Hotărârea nr. 227/2019

Hotărârea nr. 227 din 30.05.2019 privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău

vmânia

(/ra/e/u/ cJrff/svsfs

f <Z       °

^ffr-//Sf/ff//    <y//a/ //u/ua/tw/ta C^acăf/

HOTĂRÂREA NR. 227 din 30.05.2019

privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit ari. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Referatul nr. 78182/ 28.05.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care propune să solicităm trecerea din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău, a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5630 din 29.05.2019;

  • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 5631 din 29.05.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 976/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 977/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 978/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 979/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.980/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/ 2009 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 557 (2) și ale art. 863 lit. ”f ’ din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 63 alin. (1) lit. ”a” și alin. (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - Se aprobă transmiterea către Județul Bacău a solicitării de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, identificat conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri, din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău.

ART. 2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrare si Inventarierea Patrimoniului si Consiliului Județean Bacău.

5                                                                                                       5                                                              5

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 227 DIN 30.05.2019§ ta

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X ftnj

Y fm]

1563547.855

644605.166

32.46

563524.440

644627.651

31.08

563501.996

644649.150

28.39

563482.848

644628.186

20.27

563467.560

644641.493

3.50

563469.730

644644.240

1.00

563468.975

644644.896

4.50

563466.186

644641.364

22.20

563482.928

644626.791

28.42

563502.099

644647.770

30.09

563523.773

644626.904

32.58

563547.275

644604.336

1 .01ÎȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOLEGENDA:

-Traseu cablu fibra optica incintă CAEX

■Camera de tragere

-Suprafața necesară traseu fibră optică - S-115,7 mp

■Limita proprietate nr cad 84197                     ----------------------------


563400«r, o$ ’r” | ''UrOR,ZAfie

X <fe


CERTIFICAT DE          ’           .         .

AUTOg^M

Sar’j WÎ-IM 11 X


7


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA