Hotărârea nr. 234/2019

Hotărârea nr. 234 din 28.06.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2019 al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

'.cZe/uZ &3acă/(

-Sr


^£&cct/ a/ Q&U'njci/wu/ui-

HOTĂRÂREA NR. 234 din 28.06.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Scrisoarea de înaintare nr.1521 din 14.06.2019 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 29628 din 14.06.2019, însoțită de Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru anul 2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.l din 12.06.2019;

-Referatul nr. 6431 din 19.06.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

-Expunerea de motive nr. 6432 din 19.06.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 6433 din 19.06.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 978/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 979/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 980/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 981/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 982/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 1 lit.Mb", ale art.4, alin(l), lit.”a”, ale art.6 alin.(l) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Prevederile Ordinului nr. 3.145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile Legii nr. 50 din 15 martie 2019, Legea bugetului de stat pe 2019;

-Prevederile Legii nr.47 din 11 martie 2019, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispoziților art.36 alin.(2), lit.”a”, alin.(3), lit.”c” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se mandatează împutemiciții Muninicipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

N.O.P., P.I.M./R.T./EX.1/DS.1-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA H.C.L NR. 234 DIN 28.06.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2019 al

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

CONSILIER,

Isabela PINTILIE

r-W

X. /1 ‘              z

V f             •
Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

mii iei

INDICATORI

Nn rd.

2018

2019

%

2020

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

).

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 * rd. 5 + rd. 6)

1

9723

32.647

3,3577085

35.143

39.084

1,07645419

1,11214182

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5722

32.646

3,357951

35.142

39.083

1,07645653

1,11214501

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

0

1

1

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

11

CHELTUIELI TOTALE

(rd. 7 - rd. 8 + rd. 20+rd. 21)

7

9056

31.897

3,5221952

34.311

33.021

1,0756811

1,10812859

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3055

31.836

3,5224738

34.311

33.021

1,07571482

1,10812859

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

5252

19.385

3,6909749

20590

22969

1,06216147

1,11554153

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate

10

35

36

1,0285714

37

38

1,02777778

1,02702703

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3768

12.235

3,2470807

13424

14734

1,09718022

1,09758641

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd, 13 + rd, 14}

12

3509

ci

ch. cu salariile

13

3487

C2

bonusuri (tichete de masa)

14

21

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

259

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

€4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

143

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

116

D.

alte cheltuieli de exploatare

13

88

2

Cheltuieli financiare

20

1

3

Cheltuieli extraordinare

21

11!

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)

22

667

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

42

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT, din care:

24

625

1

Rezerve legale

25

36

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

282

11.675

3,3271587

12840

14221

1,09978587

1,09976636

11.600

3,3266418

12760

14036

1,1

1,1

75

3,5714286

80

85

1,06666667

1,0625

560

2,1621622

584

613

1,04285714

1,04965753

0

#D1V/O!

0

0

297

2,0769231

297

297

1

1

263

2,2672414

287

316

1,09125475

1,1010453

240

2,7272727

260

280

1,08333333

1,07692308

1

1

0

0

tfDIV/O!

0

0

750

1,1244378

832

1.063

1,10933333

1,27764423

120

2,8571429

133

170

1,10833333

1,27819549

630

699

393

1,10952381

1,27753934

36

0

36

36

1

1

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/O!

0

A

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

8DIV/0!

HDIV/01

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27, 28, 29

30

0

0

0

7

Participarea salariațîlor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mar mult de nivelul unui salariu de bază mediu Junar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

9

Profitul nereparti2at pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

307

594

0

663

857

0

0

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

a}

cheltuieli materiale

38

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

0

1

Alocații dc la buget

44

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

1

Nr. de personal prognozat la linele anului         .....

48

127

300

2,3622047

330

363

1,10

1,10

2

Nr. mediu de salariați total

49

28

290

10,357143

310

340

1,07

1,10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarlală *)

50

2

3

1,6215278

3

3

0

0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariata, recalculat cf, Legii anuale a bugetului de stat *•)

51

0

0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

113

0

113,36

114,95

0

0

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice petota! personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd, lJxlOOO

55

931,3997737

977,0269856

976,3252995

972,8021697

0,99928181

0,99567585

3

Plăți restante

56

0

0

0

10

Creanțe restante

57

0

0

0

Anexa 2


Detalierea Indicatorilor econamico-finaricîari prevăzuțt în bugetul de venituri ți cheltuieli ți repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

Prevederi an precedent (N-i)

Propuneri an curent (N)

%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7’6/5

8’5/34

conform HG/drdh comun

conform Hotărârii C.A.

Triml

Trim 11

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

Ga

6b

GC

6

7

8

t,

VENITURI TOTALE (rd. ?. + rd. 22 + rd, 2B)

1

2067

15628

9723

3763

17882

26651

32647

3.36

4.70

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 *■ rd. B + rd. 9 ♦

2

2067

16628

9723

3768

17882

26651

32646

VE

4,70

a)

din producția vândtild (rtL -1 < rd. 5 ♦ rd. 6 + rck 7L

2067

15628

9723

3768

17882

26651

326-îG

3JE

4.70

all

din vă urarea produselor

4

0

C.Oi!

0.00

a2)

din servicii orc state

5

7067

15523

9723

3768

17882

26651

32646

3,36

4J0

V3i

din redevente si chirii

6

a4!

alte venituri

7

bl

din vânzarea mărfurilor

8

ci

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente

9

cl

subvenții, cL prevederilor legate îr> vioare

10

transferuri, d. prevederilor legala în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

el

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. ÎS * rd. 16 r rd. 19 ■< rd, 20 + rd. 21), din care:

14

fll

din amenzi ți penalități

15

fî}

din vânzarea activelor ți alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

- active corporale

17

• active necorporale

18

(3)

din subvenții oer.tru Investiții

19

(4)

din valorificarea certificate!orCO2

20

15)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 +rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

1

a)

din imobilizări financiare

23

b>

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

0,5

d)

din dobânzi

26

0.5

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

11

CH

ELTUiai TOTALE (rd. 30+ rd. 13L + rd, 139]

29

2343

14827

9055

3701

17B24

26169

31697

3,52

3.86

1

Cheltuieli de exploatare                               (rd.

31 + rd. 79 + rd, SE t rd, 114), din care:

30

2349

14827

9BS5

3701

17824

26159

31896

3,52

3.85

A. Cheltuieli cu bunuri jt servicii                      (rd. 32

t rd. <10 + rd. 46), din care:

31

1187

9924

5163

1929

12952

1SI4S

19385

3,75

4.35

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 t rd. 37 + rd.38 + rd. 39), din care:

32

1044

9755

M7f5

638

11179

15S49

16710

6,73

2,38

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

919

9574

2141

600

12000

15700

16434

7,66

2,33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

43

133

162.5

B

44

69

126

0,78

3,76

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

27

13

11

1

9

9

13

1,16

0,41

bl)

the Itui oii c v cc mb usttbill 1

36

16

BD

105

12

35

60

80

0.76

6,66

c|

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

fiZ

49

179

25

35

80

ISO

2.16

d)

cheltuieli privind energia ți apa

38

0

O.OS

0,00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0.00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41 i rd. 42 + rd, 45), din care;

40

1D

607,5

991

1150

135Q

1660

2,73

0,00

8)

cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile

41

2

as

1

1

2

2

4,00

0,00

b)

cheltuieli privind Chiriile (rd, 03 <• rd.44) din care:

42

24

6

600

0

4 GO

600

800

5t3B

0,02

bl]

- către operatori cu capitel intep.rai/maioritar de stat

43

24

notv/ui

15,00

b2)

-cătreoperatori cu capital privat

44

0

notv/oi

rfOiV/OÎ

0

prime de asigurare

45

1

6

7

1

2

3

6

ass

0,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 r rd 48 * rd. 50+rd. 57-t rd G2 + rtl.G3 + rd 67 + rd. 58 + rd. 69 + rd. 76), din care;

46

i

1SB

2073

300

623

945

J015

U/>9

1,17

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

20

300

800

9D0

21S0

U2

0,00

bj

cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care:

48

35

0

23

46

69

1,9?

U,(K1

bl)      Ichdtulcll privind consultanta Juridică

49

69

35

0

23

46

69

1.97

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă ți publicitate (rd. 51 + rd.53), din care:

50

5

D

0

0

5

1,00

0,00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

5

0

0

0

5

LOG

aoa

- ti chete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

G

0

a

u,eo

aua

C2)

cheltuieli iin recfemB pub licitata din corei

53

0

0

0

Q

0,00

0,00

■ lichele cadou pir, cheltuieli de re da mă țî publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

a

0

0

0

0.00

a,co

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul piețe 1, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0.00

-ch. de promovare a produselor

56

S

o

0

0

0

0.00

aoo

d)

Ch. cu sponsori ta rea, poLrivitO.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

a

0

0,00

0.00

dl)

ch, de sponsorii are in domeniul medical ți sănătate

58

0

u

0

u

0,00

0,00

dl)

ch. de sponsorirare in domeniile educație, învăț5mănt, social ți spart, din care:

59

0

0

0

a

0,00

0,00

d3)

■ pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0.00

0.00

d4|

Ch. de sponsor ilare pentru alte acțiuni ți activități

61

0

G

0

0

0,00

o,oo

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri fi persoane

£2

12

46

38

42

54

84

lt17

aoo

fi

cheltuieli de de plasare, de țața re, transfer, din care:

63

3

3

0,5

1

1

3

1.00

aoo

■ cheltuieli cu diurna (rd, 65 + rd. 6G), din care:

64

3

3

1

1

2

4

133

aorv/oi

-interna

65

3

3

1

1

2

4

1.33

o,6c

•externa

66

0

0

q.o:

0,00

e)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

3

21

s

10

20

35

1,67

0.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

10

3

3

5

6

fi

2,67

0.00

ii

alte cheltuieli cu servidite executate de terți, din care;

69

6

35

2

3

5

10

0,29

0,50

11)

cheltuieli de a»lf,urare si pază

70

0

0

0

0

0,00

0,00

12)

cheltuieli privind întreținerea sl funcționa rea tehnicii de eakui

71

0

0

0

0

0,00

0,00

<31

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

6

G

35

2

3

5

10

0,29

O,DD

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, dîn care:

73

5

0

0

0

0,00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0,00

0,00

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0,00

0.00

E&)

cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urEentS o Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0,00

0.00

17)

chehuieli cu artimțurita prtvhd licitațiile și cjlty anunțuri

77

0

0

0

0

c,ca

ano

i)

alic cheltuieli

78

6

2

6

8

fi

0,00

0.00

B Cheltuieli cu i mp otite, taxe ji vărsă minte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82+ rd. 83 + rd, M + rd. 85), din care:

79

4

34

16

21

30

36

1,D5

0,00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor ml cerate

80

0

0

0

0

0,00

0,00

bj

ch. cu redeven ța pentrucorxesionare.t bunurilor publice si resursele minerale

81

0

0

0

0

0.06

0,00

ci

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0,00

0,00

<*)

ch. cu taxa de autoritare

83

0

0

a

0

0,00

D,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0,00

0.00

0

cheltuieli cu alte taxe ți impozita

85

4

34

16

21

30

36

J,D5

0/»

C, Cheltuieli cu personalul                              (rd.

87 t rd, 100 + rd. 104 + rd, 113). din care:

8G

1034

4015

3770

1726

4731

7804

12235

3.25

0,03

CO

Cheltuieli de naturi salariată                  {rd. S8

+ rd, 92)

87

773

4484

3510

1637

4545

7460

11675

3,33

CI

Cheltuieli cu salariHe (rd. 80 4 rd, 30+ rd. 91h <*ln care:

BB

770

4220

3488

1621

4519

7417

11600

3,33

4,56

a) salarii de bază

89

770

4195

3488

1621

4519

7417

11600

333

4.53

b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

25

0

O

0

0

D,00

16,00

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

0

. 0

0

0

0,00

0,00

C2

a omisuri                                       (rd.

