Hotărârea nr. 239/2019

Hotărârea nr. 239 din 28.06.2019 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat
HOTĂRÂREA NR. 239 din 28.06.2019

privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Procesul Verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ nr. 6106/11.06.2019;

-Referatul nr. 79053/ 12.06.2019 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari prin care propune aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6417/ 17.06.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6418/ 17.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1001/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1002/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1003/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1004/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1005/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 lit.”c”, art.38, ale art. 42, ale art. 43 și ale art. 44 din Legea nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HGR nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 141/ 2019 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău; -Prevederile HCL nr. 181/2016 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

-Prevederile HCL nr. 448/ 2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

-Prevederile HCL nr. 15/ 2019 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se modifică Anexa la HCL nr. 15/ 2019 în sensul eliminării d-nei Luca Vasilica - Irina și a d-lui Ciochină Iorgu din Lista nominală a persoanelor și familiilor din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, ca urmare a solicitării acestora.

ART. 2. Se aprobă Lista nominală cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. în vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și locuințele din fondul locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior și pentru care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii înștiințării.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef- Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDlNl K DE ȘEDINȚĂ

DOINA DRĂGOMIRCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa la HCL nr. 239 din 28.06.2019

Lista nominală cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Nr. crt

Numele si prenumele

Punctaj

Repartiția

Obs.

1

LAPAZAN IRINA

50

apartament 2 cam

2

M1HAI L1LIANA ANIȘOARA

48

apartament 2 cam

3

SOSA ANA MARI A

48

apartament 2 cam

4

RUSU FLORENTIN A

47

apartament 2cam

5

HILITANU IRINA ELENA

45

apartament 2cam

6

MĂRIUȚEI CAMELIA

45

apartament 2 cam

7

STOLERU FLORIN

44

garsonieră

8

ANDREI DANIELA

44

garsonieră

9

PĂUN ION

43

garsonieră

10

APOSTOL ILEANA

42

garsonieră

DIRECTOR EXECUTIV'ADJUNCT BUZDUGAN CRISTINACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU