Hotărârea nr. 24/2019

Hotărârea nr. 24 din 31.01.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27702/18.09.2003 de la S.C. MOLDINSTAL S.R.L., la S.C. OVITAV S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 31.01.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27702/18.09.2003 de la S.C. MOLDINSTAL S.R.L., la S.C. OVITAV S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 2.15/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Zahei Elena - administrator al S.C. OVITAV S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 46874/17.12.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 27702/18.09.2003 de la S.C. MOLDINSTAL S.R.L;

-Adresa S.C. MOLDINSTAL S.R.L. prin Lichidator Instant Expert S.P.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 46362/12.12.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 27702/18.09.2003 către S.C. OVITAV S.R.L.;

-Contractul de Concesionare nr. 27702/18.09.2003 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. MOLDINSTAL S.R.L.;

-Contractul de Vanzare-cumpărare autentificat sub nr. 1693/29.11.2018 la Biroul Individual Notarial Maria-Catalina Neagu;

-Referatul nr.589/17.01.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.590/17.01.2019;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.591/17.01.2019 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 96/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 97/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 98/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 99/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315   1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27702/18.09.2003 incheiat pentru suprafața de 79,68 m.p. teren din Municipiul Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. MOLDINSTAL S.R.L., la S.C. OVITAV S.R.L., reprezentata de administrator Zahei Elena.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

RIJL MUNICIPIULUI BACĂU

/secreta


NICOEAE


POPOVICI