93 + rd. 9G + rd, 97 t rd. 93 + rd. 99), din care:

92

3

264

22

16

26

43

75

3,41

o,oa

a) cheltuieli sociale prevătute la art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalj', cu modificările $1 completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0.00

0,00

• tichete de creț3, cf, Legii nr. 193/200G, cu modificările ulterioare:

91

0

0

0

0

0,00

0,GO

- tichetc cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

254

16

16

16

40

0.00

0,00

b) tîchcte de masă;

96

3.41

c) vouchere de vacantă;

97

0

c

0

0

0.00

0.00

d} ch. privind participarea saiariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

G

0

0.00

0,00

e) a‘te cheltuieli conform CCM.

99

0

£0

27

27

0,00

0,00

ca

Alte cheltuieli tu personalul (rd. 1014 rd, 102 + rd, 103), din care:

ICO

D

a

0

0

0.00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente dispoaiblIrlSrilor de personal

101

0

0

0

0

OaOG

0,00

b] ch. cu drepturile salariata cuvenite în baca unor hotă rări judecătorești

102

C

0

0

0

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură sa la na 13 aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comise și comitete

103

0

0

Q

0

0,00

aco

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altar organe de conducere șî control, comisii și comitete (rd. 1051 rd. 108 + rd. 111 r- rd. 112), din care;

104

JOS

731

144

53

B4

177

297

2.06

0,M

a) pentru dlrectori/di rectorat

105

ISO

144

as

49

132

195

1.35

otoc

• componenta fixă

105

105

140

144

36

49

132

195

1,35

1.37

- componenta variabilă

107

ia

0

0,00

0,00

b) pentru consiliul de admfnistrațio/consillu! de supraveghere, din care:

108

51

17

35

45

102

0.00

&CQ

- componenta fixă

109

66

17

35

45

102

o.ao

0,06

- componenta variabilă

110

15

0

0

0

0

0.00

0,00

c) pentru AGA ți cantori

111

0

0

0

0

0,00

0,00

dj pentru a!ie comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0,00

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

205

100

116

ac

102

157

263

0,00

ttco

0. Alte cheltuieli de exploatare (rd, 115 + rd. 118+ rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 ♦ rd. 122). cin care;

lin

14

74

BB

30

120

100

240

2*07

8,29

al

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 1 rd, 1231, din care:

11S

0

0

0

0

0,M

0,00

- către bugetul generai consolidat

116

a

0

0

0

O.M

0.00

- către aljî creditori

117

0

a

0

0

0.0a

0X0

b)

Cheltuieli privind activele imobilitate

118

0

D

0

0

0,09

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilorpentru plata personalului

119

0

0

0

0

0,03

0£0

alte cheltuieli

120

0

0.00

0.00

t)

ch. cu amortirarca Imobilizărilor corporale jl necorporale

121

14

74

E5

f)

ajustări}: deprecieri pentru pierdere elevatoare fi provizioane (rd. 123-rd, 126), din care;

122

HI

cheltuieli privind ajustările ți provizioanele

123

fl.ll

-provizioane privind participarea ta profit a salariaților

124

fi. 2)

- provitioano in legă tura cu contractul de mandat

125

R)

venituri din provitioano fi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1}

din anuUrța provi* Ioanelor (rd, 12B + iU

129 rd, 13G), din rare:

127

- din Participarea salariațibrla profit

128

- din deprecierea imobiliiărîîor corporale fia activelor circulante

129

• venituri din alte provizioane

130

2

Chdtuteli fhftndare (rd. 132 t rd, 135 * rd,     dfn

cârc;

131

1

cheltuieli privind dobânzile, din care;

132

all

alerente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

1

bl)...

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru act ivit atee curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

9

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

7374

au

6W

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

85

47

V

DATE DE FUNDAMENIARE

1

Venituri totale din exploatare, din care; (rd. 2}

144

af

■ venituri din subvenții fi transferuri

145

b)

■alte venituri care nu se iau în caicul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuatc a bocetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarîală (rd. 87), din care:")

147

4484

3510

a)

transfer contribuții de la angajator la angajat

148

857

b)

majorare salar minim 2018

149

d

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

1S1

4220

34 ea

4

Nr. de personal prognozat ia finele anului

152

59

110

>27

5

fțr. mediu de salariați

153

28

99

93

30

120

210

240

0.00

aoo

0

(J

0

0,00

0,00

0

0

a

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0.00

D,M

D

0

0

0

0,00

0.00

0

0

0

a

<w

0,00

D

0

a

0

O.GQ

0,03

0

0

0

0

o,oa

0,00

0

0

0

0

0.00

0,00

0

n

0

0

o,cn

0*00

0

a

0

1 0,00

D.00

a

0

o

0

0,00

0,00

0

0

D

0

0,00

aco

0

0

0

0

D.M

aco

0

0

0

0

0,00

0*00

0

a

0

a

0,00

0*OG

a

a

0

0

0,00

0,00

0

0

0

1

0,00

0.00

0

0

G

0

0.00

0,00

G7

58

492

750

1,12

0,09

0

a

0

a

0.00

0,00

0

a

0

0

a.DQ

0,00

11

9

79

120

0.00

0,00

D

0

0

0

0,00

0,00

37 68

LÎB82

26631

32646

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

D.OO

0.00

1637

4545

7W

H675

0,00

0,G3

0

a

0

0

o.m

O.GO

0

D

0

0

0.00

0.03

0

0.00

0.00

1611

4519

7417

3,33

4,5G

214

270

300

300

0,09

59,12

202

260

289

290

2.28

4,54

5

a)

Câștigul mediu tunar pe salariat (td/persoană) determinat pe bara cheltuielilor de natură salarială l(rd. 147 - rd.93* - rd. 9B}/rd. 153]/12* 1000

154

4151

3145

2701

3913

29G0

3355

3GfO7

aniv/m

&>

Câstîfiul mediu lunar pe salariat (tei/persoanîj determinat pe baia cheltuielilor de natură salariată, recalculat d. Legii anuale a bugetului de stat

155

3363

3145

2701

2013

2960

3355

3.07

:W/0!

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe tatei personal mediu (mii tei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

174

ins

19

69

95

113

BDIV/Oi

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anunțe a bugetului de stat

1S7

X

X

X

X

X

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități lirice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persnană) WaQPF/rd. 155

158

X

X

X

el)

Elemente de calcul ai productivității muncii în unități lirice, din care

159

X

X

X

X

- ca mita tea de produse finite (QPF ]

160

X

X

X

• preț mediu (p)

161

X

X

X

• valoare = Qpr x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

4

X

X

a

Plăți restanta

164

0

9

Creanțe restante, din care:

165

0

• de ta operatori cu capital Inlegral/majoritarde stat

166

o

• de la operatori cu capital privat

167

0

- de la bugetul de stat

16S

0

■ do la bugetul local

169

0

■ de ta alte entități

173

D

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat]

171

a

' j Jn limita prevltutâ la ar1.15 alin, (3) lit. b din legw nr. 217/2015 privind Codul fiscal cu modificările jl ccmpletliiite ulterioare

'•)$o vor evidenția distinct sumele care nu se iau in caicul la determinarea creșterii căstigdul mediu brut timar, ptevSiulcîn legea anuali a bugetului de stat.

Anexa 3

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedert (N-l)

|   % 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

1       7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd.

3)*), din care:

a

2067

#DIV/0i

15628

9723

0,622152547

1

Venituri din exploatare*)

2067

15628

9722       |

2.

Venituri financiare

1'1 |

3.

Venituri extraordinare

1 1

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0

1

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

an N +1

an N + 2

2

3

4

5

...............6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

240

260

280

b) - profit

650

250

275

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)~ interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

venituri

0

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

.....................

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

890

510

555

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b) - externe