Hotărârea nr. 232/2019

Hotărârea nr. 232 din 28.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2019, întocmit de către Ocolul Silvic Traian

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 3728/ 21.05.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 27896/ 22.05.2019 înaintată de Direcția Silvică Bacău - Ocolul Silvic Traian prin care este înaintat bugetul de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 5776/ 03.06.2019 al Compartimentului Finanțări Locale prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de Ocolul Silvic Traian;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6269/ 13.06.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 6270/ 13.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 968/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 969/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 970/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 971/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 972/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 14 alin. (2) din Legea nr. 46/ 2008 - Codul Silvic, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ”a” și art.45(2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2019, întocmit de către Ocolul Silvic Traian, conform Anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Finanțări Locale.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Finanțări Locale și Direcției Silvice Bacău.


ART, 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției' Prefbcțului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

*\

’^&EȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC4 NICOLAE-OVIDIU PB>rXGOMIR


ROMÂNIA

ANEXĂ la HCL Nr. 232 din 28.06.2019


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGET DE VENITURI $1 CHELTUIELI CONTRACT DE ADMINISTRARE FOND FORESTIER MUNICIPIUL BACĂU AN 2019

Nr.crt

Denumire indicator

Valoare (Iei)

I

VENITURI TOTALE, din care;

60,000.00

1

Vânzare masă lemnoasă pe picior 400MC* 1501ei/mc - valorifîc.ml fir prin licitație

60,000.00

n

CHELTUIELI TOTALE, din care:

59,076.03

î

Cheltuieli cu paza pădurii 325 ha x 107 lei/an/ha - fara TVA

34,837.00

2

TVA aferent servicii pază

6,619.03

3

Cheltuieli cu punerea în valoare a m.l., elaborarea apv-urilor, emiterea autorizațiilor de exploatare, controlul și reprimirea parchetelor

1,000.00

4

Cheltuieli cu autorizații de mediu

500.00

5

Cheltuieli cu fondul de mediu aferent masă lemnoasă

1.200,00

6

Cheltuieli cu fondul de conservare

13,120.00

7

Cheltuieli cu fondul extrabugetar de drumuri/accesibilizare

1,800.00

m

REZULTAT FINANCIAR (PROF1T/PIERDERE)

923.97

COMPARTIMENT FINANȚARFWCALE
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU