Hotărârea nr. 240/2019

Hotărârea nr. 240 din 28.06.2019 privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere de către Ambrosie Claudiu Constantin și Climescu Alina cu locuințe vacante si incheierea de contracte de inchiriere

HOTĂRÂREA NR. 240 din 28.06.2019

privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere de către Ambrosie Claudiu Constantin si Climescu Alina cu locuințe vacante si încheierea de contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererile nr. 93050/ 15.05.2019 și nr. 16211/ 07.01.2019 ale solicitanților schimburilor de locuință; -Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri nr. 5551/ 28.05.2019 prin care sunt aprobate schimburile;

-Referatul nr. 90274/ 10.06.2019 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea schimburilor de locuință pentru tineri, destinate închirierii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6461/ 19.06.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6462/ 19.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1006/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1007/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1008/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1009/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1010/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 52/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 15 alin. (17) - (19) din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2), ale art. 1763 și ale art. 1833 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii intre domnul Ambrosie Claudiu Constantin in calitate de titular al contractului de Închiriere nr. 145546/ 07.10.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras nr. 6, sc.A, ap. 21 si locuința vacantă situata la adresa din Bacau, str. Fagaras nr. 4, sc. A, ap. 12.

ART. 2. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, intre doamna Climescu Alina in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145194/ 28.03.2014 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras nr. 19, sc. B, ap. 19 si locuința vacantată de către dl. Ambrosie Claudiu Constantin, situata la adresa din Bacau, str. Fagaras nr. 6, sc. A, ap. 21.

ART. 3. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Ambrosie Claudiu Constantin și doamna Climescu Alina.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVI