Hotărârea nr. 233/2019

Hotărârea nr. 233 din 28.06.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanţie Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la OTP BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi şi garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă
HOTĂRÂREA NR. 233 din 28.06.2019

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 Iei, pe o perioadă de 12 luni, la OTP BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Solicitarea nr. 1177 din 20.05.2019 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 27866 din 21.05.2019, completată de Adresa nr. 1256 din 30.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 28522 din 31.05.2019, însoțită de Hotărârea nr. 708 din 29.05.2019 a Consiliului de Administrație pentru aprobarea de angajamente (credite și scrisori de garanție ) de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă, Convenția de participare la piața intrazilnică de energie electrică și Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la piața intrazilnică.

-Adresa Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrată cu nr. 27866 din 24.05.2019 și transmisă Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

-Referatul nr. 6071 din 10.06.2019 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive nr. 6072 din 10.06.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 6073 din 10.06.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 973/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 974/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 975/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 976/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 977/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.5, litJ’v", ale art. 7, ale art.32 și ale art.34 din Anexa la Ordinul nr. 73 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a pieței intrazilnice de energie electrică;

-Dispozițiile art.121 și ale art.125 aiin.(l) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 9.8 pct.ll, ale art. 9.9 și ale art.9.10 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr. 193 din 17.09.2014;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6) lit.”a” , pct.14 și art.45(2) din

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele puncte de pe ordinea de zi:

  • 1. Contractarea de angajamente sub formă de Scrisoare de garanție de bună plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la OTP BANK Sucursala Bacău sau alte bănci la care Thermoenergy Group SA deține conturi;

  • 2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

-conturilor curente în lei și în valută prezente și viitoare;

-depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la OTP BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA deține conturi .

Art.2 Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI