Hotărârea nr. 229/2019

Hotărârea nr. 229 din 30.05.2019 privind modificarea HCL nr. 169/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia ”Insula Cercetaşilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalului Luminii 2019”, ce se va desfăşura în data de 18 mai 2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresa nr. 28212 din 28.05.2019 a Asociației „Insula Cercetașilor” prin care ni se aduce la cunoștință că evenimentul „Festivalul Luminii 2019” nu a putut fi organizat în data de 18 mai 2019 și că va fi mutat în data de 02 iunie 2019 în Parcul Catedralei;

  • - Referatul nr. 5569/ 28.05.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 169/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Insula Cercetașilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Festivalul Luminii 2019”, ce se va desfășura în data de 18 mai 2019 la Bacău; .

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5570/ 28.05.2019 ;

  • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5571/ 28.05.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 984/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 985/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.986/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile HCL nr. 169/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Insula Cercetașilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Festivalul Luminii 2019”, ce se va desfășura în data de 18 mai 2019 la Bacău;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. „a” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se schimbă în tot cuprinsul HCL nr. 169/ 2019 data și locația de desfășurare a evenimentului „Festivalul Luminii 2019”, acesta urmând a avea loc în data de 2 iunie 2019, în Parcul Unirii - 1 Decembrie 1918.

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 169/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației „Insula Cercetașilor”.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

' £          A

]CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIZ