Hotărârea nr. 23/2019

Hotărârea nr. 23 din 31.01.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10518/15.04.1999 de la A.F. SERBANESCU EUGEN, la d-na Monaru Cornelia, prin mandatar Marangoci Elena-Florinela.HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 31.01.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10518/15.04.1999 de la A.F. SERBANESCU EUGEN, la d-na Monaru Cornelia, prin mandatar Marangoci Elena-Florinela

Consiliul Local al Municipiului Bacău inlrunil ni ședința ordinara la data de 31.01.2019, potiivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Marangoci Elena-Florinela, in calitate de mandatar pentru Monaru Cornelia, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16436/10.01.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 10518/15.04.1999 de la A.F. SERBANESCU EUGEN;

-Contractul de Concesionare nr. 10518/15.04.1999 încheiat intre Municipiul Bacau si A.F. SERBANESCU EUGEN;

-Certificatul de Moștenitor nr. 7 din 17 iulie 2018 si Contractul de Partaj Voluntar nr. 92 din 17 iulie 2018, autentificate la Biroul Individual Notarial Andreea-Alexandra Hustiu;

-Referatul nr.580/17.01.2019 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 581/17.012019;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr.582/17.01.2019 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 92/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 93/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 94/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 95/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10518/15.04.1999 încheiat pentru suprafața de 16,50 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la A.F. SERBANESCU EUGEN, la d-na Monaru Cornelia, prin mandatar Marangoci Elena-Florinela.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietara construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Monaru Cornelia, prin mandatar Marangoci Elena-Florinela, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

1 secretarux/municipiului bacău NICOLĂE-OVIDIU popovici

7