nei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 4221 din 09.04.2019 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Procesul-verb al de ședință nr. 8249/23 din 10.05.2019 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

-Referatul nr. 9731 din 31.05.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-nei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău,

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9732 din 31.05.2019; -Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 9733 din 31.05.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1016/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1017/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1018/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin. (2) lit. a) și alin. (5) și ale art. 115 alin.(l) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 7.000 lei, d-nei Mare Manuela,

cu domiciliul în Bacău,


întrucât fiul acesteia Mare Matei

se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind investigațiile medicale recomandate, tratamentul și transportul la clinici de specialitate.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


PREJ                 [ȚĂ

DC


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVT