Hotărârea nr. 223/2019

Hotărârea nr. 223 din 30.05.2019 privind aprobarea normativului de cheltuieli, respectiv numărul maxim de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice Societății Thermoenergy Group SA Bacău

HOTĂRÂREA NR. 223 din 30.05.2019

privind aprobarea normativului de cheltuieli, respectiv numărul maxim de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresele nr. 895/12.04.2019 și nr. 983/23.04.2019 ale Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr.25059/12.04.2019, respectiv nr. 25935/24.04.2019;

  • - Referatul nr.4805/8.05.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4806/ 8.05.2019;

  • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4807/8.05.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 959/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 960/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 961/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 962/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.963/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 1, alin.(2) și ale art. 5, alin.(3Al) din Ordonanța nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administrației publice si instituțiile publice, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 alin.(l) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3), lit.”c” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă normativul de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme, respectiv limita maximă de 5 (cinci) autoturisme necesară activităților specifice desfășurate de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

ARI’. 3. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI