Hotărârea nr. 238/2019

Hotărârea nr. 238 din 28.06.2019 privind aprobarea criteriilor de acces şi a listei cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat

HOTĂRÂREA NR. 238 din 28.06.2019

privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Prevederile Procesului - Verbal nr. 6106/ 11.06.2019 al Comisiei Sociale pentru Analizarea Solicitărilor de Locuințe Sociale și Fond Locativ;

-Referatul nr. 79054/ 12.06.2019 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6421/ 19.06.2019; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6422/19.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 996/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 997/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 998/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 999/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1000/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 lit. „c” și ale art. 43 din Legea nr. 114/ 1996, Lege locuinței, republicată și actualizată;

-Prevederile HGR nr. 1275/ 2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 181/2016 privind criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a’: punctul 17 și art.45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE.

ART. 1, Se aprobă criteriile de acces și lista cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. (1) Repartizarea locuințelor sociale sau din fondul locativ de stat se face în limita fondului de locuințe disponibil.

 • (2) Solicitanții înscriși în lista de priorități care nu vor beneficia de repartizarea unei locuințe sociale sau din fondul locativ de stat în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori în limita fondului de locuințe disponibil și în noua ordine de prioritate stabilită.

 • (3) înainte de emiterea repartiției, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior și pentru care a fost punctat și admis pe lista de priorități rămasă definitivă, având la dispoziție să prezinte documentele solicitate, 15 zile calendaristice de la data primirii înștiințării.

 • (4) Comisiile constituite, vor analiza până la data de 01 noiembrie a anului în curs, cererile pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat și vor prezenta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacău lista cuprinzînd solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită. După aprobare, listele se vor afișa la sediul primăriei.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 181/2016, modificată și completată.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DOLNSjDRAGOMIRCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 238 DIN 28.06.2019

CRITERII

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

I. Criterii de acces la locuință:

 • A. Au acces 1q locuință socială sau din fondul locativ de stat:

 • 1.     Persoanele cu domiciliul în municipiul Bacău și care își desfășoară activitatea în municipiul Bacău sau pe o rază de 30 km în afara municipiului;

 • 2.    Cel puțin un membru de familie să aibă un loc de muncă sau să fîe beneficiarul unei surse de venit;

 • 3.     Venitul mediu net lunar pe persoană realizat în ultimele 12 luni, să fîe sub câștigul salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința;

 • 4.     Titularul și membrii familiei (soț/soție, copil major aflat în întreținere) să nu figureze la data depunerii cererii, repartizării și prelungirii contractului de închiriere pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, cu debite restante la Bugetul Local.

 • B. Pot beneficia de locuințe sociale, în ordinea punctajului întrunit, următoarele categorii de persoane:

 • 1. Persoane majore care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință socială;

 • 2.  Tinerii proveniți din instituțiile de ocrotire socială și care au'împlinit vârsta de 18 ani;

 • 3.  Invalizii de gradul I și II, persoanele cu handicap;

 • 4. Pensionarii, veteranii și văduvele de război;

 • 5.  Persoanele beneficiare ale prevederilor Decretului-legc 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice a eroilor-martiri și luptătorilor care au contribui la victoria revoluției române din decembrie 1989, republicat și actualizat;

 • 6. Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii 341/2004;

 • 7. Alte persoane sau familii îndreptățite

 • C. Nu pot avea acces la locuințele sociale persoanele sau familiile care:

 • 1.      dețin în proprietate o locuință;

 • 2.     au înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990;

 • 3.     au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • 4.     dețin în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ.

Nota: aceste criterii sunt obligatorii.

II. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

Nr. Crt.

CRITERII

Punctaj

1.

SITUAȚIA LOCAT1VĂ ACTUALĂ*

LI Chiriaș în spațiu din fond locativ privat

10

1.2 Tolerat în spațiu

7

1.3 Suprafața locuibilă deținută :mp/locatar

- între 15 mp și la 18 mp inclusiv

5

- între 12 mp și 15 mp inclusiv

7

- între 8 mp și 12 mp inclusiv

9

- mai mică de 8 mp

10

TOTAL CAP. 1

2.

STAREA CIVILĂ

2.1 a) Căsătorit

10

b) Necăsătorit

6

c) Monoparentaî

10

2.2 Copii

- a) Pentru fiecare copil minor

1

- b) Alte persoane în întreținere, indiferent de numărul acestora

2

TOTAL CAP. 2

3.

STAREA DE SĂNĂTATE - a titularului sau unui alt membru al : persoană aflată în întreținere**

’amiliei ori

3.1 Invalid dc gradul I sau handicap grav

7

3.2 Invalid de gradul II sau handicap accentuat

5

3.3 Invalid de gradul III/handicap mediu sau certificat medical conform O.U.G nr.40/1999

3

TOTAL CAP. 3

4.

VECHIMEA CERERII

4.1 Până la 1 an

1

4.2 între 1 și 2 ani

3

4.3 între 2 și 3 ani

6

4.4 între 3 și 4 ani

9

4.5 Pentru fiecare an ce depășește 4 ani

4

TOTAL CAP. 4

5.

NIVELUL DE STUDII A TITULARULUI DE DOSAR

5.1 Studii superioare finalizate cu diplomă de licență

15

5.2 Studii postliceale, învățământ superior de scurtă durată/ școli militare/studii postliceale finalizate cu diplomă de absolvire

13

5.3 Studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat

10

5.4 Absolvent a 10 clase/școală profesională cu adeverință de studii

8

5.5 Studii primare sau gimnaziale cu adeverință de studii

3

TOTAL CAP. 5

6.

VENITUL MEDIU NET PE MEMBRU DE FAMILIE

6.1 Situat sub Indicele Social de Referință (ISR)

3

6.2 Situat între Indicele Social de Referință (ISR) lei și Salariul Minim pe Economie

2

6.3 Situat între Salariul Minim pe Economie și sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea

1

TOTAL CAP. 6

7.

Persoanele evacuate din case naționalizate revendicate și retrocedate

7

8.

Titularul sau cel puțin unul dintre soți să provină din instituții de ocrotire socială și să fi împlinit vârsta de 18 ani

7

Total***

Notă:* în cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locuibilă se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. în cazul spațiilor închiriate, suprafața locuibilă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei, solicitantului în cauză.

Notă;** în cazul în care într-o familie există mai mult de o persoană cu act medical (certificat handicap/invaliditate, certificat medical conform OUG 40/1999). se va puncta persoana care are cel mai grav grad de handicap.

în cazul înregistrării unor punctaje egale solicitanții vor fi departajați în funcție de:

 • 1. numărul de copii:

 • 2. vechimea cererii solicitantului;

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

BUZDUGAN CRISTINA

✓o

/

/]CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICW

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 238 DIN 28.06.2019

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE SAU DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

 • A. Documente în Original

8 cererea depusă în nume propriu de solicitantul cu domiciliul stabil sau de reședință în municipiul Bacău;

 • •      declarație la notariat din partea tuturor membrilor familiei majori, precum că „nu dețin în proprietate o locuință și nu au înstrăinat o locuință proprietate după 01.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat”;

 • •      adeverințe de salariat cu punct de lucru Municipiul Bacău sau pe o rază de 30 km cu venitul net al membrilor de familie majori, detaliat pe ultimele 12 luni, extras după REVISAL pentru ultimele 12 luni,

 • •      adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu veniturile nete realizate, pentru persoanele care realizează venituri din activități independente;

a adeverință cu venitul net al membrilor de familie majori, detaliat pe ultimele 12 luni, de la instituțiile abilitate pentru persoanele cu invaliditate și pensionari:

 • •       certificat de atestare fiscală (soț. soție copii majori aflați în întreținere) emis de Direcția Economică precum că nu figurează cu da data depunerii cererii, repartizării și prelungirii contractului de închiriere cu debite restante la bugetul local;

 • B. Documente în copie

 • •       carte identitate (soț, soție copii):

 • •       certificat de naștere (soț. soție copii);

 • •      hotărâre judecătorească de încredințare copii - după caz;

 • •      acte de stare civilă - certificat de căsătorie, deces, hotărâre de divorț - după caz;

 • •      actele privind locuința de la adresa de domiciliu sau de reședință: contract de vânzare -cumpărare, schița locuinței cu suprafața locuibilă, acte de identitate colocatari (carte de identitate pentru persoanele peste 14 ani și certificat de naștere pentru copii sub 14 ani):

 • •       contractul de închiriere a locuinței, înregistrat la Administrația Finanțelor Publice - după caz;

 • •      diplomă de studii titular (ultima formă de învățământ absolvită)

 • •       sentința civilă definitivă de restituire a imobilului revendicat și de evacuare a chiriașului, înștiințarea de încetare a contractului de închiriere, procesul verbal de evacuare - după caz;

 • •      certificat de handicap, (de invaliditate) emis de comisiile de expertiză sau certificat medical conform O.U.G nr. 40/1999. (soț. soție copii) - după caz;

 • •       certificat care să ateste calitatea de veteran de război, de repatriat, de persecutat politic conform Decretului lege 118/1990. de revoluționar conform prevederilor Legii 341/2004, după caz;

 • •       adeverință din care să rezulte că a fost asistat în instituții de ocrotire socială (soț. soție) -

după caz.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOINA DRAGOMIR

i

ICONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE-OVIDIU POR


DIRECTOR EXEGgțlV

BUZDUGANNCT