Hotărârea nr. 228/2019

Hotărârea nr. 228 din 30.05.2019 privind modificarea HCL nr. 166/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a«/                 L_ acăt/


c

HOTĂRÂREA NR. 228 din 30.05.2019


privind modificarea HCL nr. 166/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a IlI-a

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 9931/ 22.05.2019 a Consiliului Județean Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu 28015/ 23.05.2019, prin care ni se transmite HCJ nr. 102/ 21.05.2019 de modificare și completare a HCJ nr. 58/ 2019;

 • - Referatul nr. 5538/ 28.05.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 166/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului

5

”Alecsandriada”, ediția a IlI-a;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5539/ 28.05.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5540/ 28.05.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 981/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 982/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.983/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Hotărârea Consiliului Județean cu nr. 102/ 21.05.2019 privind modificarea și completarea HCJ nr. 58/2019 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău și Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” în vederea organizării și desfășurării proiectului ”Alecsandriada” - ediția a IlI-a;

 • - HCL nr. 166/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a IlI-a ;

 • - Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

/\

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 5 și alin. (7) lit. ”a”, art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

ART. 1. Se aprobă modificarea Anexei - Bugetul evenimentului ”Alecsandriada” la Contractul de asociere - Anexă la HCL nr. 166/ 2019, aceasta înlocuindu-se cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Celelalte prevederi al HCL nr. 166/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice si Consiliului Județean Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 228 DIN 30.05.2019

Anexa la Contractul nr________l_________

Bugetul evenimentului

care:

UW

proiect

Total

^23J5&i

1.1. Onorarii juriu

5 pers.

500 lei/pers

2500

CJ

1.1.1. Remunerarea lucrărilor științifice prezentate și publicate în cadrul conferinței „Vasile Alecsandri -polimorfismul vieții și operei”

5 pers

300 lei/pers

1500

CJ

1.2.1. Premii concurs tineri debutanți:

-

-

-

Premii și mențiuni pentru elevii participanți la concursul „Alecsandriana”

proiect

25%     dintre

participanți

3000

CJ

1.2.2 Premii speciale „Vasile Alecsandri”

16.500

Premiul „Opera Omnia”

1 buc.

4.000 lei

4.000

CJ

Premiul de excelență „Vasile Alecsandri” - poezie

1 buc.

2.500 lei

2.500

CJ

Premiul de excelență „Vasile Alecsandri”

- dramaturgie

1 buc.

2.500 lei

2.500

CJ

Premiul de excelență „Vasile Alecsandri”

- critică și istorie literară

1 buc.

2.500 lei

2.500

CJ

Premiul „Vasile Alecsandri” - proză

1 buc.

3.000 lei

3.000

CJ

Premiul special

1 buc.

2.000 lei

2.000

CJ

.proifeci>V’

. .                                . . :.<f:

2.1.     Cheltuieli     cazare:     regim

demipensiune

55 pers.

150 lei/noapte x

2 nopți

16.500

CJ

2.2. Cheltuieli transport: dus-întors

- decont bilete transport (tren, auto, autoturism personal, servicii transport)

proiect

7.000 lei

7.000

CJ

2.3. Cheltuieli masă

 • - invitați la evenimentul „Alecsandriada”

 • -   elevi câștigători ai concursului „Alecsandriana”

60 pers.

25 pers.

45 lei/pers. x 2 zile

22,2 lei/pers. x 2 zile

5.400

1.110

CJ

:-3.-CheItaIeIf ripăriinii:             :

•’ proiect-

1W ■

3.1.Tipărire volum „Vasile Alecsandri -polimorfismul vieții și operei” (voi. 1+2)

200 buc.

50 lei/ex.

10.000 ’

CJ

3.2.Tipărire Antologie „Crai nou”

100 buc.

20 lei/buc.

2.000

a

3.3.Tipărire revista „Fântâna Blanduziei” + addenda „Bacoviana”

100 buc.

10 lei/buc.

1000

CJ

4. Cheltuieli pentru materiale de promovare

proiect

25.980

- medalii

200 buc.

115 lei

23.000

CL

- afișe

30 buc.

10 lei

300

CJ

- mape

100 buc.

5 lei

500

CJ

- trofee Concurs „Alecsandriana”:

 • • premiul special

 • • premiile I, II, HI

 • • alte premii

I

5

5

150 lei

100 lei

70 lei

1.000

CJ

- invitații

100 buc.

2 lei

200

CJ

 • - plachetă în cutie de pluș Premiul Opera Omnia

 • - plachetă metalică în mapă de pluș

1 buc.

6 buc.

320 lei

110 lei

320

660

CJ

5. Cheltuieli specifice evenimentelor

proiect

-

7.066

5.1. Coffee-break

100 pers.

5 lei/zi x 2 zile

500

CJ

5.2. Cheltuieli poștale (transmitere invitații, expediere cărți)

proiect

500 lei

500

CJ

5.3. înregistrare video și transmitere live

proiect

1000 lei

1000

CL

5.4. Realizarea unui spectacol de teatru după 0 piesă de Matei Millo și Vasile Alecsandri

proiect

5000 lei

5000

CJ

TOTAL GENERAL

proiect

99.490 B

99.490

CJ+CL

Consiliul Local Bacău

proiect

24.000 lei

24.000

CL

Județul Bacău

proiect

75.490 lei

75 490

CJ

ASOCIAT,

JUDEȚUL BACĂU Președinte,

Sorin Brașoveanu

ASOCIAT, MUNICIPIUL BACĂU

Primar,

Cosmin Necula

Direcția economică și Managementul calității Director executiv, Gabriela Mitrea

Director executiv,

Mariana Zamfir


Vizat juridic,


Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor Director executiv, Silviu Florian Botez

Direcția juridică și administrație publică locală

Director executiv,         /  >• î ■

Ciprian Marius BogeaPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ILIEBÎRZU /pV

\c •


ȚJCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPQ

SERVICIUL CĂBINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL