Hotărârea nr. 226/2019

Hotărârea nr. 226 din 30.05.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 78181/ 24.05.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5574/ 28.05.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 5575/ 28.05.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 971/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 972/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 973/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 974/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.975/30.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. (1) Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018 prin înscrierea următoarelor bunuri:

Nr. Crt.

Cod de clasifi care

Denumire a bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dup: caz, al dări în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

1.

0

Teren

S=5 mp, str. Oituz, nr.59

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

2.

0

Teren

S= 13 mp, str. Alexandru cel Bun, Nr.9, Sc.C, Ap.2

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

3.

0

Teren

S=21 mp, str.9Mai, nr.80

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

4.

0

Teren

S=21 mp, str.9Mai, nr.80

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

5.

0

Teren

S=21 mp, str.9Mai, nr.80

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău            1

6.

0

Teren

S=21 mp,     str .Logofăt

Tăutu, nr.8

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

7.

0

Teren

S=110 mp, str.Pictor

Theodor Aman, nr.33

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

8.

0

Teren

S=9 mp, str.Slănicului, nr.7, sc.A, ap.4

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

9.

0

Teren

S=10 mp, str.Alexandru cel Bun, nr.8A

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

10.

0

Teren

S=15mp,str.Comișa

Bistriței, nr.16

1997

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

11.

0

Teren

S=9 mp, str.Logofăt

Tăutu, nr.8

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

12.

0

Teren

S=24    mp,    str.Ana

Ipătescu, nr.5

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

13.

0

Teren

S=15 mp, str. Aleea

Vișinului, nr.l

1998

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

14.

0

Teren

S=24 mp, str.Aleea Vișinului, nr.l

1998

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

15.

0

Teren

S totală= 27,74 din care S=18,30 mp(S2+S4), S=9,44 mp(Sl+S3) str. Ștefan cel Mare, nr.23, sc.B

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

16.

0

Teren

S=9mp, str. Alexandru cel Bun, Nr.6, Sc.D

2014

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

17.

0

Teren

S=8,35     mp,     str.

Alexandru cel Bun, nr.9, sc.D,

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

18.

0

Teren

S=7 mp, str. Milcov,

nr.57, sc.B, ap.l

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

19.

0

Teren

S=     23,65     mp,

str.Prelungirea Bradului, nr.112, sc.A, ap.3

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

20.

0

Teren

S= 2,23 mp, str.Nicolae Bălcescu, nr.5, sc.A

S= 2,22 mp, str.Nicolae

Bălcescu, nr.5, sc.A

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

21.

0

Teren

S=14mp, str.Nordului,

nr.17

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

22.

0

Teren

S=20mp, str.Nordului, nr.17

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

23.

0

Teren

S=83,60 mp, str.George

Bacovia, nr.12

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

24.

0

Teren

S=5,99 mp, str.Milcov, nr.97

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

25.

0

Teren

S-3,77 mp, str. Mioriței,

nr.70, sc.B, ap.3

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

26.

0

Teren

S - 5,00 m.p., str. Venus, nr. 4, sc. A

2019

1

Domeniul privat al Municipiului Bacău

27.

0

Teren

S=2116mp, str.Serbănesti, nr.9F

2019

1

Domeniul privat al

Municipiului

Bacău

(2) Bunurile prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform planurilor de situație, Anexele nr. 1 - 27, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - (1) Se modifică Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz. din    înv.

Domeniului

Privat

Cod    de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente    de

identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoare a     de

inventar

Situația juridică

5388

0

Teren închiriat

S=22 mp, str.

Slănicului,

nr.7, destinația: garaj autorizat

1997

1

Domeniul privat       al

Municipiului Bacău

2616

0

Teren închiriat

S=23 mp, str.

Alexandru cel Bun, nr.13,

1997

1

Domeniul privat       al

Municipiului Bacău

2812

0

Teren închiriat

S=15 mp, str. Aviatorilor, nr.9,

1997

1

Domeniu] privat       al

Municipiului Bacău

(2) Suprefețele de teren prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform Planurilor de situație, Anexele nr. 28 - 30, părți integrante ale prezentei hotărâri. ART. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă alin. (1) al art. 1 din HCL nr. 120/2019.

ART. 4. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 5. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 6. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 7. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen leșaLInstituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU P


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA           -------------------

^5 ILIEBÎRZU ^


N.O.P., I.D'./Ț.M..7EX. 1/DS.-NA-2'

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


I Z.

: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ r tt tit dÎo^TT < X


PLAN DE SITUAȚIE

Sc. 1 : 500


SECRETARUL MUNICIJ NICOLAE - OyiDIUBeneficiar."

Amplasament: mun. Bacau, strada Oituz, nr. 59.Sistem de proiecție ( X. Y )- STEREO’7O* CI - boxa construita din


BACAU

ICIExecutant,

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU          plan de amplasament sî delimitare a imobilului

CONȘILIUL LOCAL BACAU              scara 1 200


Nr. cadastral

Suprafața masurala (mp)

Adresa imobilului

13 .. ...

B-duî Alexandru cel Bun, nr.9, scara C, parter, ap 2, mun. Bacau, județul Bacau

Cartea Funciara nr.

m........t...:i

UAT

—.....1 î—

BACAU
Bloc nr. 9 Scara B


.y _

*$60732

Bloc nr. 9 / Scara D ?


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ ILIE BÎRZU


SEMNEAZĂ'


Nr. Pa.

CacnfoneU petefa contur

LungM laturi

O(l>1)

XM

Y[m)

1

564474.488

647370.597

1.200

2

564475.62»

647370.969

1201

3

564478.771

647371340

3401

4

564475.666

647374.557

6.779

5

564409.222

647372.450

1.100

0

564469.578

647371.417

4.395

1

564473.755

847372.777

2300

SM3mpA.

temi

EZ3 Teren propu* aarmu inchinere j

............•»■■...........—-'S---------------------

1-3

c*

3

! Nr. parcela

Categoria de

folosim*

Suprafața (mp)

Mențiuni

l

Cc

13

Teren intravilan ncimprejmuit

TOTAL

13 mp


Cod

Destinația

Supra&ta construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala măsurată a imobilului *13 mp

___________Suprafața din act ■ 13 mp_________ & Otvti.MExecutant.w#^*w.<WA>->t;--/X (nume, prcnbmejX

*** '•' ,w •* / țj Coufirtnwfebn^ne^ masi _ • gbrecti tudinea j^tâfețrft doctă \ ?. cofespbMentțuapesteia cu rai \y vient'X.  £,

\§Cpina(urii & Stamjpâ H AS


t)£

UTORlZARg 2

SMS-J Nr 0453 g

™0 GEODEZIC f

S.R.L.


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral646900


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE S1TUAT1E


strada 9 MAI


strada 9 MAICONTRASEMNEAZĂ

TARUL MUNICIPIULUI BA ICOLAE - OVIDIU POPOVI

strada 9 MAI


CSRTJFICAT Oc AUTORIZARE


ERT FICAT ot AUTORIZARE Seru RO-B-J =.. ^789f21 0- 2G6 - t^5opo gi .s^rfi.L. */ n*/

646950


Suprafața propusa pentru închiriere

S = 21 mp (1-2-3-4)-( 3.50 mX 6.00 m) /

PUNCTE PE CONTUR

Nume Punct

COORDONATE STEREO'70 i

X(m)

Y(m)

1

565293 160

646S37.655

2

565295.932

646942.980

3

565292.626

646944.593     I

4

565290.060

646939.269

1

565293.166

646937.655     ]


J SIMBOL "S-RL. BACĂU J. OIACONESCU IOAN

..........

646900

646950


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


'[646900

'AU


"[646950

T“


PLAN DE SITUATEScara 1 ; 500

AmDlasament. Strada 9 MAI, nr. 80, municipiul BACAU, județul BACAU Beneficiar:


V<^. VI&kA " aCb        s Â>

IbxSp       Ukypre:


5 .  \ xg

iDINTE DE ȘED ILIEBÎRZU


strada 9 MAI


£ csmF’CAT

A«jTORîZAft£CONTRASEMNEAZĂ

RET ARUL MUNICIPIULUI B\C NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


‘■ia/j         31

k y'     țT^°i

1CC J


AUTORIZARE


Sena RO*S J


Nume Punct

COORDONATE STEREO70

X(m)

Y(m)

i

565296.843

646935.784

2

565299.277

846941.175

3

565296.132

646942.711

4

565293.498

846937 320

1

565296.843

646935.784646900


6'-6950


646900


ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 226 DIN 30.05.2019

Ț——-


PLAN DE SITUAȚIE


Scara 1 500 Amplasament • Strada 9 MAI, nr. 80, municipiul BACAU, județul BACAU Beneficiar •                                         iS'Vh
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ \ A?* ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIP  UI BA

NICOLAE - OVIDI


OPOVICI
Sistem de proiecție : X, Y • STEREO 70


Suprafața propusa pentru închiriere

S = 21 mp ( 1-2-3-4 ) - ( 3 50 m X 6.00 m)


PUNCTE PE CONTUR


r

I Nume

COORDONATE STEREO’70 / J

j Punct

X(m)

Y(m)

1

565300 136

646934 040     |

2

585362.676

646939 476

3

565299 505

646940 958     |

.. *

565298 965

646935.522

I 1

56530036

546934040     ,


ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. 226 DIN 30.05.2019

LEGENDAROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Nr

Pct

Coordonata pcl.da contia

Lungimi laturi

D0.lt1)

Xlm)

Y(mj

1

666010.340

64661B812

2.500

2

566013725

646617 821

G.000

3

566012.196

646612.119

&SO>

4

566000. B13

646613010

6000

8(1CC)-21 00 mp P»19000m

Suprafața totala masurata ~ 21 mp


SEMNĂTURĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

- OVIDIU POPOVICI


TABACARU MIMAI


■'‘7

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ing. Sava Mihaita Claudîu

Nr. certificat dc autorizare: RO-BC-F, nr. 0170

—-—-

Denumirc: Pian dc situație - Concesionare teren in suprafața dc 2rjnfk*in vederea construirii unui garaj

Beneficiar:                                                 p

Adresa: Intravilan Mun. Bacau, Str. Logofăt Tautu, nr.8, jud.Bocau >

f

Proiectat

ing. Sava Mihaita Claudiu

Scara 1:500

PLAN DE S1TIIAT1P

Planșa

FYoor»r»/0

„ .1AMPLASAMENT 1

S= 110 m2


Baza Sportiva


fir Pct

Coordonai* petri* contor

"'umSSF i W«|\ ;;

V[m|

1

563990.230

048H5.000

29*29 f

2

50399x1*0

«4425.0*0

32,17

3

5039772(0

644953 060

122.917 I V

4

503924.(20

046641900

5*17   3

6

50392(140

(44*37.020

to.ooi ’

S

503944 0(0

040040250

32231 !

7

5639S72J0

840077 920

37.497 î "

S|IJ.25aL2lmp'p^n9J4As "»

Nr radaoraW.XH i


AMPLASAMENT 2

S= 124 nt2


LEGENI

TEREN PROPRiETATE = 2.5D0m2 SUPRAFAȚA DE ÎNCHIRIAT AMPLASAMENT 1 S~11(kn AMPLASAMENT 2 S=124m»

TOTAL S=224m


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

VIDIU POPOVICI


NICOL


Mwaoiwcnu, HM: KM 71993 CUIRO 47(9445 * M. J.     MMM. »wi,i|

o MM, mu HimuunOMHIJU v; r;


Ș «wrnwfiU

BIROURI Si LOCUINȚĂ 20/2017

V                      IMUWJOXUi

(W Picior Aman or 33Bacauiud Bacau PUZ


ACCESE EST SI VEST

M* a


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSÎLIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE

Sa 1; 500

EDINTEDEȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ \5OSP*211 SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

: K / NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Amplasament; mun. Bacau, strada Slavicului nr.7

/ •'X-----— vc 7
Sistem de proiecție ( X, Y )- STERL0’70

 • ♦ Ci - Balcon - Suprafața construita -9 mp

 • ♦ ICC - suprafața teren pe care este edificat balconul 9 mp


Executant


ROMLANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ s|\ILIE BÎRZU


/  NcCed.60341

I

! Mr.wd.60M1.C1

161.00 £


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


:sa oi 159 00


IM.V?


564400


No Pnt

(Xltcw pont» coonl

le»C£u aati UUH)

12

$♦4412.025

♦47404.783

2.50

7-3

564412 B2»

M74C2 4M)

4 70

3-4

5*4417.29®

♦47483 >U

1 15

45

$64418 38*

<47404.343

0 90

5*441» 240

647404 JWI

1.00

M

564413 81»

<4740)547

1.SQ

m

&644IB7Z»

»47«PJX1

1 50

$♦4417.300

«4Z«o»S*i

1.50

»-lD

5644180(6

♦47405257

415

564413 452

♦47 403* M

1.50

:i-i|

S4H125P

M74O5HS

100


51» tem do protecție STEREO - 70 Stetem de referința «IHmetric M.NEAGRA

. SC TOP EVAL. CAD S.R.L. !  '

Autorizație: Seria RO-B-J Hr.00$3‘ \ *?.’? n Ccd fiscal:RO 26263744    ‘ \ " f ’

Sediul: l,elea y&dio, Str.Preot loan Vladeanu,.Hr» 27;t .MohJI: 0740/677.107;         ;

*. E-mall: topp.mâriii@yahoo.cotn

Amplasament: Mun. Bacau, str. Alexandru cel Bun , nf. j>A. județul Bacau:

Beneficiar.

Faza, închidere Teren


S->


Planșa

nr. I


ROMÂNIA

< JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂUPlan de amplasament si delimitare a Imobilului

SCARA 1:SOO


tir. cadastral

Suprafața măsurate

Adresa Imobilului

15

.Str.CORNISA BISTRIȚEI, nr. 16, mun. Bacau, Jud. Bacau

Cartea funciara nr.

UAT     |         BacauSu^râSte construita 4

la sol (mp)

15    ........


președinte de ședință'

' T'''

■<: y r r iCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACJ NICOLAE - OVIDIU POP~'—’ 'mScanner

£/

S

(5 S

' -n/

/ *'*'/ £/

3/

GO/


4? </ iL;

st///

% r
-~-~.....hf7

"■* SRADA LOGOFĂT TAUTU^o?


mrta.

----09-r\

O\ m *~-i


t>

V)


Qr /

& $ $ 3 A <v <?</£&

LS

ss^

8SS


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1 / 500L

,j PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA J       ILIE BÎRZU

primăria


9                \       '
V>c
1 ~ 1

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVIDIU POPO ~

A. Date referitoare la teren


----„„ps. .‘.'r Categoria parcela iît> fol.


Suprafața           Valo.trca de impozitare

(nip)__         ___ (Ici)

24      - ------    __--    ~ 2Z2*"        Trimari.'TBdcăîr

Suprafața construita la sol coral? _ ______ jfelP},____   ___


B. Date referitoare la construcții

Valoarea de inqxazifare

,1_. ____JJei).______ .

\_____       ________r"e.ir»i «(uritiorasC

£■' U! "AR*A

’fK/ NCTAP p

l'4jf^r.h|,*:^a ‘ lan !cv Ș; j-'


Mențiuni


Mențiuni


?arcela (1;

F"

Coordc.’.âte p

ct.de ccntur 1 r.gi“.

X (r)

Y i n'

~ î-,        |

| ' i

€4707? .)#•)

□ .944

1        4

1.2:4

'.r "se

3

£(•<?«’.#<» 3

.5 v;

i /4 ‘ |,

1________?_

5615- - .xru

»•    •   3

| MIA

24.27rnp   ?•=

2 *, C.j l~

------1
Pfa'n de amplasament si delimitare a imobil.ului

SCARA 1 r„5&0PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

MUNICIPIULUI BARETAR

NICOLAE - OVIDI


A. DATE REFERITOARE LA TERE

N     L/7

Parcela Nr.

Categoria de Folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare Clei)

1

CC

15

Intravilan.

. //

Total

15

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

COD constr.

Destinația

Suprafața construita (a sol

Mențiuni

CI

GARAJ

15

GARAJ          Sd=15.mp.

Total

15

Suprafață totala măsurata^ 15 mp. Suprafața din acte        = ............ mp.


Executant, BOTEZ VASÎLC —j— Conflrn executarea nasuratorllor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acetteia cu reaUto'tea din teren întocmit         Botez Vâsle             •.

Sennatura 5) slarlpfla


Inspector

Se confirma suprafața din măsurător’ sl Introducerea Imobilului In

Parafa »


baza de date


Semnătură tl parafa


S» -Oox.

V


1647300


C.X- ? - vSLrAX*;

______

Plan de amplasament -si delimitare a imobilului SCARA L lNr. Cadastral

Suprafața nasurata

Adresa Imobilului

24. mp.

MUNICIPIUL BACAU,

Str. VIȘINULUI, Nr: 1, JUD. BACAU.

C. \Funciara nr.

UAT      |   BACAU373o o cn ’T

in


/ OZ/

/ X^/

•# / '• &K2wii

:dinte de ședința

ILIE BÎRZU •?

Z s i lTV>


30/

’xTz)CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - OVIDIU PO


AULAIE REFERITOARE-L A—TEREI

y   / z/

Parcela Nr.

Categoria de

Folosința

Suprafața <np)

Valoare de impozitare (lei)

t/entluplf

1

CC

24

Intravilan.

Iz

Total

24

B. DATE REFERITGARE LA CONSTRUCȚII

COD constr.

Destinația

Suprafața construita la sol

Mențiuni

CI

GARAJ

24

GARAJ         Sd=24.mp.

Total

24

Suprafața totala masurata= 24 mp Suprafața din acte           - .............. mp.

Executant' BOTEZ VAS1LE

Conflrh Tx»cutar*a naauratorllor ta t«r«n, caractitucflnta intocnlrl docunantatltljaiaai.țrate-«— corespondenta acesteia cu reaUtoijfa' tln.,teren I tntacnlti P. F. Botet VasKe/^v*** ’ v-StnyMliri «1 sta agila

/V ' ’ ’ ' ZS-‘ f

Data. Febr. 2019    / $    _   lS7

Cl^Jâ^^LL s

Inspector

Se confirma suprafața din măsurători sl Introducerea Imobilului In baza de date Parafa i

Sennatura sl parafa

Stampila BCPl         Datat-.——....


o o cn

U3 in

’î Nr.

Pet

Coordonata pctde contur

Lungimi”! laturi

D(M+1)

X [m]

Y[m]

11

566436.614

646702.820

1.794

12

566437.115

646704.543

6 102

13

566431.262

646706.268

1.8C1

14

566430. ?53

646704.540

6.103

S(9)-1<

3.98mp P-15.806m

Nr.

Coordonate pctda contur

Lungimi lătur!

0(1.1+1)

Fct.

X [m]

Y [m]

15

566432.441

646688.303

1.00&

16

566432.156

646687 335

3.804

17

566428.508

646688.412

0.949

18

566428.763

646689.326

3.818

S(l0)-3.84mp P-9.579m


țl m I I £ (.-s',sv

*x


VW

--1-^-L—z>--

’ATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERATSPECIF CATIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT.

Arh.GEUMAN A.V.

1 &/ X

RELEVZ:

Ing.PALADfEC.

DESEb-AT:

Ing.PAlADIEC^ROMÂNIA---—-------------HfcA HO^FĂRÂREA NR -3^ DIN M 05,2019

județul ba(PăjAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CONSILIUL LOCAL BACĂU         SCARA 1 500


Nr. cadastral

1

Suprafața masurata

Adresa imobilului

9 mp

Str.Alex, cel Bun,bl 6,sc.D,ap.3,l_nc Bacau,Jud Bacau

Cartea Funciara nr.

UAT (bacauPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

* ILIE BÎR£&


contrasemnea:

SECRETARUL MUNICIPIU NICOLAE - OVIDIU P


UI BACĂU

OVICI


Nr. Pct.

Coordonate p

6c.de contur

Lungimi lacuri D(i,i+1)

X Iffi l

Y Im]

23

564479.182

647251.944

1.602

24

564480.677

647252.520

,   5.872'

25

564478.^94

647258.C82

1.602

26

564477.299

647257.506

5. 172


S(l)-9.40np  P-14.948m


Nr. parcela

Categoric de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

9

Terenul aparține CL Bacau

TOTAL

9


B. Date referitoare la construcții


rC1


CA


Suprafața construita la sol (mp)

9


Mențiuni


BALCON edificat In anul 1994


-z


Total


______________9____________________________

Suprafața tota a masurata i lmobllu'ui=9 mp

Supr.afata.dln acte=6 mp


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadgBtrâfe si corespondenta aceste a cu realitatea din teren


Executant:. Coqflmi introducerea Imobllulufln baza de date integrata al atribuirea numărului cadastral

O.C.P.I. Bacau


Recepționat


)ata: iunie 2015

ar

3F Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi D(l,l+1)

X[m]

Y[m}

1

2

 • 3

 • 4

564474 670 564472.375 564471.506 564473.301

647382.115 647387 630 6473B7.185 647381.670

5 80

1.44

5.80

1 44

3UJs=8 35mfi P=14.48m
. AMALÂNCEl CQRNEL1USistem de proiecte: STEREO 70 Sistem de referința Marea Neagra


i Bacău str. lonita Sandu Sturza nr 78 Mobil: 0745/621686

Denumim proiect : DOCUMENTAȚIE PENTRU CONCESIONARE TEREN

Beneficiar:

Adresa : tatravltan nwn. Bacău, str. Alexandru cei      nr- 9

cc. O, jud. Bacau

Nr. proiect

Faxa

D,O.C

Scara 1 : 500

PLAN ut Si i UA i IE

Ptanse

Data TPartlc 2019

..

iINVENTAR DE COORDONATE

Nr Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi F laturi 1

O(I.H1)

X(m]

Y(m]

1

502887 462

647481.069

1.499

I 2

582067.080

547482.518

4.500

1     3

58288Z729

647481.372

1.500

4

562883.111

647479 921

4 500

S“7.00 mp


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZ^zfp/


P.F.A. ARON

Autorizație: Se

: 0755.94X8B1 niuliâh®^lăâioffo ‘

Seria RO-BC-F Nr. 0032

XUUAN— ARO

7 CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPI "

NICOLAE - O VID

UI B POVICI


Denumire: Studii topo pentru balcon cu forma si dimensiunile celui superior, necesare la Primăria Bacau


Proiect nr:

6/2019


Amplasament: Bacau, str Mllcov, nr 57, sc.B, parter, ap.l, județul Bacau


Faza:

STUDIU


PLAN DE SITUAȚIE


Data:

03,2019


Planșa nr 1


ROMÂNIA w      |

CONSILIUL LOCAL BACĂU      "TOPOGRAFICSFÂNTA MARI/


16135


162.22

162.26


566700


163.72


Parcela(ICC)


161.92 ***

161.87 162.12

CONTRASEMNEAZĂ


163.63


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i/i+l)

X [a]

X (a]

1

566740.10

646178.09

6.507

2

566743.73

646172.69

1.500.

3

566742.48

646171.86

4

566742.93

646171.10

X$J4

i 5

566741.36

646170.12

Z?:3ic

6

566737.20

646176.19

/,<?3.400

S(lCC)»23.65mp  9-21.431m


SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE--OVIDIU PO


x-r.-:         ’t-s,


PERSOANA FIZICA AUT^ZATft ’■ -  \; -

BADARAU IONUT ANEXEI " :

Nr, certificat de autorizare: RO-BC-F^ti&âfi^ -J

Denurplra proiect:

■CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE BALCON BogeWri.

Adresa: straua PRELUNGIREA bRADULUI ,nr.U2/A/3 municipiul Bacau , jud. Bacau

Proiectat

ing. 8ADARAU IONUT ANDREI

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Desenat

Ing. BADARAU IONUT ANDREI

Data: 2019

PlanșaANEXA NR. 20

LArtfOTĂRÂREA NR. 226 DIN 30.05.2019| Amplasament 2|


Complex comercial LuceafărulParc&is (3) Amplasament 1

1 Nr-i p<x

Coordonat» pdd» contur

lungimi j

laturi

□0 M) j

X[m)

Y|ml

3 i

564859.333

548591 104

3.00 j

2

544459.901

646584.140

0 82

tf 3

584659.059

846583.773

1 04

1 4

554656.537

846582.875

0.98

564856.458

xhSs^----

646581 907

0 08CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC AU NICOLAE - OVIDIU

CoortonalB pctda contur

lungim laturi

O(1>1)

X[ml

Yfml

564864 319

646564 425

1 13

554863789

646585.426

083

564863.041

646585792

091

584862.139

646565-703

1 06

Jfi4£«1 347

640584 898

303

i jjWo P»6 96m


Suprafața de teren propusa pentru concesionare

—---——--

’ Suprafața de teren propusa centru

pentru amplasamentul nr. 1 = 2.22 mp

----

[    pentru amplasamentul^'Beneficiar.

Adresa t Intravilan mun. Ba du, str. Nlcolae Balcescu, nr. 5 sc. A, Jud. Bbcsu

Scara 1:500

—————[ plan de situație

Data : iviariie 2019 |


¥r. proiect


Faza

D.O.C.


Planșa
S 169.33


PREȘEDINTE DE ȘEDINT ILIE BÎRZTT


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVIDIU POPO


Parcela (1)


Coordonate pctde

Xpn|

Y]m]

565487.566

565488.040

565487.058

565485.723

565484.168

565482.424 565481.6B4

645427.005 64542B 172 645429.58$ 645430.601 645431.160 545431.218 645429 393

1.678 1 662

1.745

1 969

6 348

S(l)=14mp Pa16.373m


Lungimi laturi D(l,l+1)


Suprafața da teren care se


|ng.         câaNEUU

T^e^ufisjrgjftrSiaJ>andu Sturaa nr 73

Tel MobH?(WM5ffi2Ta8BPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ H IE BÎRZU .


168.74


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACA

NICOLAE - OVIDIU POPOVISuor^1" _ .«ren care se inchinzza


e

170.14faza

D.O.C.PLAN DE SITUAȚIE

din mun BACAU, str. GEORGE BACOV1A, nr. 12 Solicitant:NEAGU PETRU DA VID si NEAGU RAMONA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU PQ VICI
SISTEM COORDONATE X,Y = STEREO / ‘ z= marea Neagra S» 83.60

646350

PROIECTANT AUTORIZAT AUTORIZAȚIA NR.

Denumire proiect : CONCESIONARE TEREN (in baza Legii 50, art. 15)

Solicitant :

Adresa: BACAU, str. GEORGE BACOVIA, nr. 12

Nr. proiect

Faza

Proiectat

PALADIE CONSTANTIN

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa

A1

Desenat

PALADIE CONSTANTIN

Data: 201*

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 24 LA HOTĂRÂREA NR. 226 DIN 30.05.2019

PLAN DE SITUAȚIE

Sc. 1: 500

} Suprafața de teren propusa pentru închiriere Sprotedte balcon superlor*5.99mp

'2 Suprafața de teren propusa pentru închiriere Stereo fara proiecție balcon superior=1436mp

-------—B-J---

ROMANIA JUDEȚUL BAC AU

CONSILI&bLQCÂL168.39 '-^3B

PREȘEDINTE D ILIE BÎI

CONTRASEMNE

SECRETARUL MUNf(^FmLUI

NICOLAE - O^DIfc&ROPOVICI

168 92 \


POSTOLACH^STELUTA si POSTOLACHE NICUSOR liropefaari apartament cu 2 camere Nr. cadastral 63627-CI-U3I

1A


‘ 'V

/re^06

MB)


166.03


167.31 {


166.20

5 166,24 -


LEGENDA

Icon propus S=3 77 mp 3.43, 1=1.10

Eifecufinhjfep/l/

Nr. certifica


AMPLASAMENT Munidpuf BucauSrr Mituiiei \i 7fy « /) it < Juiletuf Baatu T/TIl t Pi 4\\kî


Legenda:                                /

 • * Sistem de proiecție: X,Y - STEREO 70

 • • Sistem de referința altimetric Z - Marea NEAGRA


VERIFICATOR/EXPERT TEHNIC

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA


REF/EXP. nr. din DATARQ-BC-F, Nr. 0011 pin 2010

Numele

Baciu Consti '


PLAN TOPOGRAFIC


Proiect nr; 10/2019 Faza.

CONCESIONARE


Planșa


A1ROMÂNIA"

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU


hnbaanir-

cadastral 76517


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:560


AJm, ---■  ■ a ■.  ■

XWX* T*.

um

ătea. Btoesn str, gstesofl tar. 9 V


| Nr» Cfertoa Ihmhcni

rrxAta* Ârf»,»rrtft^Eatr TlwHnHi!*» (HAT).....

L

MnStBacm


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


22.28m


laeobU cu rar. cadastrul 63816


?■ *

1

a

2116

mrawiQD                  gsre fi» rara? n

3116


Cod isswftt

axscm AimI

- fa#

a*1 ■■ -.>■   Ji

iA'jC*3ZwTtaAi

a

<3V

376

■ÂXtiEkj ots^h/M ovUoftw Ai npnț^Ai ccsusMifili           db376tL/k

a

cnr

186

^iWrtn«<i fii «liltfrim rrnmiffit f^IwiTlr^

a

av

187

366

; 3t5s Ai sopnyfisiti cssutratAx isf/bmKău dt 261 n-jț

Mi

3:3PLAN DE SITUAȚIE

Sc. 1 : 500


Beneficiar:

Amplasament: mun. Bacau, strada Stanicului nr.7

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - DIU POPOVICI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ | ’ ILIEJBÎRZU


Intar de coordonate

----------------=

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[mj

Y(mj

1

565567.331

646590.023

6.200

2

565565.315

646595.886

3.499

3

565562.006

646594.748

6.200

4

565564.022

646588.885

3.499

S*22 mp. P»19.398mSistem de proiecție ( X, ¥ )— STEREO'7O


* C1 - Garaj - Suprafața construita- 22 mp


Executant,


INVENTAR DE COORDONATE

Nr.

Pct

Coordonate pctd» contur

Lungimi laturi D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

564488.824

647462.517

3.775

2

584498.596

847466.278

8.051

3

584490.588

647485.761

3.776

4

684490.897

847481.980

6.080

S=23mp


58.92


(domeniul public)159.09


PREȘEDINTE DE ȘȚDTN

ILIEBÎRZI/ '


©159.09


158.94 A


Sistem de proiecție STEREO - 70 Sistem de referința attimetrlc M.NEAGRA


Nr. cadastral Suprafața terenului = 23 mp


j647500


P.F.A. DARANGIU ADRIAN Autorizație: Seria RO-BC-F Nr.0118 Cod flscal:29518273

Sediul: Bacau, atr. Bucegi, nr. 137 Mobil: 0740.857.362

E-mall: daranglua@yahoo.comO

in

GO

PLAN DE AMPLA- IENT £1DELIMITARE A IMOBILULUI ”

/ kScbhi 1:500 * ”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ILIEBÎRZlj     p


561300


561250CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE- OVIDIU POP■ 4 propus entru închiriere S ** 15,00 mp


561200
Sistem de proiecție STEREO “

Hr. Poc.

CoocOomu pct.d» contur

Lung lai laturi 04$, Ut)

X (ml

r (o)

4

$61247,677

646836.444

5.000

1

$61251.132

646840.051

3,000

2

561248 963

646842.131

5.000

3

$61245,508

646938.517

3 000

S-lS.OOwe ?-:6.000aExecutant Tan

( -C»

rpo-BC-F

Țs f N

VpjjtQ      u. I


Sistem de proiecție ( A j

Sistem de referința (/ )


TE&E&M •rea Neagra"-1975