Hotărârea nr. 235/2019

Hotărârea nr. 235 din 28.06.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății până la data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, organizată în condiţiile legii

<.                  'i (Xt

'.</&/((/ i^BcrxxfxtWOX(M^(X(/ 2x)<XX^ a/ QX^U'HXCt/tXU^i

HOTĂRÂREA NR. 235 din 28.06.2019

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Ia Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății până la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Solicitarea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA cu nr. 1408/3.06.2019, înregistrată cu nr. 28625/3.06.2019;

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 6515/20.06.2019 pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății până la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 6516/20.06.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 6517/13.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 983/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 984/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 985/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 986/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 987/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL nr. 490/21.12.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-HCL nr. 14/31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-HCL nr. 139/17.04.2019 privind prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii;

-Dispozițiile art. 2030 alin.2 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil;

-Dispozițiile art. 72, ale art. 137 alin.(l) și alin. (2) și ale art. 137A1 alin. (1), (2), (3) din Legea nr.31/1990 privind societățile republicată;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “a” și ale art.36, alin.(3) lit ”c” și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA până la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii.

Art.2 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze în conformitate cu prevederile art.l din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA .

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA., Societatății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Consiliului de Administrație al Societatății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI