Hotărârea nr. 241/2019

Hotărârea nr. 241 din 28.06.2019 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 423 din 19.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 241 din 28.06.2019

privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 423 din 19.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) dm Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 9440 din 28.05.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 423 din 19.12.2017;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9441 din 28.05.2019 ;

-Raportul Compartimentelor de resort nr. 9442 din 28.05.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1011/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1012/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1013/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, ni'. 1014/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1015/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Hotărârea nr. 423 din 19.12.2017 a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Prevederile Legii nr. 292/ 2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin (2) lit. ”a” alin. (3) lit.”b” și art.45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială strecurată la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr.

423 din 19.12.2017 în sensul că adresa corectă a Centrului de Resurse pentru Adolescenți este str. Livezilor, nr. 4 A.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 423 din 19.12.2017, sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Primgrîja Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal InstituțieLPrefectulnf- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

A/.         ‘-A \

PREȘEDINTE DE ȘtpiNȚĂ

DOÎXA DRAGOMlR

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUFBACĂU

NICOLAE-OVI


ICI