Hotărârea nr. 231/2019

Hotărârea nr. 231 din 28.06.2019 privind aprobarea premierii unei sportive de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenoarei acesteia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 – 2019HOTĂRÂREA NR. 231 din 28.06.2019 privind aprobarea premierii unei sportive de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenoarei acesteia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 - 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 225/ 10.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 29176/ 10.06.2019 înaintată de Clubul Sportiv Știința Bacău prin care solicită premierea sportivei Pișcu Alina Andreea și a antrenoarei acesteia Alexe Cristina Ioana;

-Referatul nr. 6511/ 20.06.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune premierea unei sportive de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenoarei acesteia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018-2019 și alocarea echivalentului în lei a sumei de 5.000 euro;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 6512/ 20.06.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 6513/ 20.06.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 965/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 966/28.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.967/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011, HCL nr. 231/ 2016 si HCL nr. 67 din 28.02.2019;

-Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18 1 alin. (2) lit. « f» din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art.115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit.„i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

/X

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a » punctul 6 și art.45(2) lit. «a» și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă premierea sportivei Pișcu Alina Andreea și a antrenoarei acesteia, Alexe Cristina Ioana pentru obținerea locului III la Campionatul Mondial de Alergare Montană, categoria seniori, cu suma de 23.500 lei, câte 11.750 lei fiecare, potrivit sistemului de premiere, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 23.500 lei pentru acordarea premiilor către sportiva Pișcu Alina Andreea și antrenoarea acesteia, Alexe Cristina Ioana de la Clubul Sportiv Știința Bacău pentru perfonuanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018-2019.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv Știința Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICL