Hotărârea nr. 230/2019

Hotărârea nr. 230 din 30.05.2019 privind modificarea HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/ 2017

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 5636 / 29.05.2019 al Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 prin care se propune constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 5637/ 29.05.2019;

 • - Raportul compartimentelor de specialitate, înregistrat cu nr. 5638/ 29.05.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 987/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 988/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 989/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3,nr. 990/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.991/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - HCL nr. 109/ 2017 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

 • - HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/ 2017;

 • - Prevederile art. 27 din Legea nr. 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (9) și art. 45 (1) și (5) din Legea 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - Se modifică Anexa nr.l la HCL nr. 139/ 2018 si se înlocuiește cu una nouă,

5                                   5                                          ?

parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 139/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia Tehnică de Aplicare a Legii nr. 350/ 2005.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicata Comisiei Tehnice și Comisiilor de evaluare și derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPO

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 230 DIN 30.05.2019

Comisiile de evaluare si derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din

fondurile bugetului local al Municipiului Bacau


DOMENIUL TINERET

 • 1. LAUR ȘOVA - GÂȚU - consilier local

 • 2. ANASIERĂZVAN

 • 3. SOLOMON SERGIU

 • 4. ROXANA HARTESCU

 • 5. PAVELESCU SONIA

 • 6. ISABELA PINTILIE - rezerva

DOMENIUL SOCIAL

 • 1. HULUȚĂ GHIORGHE - Consilier local

 • 2. MAZILULORENA

 • 3. AFRENȚOAIE MĂRIOARA LAURA

 • 4. BORDEI SIMONA

 • 5. AXINTE IULIAN

 • 6. PLESU DOINA - rezerva

Comisia Tehnica Lg. 350/ 2005


DIANA ILIE —*

DANIELA NĂSTASE1

MARIUS SLÂTINARU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU P0?OVICI