Hotărârea nr. 222/2019

Hotărârea nr. 222 din 30.05.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2018

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 1133 din 15.05.2019, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 27461 din 15.05.2019, însoțită de Hotărârile nr. 699 și nr. 700 din 14.05.2019 ale Consiliului de Administrație, Raportul Administratorilor asupra activității la data de 31.12.2018, Raportul auditorului privind situațiile financiare anuale întocmite la data 31.12.2018 și Situațiile financiare anuale pentru 2018, prin care solicită mandate speciale pentru împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Thermoenergy Group SA Bacău;

 • - Referatul nr.5252 din 17.05.2019 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;

 • - Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5253 din 17.05.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

 • - Raportul înregistrat cu nr. 5254 din 17.05.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 954/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 955/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 956/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 957/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.958/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Dispozițiile art. 111, alin.(2), lit."a", ale art.121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160, alin.(l) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dispozițiile art.l alin.(l), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19, alin. (4), ale art.29, alin.(l), ale art.30, ale art.34 alin.(l) și alin.(2) și ale art.36, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;

 • - Dispozițiile art.3 și ale pct.III, subpct.3.1, alinți) din ANEXA 1 - Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale a Ordinului nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;

 • - Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

 • - Dispozițiile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 și ale art. 12.1 lit."g" din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, modificat și completat prin HCL nr. 193/2014;

 • - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a” , pct. 14 și art. 45 (2) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiului Bacău, situațiile financiare aferente anului 2018, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPQYU2T

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 222 DIN 30.05.2019

• SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2018

 • • RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2018

 • • RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIN SITUAȚIILE FINANCIARE

ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2018

EDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZILțx


X.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


COMPARTIMENT

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE


THERMOENERGY GROUP SA.

Județ

Sector

localitate

Bacau

Jbacau

Strada

Nr,

BIOC

Scara

Ap.

Telefon

CHIMIEI

6

J

0234S85050

Entitatea


88

tcwiisw.H

_


..........S1002_A1.0.0 /04.02.2019 Țjp situație financiară: BLAnul j 2018


10.906.800


Număr din registrul comerțului


J4/882/2014

Cod unic de înregistrare

3

3

6

2

0

6

7

0


Forma de proprietate


12-Sodetatl cu capital Integral da stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3S30 Furnizarea de abur fî a or condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur $1 aer condiționat

•3


(entități al căror exercițiu financiar coindde cu anul calendaristic)
pShtrthiirffexer


Situațiile financiare anuale încheiate la 31,12,2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele____________________

[PAVAL FLORIN


Numelesi prenumele


RUSU MARIANA


ÎNTOCMIT,

SemnăturaCalitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_________________

Nr.de Înregistrare in organismul profesional

S.C, PROEXPERTS.R.L,

Formular VALIDAT

.........

Nr.de înregistrare In Registru) CAFR

CI F/CUI

383

l'HM’l*!’

7

3HIL

FIO - pag. 1

BILANȚ la data ele 31.12.2018

Cod 10                                                                                    - lei -

Denumirea elementului

Jr.rd. DMFP ir.10/

33.01.19

Nr.

Sold la:

rd»

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2B01)

01

01

2.Cheltulelile de dezvoltare (cl.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

} 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ^§t. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4O94)

06

06

TOTAL (rd.O1 la 06)

07

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212- 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

0

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

803.663

752.940

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

1.014.803

594366

6.Investiții imobiliare In curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8,Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

’l                                                                                                     ...... -                                                                          ........-       .

16

16

,-Z^    TOTAL (rd. 08 Ia 16)

17

1.818.466

1.347.306

' -rfi. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute Ia entîtatile asociate si la entîtatile controlate in comun (ct.262+263-2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri Imobilizate (ct. 265 +-2-66- 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966*- 2968*)

23

23

62.25C

131,000

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

Jlh

î                62.25C

131.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

j           -1.880.71 (

1.478.306

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCURI

FIO - pag, 2

1. Materii prime $1 materiale consumabile (ct, 301 + 302 + 303 +/- 308 -1-321 +

322 4- 323 4- 328 + 351 + 358 4- 381 4-/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

74.783

94.441

2. Producția în curs de execuție {ct. 331 4- 332 4- 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct 345 4- 346 4- 347 4-/- 348* 4- 354 4- 356 + 357 +

361 4- 326 47-368 4- 371 4-327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct 4428)

28

28

4. Avansuri (ct 4091)

29

29

11.082

11.280

TOTAL (rd. 26 la 29)

r

30 >

RS

85.865

105.721

11. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale 1) (ct 2675* 4- 2676 *4- 2678*4-2679* - 2966* -2968* + 40924-411 4-413 4-418-491)

31

31

8.233.890

11.279.418

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entltatiie controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

")4. Alte creanțe (ct 4254-42824-431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ' ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 +

5187)

34

34

16.154.745

12.055.708

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

24.388.635

23.335.126

UI .INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct 501 - 591)

38

37

2, Alte investiții pe termen scurt

(ct 505 + 506 + 507 + din ct 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37+38)

40

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct 508+ct. 5112 + 512+ 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

319.885

554.424

. / ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

w

24.794.385

23.995.271

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

O

36.546

42.700

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

36.546

42.700

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit(ct 1621 +1622 + 1624+1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192+5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct 419)

48

47

209.61

3           239.414

4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)

49

48

12.208,90

2        22.027.805

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6, Sume datorate entităților din grup (ct 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate sl entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51
FIO-pag. 3

8. Alte datorii, inel li siv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1 687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437***+ 4381 + 441*** + 4423 +4428**»+ 444*** + 446*** + 447***+ 4481 + 455 + 456»**+ 457 + 4581 +462 + 4661+473*** + 509 + 5l86 + 5193+5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

10.113.858

1.103.847

TOTAL (rd, 45 la 52)

54

22.532.379

23.371.066

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORIl CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

ss;

1.283.749

112.596

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

j

3.164.465

1.590.902

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1.împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prozentându soseparat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681-169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621+1622 +1624 +1625 + 1627+1682 + 5191+ 5192 + 5198)

58

57

3, Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale-furnizori (ct.401 +404 + 408)

60

59

'"Sj 5. Efecte de comerț de plătit (ct, 403 + 405)

61

60

j    6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661+1685 + 2691 + 451 ***)

62

61

1. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455 + 456***+4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + S196 + 5197)

64

63

5.154.735

9.344.104

TOTAL (rd,56 Ia 63)

65

5.154.735

9.344.104

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

6B

67

TOTAL (rd. 65 Ia 67)

69

Efl

1J/EN1TURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

1.014.803

554309

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

1.014.803

554.309

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) (rd,73 + 74)

Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct, 478)(rd,76+77)

76

O

!

Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct 478*)

77

76

Sume de reluat ințr-o perioada mai mare de un an (ct 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

1           1.014.80:

3            554.309

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct 1012)

81

80

10.156.80

3         10.906.800

FIO - pag, 4

2, Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct, 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

gal

10.156.800

10.906,800

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 Ia 90)

92

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

9S

94

V, PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATfĂ)       SOLD C (ct. 117)

96

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

10307.021

12.066310

VI, PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

79a:‘

0

0

SOLD D (ct 121)

99

1.840.049

6.593.692

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

-1.990.27C

-7.753.202

Patrimoniul public (ct, 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI-TOTAL (rd.10D+101+102) (rd .25+41+42-53-64-68-79

104

j          -1.990.271

-7.753.202

340841161/2287448605

l                                                                   ,1) Sumelelnscrise la acest rând ;i preluate din contul 267S la 2679 reprezintă creanțele aferente

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar fi altor contracte asimilate, precum fi alte creanțe Imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Suma de control FIO: 3ADMINISTRATOR/

Intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Seva completa de către entități le cărora îs sunt Inel denie prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice }l al ministrului delegat pentru buget n r. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările fi completările ulterioare


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

RUSU MARIANA

Semnătura

Calitatea

11-DiRECTOR ECONOMIC A

i         ...... .............

Semnătura            -dlA

Formular

Nr.de Înregistrare in organismul profesional:

VALIDATF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018
Cod 20                                                                        -îei-

Denumirea indicatorilor

Nn rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

8

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

o

61.330.912

65,420.045

Producția vândută (ct701+702+703+704+705+706+708)

02

48.956.048

53.557.836

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

12.374.864

11.862,209

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct,711+712)

Sold C

g07<?

Sold D

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale țct.721+722)

09

4. Venituri dîn reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413+7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

A

16.629.196

24.231.043

y “din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

O -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 +12+13)

77.960.108

89.651.088

8, a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

17

55.647,228

67.249.835

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

69.828

89.228

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct605)

19

6.079.970

7.745.249

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct,607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24}

11.604.944

13.399,311

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

9.258,832

12.968.058

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială țct.645+646)

24

2.346.112

431.253

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

W&ă

450.263

304.578

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

450.263

304.578

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)

ș                -7.10^

I             -67.211

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

73.863

17.635

b.2) Venituri (ct.754+7814)

*30

80.967

84.846

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38}                                         ;

fel

6.200,304

7.688.583

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

1.814.607

1.584.137

11.2, Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specia le(ct. 635 + 6586*)

33

1.787.549

1.185.538

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

1.349.638

4.299.620

11 4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

1,248.510

619.288

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

............

38

Ajustări privind provizioanele (rd, 40-41)

|||p

-246.265

-Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

246.265

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

ws

79.799.168

96.409.573

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16 - 42)

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

Sili

1.839.060

6.758.485

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

■Sj!

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

o

594

878

- dîn care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

1.081

177.996

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

1.675

178.874

16, Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

?x53^

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.736)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct,663+664+665+667+668)

58

2.66'

i              14.081

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 53+56+58)

ftg

i

1              14.081

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52-59)

mt

5

0            164.793

- Pierdere (rd. 59 - 52)

I              98

9                  0
F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

W®8

77.961.783

89.829.962

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

MB

79.801.832

96.423.654

18. PROFITULSAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

tis

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

1.840.049

6.593.692

19. Impozitul pe profit (ct691)

66

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementelede mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

1.840.049

6.593.692

Suma de control F20 :  1224585018 / 2287448605

■)

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:DATE INFORMATIVE                 'pag

r .                        la data de 31.12.2018

Coci 30                                                                                           - iei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP

nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

sfii

Unități care au înregistrat pierdere

02

1

6,593.692

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

fife

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=24-3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18}

.....

04

furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

06

- -—4^

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale-totalțrd.lOla 14)

09

<■ L jc

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sodale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

........

16

16

. Jmpozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit 'J'^pugetul de stat, din care:

17

t17

i

- contribuția asîguratorie pentru munca

18

i7a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12,2017

31.12,2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

33$

5                        325

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

34

338

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

- ‘A ‘     '

B

T"

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

31.930

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

31.930

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri /)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

SB

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

Sffll

12.554.315

-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

. 12.554.315

-subvenții aferente veniturilor, din care;

33

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restanta, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sauîn actele normative în vigoare, din care:

35

a#

-creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de Ia entități din sectorul privat

37

36

Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tîchetelor acordate salariaților

38

37

644.430

Contravaloarea tlchetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariat»

39

37a (302)VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *»)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare;

40

38

- după surse de finanțare (rd, 40+41)

41

0

0

-din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

gs

0

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuielide capital

46

44

)

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12,2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

SW-

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct, 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale (ct.4093), din care:

51

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 'imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

88F30-pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri Imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd, 50+51 + 52 + 53)

55 \

&&

-acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezidentî

57

51

- acțiuni si part! sociale emise de nerezidenti,din care:

58

rr’+sîj^

- dețineri de cel puțin 10%

59

52b (307)

-obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

IM

-creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

-creanțe imobilizate în valută (din ct, 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct.4O91 + 4092 + 411+413 + 418), din care:

64

Bjg

8.328.022

11300.213

J creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, '^%nsuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate,în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct 4092 + din ct 411+ din ct 413 + din ct 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afli 1 ați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațli nerezidenți (din ct. 4091 + din ct 4092+din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

1,892.471

1,961.842

,■

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate

(ct. 425+4282)

68

60

1.818

9.968

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

6.217.254

8.906.610

j - creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale ;Ât431+437+4382)

70

62

-s - creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

2,302.682

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

717.745

2.588.215

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct,447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătu Iu i(ct.4482)

74

66

5.499.509

4.015.713

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

75

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șî bugetul statului neîncasate Ia termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

436 + din ct. 437 + din ct 4382 + din ct. 441 + din ct „. 4424 + din ct 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

4.288.38t

F30-pag. 4

Alte creanțe (ct 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79 ;

3.060.198

3.181.830

- decontări privind interesele de participare decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in partid pat ie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 4- din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

3.059.598

3.181.830

- sumele preluate din contul S42 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

600

0

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

HH

-de la nerezidentl

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

investiții pe termen scurt,în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507+ din ct.508), (rd.79 la 82)

86

ws

t - acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidentl

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei șl în valută (rd.85+86)

92

46.192

38.071

-în lei (ct. 5311)

93

85

46.192

38.071

-în valută (ct 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

269.441

501.647

-în lei țct.5121), din care:

96

269.363

501.641

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

- în valută (ct. 5124), din care:

98

78

6

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

WWi

1    - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de

încasat, în lei (ct.5112 + din ct 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct.5125+5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+ 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116+119 + 122 + 128)

103

•■ÎS'

19.074.508

32,715.170

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct 162), (rd .97+98)

104

p

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624 + 1625) (rd.100+101)

107

SgȘSgSg

i

-în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct 1626 +din ct 1682)

110

102
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

111

103^

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

12.418.521

22.267.219

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafilîate ne rezidente, avansuri primite de la clienți neafillați nerezidenți și alte conturi asimilate,în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 +din ct.408 + dinct.419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de Ia clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din

J:. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + J^nct419)

118

1D9a (309)

psatoriiîn legătură cu personalul și conturi asimilate (ct, 421 +

423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

no

366.564

431.764

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul stătu I ui (ct. 431 +436 + 437 + 4381+441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) țrd.112 la 115)

120

fîiSi,

5.819.192

619.007

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

121

112

2.426.994

446.059

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statuluj(ct,436 +441 +4423+4428+444+446)

122

113

3.006.250

146.429

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

120.944

26.519

- alte datorii in legătură cu bugetul statului țct.4481)

124

115

265.004

0

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

ffffi

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) J     (din ct. 451), d i n ca re:

126

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a (310)

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455),dîn care:

129

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

470.231

9.397.180

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații In participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

470.231

9.397.180

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

-fel»

-către nerezldenți

139

128a (311}

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012}t din care:

141

10.156.800

10.906.800

-acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

10.156.800

10.906.800

- părți sociale

144

133

- capital subscris versat de nerezîderili (din cl. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

76.734

118.964

-X, Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în administrare

148

137

91,590

91.590

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în concesiune

149

138

105.173.390

253.273.174

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr, rd.

31.12.2017

31.12.2018

>

Suma (Iei)

% 7}

Suma (Iei)

%7J

A

B

Col.1

Coi.2

Col,3

Col.4

Capital social vărsat (ct, 1012)7),

(rd. 142 +145 +149+ 150 + 151 + 152)

152

o

X

X

deținut do instituții publice, (rd. 143+144)

153

mi

100,00

” -ipoÂo

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

10.156.800

■ ■” 1.00,0c

10.906.800

'100,00

-deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

- cu capital integral de stat

157

146

-cu capitel majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

-deținut de regii autonome

160

149

: 1

*

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

1S2
F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr, rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV, Dîvidende/vărsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, ''pcietăților și al regiilor autonome, din care:

168

iiâ

^Ivldende/vărsăminte din profitul exercițiului financiara! pAuiui precedent, din care virate:

169

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

-162

- către instituții publice centrale

174

163

-către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

vXV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii O-163/2018

Nr.

rd,

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 5)

177

165a (312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd,

Sume (Iei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII, Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

Suma de control F30 : Ă33665568/2287448605


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

PAVAI FLORIN


Numele si prenumele

RUSU MARIANA


SemnăturăCalitatea

11 -DIRECTOR ECONOMl^^^


Semnătură


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare în organismul profesional:F40 - pag. 1

SITUAȚIA. ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                       -lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (coi.5=14-2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

l.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

X

"'yansuri acordate pentru ^sobilizari necorporale

03

X

Tz^tive necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 Ia 04)

X

1 [.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

2,049.949

253.856

2.303.805

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

, Mobilizări corporale in curs de 'U~^cutie

13

1,014.803

602.669

1.023.105

594367

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd, 06 la 15)

w

3.064.752

856.525

1.023.105

2.898.172

lll.lmobilizari financiare

17

62.250

68.750

X

131.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

3.127.002

925.275

1.023.105

3,029.172

SITUAȚIA AMORTIZAM! ACTIVELOR IMOBILIZATE


- Iei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de Lunj.lll.ulre si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+2 0+21)

il,Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

1.246.286

304.580

1.550,866

Alte instalații ,utilaje si mobilier

26

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare sî evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd, 23 la 29}

1.246.286

304.580

1.550.866

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

Im

1,246.286

304.58C

1.550.866
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12}

A

B

10

11

12

13

l.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.321a34)

II,Imobilizări corporale

Țerenuri

36

/construcții

37

£3stalatii tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44}

IILlmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

«1

33356858/2287448605


CJJma contro* :


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


PAVAL FLORIN


Numele si prenumele

RUSU MARIANA


Semnătura ,----""  _______________________


Calitatea


SemnăturaFormular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

■>

3SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE

- iei-

Elemente de activ*)

Valoare bruta**)

beprecieri***)(amortizari si provizioane)

Sold la

31.12.2017

Creșteri

Reduceri

Sold ia

31.12.2018

Sold la

31.12.2017

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la

3112.2018

1, Imobilizări necorporalei din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

-cheltuieli de constituire

0

0

0

0

0

0

0

-concesiuni, brevete, licențe

0

0

0

-alte imobilizări necorporale

0

0

0

0

0

0

0

0

-avansuri si imobilizări necorp.in curs

0

0

0

0

0

0

0

2. Imobilizări corporale, din care:

3,064,752

856,524

1,023,105

2,898,171

1,246,286

304,580

0

1,550,866

-Terenuri

0

0

0

0

0

0

0

0

-Construcții

0

0

0

0

0

0

0

0

-Instalații tehnice si mașini

2,049,949

253,856

2,303,805

1,246,286

304,580

0

1,550,866

-Alte inst.,,utflaje ai mobilier

0

0

0

0

0

0

0

0

- Imob. corp, in curs(inclusiv avansuri)

1,014,803

602,669

1,023,105

594,367

0

0

0

0

3Jmobi!izari financiare

62,250

68,750

0

131,000

0

0

0

0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

3,127,002

925,274

1,023,105

3,029,171

1,246,286

304,580

0

1,550,866

DIRECTOR GENERAL, Florin Pavai


DIRECTOR FINANCIAR, MarianâVRusu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU CLIENT! INCERTI SI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR


Denumirea provizionuiui

Simbol cont

Sold la

31.12.2017

Transferuri

Sold Ia

31.12.2018

în cont

din cont

• 0

1

2

3

4=1+2-3

î .AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREACREANTELOR-CL!ENTI,tota!,din care:

03,049

9,515

83,049

9,515

Provizioane pentru impozite(TVA aferent pierderilor care nu sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea ținui produs sau prestarea unui serviciu)

1516

0

'0

0

0

Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite asociații de proprietari

491

61,697

5,530

61,697

5,530

Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite clienti individuali

491

21,353

3,985

21,353

3,985

2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR

0

0

0

0

3.TOTAL GENERAL(1+2), din care:

83,049

9,515

83,049

9,515

deductibile fiscal

83,049

9,515

83,049

9,515

r nedeductibile fiscal

0

0

0

0

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 3


REPARTIZAREA PROF1TULUI-AN2018


In anul 2018, Thermoenergy Group SA Bacau a înregistrat o pierdere in valoare totala de 6.593.692 lei.

AN

Valoare anuala-pierdere(diferent a intre Venituri si Cheltuieli

Sume care modifica direct rezultatul reportat

Corectare erori contabile

Valoare cumulata

2018

6,593,692

0

0

6,593,692

TOTAL

6,593,692

0

0

6,593,692


Sursele de acoperire a pierderii contabile curente si reportate din anii precedent!, urmeaza a fi aprobate de către C.A. si AGA, conform Propunerii de acoperire a pierderii contabile la 31,12,2018, din Raportul administratorilor.DIRECTOR FINANCIAR,
SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2018

- lei-DIRECTOR FINANCIAR,

Mariana RusuIndicatorul

Exercițiul precedent

Exercițiul curent

0

1

2

1 Cifra de afaceri neta

61,330,912

65,420,045

2.Costul bun urilor vândute sl al serviciilor prestate (3+4+5)

74,081,445

90,081,890

3.Cheltuielile activitatii de baza

71,968,215

87,338,896

4.Cheltuielile activitatilor auxiliare

1,799,557

2,093,460

S.Cheltuielile indirecte de producție

313,673

649,534

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-12,750,533

-24,661,845

7.Cheltuieli de desfacere

0

0

8.Cheltuieli generale de administrație

5,717,723

6,327,683

9 .Alte venituri din exploatare

16,629,196

24,231,043

tO.Rezultatul din exploatare (6-Î-8+9)

-1,839,060

-6,758,485

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 5

SITUAȚIA DATORIILOR

LA 31.12.2018

Datorii

Simbol cont

Sold la

31.12.2018, din care:

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

Peste 1 an

Pana in 5 ani

0

1

3

4

5

TOTAL, din care:

32,715,170

23,371,066

9,344,104

0

i. DATORII COMERCiALEfinclusiv penalitati)

22,027,805

22,027,805

0

0

1. Furnizori producție, din care:

22,016,989

22,016,989

0

0

1.1. Furnizori combustibil, din care:

15,420,191

15,420,191

0

0

■furnizori gaze naturale

401,01;408,01

15,420,191

15,420,191

0

0

1.2. Furnizori reparații

401,02;

56,235

56,235

0

0

1.3, Furnizori pt.alte servicii

401,09;401,19;

408.04;408.02;

6,526,022

6,526,022

0

0

1.4. Colaboratori

401.03

14,542

14,542

0

0

2. Furnizori de imobilizări

404;408,03

10,816

10,816

0

0

3. Furnizori externi

401,10

0

0

0

0

II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDATfinclusiv penalitati)

619,007

619,007

0

0

1. Datorii la bugetul statului, din care:

4411;4423;444

84,315

84,315

0

0

-majorări întârziere

4481

0

0

0

0

2. Datorii ia bugetul asig.sociale, din care:

431;436

474,677

474,677

0

0

-majorări întârziere

4481

0

0

0

0

3. Datorii la bugetul tocai, din care:

446

33,496

33,496

0

0

-majorări întârziere

4481

0

0

0

0

4. Datorii la fonduri specîale,din care:

447

26,519

26,519

0

0

-majorări întârziere

4481

0

0

0

0

liL DREPTURI DE PERSONAL

42x

431,764

431,764

0

IV. ALTE DATORII

9,636,594

292,490

9,344,104

0

1. Creditori diverși (sume in avans,garanții si penalitati)

419;462;473

9,636,594

292,490

9,344,104

2.TVA neexigibil

4428

0

0

0

0

V. CREDITE

0

0

0

0

DIRECTOR FINANCIAR
SITUAȚIA CREANȚELOR LA 31.12.2018


lei

Creanțe

Simbol cont

Sold la

31.12.2018

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1

2

3

TOTAL, din care:

23,335,126

23,335,126

0

I. CREANȚE COMERCIALE, din care:

11,279,418

11,279,418

0

1. Client! energie electrică

4111,01:418,01

1,794,650

1,794,650

0

2. Client! energie termică,total, din care:

8,609,334

8,609,334

0

2.1. Populare

4Îl1t02%;418.02%-

401

5,195,785

5,195,785

0

2.2. Agenîi economici

4111,02,3:418.02.3

1,154,549

1,154,549

0

2,3. Unitati bugetare

4111,02,4:418.02.4

2,216,176

2,216,176

0

2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL

4111.10

42,824

42,824

0

nr. 363/20.10.2017

3. Cîienti in litigiu

4118

706,696

706,696

0

4. Client) din alte activități

4111,09:418,03-04

168,138

168,138

0

5.Alte creanțe

4092+473

600

600

II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI

cl.4424

1,340,464

1,340,464

0

lll.CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:

9,448,108

9,448,108

0

1.Subvenții pt. diferente preț en. termica

445.01

2,588,215

2,588,215

■ 0

2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice

461.04.4

2,844,181

2,844,181

0

3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica

4482

4,015,713

4,015,713

0

IV. ALTE CREANȚE, total din care:

1,267,136

1,267,136

0

1. Creanțe în legătură cu personalul

425 ;4282

9,968

9,968

0

2. Debitori diverși, din care:

461

294,950

294,950

0

2.1 .Debitori divers!

461.01;

50

50

0

2.2. Penalități energie termică-asoc.proprietari

din cont 461

262,138

262,138

0

2.3. Penalități energie termică-ag .economici

din cont 461

714

714

0

2.4. Penalități alte servicil-ag.economici

461.09:461.10

32,047

32,047

0

3. Alte creanțe (TVA neexlglbll)

4428

962,218

962,218

0DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR,

Mariana Rusu


THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate la întocmirea acestor situații financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

 • 1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

 • a) Informații generale

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2018 se compun din:

 • -    bilanț

•   cont de profit si pierdere

 • -   situația modificărilor capitalului propriu

 • -   situația fluxurilor de trezorerie

 • -   note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Pubiice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFPnr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale.

 • b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflecta toate cerințele prevăzute de OMFP 1802/2014 si Standardele Internationale de Contabilitate.

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie întocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991.

 • c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările

contabile

Pentru exercițiul încheiat, la întocmirea si raportarea situațiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, convențiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

 • 2. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite si exprimate in lei.

 • 3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societății sa emită estimări si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informații disponibile ia data întocmirii situațiilor financiare.

 • 4. Tranzactii in monede străine

Tranzacțiile societății in moneda străină sunt înregistrate !a cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

La 31 decembrie 20'18 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,6639 lei

1 USD = 4,0736 lei

 • 5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea de inventar, reevaluata ia data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si Ia valoarea de achiziție, pentru cele intrate in anul 2015,2016,2017 si anul 2018.

Amuiti/aiee

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Clădiri si construcții speciale

25-50

ani

Mașini, utilaje si unelte

5-12

ani

Alte mijloace fixe

5-15

ani


 • 6. Imobilizări necorporale

imobilizările necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societății, la care amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

 • 7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei F1FO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

în evidența contabilă a societății:

 • - activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;

 • - ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

 • 8. Conturile de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila.

 • 9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

 • 10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

 • 11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta oblîgatie.Conform politicii unitatii, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

 • 12. Dividende

Nu este cazul repartizării de dividende, societatea înregistrându-se cu o pierdere contabila de 6.593.692 lei. • 13. Ajustări sau pierderi de valoare

• Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

 • 14. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita (cost), mai puțin costurile aferente tranzactionarii.Ulterior recunoașterii inițiale, împrumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata împrumutului la o rata efectiva a dobânzii.

 • 15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute si serviciile .furnizate Jn cazul vânzărilor de bunuri , venitul este înregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestaili datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnarî ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

 • 16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru împrumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banei si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

 • 17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută,

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

 • 18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se prezintă in bilanț ca venit amanat. Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea oii cedarea activelor.

 • 19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzacția.

 • 20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul in care una din parii, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

 • 21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfășurării normale a activității, societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sai. Toți angajatiî societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societarii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligații in legătură cu sistemul de pensii, in plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilorsai la data pensionarii.

 • 22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de facturat , nete după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

 • 23. Managementul riscului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) Riscul de piața ce cuprinde trei tipuri de risc:

 • - riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar;

 • - riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii;

 • - riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzacționale pe piața.

ii)Riscul de credit

Este riscul ca una dintre partite instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

Hi) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăți in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la □ valoare apropiata de valoarea sa justa.

ilii) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii. De exemplu , in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuații constau in schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenia a valorii sale juste.

B, PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea si recunoașterea elementelor prezentate in situațiile financiare ale anului 2018 a fost făcută in acord cu următoarele principii contabile:

1 .Principiu! continuității activitatii- societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

 • 2. Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli , metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

 • 3. Principiul prudentei - s-a fin ut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

 • 4. Principiul contabilității de angajamente - au fost recunoscute efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente atunci când s-au produs( si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) si sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

 • 5. Principiul intangibilifatii - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent

 • 6. .Principiu! evaluării separate a elementelor de activ si de datorii - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea flecarul element individual de activ sau de datorii.

 • 7. Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezintă oroante nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si datorii fata de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale ,numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuieiior corespunzătoare.

 • 8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.

 • 9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau ia cost de producție.

 • 10. Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situațiilor financiare.

  DIRECTOR GENERAL, Fiorin Pavai


DIRECTOR FINANCIAR, Mariana Rusu


a?


SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social subscris și vărsat la 31,12.2018:10.906,800 lei,

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este detinut in proporție de 100% de Municipiul Bacau, în calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Local. In anul 2018 capitalul social a fost majorat cu 750.000 lei, conform HCL nr. 397/29.10.2018.

Număr de acțiuni: 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;actiuniie nu sunt tranzacționale pe piața de capital.

Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:

-In anul 2018 au fost emise un număr de 75.000 acțiuni, in valoare de 10 lei fiecare, prin majorare de capital. Nu au fost emise obligațiuni.

Acțiuni deținute la alte societăți :

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu deține acțiuni la alte societăți.

DIRECTOR GENERAL

Fiorin Pavăl


DIRECTOR FINANCIAR,

Mariana Rusu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 8


Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, la 31.12.2018


Număr mediu de personal ,din care:

325

- directori,din care;

2

*cu Gtr.de mandat

2

*cu ctr.de munca

0

-personal tehnlc-administrativ

72

-personal productiv                                  " <

251

Număr membri AGA*:

'-lanuarie-decembrie 2018

2

Număr membri CA**

'-lanuarie-decembrie 2018

7

Cheltuieli cu personalul salariat (cont 641)

12,262,694

Cheltuieli tichetele de masa (cont 6422)

586,400

Cheltuieli cu contractul de mandat (cont 6588,06)

314,062

Indemnizație AGA (cont 621)

0

Indemnizație CA (cont 621)

118,964

Cheltuieli cu alte contribuții ț cont 635,04)

303,848

Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare cont 6458

145,399Toți salariatii sunt membrii aî fondului roman de pensii de stat si, in condițiile legii, ai fondurilor private.Societatea nu are obligația sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, după pensionare.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrație,conducere si supraveghere.

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat, precum si indemnizațiile persoanelor din CA s-au încadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost remunerate.
SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANGIARI LA 31.12.2018

Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidității curente

Active circulante

23,737,259

23,371,066

1.02

Datorii curente

• indicatorul lichidității imediate

2. Indicatori de risc

Active curente-stocuri

23,631,538

1.01

Datorii curente

23,371,066

- indicatorul gradului de îndatorare

„ Capital împrumutat x 100

0 *100

0.00 %

Capital propriu

-7,753,202

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite in derulare,

 • 3. Indicatori de activitate (de gestiune)


  - viteza de rotație a debitelorclienți


  Sold mediu client! x365 Cifra de afaceri


  8,187,483 x365

  65,420,045


  = 45.57 zile


  - viteza de rotație a creditelor-furnîzori


  Sold mediu furnizori x 365 Achiziții de bunuri


  7,419,445 x365

  78,474,183


  34.51 zile


  • viteza de rotație a activelor imobilizate


  Cifra de afaceri Active imobilizate


  65,420,045

  1,478,306


  = 44.25 ori


  ■ viteza de rotație a activelor totale


  Cifra de afaceri

  Total active


  65,420,045

  25,621,998


  = 2.55 ori


  4. Indicatori de profitabilitate


  nu este cazul,unitatea a înregistrat pierdere.


  -Rentabilitatea capitalului angajat


  Profit înaintea plătii dobânzii si

  = impozitului pe profit___________

  Capital angajat


  -Marja bruta din vanzari


  Profitul brut din vanzari

  Cifra de afaceri  DIRECTOR FINANCIAR, Mariana Rusu  SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

  NOTA 10


ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

- Sediul ai forma juridlca:SC THERMOENERGY GROUP SA .slr.Chimiei nr.6 Bacau,societate pe acțiuni cu capital integral al Municipiului Bacau; Tara de înființare :Romania

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este înmatriculata la Registrul Comerțului cu neJ4/882/25,09.2014, avand CUI RO 33620670, si s-a înființat conform HCL186/12.09.2014 privind aprobarea infiintarii societății.

Adresa si sediul oficial: Bacau,str.Cfiimiei nr.6;

Puncta de lucru:un număr de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cartier;


’ Obiectul principal de activitate este:" Producția si furnizarea de energie electrica si’termica, gaze, apa calda sl aer condițional’, conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer condiționat".

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are in exploatare, conform Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018,reteaua de termoficare a municipiului Bacau, respectiv instalații aflate in exploatare in rețeaua de transport sr distribuție.Valoarea totala a bunurilor concesionate la 31,12,2018,evidențiate in conturi in afara bilanțului, este de 253.273.173,55 lei.

Conform HCL nr. 350/28.09.2018 Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat in aria administrativ teritoriala a Municipiului Bacau nr. 2/69549/12.12.2014 si-a Încetat valabilitatea si a intrat in vigoare Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018, bunurile de nalura domeniului public fiind predate de caîre UAT Bacau către Thermoenergy Group SA cu Protocolul nr. PV 278/15.11,2018; 80180/15.11.2018. Conform adresei nr 845/24644/09.04.2019, a fost transmis către UAT Bacau Actul Adițional nr. 1 prin care se includ in Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr, 69695/1088/15.11.2018 bunuri reprezentând mijloace fixe rezultate in urma inchferii PV de recepție la Contractul nr. 917/20.10.2017 > Dulap automatizare convertoare de frecventa pompe de ridicare presiune CAF-Republicii.

In vederea desfășurării aclivitafii, THERMOENERGY GROUP S,A. Bacău are in folosința sa bunuri publice primite In administrare in valoare de 105.171.428,00 lei, evidentele inafara bilanțului, In baza contractului de iocaîiune(inchiriere) nr.6562/08.12.2014, încheiat cu SC CET SA Bacau.

-contractul si-a inceiat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

-prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a pronunțai sentința definitive nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul

Tribunalului Barau, prin care înstanla obliga CET SA sa pună la dispoziția reclamantei {Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

-b) informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitatî legate: Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alăturat

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.

 • c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor șl cheltuielilor evidențiate inițial într«o moneda străină:

- la cursul de referința al BNR la data de 31.12.2018

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

La data de 31,12,2018, pierderea contabila este de 8,593,692 lei,care va fi recuperata din profitul înregistrat in următorii 7 ani consecutivi.

 • e) Cifra de afaceri: valoare totală: 65,420,045 lei, din care:

  Structura cifrei de afaceri

  Valoare

  Pondere în total cifra de afaceri

  Piața de desfacere

  -lei-

  %

  Venituri din vânzarea en.electrice

  30,641,183

  46.84

  Energie electrica livrata ,din care bonus cogenerare aferent energiei electrice: 11.421,216!ei

  Venituri din vânzarea emtermice

  33,496,380

  51.20

  Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau  Venituri din activități diverse

  1,282,482

  1.96

  Alte venituri din prestări servici = 1282502 tei;

  TOTAL:

  85,420,045

  100

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului :

Menționam faptul ca Ia finele anului 2018 THERMOENERGY GROUP SA nu define datorii restante către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat către furnizori s-au alti creditori diverși.

In perioada inventarierii anuale, au fost transmise extrase de cont ale soldurilor creditoare la data de 31.12.2018, în vederea verificării si confirmării acestora, de către furnizorii societății, care au această obligație conform prevederilor legale în vigoare. Pentru extrasele de cont primite cu obiecțiunî asupra soldului existent la 31.12.2018, se efectuează punctajul retiproc al soldurilor respective, în vederea'clarificării diferențelor constatate. Furnizorul AIR LIQUIDE S.R.L. București a confirmat soldul la 31.12.2018 diferit fata de soldul din evidentele noastre contabile. - Extrasul de Goni transmis către furnizorul AIR LIQUIDE S.R.L București, avand de soldul din evidentele noastre contabile la 31.12.2018 in valoare de 5.838,59 tei a fost confirmat de furnizor cu soldul de 26.281,30 lei, diferența dintre solduri fiind de 20.442,71 lei, valoare aferenta unui număr de 25 de facturi din perioada 01.09.2017- 30.07.2018. Valoarea facturilor neprirnite si neînregistrate in contabilitatea financiara la Thermoenergy Group 8.A„ a fost evidențiata in contul din afara bilanțului 808 "Datorii contingente". Pentru clarificarea corectitudinii soldului la 31.1. Trebuie menționat ca furnizorului AIR LIQUIDE S.R.L. București i-au fost transmise extrase da cont pentru confirmare sold sl la lunile octombrie si r

Cu notificările de plata nr.1033/12.02.2019 si nr, 2114/28.03.2019, societatea DELGAZ GRID SA. ne solicita plata unor facturi pe care la data când au fost primite de THERMOENERGY GROUP SA Bacau. au fost refuzate la plata si relurnate cu confirmare de primire, cu adresele nr.

s.            2061/18.10.2018; 2062/18.10.2018, prin care le-am adus la cunoștința motivele refuzului. Societatea DELGAZ GRID S.A nu a dat curs solicitărilor

noastre. Valoarea facturilor nerecunoscute si neinregistrate in contabilitatea financiara laThermoenergy Group SA., a fost evidențiata în contul din afara bilanțului 808 "Datorii contingente".


De menționat este si demersul efectuat de THERMOENERGY .GROUP SA Bacau pentru recuperarea unei creanțe In valoare de 2,844.180,99 lei, cont 461.04.4, reprezentând debitori din probe tehnologice. In acest sens la Tribunalul Bacau s-a deschis dosarul nr. 2477/110/2018, obiectul cauzei fiind "pretenții' iar parat» de la care se cere recuperarea creanței sunt Municipiul Bacau si ELSACO ELECTRONIC Botoșani.

 • g) Explicații despre valoarea si natura:

veniturilor si cheltuielilor extraordinare mu este cazul.

- cheltuielile In avans In suma de 42,700.22 lei, reprezintă abonamente achitate In anul 2018 pentru publicații si reviste din an 2019; rovinele si RCA aferente anului 2019.

 • h) Cheltuieli cu chiriile șl ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional;

Nu este cazul.

 • i) In cursul anului 2018 s-au plătit onorarii auditorului SC PROEXPERT SRL Bacau in suma de 9.890 tei fara TVA.

 • j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate :nu este cazul

 • k) Datorille probabile si angajamentele acordate:

- La 31.12,2018 Thermoenergy Group SA înregistrează in afara bilanțului datori! contingente, cont 808, in valoare de 50.334,21 lei reprezentând factori nerecunoscuta ale furnizorului AIR LIQUIDE S.R.L București în valoare de 20.442,71 lei si facturi retezate la plata calre DELGAZ GRID S.A. in valoare de 29.891,50 lei

 • I) Angajamente primite: la linele anului 2018 sunt angajamente primite (garanții) in suma de 335 lei (conl.8021), reprezintand cont deschis la Trezorerie Mun. Petroșani - valabila pana la data de 15.03.2019, de la ECPMC CONSULT LEARNING, contract nr. 993/17.04.2018,

m) Alte Informații privind evenimentele ulterioare:

Conform Deciziei ANAF lași nr. 474/20.12.2017, s-a cbtinut eșalonare la plata pentru ogBgatii la bugetul consolidat, in valoare de 4.585.666 tel pe termen de 60 de luni. Conform deciziei ANAF nr. 280/04.09.2018 s-a finalizat eșalonarea la plata a obligațiilor fiscale, acestea fiind achitate prin compensare cu TVA de rambursat.


DIRECTOR FINANCIAR,
SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2018

lei


Element al capitalului propriu

Sold Ea

31.12.2017

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.122018

Total,din care:

Prin transfer

Total,din care:

Prin transfer

Capital subscris varsat

10,156,800

750,000

750,000

0

0

10,906,800

Capital subscris nevarsat

0

750,000

750,000

750,000

0

Prime de capital

0

0

0

0

0

0

Rezerve din reevaluare

0

0

0

0

0

0

Rezerve legale

0

0

0

0

0

0

Rezerve statutare sau contractuale

0

0

0

0

0

0

Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare

0

0

0

0

0

0

Alte rezerve

0

0

0

0

0

0

Rezultatul reportat

0

0

0

0

0

- profit nerepartizat

0

0

0

0

0

0

- pierdere neacoperită

10,307,021

1,840,049

1,840,049

80,760

12,066,310

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

0

0

0

0

0

0

-sold creditor

0

0

o’

0

0

0

- sold debitor

0

0

0

0

0

0

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

0

0

0

0

0

0

- sold creditor

0

0

0

0

0

- sold debitor

1,840,049

96,508,500

0

91,754,857

1,840,049

6,593,692

Repartizarea profitului

0

.0

0

0

0

0

TOTAL CAPITALURI PROPRII:

-1,990,270

-96,848,549

-1,090,049

-91,085,617

-1,090,049

-7,753,202

DIRECTOR GENERAU

Florin Pavăl


SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2018


-iei-

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

1

2

încasări de la client!

49,781,677

55,239,663

încasări din subvenții si ajutoare de stat pentru energie termica către populație

53,937,218

37,817,384

Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri

61,751

31,930

Incasari din credite bancare pe termen scurt; rambursare TVA

0

1,676,802

Plăti in numerar către furnizori de bunuri! si servicii

-95,273,864

-85,388,210

Plăti in numerar către si in numele angajator

-6,976,342

-7,491,797

Plăti in numerar către bugetul consolidat al statului

-1,049,825

-1,022,293

Dobânzi plătite

-5,796

-768

Impozit pe profit plătit

0

' 0

Rambursau credite pe termen scurt

0

0

Alte plăti in numerar

-36,768

-704,778

Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor

0

0

sttsss

Fluxul de trezorerie din activitati de investiție

Plăti pentru Achiziționarea de acțiuni

0

0

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

-743,930

-673,394

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

0

0

Incasari din fond special pentru investiții

0

0

Dobânzi încasate

0

0

Dividende încasate

0

0

Fluxul de trezorerie din activitati de finanțare

Capital social subscris varsât

0

750,000

Incasari de la MFP in calitate de garant

0

0

Incasari din împrumuturi pe termen lung

0

0

Rambursări credite pe termen lung

0

0

Plata datoriilor aferente ieasing-uiui financiar

0

0

Dividende plătite

0

0

,■0^1

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

-305,879

234,539

Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

625,764

319,885

THERMOENERGY GROUP SA. BÂCAU'

WlUMlCîPIOl. SAC AU THeFmOBNSRGY GROUP S.Â. SACĂU

SECRETARIAT

INTfiAREAeg’fiE MR.122Q.........

auul2.O.IS luna ...QSL ZIUA^Q..

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

privind Situațiile financiare anuale întocmite la

31 decembrie 2018

Bacau

2019

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT


CĂTRE:

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Raport cu privire la auditu! situațiilor financiare


Opinie


l.Am auditat Situațiile financiare individuale, anexate, ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau” cu sediul in Bacau, str. Chimiei, nr. 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/882/2014, avand cod de înregistrare fiscala R 33620670, care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situația modificării capitalurilor proprii si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau” este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.


S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau”, intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat si completat de O.M.F.P nr. 773/2015, O.M.F.P nr. 1.198/2015, O.M.F.P nr. 4.160/2015,   O.M.F.P.1938/2016 si O.M.F.P.166/2017 O.M.F.P.

nr.895/2017, O.M.F.P. nr.2827/2017, O.M.F.P. nr.470/2018, O.M.F.P. nr.1243/2018, O.M.FP. nr. 2531/2018, O.M.F.P. nr 3067/201^^^x O.M.F.P. nr 3456/2018 capitolul 10 „Auditul”, secțiunea 10.17'jtlermte y C A h-’l                 c,,j


generale privind auditul”, punctul 563 (1), situațiile lor financiare fiind auditate potrivit legii.

2,Situatiile financiare individiale la 31.12.2018 se identifica astfel:

(7.753.202) lei;

65.420.045 lei;


 • -  Activ net/capitaluri proprii de

 • -  Cifra de afaceri de:

- Rezultatul net al perioadei (pierdere) de:     (6.593.692) lei.

 • 3. In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2018 precum si performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar Încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele

Internationale  de  Audit (“ISA”), Regulamentul  UE  nr.  537 al

Parlamentului  și  al Consiliului European (in  cele  ce  urmează

„Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („Legea”) Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenți fata de Societate, conform conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am Îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

 • 5. Indicatorii economico financiari realizați in anul 2018, precum si majorarea situației negative a capitalurilor societarii conduc la menținerea punctului de vedere exprimat in anii anteriori, potrivit caruia societatea parcurge o situație dificila care generează incertitudini semnificative asupra capacitatii acesteia de a-si continua activitatea.

Aceasta situație, a făcut obiectul analizei realizate de către administratori, fiind prezentata in raportul acestora. Ca urmare, structurile de conducere ale societății urmeaza a proceda in conformitate cu prevederile art, 153A24, art. 69 respectiv art 10 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale in sensul ca, în urma constatărilor consiliului de administrație si ale directoratului referitoare la pierderile stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, in condițiile în care, activul net ai societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, acesta va supune adunării generale extraordinare decizia in legătură cu acoperirea pierderilor, reconstituirea capitalul social, ori dizolvarea societății.

Totuși, pe baza rezultatelor obținute la 31,12.2018 si a programelor de activitate aprobate pentru exercițiul financiar 2019, administratorii societății considera ca exista premisele necesare continuității activității in viitorul previzibil si, prin urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității ac ti vi tatii.

Poziția si performanta financiara ale societății la 31.12,2018 sunt reflectate de valoarea următorilor indicatori semnificativi:

Indicatori

Rezultate

2017-Ici-

Rezultate 2018-lei-

Variație %

2018/2017

Active

26,711.€47

25.516.277

95,52

Datorii

27.687.114

32.715.170

118,16

Capitaluri proprii

(1.990.270)

(7.753.202)

389,56

Cifra de afaceri

61.330.912

65.420.045

106,67

Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)

(1.840.049)

(6.593.692)

358,34

Obligații fiscale aferente rezultatului fiscal al perioadei (impozit pe profit)

0

0

Creșterea capitalului propriu negativ in cuantum de 7.753.202 lei este consecința reportarii rezultatelor nefavorabile obținute atat in anii precedent! cat si in exercițiul curent si denota un nivel ridicat al datoriilor, preponderente fiind datoriile comerciale (nivel care s-a majoraL cu 80,42% fata de anul precedent), conducând la imposibilitatea societății de a-si achita datoriile din fonduri proprii, astfel punandu-se problema continuității activitatii.

Evidențierea unor aspecte

6.Opinia noastra nu este modificata de unele aspecte nesemnificative constatate si care au fost prezentate guvernantei.

         Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere

ale entității, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situațiile | H financiare anuale individuale și raportul administratorilor, sunt întocmite și |g|    se publică în conformitate cu cerințele reglementărilor aprobate prin

pH   O.M.F.P. nr. 1802/ 2014, cu modificările si completările ulterioare si cu

3 politicile contabile proprii descrise in notele la situațiile financiare.

Aceasta responsabilitate include:

proiectarea, implementarea si menținerea unui control intern relevant si necesar pentru a permite Întocmirea si prezentarea adecvata a situațiilor financiare care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii;

selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțe date.

Aspecte cheie de audit

 • 7.Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au.fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații-Raportul administratorilor

 • 8.Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

în legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele informații in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

Tn ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si-raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, inz&fitomffi^te dș oc i!
cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:


 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost Întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMFP nr. 1802/2014.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9.Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

lO.In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatiî Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societarii.

tw         <-?-

!('â' ccAstfel, responsabilitatea conducerii privește oferirea informațiilor necesare pentru audit, in măsură in care acestea sunt considerate de către auditor ca fiind relevante si fundamentale pentru efectuarea unui audit independent, iar conducerea este capabila sa le procure.

In perioada auditata conducerea societății a fost asigurata de către :

Adunarea Generala a Acționarilor, care in conformitate cu prevederile legale in vigoare si actul constitutiv al S.C. „Thermoenergy Group” S.A Bacau, decide asupra actlvitatii societății si asigura politica economica si comerciala.

Imputemicitii acționarului unic, Municipiul Bacau, in Adunarea Generala a Acționarilor, nominalizați in Actul Constitutiv al societarii, art.

 • 9. sunt: Bogdanei Lucian Gabriel si Ghines Cristian. In conformitate cu Hotararea Generala Extraordinara a Acționarilor nr.67 din 03.05.2018, Dl. Ghines Cristian este înlocuit cu Dl. Birzu Ilie.


In perioada auditata administrarea societarii a fost asigurata de către Consiliul de Administrație, care a funcționat in următoarea componenta: Pana ia data de 05.02.2018:

 • -  Padureanu Stelian Leonard - administrator, președinte al Consiliului;

 • -  Sergiu Marius Pavel, - administrator;

 • -  Palade Radu Cristian - administrator;

 • -  Fotache Gabriela - administrator;

 • - ‘ Livinit Constantin - administrator;

 • -  Stupu Paul Vicentiu - administrator;

 • -  Isvoran Vasile - administrator;

începând cu data de 05.02.2018, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 61 din 05.02.2018, este numit următorul Consiliu de Administrație, cu un mandat cuprins intre: 05.02.2018-05.02.2020:


 • -  StupuPaul Vicentiu-președinte al Consiliului de Administrație;

 • -  Pavai Florin - administrator;

 • -  Palade Radu Cristian - administrator;

 • -  Serban Constantin - administrator;

 • -  Melinte Emil - administrator;

Potrivit aceleiași Hotarari sunt numiți membri provizorii, pentru o perioada de 4 luni, cu un mandat pentru perioada: 05.02.2018“ 05.06.2018, următorii membri:

 • - Popa Ion - administrator;

 • - Calancea Eusebio - administrator;.

:■ c.c

&

Prin Hotarârea' Adunariî’ âeheraie Ordinare a Acționarilor nr. 69 din 03.05.20L8, se ăpfbbâ-mcetâreâ la data de O4;05.2O18 a mandatului inenibrului:provizofiii; ăl ■ Gohsilîultd de Administrație DL Calancea Eusebio ■ si numirea -de la data de: 04,05.2018-05.02.2022 a următorilor membri:

-         Popa Ion - administrator;

Drago! Dorim Oc ta vian - administrator;.

Adunarea Generala Ordina*ra-â ActioUârita nr. 74 din 01.10.2018, ia act de demisia' D-dui -Melîhte Emil din funcția de membru al Consiliului de Administratib- si’ încetarea mandatului acestuia sî aproba numirea in ’fianMa de                          o durata'de 4

luni, de la data de‘01; 10.2018"3 'L:0 E2019 ăDriurCiobanu Tiberim

Prin Hotararea Adunării Generale--Ordinare a Acționarilor nr. 78 din 07.02,2019 se aproba prelungirea matfdătuhiî :de membru al Consiliului ,:de Adrdmi^atie;peritru o^dtirâfă^de^ luni, de la data de 01.02.2019 pană la 31.03120192ă DriUvGiobănu Tib^riii'George.

In exercițiul financiar- 2018, ^coKdticei'eă^exeWtiya a fost exercitata astfel:

 • -  Pălâde-Radu Cristian - director -geh'erah

 • -  PaveLSerg-iuMărius directo^comerclăl,

 • -  Balus Neeulai -• 'director tehnic, până'la data de’ 13;08<2018;

 • -  Al dea Virgfl - director tehnic numit cu - deregarerie competente, in perioadă 13.08,2018 paira la dată’ de :09; 12.2018;

 • -  Aldea-Virgil - inginer sef, începând -cu- data-de ■ 1- 0.12.2018; RusuMariana —director financiar.

In conformitate cuHotararile GonsiMui de Administrație nr, 461 din 05.02.2018 si 533''din-3 0105.20-18, începând 'cu- 05.02.2018 sî pana la data de 05.08,2018:

 • -  Pavai Florin - directori general interimar;

 • -  Palade-tedu-Cfi^tiăn director comercial- interimar;

PrimMd'tâtărea'Consi’liului de Administrație nr. 556-din 03.08.2018 s-a aprobat’ inbdtărea nlarldătului de director interimar a D-lor Pavai Florin si Paîade Radu Cristian si numirea începând Cu data de 03.08.2018 si pana la 05.02.2022 a directorilor executivi sî delegarea conducerii societății către:

 • -  Pavai Florin - director general;

 • -  Palade Rădu Cristian - director comercial;

 • -  Rusu Mâriana - director financiar;

Responsăbilitaiifâ auditorului intr-un âutiit al situațiilor

12.Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de fiauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 13.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

© Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de fiauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fiauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fiauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

© înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

© Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

© Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatîi si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care-aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opfnia./Cja'niiâtiziîle noastre se bazeaza pe probele de audit obținute jî^naja datg?

r.-:

yy.yy raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

® Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora Intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 15. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

 • 17. Am fost numiți de Adunarea Generala a Acționarilor sa auditam situațiile financiare ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 4 ani.

Confirmam ca:

® Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatîi, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.                                                   ... "


« Nu am furnizat pentru Societate serviciile nom audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății.Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie, către acționarii societății, cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa le conțină un- raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia noastra.Situațiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare, în conformitate cu reglementările și principiile contabile aplicabile instituțiilor si persoanelor din România. Acestea, nu sunt valabile in tari si jurisdicții care, reglementează in mod diferit întocmirea si prezentarea situațiilor financiare.In numele,

S.C. PROEXPERT S.R.L BACĂU, Sediul social: Bacău,

Str. Ana Ipatescu, nr. 2, sc.B, ap.4


7 r înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romani^ cunr. 383 din 10.06.2003
Auditor financiar,

HAINEALA PETRE                               Hainaala *

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania .          3

cunr. 1327 din21.02.2002                            . <Partener de audit,

ANISOARA PRAJISTEANU,                             |),

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cunr. 4656 din 21.02.2014


BACAU-iiUM'AfW ftLWpWl.........

.....

........

7777 7’777                          ;

......7'77‘

Anexă la Hotărârea C.A. nr.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la data de 31.12.2018


Prezentare generala a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HCL nr.186/12.09,2014 și HCL nr.193/17.09,2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea ia O.R.C.cu nr. J4/882/2014 îa data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator ai serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

începerea efectiva a activitatii societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut loc la mijlocul lunii decembrie 2014, după asigurarea infrastructurii necesare funcționarii, respectiv:

1. - bunuri din domeniul public apartlnand Municipiului Bacau:


Municipiul Bacău, conform prevederilor HCL nr. 228/20.10.2014, a acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A, Bacău în baza contractului de concesiune nr.2/69549/12.12,2014, calitatea de concesionar ai serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice si de producere a energiei electrice prin preluarea in exploatare a bunurilor din patrimoniul Municipiului Bacău, respectiv a capacitatilor energetice de producere a energiei electrice si termice, a sistemului de termoficare compus din rețelele primare de transport a energiei termice, punctele termice, rețelele secundare de distribuție a energiei termice, precum si activitatea de producere șt distribuție a energiei termice pe sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău. Contractul si-a încetat valabilitatea in 15.11.2018, in conformitate cu HCL 350/28.09.2018 care îl înlocuiește cu noul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018.

Obiectul contractului constă în dreptul exlusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP SA. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

2. - bunuri care au făcut obiectul Contractului de locatiune (închiriere) bunuri, nr. 216562/08.12.2014,

încheiat intre SC CET SA Bacau (societate in faliment)-locator si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotararea nr.16/24.11.2014, in următoarele condiții:

 • - contractul si-a încetat valabilitatea la data de 08,12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

 • - prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a poronuntat sentința definitiva nr. 487/2016, in Dosarul 12096/180/2015 aflat po rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța obliga SC CET SA sa pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are înregistrate la O.R.C. Bacau 67- puncte de lucru/sedii secundare conform Certificat constatator eliberat la data in baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr.21280/05.05.2017:

Nr. crt.

Denumire CT / PT

Adresa

1.

PT1/Hidrofor PT1

Bacău, Str, Picior Aman nr.9 bis

2.

PT2

Bacău, Str. Aleea Ghioceilor nr.2 C

3.

PT3

Bacău, Str. Miron Costinnr.2 bis

4.

PT4

Bacău, Str. Viorelelor nr.2 bis

5.

PT 5 (CT 3 Cremenea)

Bacău, Aleea Ghîoceilorn r. 17 D

6.

PT6

Bacău, Str. Stadionului 13 bis.

7.

PT 7 (CT 4 Cremenea)

Bacău, Slr. Stadlounuluinr.12

8.

PT8

Bacău, Aleea Vișinului nr.8 C

9.

PT9

Bacău, Str. Carpați nr.27 bis

10.

PT 10 (CT 5 Cremenea)

Bacău, Str. Milcov nr.128 E

11.

PT11

Bacău, Str. Carpafi nr.7

12.

PT 12

Bacău, Str. Cornișa Bistriței nr.23 D

13.

PT 13 (CT 4 Cornișa)

Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr.26 E

14.

PT 14

Bacău, Str. Alecu Russonr.51 bis

15.

PT 15

Bacău, Str. Leteanr.9C

16.

PT 16

Bacău, Str. Garofiței nr.15 C

17.

PT 17

Bacău, Str. Milcov nr.71 bis

18.

PT18/HidroforPT18

Bacău, Aleea Constructorului nr.4 F

19.

PT 19

Bacău, Aleea O(elarilornr.3 bis

20.

PT 20/Hidrofor 20

Bacău, Aleea Proiectantului nr.4 bis

21.

PT21

Bacău, Calea Republicii n r,78 E

22.

PT22

Bacău, Str. Aeroportului nr.4 bis

23.

PT 25 (LIc.’HCoanda*)

Bacău, Str. Henri Coandă nr.8

24.

PT 26 (Club „Lelea')

Bacău, Str. Leteanr.40

25.

PT 27 (CT 2 Cornișa)

Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr.10 C

26.

PT28(Uc. “Lelea’)

Bacău, Str. Lelea nr.26

27.

PT29

Bacău, Str. Bîcaz nr.21 bis

28.

PT3Q

Bacău, Str. Bucegi nr.111 E

29.

PT 31 (CT Bucegi)/ Hidrofor Narcisa

Bacău, Str. Bucegi nr.1® A

30.

PT32(CT-1 Cornișa)

Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr.4 bis

31.

PT 33 (CT Neplun)

Bacău, Slr. Aviatorilor nr.31 bis

32,

PT35(CTURA)

Bacău, Str. Aviatorilor nr,23B

33.

PT 40/Hidrofor PT 40

Bacău, Str. Livezilor nr.4 F

34.

PT41

Bacău, Str. Valea Albă nr.5 D

35.

PT 42 (CT Luceafărul)

Bacău, Str. Trandafirilornr.1

36.

PT43

Bacău, Str. 9 Mai nr.21 bis

37.

PT 44/Hidrofor PT 44

Bacău, Str. Traian nr.4 8

38.

PT 45/Hidrofor PT 45

Bacău, Slr. 9 Mai/ Bi. Unirii nr.3


Nr.-crt

Denumire CT/PT

Adresa

39.

PT58

Bacău, Str.Stefan Cel Mare nr.12 bis

40.

PT59

Bacău, Str. 22 Decembrie nr.26

41.

PT61

Bacău, Str. 22 Decembrie nr.21 bis

42.

PT62

Bacău, Str. Călugarenî nr.3 bis

43.

PT63

Bacău, Str. Călugarenî nr.11 F

44.

PT64

Bacău, Str. Ștefan Cel Mare nr.36 C

45.

PT69(CTGară)

Bacău, Str. Gării nr.64

46.

PT 79 (CT-2 Parc)

Bacău, Aleea Parcului nr.50 bis

47.

PT 84 (CT Grivița Roșie)

Bacău, Str. Banatului nr.3

48.

PT 95 (CT 1 Baravia)

Bacău, Str. Maramureș nr.32 bis

49.

PT 96 (CT 3 Bacovîa)

Bacău, Str.George Bacovîa nr.68 bis

50.

PT 97 (CT 2 Bacovîa)

Bacău, Str. Tipografilor nr.11A

51.

PT 115 (CT Nufărul)

Bacău, Str. Nîcu Eneanr.40 B

52.

PT 117 (CT1-Miorița)

Bacău, Str. Slănicului nr.5 bis

53.

PT 151

Bacău, Str. Decebal nr.6 B

54.

PT 152

Bacău, Str. Ardealului nr.6 bis

55.

PT 153 (CT-1 Mal)

Bacău, Str. Banca Națională nr.41 B

56.

PT 154

Bacău, Str. Mllcov nr.9 bis

57.

CT 4/6-dezaTectala

Bacău, Str. 9 Mai nr.46

58.

CT 3/2-dezafectala

Bacău, Str. Mărășeștî nr.9

59.

CT Primărie-dezafectala

Bacău, Str. Mărășeștî nr.6

60.

CT Grup Școlar Anghel Saligny

Bacău, Str. Vasile Alecsandri (în Incinta Liceului Anghel Saligny)

61.

CT 3 Miorița

Bacău, Str. Bucium nr.4

62.

CT Prefectură

Bacău, Str. Mărășeștî nr.2

63.

CT 3/5 Dr.Aroneanu

Bacău, Str. Mlhai Vîteazu nr.12

64.

CT Bistrița

Bacău, Str. Luminii (în spatele Hotelului Bistrița}

65.

CT 1 Parc

Bacău, Str. Aleea Parcului nr.6

66.

CT 2 Miorița

Bacău, Str. Costache Negri nr.2

67.

CAF100Gcal/h

Bacău, Str. Letea nr.28Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice sl termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizații:

 • •   Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;

 • •   Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);

 • •   Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. de la SC CET SA Bacau ia THERMOENERGY GROUP SA Bacau.

 • •    Autorizația Integrata de Mediu nr. 2/31.12.2013 a fost revizuita la data de 12.01.2016 si 18.01.2018

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societății

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotararea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Municipiul Bacău prin Hot. C.L. nr.49/2017 șl finalizată prin Hot. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02,2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018. în urma demisiei unui membru C.A. selectat, prin Hol C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, respectiv Hol AGA nr.74/01.10.2018, a fost numit un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție declanșate.


La data elaborării prezentului Plan de Adminsitrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Președinte: -Stupu Pauî-Vicentiu

Membri:     -Pavai Florin;

 • - Palade Radu-Cristian;

 • - Șerban Constantin;

 • - Popa Ion;

 • - Drăgoi Dorin Octavian;

 • - Ciobanu Tiberiu-George - provizoriu.

In conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General.

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitut comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute in Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt: dl. Pavăl Florin - director general; dl. Palade Radu-Cristian - director comercial și dna. Rusu Mariana - director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativa a societății.

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (director comercial, director financiar), de inginerul șef sî de șefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului sef al societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopui producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații -întreținere.

Aspecte tehnice si de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice pe trei amplasamente distincte: Str. Chimiei nr.6, Str. Letea nr.2 si pe teritoriul municipiului Bacau la diverse adrese.

Prezentarea capacitatilor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C, CET SA Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele șl instalații pentru producerea energiei electrice șl termice după cum urmează:Nr. crt.

Amplasament

ADRESA

Produse obținute

a)

Thermoenergy Group S.A.

Str. Chimiei nr. 6

Capacități de producere a energiei electrice     și     termice     în

coaenerareLmroductia combinată de enerqle electrică și enerqie

termică1'conform art.399 alind) lit.d) Cod fiscal)

b)

CAF

Str. Letea nr. 28

Capacități de producere separată a energiei termice

c)

CT Prefectura

Str. Marasesfi nr. 2

CT 3/5 Dr. Aroneanu

Str. MihaiViteazu nr.12

CT Parc 1

Str. Aleea Parcului nr. 4

CT Grup Școlar A. Saligny

Str. Vasile Alecsandri nr. 20

CT 3 Miorița

Str. Logofăt Tăutu

CT 2 Miorița

Str. Costache Negri nr. 1

CT Bistrița

Str. Luminii nr. 3


Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

• Grupul de cogenerare, avand următoarele componente:

■ Turbina cu gaze

Identificare

' U.M.

TG3

Tip

-

TBMT130

Fabricant

-

TURBOMACH -ELVEȚIA

Combustibil: gaze naturale, PCI

[kJ/Nmc]

34.244,2

Consum de combustibil nominal

[Nmc/h]

4350,2

identificare

U.M,

TG3

Putere electrică: - nominală

- domeniu de reglare (min./max.)

[MW]

14,25

[MW]

3,5/14,25


- Generatorul

Identificare

U.M.

G3

Tip

sincron, AC, fără perii

Fabricant

-

LEROY ȘOMER

Putere instalată

[MVA]

17

Tensiune la borne

[kvi

6,3

Frecvență

[Hz]

50


■ Cazane de apa caldă

Identificare

U.M.

Cazan recuperator (CR)

Cazan de apă caldă

Tip       ..........

■ -

Heat Recovery Boiler

UT 3700

Fabricant

-

OHl Technologies GmbH

LOOS International

Putere termică nominală

MW

22

3,04

Combustibil: gaze naturale, PCI

[kJ/Nmc]

-

33.640

Randament garantat de constructor, la sarcina nominală, [%]

%

>93


■ Schimbătoare de căldură cu plăci:

Identificare

U.M.

1

2

3

Tip

-

Schimbător de căldură cu plăci FP100-325-4-N

Fabricant

FUNKE Wărmeaustauscher Apparatebau GmbH

Puterea termică instalată

[Gcal/h]

10,75

10,75

10,75

[MW]

12,5

12,5

12,5


• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand următoarele componente:

■ Turbina cu gaze______________________________________________________________,

Identificare

U.M,

TG

Tip

-

M7A-03D

Fabricant

-

Kawasachi Heavy Industries Ltd.Japan

Combustibil

gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08

Putere calorifică inferioară gaz natural

[kJ/Nmc]

32.500-41.860

Putere calorifică inferioară combustibil lichid

[kJ/kg[

>45.400

Consum de combustibili

[kJ/kWhe]

11.010 (la sarcina nominală)

Randamentul termic total

%

82,10 (la sarcina nominală)

Putere-electrică instalata in condiții ISO

[MW]

7,250

Putere electrică instaiata in condiții de amplasament

[MW]

7,330


Compresor gaz natural

Identificare

U.M.

GBC

Tip

ELT-163/250

Fabricant

ELTACON

(furnizat de Kawasachi) ■

Fluid de lucru

Gaz natural uscat

Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplai

[kW]

250/235

Presiunea de aspirațle/refulare, ia sarcină nominală

bar

4/23

Temperatura de aspirațle/refulare, la sarcină nominală

°C

5/50Identificare

li.WI.

GBC

TIP

ELT-163/250

Debitul nominal de gaze naturale

Nm3/h

2650

- Generatorul turbinei eu

Identificare

U.M.

G1

Tip

-

Sincron, fără perii

Fabricant

-

LEROY ȘOMER

Putere instalată

[kVA]

9300

Tensiune la borne

M

6,3

Frecvență

[Hz]

50

Cos rp

-

0,8

Randamentul generatorului electric

%

97,5

-Turbina cu abur

Identificare

U.M.

ST

Tip

-

R3.5-5(0.06-0.24)E

Fabricant

-

EKOL, spoi Sr.o.

Debit abur la intrare (nominal/max)

t/h

20,7/21,4

Debit de abur Ia contrapresiunea urbană (min.max)

t/h

9,07/20,98

Putere electrică instalată

kWe

3740

Putere electrică minimă

1170

Presiunea aburului la contrapresiunea urbană

bar

0,89

Temperatura aburului la contrapresiunea urbană

%

96,38

- Generatorul turbinei cu abur

identificare

U.M,

G2

Tip

-

Sincron, fără perii

Putere instalată

[kVA]

5000

Tensiune la borne

W

6,3

Frecvență

[Hz]

50

Identificare

UM

G2

Cos 9

-

0,8-1

Randamentul generatorului electriG

%

98,77

Puterea nominală la bornele generatorului

kWe

3620

« Cazan de abur industrial

Nr, crt.

Denumireftîp

An PIF

Debit nominal

(kg/s)

Parametrii nominali (MPa/ °C)

Puterea instalată

(MWt)

Tip combustibil

1

CAI tip Babcock

2000

27,8

1,7/273

70,8

Gaze naturale/ păcură

TOTAL

70,8

• Cazan abur utilitar -2 buc

Identificare

U.M.

Gx7000 SUPR

Fabricant

-■

ICI Caldae

An PIF

-

2014

Combustibil de baza/rezerva

gaz natural/CLU

Debit abur

PI

10

Presiune abur produs

bar

10

Temperatura abur produs

ferd.Cl

250

Randamentul pentru arderea gazului natural

[%]

90,80

Randamentul pentru arderea CLU

[%]

90,20

« Transformatoare principale

Identificare

U.M.

TSG1

TSG2

TSC

Tip (interior/exterior)

exterior

exterior

exterior

Tensiune nominala (primar/secundar)

R

110/6,3

110/6,3

110/6,3

Capacitatea

[MVA]

25

25

25

* Stații electrice

Denumire

U.M.

SE1

Tip (conexiune și/sau transformare)

conexiune și transformare

Soluție constructiva (interioarâ/exterioarâ)

interioara

Tensiuni

[KV]

110

Capacitatea

[MVA]

300

• Linii electrice

Denumire

U.M.

LE1

LE 2

LE 3

LE 4

Denumire (de la../până la)

LEA110KV CETBacau-Bacău Sud 1

LEA110KV CETBacau-Bacâu Sud 2

LEA 110 KV CET Bacau -

C1C1

LEA110KV

CET Bacau

CIC 2

Dispunere(subterane/aeriene)

aerian

aerian

aerian

aerian

Numărul circuitelor (simple/duble/multiple)

nr.

dubiu circuit

dublu circuit

simplu circuit

simplu circuit

Tensiunea proiectată

R

110

110

110

110

Tensiunea de funcționare

R

110

110

110

110

Lungimea

(Km]

2,5

2,5

1,1

U

Capacitatea

[MVA]

75

75

40

40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr.

Denumire/ Tip

Putere termică

Tip combustibil/sursa

crt.

(Gcal/h)

(MWt)

de energie primară

1

Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMN1TZ

100

116,3

Gaze naturale/păcură

TOTAL

116,3

c) Cenți ale lei mice exploatate de Theinioenergy Group S.A .Bacău

Sarcina

Sarcina

Sarcina

Putere

Nr.

Denumire CT

Termica

Termica

termica totala

termica

crt.

încălzire

a.c.c.

[Gcal/h]

instalata

[Gcal/h]

[Gcal/h]

[MWt]

1.

CT 2 Miorița

3.1

1.9

5

5.81

2.

CT 3 Miorița

6.2

3.8

10

11.63

3.

CT 3/5 Dr.Aroneanu

3.1

1.9

5

5.81

4.

CT Bistrița

0.75

0.45

1.2

1.40

5.

CT Grup Școlar

5,58

3.42

9

10.47

6.

CT ParM

3.1

1.9

5

5.81

7.

CT Prefectura

2.48

1.52

4

4.65


Politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

-Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

 • - Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.1/09.01.2015, revizuită în data de 12.01.2016 și în data de 09.01.2018, valabilă până la data de 31.01.2023, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6

 • - Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la data de 28.10.2027, pentru amplasamentul din strada Letea nr.28

 • - Autorizații de Mediu nr. 265*271/ 07.12.2011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.01.2015, valabile până la data de 06.12.2021, pentru 7 centrale termice de cartier;

-Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr.

 • 1, nr. 166/09.05.2013, revizuită în data de 02.12.2013, în data de 15.01.2015 și în data de 22.05.2018, valabilă în perioada 2013-2020;

 • - Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr.

 • 2, nr.169/09.05.2013, revizuită în data de 15.01.2015, valabilă în perioada 2013-2020;

 • - Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA - Punct de lucru CAP SA. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022 (în curs de revizuire);

 • - Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 15/ 25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, revizuită cu nr. 254 /28.11.2017, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din str.Chimlel nr.6.

>               -Conformarea cu cerințele legale de mediu

1, Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanți, valorile concentrațiilor de noxe emise la coș încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.

Pentru conformarea cu valorile limită de emisie dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi, s-a solicitat în perioada 2012-2013, ca începând cu anul 2016 să se obțină derogare de la respectarea VLE (valori limita de emisie) pentru instalațiile mari de ardere CAI 100t/h și CAF 100gca]/h, cont art.35 al Legii 278/2013 privind emisiile industriale: „ Până la 31 decembrie 2022, o instalație de ardere poate fi exceptată de la respectarea valorilor limită de emisie menționate la articolul 30 alin. (3), (4) șl a ratelor de desulfurare menționate la articolul 31", dacă sunt îndeplinite simultan condițiile de la pct.a, b, c, d. Actualmente instalațiile vizate sunt sub derogare, anual fiind transmise organelor competente declarațiile reprezentantului legal ai societății cu privire la respectarea condițiilor impuse și asumate.


Termenul de realizare a modificărilor IMA pentru încadrarea emisiilor de Nox în VIE NOx cuprinse în Anexa 5 -Partea 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale-100 mg/Nmc este 31.12.2022, stabilit de APM Bacău prin planurile de acțiuni din autorizațiile integrate de mediu.

2. Au fost transmise în termenele impuse de către organele competente, la nivel local si național, următoarele:

 • •  Raport anual de mediu, pentru anul 2017 cu anexe privind funcționarea și monitorizarea emisiilor de poluanți, a instalațiilor aparținând societății, pentru conformarea cu cerințele de monitorizare continuă/ discontinuă impuse de autorizațiile integrate de mediu;

 • •  Raportări anuale, pentru anul 2017, on-line pe site-ul ANPM (Sistem Integrat de Mediu - SIM) a inventarului de emisii poluanți în atmosferă pentru anul 2017, PRTR privind emisiile de poluanți ale instalațiilor în atmosferă pentru anul 2017, IPPC privind conformarea IMA cu prevederile autorizației integrate de mediu, chestionare PRODDES și TRAT privind statistica deșeurilor; gestionarea uleiului uzat

 • •  Raportări trimestriale 2017 care cuprind situațiile privind emisiile de noxe (pulberi, NOx, SO2) de la IMA 2, IMA 3, atât pe format hârtie cât și pe platforma electronică SIM-LCP a ANPM.

 • •  Declarația lunară privind cheltuielile aferente cantitățile de poluanți emise lunar, plătite la Administrația Fondului pentru mediu, în conformitate cu legislația în vigoare.

■ * Raportări lunare cu date de activitate ale instalațiilor aferente societății privind cantitățile și puterile calorifice ale combustibililor utilizați, manevre de pornire - oprire;

 • 3, Societatea si-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/Q M 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 si nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.


 • 4. Conformarea cu cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră. (GES) se realizează prin monitorizarea continuă si raportarea anuală a emisiilor de de dioxid de carbon (CO?) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conturile RUEGES a certificatelor de GES, echivalente cu emisiile de COg la nivelul anului, se realizează în luna martie a anului următor.

Alocarea cu titlu gratuit de certificate GES, aferentă anului 2018, a fost redusă cu 50 % pentru Inst. EU-ETS nr.1, în conformitate cu documentația privind nivelul de activitate din anul 2017, transmisă la ANPM București în luna decembrie 2017. Nivelul de activitate anual reprezintă producția de energie termică eligibilă și este indicatorul care influențează direct cota de alocare pentru anul următor, în conformitate cu Anexa 4 la OM nr.89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de GES, numită „Procedură pentru monitorizarea nivelurilor de activitate și a modificărilor semnificative de capacitate în în scopul art.24(1) din CIMs“. Astfel, alocarea gratuită aferentă anului 2018, pentru cele două instalații s a redus de Ia 38.940 la 22.364 certificate de GES.

în luna aprilie 2018, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2017, prin restituirea unui număr de 78.356 certificate de GES.

Sistemul integrat c al itate-med iu -securitate ocupationala

în perioada 26.02-02.03.2018, a avut ioc auditul de recertifîcare realizat, conform contractului 23987(162)/ 26.01.2015, de către Societatea Română de Asigurare a Calității.

Urmare a acestui audit, s-a documentat următoarea îmbunătățire in raportul de audit emis de SRAC din data de 02.03.2018:__

Nr. crt

Standarde de referință

Domeniul de îmbunătățire

Activitatea/ zona

1.

ISO 9001/2015

Se recomanda creșterea volumului de informații monitorizate pentru satisfacția clientilorfmai multe evaluări)

CMC

si s-a identificat o neconformitate documentata in Raportul de neconformilate nr 1/02.03.2018 si anume:

Nr. crt

Standarde de referință

Neconformitate

Activitatea/ zona

1.

ISO 9001/2015

Nu sunt suficiente dovezi de

DC

evaluare/reevaluare a furnizorilor pe categorii de produse/servicii

BAP CMC

In urma auditiiliii de recertificare s-au obtinut, conform standardelor ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, OHSAS18001/2007, certificate valabile pana In martie 2021 pentru:

-producerea aburului si apei calde;

-transportul si distribuția aburului si apei calde ;

-producere si furnizare energie electrica

Documentația sistemului integrat a fost reactualizată și completată continuu. Astfel, s-au elaborat/ actualizat:

 • a) Fise de proces:

 • - Producere abur industrial si aer comprimat tehnologic (cod FP-TRM-01/var,2/25.01.2018)

 • - Producere energie termica sub forma de apa fierbinte (cod FP-TRM-02/var.2/14.02.2018)

-Aprovizionare (cod FP-APROV-03/var,2/19.02.2018)

 • - Producere in cogenerare de energie electrica si termica in centrala turbine cu gaz (cod FP-TG-04/var.2/09.02.2018)

 • - Preparare apa tehnologica sl evacuare apa uzata (cod FP-ECH-05/var.2/22.01.2018)

 • - Controlul analitic de laborator circuit apa abur condensale( cod FP-ECH-06/var.2/22.01.2018)

 • - Monitorizare,gestiune si analiza date de producție energie electrica si termicafcod FP-ME-07/var.2/12.02.2018)

 • - Livrare energie electrica in SEN (cod FP-EL-08/var.2/05.02.2018)

 • - Asigurarea alimentarii cu energie electrica pt producerea energiei electrice si termice (FP-EL-09/var.2/15.02.2018)

 • - Contractare si facturare agent termic ț cod FP-FET-10/var.2/12.02.2018)

 • - Producere apa calda in CT si PT (cod FP-TF-11/var.2/08.02.2018)

 • - Producere agent termic secundar de încălzire in CT si PT (cod FP-TF-12/var.2/08.02.2018)

 • - Transport, distribuție apa fierbinte (cod FP-TF-13/var.2/09.02.2018)

 • b) Proceduri de sistem :

-Audit intern (cod PS-CMSSO-04/var.2/25.01.2018)

 • - Comunicare (cod PS-MSSO-01/var.2/18.01.2018)

 • - Monitorizare si măsurare (cod PS-MSSO-03/var.2/15.01.2018)

 • - Neconformitate, acțiune corectîva (cod PS-MSSO-04/var.2/25.O1.2018)

 • - Evaluarea conformării cu cerințele legale (cod PS-MSSO-05/var.2/17.01.2018)

 • - Aspecte de mediu (cod PS-M-01/var.2/22.01.2018)

 • c) Proceduri operaționale generale:

 • - Analiza efectuata de management (cod PO-CMSSO-01/var.2/25,01.2018)

 • - Aprovizionarea (cod PO-CMSSC-03/var.3/17.12.2018)

-Controlul echipamentelor de măsurare si monitorizare (cod PO-CMSSO-04/var.2/29.01.2018)

 • - Evaluarea si selecția furnizorilor (cod PO-CMSSO-06/var.2/26.01,2018)

 • d) Proceduri operaționale specifice:

 • -   Desfasurarea procesului de achiziții publice si urmărirea derulării contractelor (cod PO-03-AP-01/var 2/14.03.2018)

 • - Autorizarea electricienilor dpdv al sanatatli si securității muncii pt desfasurarea aclivilalii in instalațiile electrice din exploatare (cod PO-01 -SSM-03/var.2/05.03.2018)

 • - Circuitul documentelor in secretariatul 1 sl 2 al societății (cod PO-03-AT-02/var.3/05.12.2018)

 • e) Proceduri administrative generale;

 • - Elaborarea.avizarea, aprobarea si conținutul procedurilor (cod PADG-01/var.2/10.09.2018)

 • f) Instrucțiuni de lucru:

 • - Monitorizare sistem de supraveghere avarii si mod de tratare avarii detectate (cod IL-04-AMC-01/var.1/20.12.2018

Toate aceste documente au fost implementate prin instruirea personalului, fiind păstrate dovezi în acest sens,

2. Rezultatele auditurilor interne/ externe și evaluările conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe la care organizația subscrie

Analiza gradului de Implementare și funcționare a sistemului de management se realizează prin auditarea tuturor proceselor/ compartimentelor funcționale, conform procedurii de sistem PS-CMSSO-04 - „Audit intern”, pe baza „Programului anual de audit intern" pe 2018 (formular cod F-PS-CMSSO-04-01), precum și prin monitorizarea permanentă a tuturor activităților de către proprietarii de proces.

în desfășurarea acestor auditori a existat o comunicare și cooperare bună atât din partea auditorului cât și a audltatului, acesta din urmă punând la dispoziție toate documentele solicitate.

Urmare a acestor audituri au fost identificate neconformități care vizează:

 • - elaborarea și actualizarea pe categorii de produse a Listei furnizorilor acceptați (BAPt CRU);

-completarea incorecta a Registrului Unic de Contracte (BAP)

 • - instruirea personalului de paza ț BAAT)

 • - actualizarea MC -LM conform noilor modificări de organigrame si a deciziilor in vigoare(LM)

 • - elaborarea program de management secție (STF)

 • - predarea deșeurilor rezultate in urma reparațiilor la depozit (STH)

Pentru eliminarea acestor neconformități constatate au fost stabiliți responsabili și termene care au fost respectate, iar modalitatea de rezolvare a fost înregistrata la pct.8 din rapoartele de neconformități.

Totodată, s-au stabilit domenii de îmbunătățire cu rol de acțiuni preventive constând, în general, în reglementarea prin fise proces/proceduri operaționale specifice/ instrucțiuni de lucru, a unor activități care se derulează în cadrul compartimentului sau printr-un mod de lucru care sa preîntâmpine eventuale neconformități .

Programul de audit pe anul 2018 s-a realizat în proporție de 90%, activitatea de audit fiind documentată în documentele specifice de audit S-au stabilit termene și responsabili pentru tratarea neconformităților/observațiilor constatate. Analiza eficacității acțiuni corective implementate, a fost dată de intrare pentru analiza de management.

De asemenea, s-a efectuat analiza aspectelor de mediu și de SSO, identificate la nivelul fiecărui proces și monitorizarea programelor de management specifice care vizează minimizarea acestora și/sau ținerea sub control, astfel încât să nu devină impacte/ accidente de muncă.

Personalul este instruit permanent, conform procedurii „ Competenta,instruire si conștientizare ” (PO-CMSSO-02), pe domeniile și de către persoanele responsabile cu aceasta, pe baza programelor elaborate de șefii compartimentelor funcționale. Tematica este elaborată atât pentru instruirea profesională, cât și referitor la sistemul de management integrat aplicabil.

Responsabilitatea atingerii obiectivelor stabilite în politica THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău și regăsite în declarația managementului de vârf privind calitatea, mediu, sănătatea și securitatea ocupațională este asumată și conștientizată la toate nivelurile manageriale din cadrul THERMO ENERGY GROUP S. A. Bacău.

Laboratorul de metrologie al unitatii isi desfasoara activitatea sub condițiile autorizației 033/2017 , obtinuta in urma procesului de reautorizare in luna august 2017, asigurând verificarea metrologica a aparatelor din SACET si din instalațiile interne.

Politica de prevenire și protecție

Politica de prevenire și protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin liarea de măsuri preventive și protective eficiente.

> Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obținute autorizații de funcționare din punct de vedere ai securității și sănătății în muncă pentru toate pentru activitățile care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAF, centrale termice și puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru oaro s a dat declarația po propria răspundere.

Activitatea de securitate și sănătate în muncă la nivelul societății respectă legislația în domeniu:

 • -   sunt identificate pericolele și evaluate riscurile pe locuri de muncă pentru fiecare componentă a sistemului de muncă iar măsuriele dispuse sunt transpuse în planul de prevenire și protecție;

 • -   instruirea lucrătorilor în domeniul SSM se desfășoară în baza tematicilor de instruire cu respectarea legislației în vigoare, asigurându-se condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată;

 • -   pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor din societate s-a încheiat contract de prestări servicii cu S.C. EXPERT MED S.R.L. Bacău, fiind implemetată și procedura „Supravegherea sănătății lucrătorilor’ (PO-SSO-01);

 • -   există constituit Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă, precum și echipa de prim-ajutor, de stingere a incendiilor și evacuare a lucrătorilor, numite prin decizie de directorul general;

 • -   se asigură verificările periodice ale echipamentelor de muncă, precum și dotarea lucrătorilor cu echipamente individuale de protecție și săpun.

> Situații de urgență

Thermoenergy Group S,A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO,

Activitatea de situații de urgență la nivelul societății respectă legislația în domeniu:

 • -   sunt elaborate și avizate de I.S.U.J. Bacău: Planul de intervenție pentru stingerea incendiilor, Planul de evacuare în caz de situații de urgență, Panul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență și Fișa obiectivului;

 • -   sunt avizate scenariile de securitate la incendiu pentru instalațiile care se supun avizării;

 • -   este constituită Celula de Urgență care se activează în cazul iminenței și/sau producerii unor situații de urgență sau dezastre ce poate afecta societatea și funcționează în baza regulamentului de organizare și funcționare;

 • -   se asigură verificările periodice ale instalațiilor de stingere a incendiilor, aparatelor de respirat cu aer comprimat, prizelor de pământ, paratrăznetor și Instalațiilor de gaze;

 • -   suntem în curs de avizare a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență și a sectorului de competență, în conformitate cu Ordinul O MAI nr.96/2016;

 • -   sunt demarate procedurile pentru reabilitarea instalației de detectare și semnalizare incendiu în clădirile administrate Thermoenergy Group S.A. Bacău, în acest moment fiind în faza de proiectare.

Activitatea IT

în anul 2018, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente si către beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății. Personalul compartimentlui este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice de la nivelul întregii societăți.

Activitățile relevante ale Compartimentului IT sunt:

 • • asigurarea in bune condiții a funcționarii sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate in -acesarea datelor si a fișierelor;

 • • întreținerea echipamentelor din punct de vedere hardware si software, intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparații sî/sau înlocuiri de piese de schimb si subansamble;

 • • upgrade si instalări de sofware; pregătirea echipementelor de calcul cu instalare sistem de operare și pachete software pentru noii angajați;

® întreținerea rețelei de calculatoare prin service si/sau înlocuiri de echipamente si lucrări de infrastructura;

 • • efectuarea operațiunilor de backup fișiere și baze de date (Oracle, SQL Server);

 • • asistență tehnică de specialitate în desfasurarea activitatii pentru utilizatorii sistemului informatic;

® gestionarea conturilor utilizatorilor sistemului informatic, a grupurilor, a drepturilor de acces a acestora asupra fișierelor si foidorelor;

® participarea la achizițiile de echipamente, piese de schimb si consumabile;

® actualizarea site-uluî thermoenergy.ro si gestionarea conturilor de email;

 • • asigurarea colaborării cu Instituțiile locale pe diverse teme;

® întreținerea aplicațiilor informatice existente si interfața cu furnizorii externi de software si de alte servicii:

 • - Siveco Romania S.A. ~ Siveco Applications - Software integrat Financiar - Contabilitate; Bîlling - Facturare utilitari;

 • - Telekom Romania S.A. - Furnizor de servicii Internet; Servicii VPN - Puncte Termice;

 • - Star Storage București - Servicii de imprimare si expediere corespondenta (facturi, extrase);

 • - Sky Telekom SRL Bacau - Servicii Web Hosting;

 • - CTCE Piatra Neamț-Soft legislație-Legis;

Activitățile realizate în anul 2018 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății aliniindu-se cu acestea.

Politica de personal

Structura organizatorica

Conducerea societății

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului si raportează cu prrivire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegata de către CA unui număr de 3 (trei) directori si un Inginer set dintre care unul este director general. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv si isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat.

Directorul general are in subordine directorul financiar si directorul comercial (isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat), Inginerul sef - salariat cu CIM si compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un număr total do 346 posturi aprobate din caro, la finoio anului 2018 au fost 337 de posturi ocupate si 9 posturi vacante.

Organigrama societății a fost modificata cu Hotararea CA nr.599/09.11.2018 cu următoarele: desființarea postului de Director tehnic si înființarea postului de Inginer sef; desființarea Serviciului FET Marketing si înființarea Serviciului Marketing Producție; desființarea Compartimentului Marketing Relații Publice si a Compartimentului Contracte Energie Termica si înființarea biroului Marketing Contracte;

Trecerea Formației Termoficare din subordinea Inginerului sef in subordinea Serviciului Merketing Producție.-La 31.12.2018 structura

organizatorica aprobata prin organigrama este următoarea:Compartiment

Total din care:

Tesa

Execuție

1. DIRECTOR GENERAL

Consilier Director generai

1

1

Compartiment Audit Intern

1

1

Control Financiar ds Gestiune

1

1

Compartiment Juridic

2

2

Compartiment Resurse Umane

2

2

Birou Management Energetic

4

4

Birou investiții

4

4

Compartiment Patrimoniu

2

2

Compartiment I.T.

3

3

Departament CMS din care;

1

1

Serviciul Intern de PP-SU

14

4

10

Compartiment Managementul Cal.

1

1

Compartiment Proiecția mediului

1

1

Laborator Metrologie

2

2

II. DIRECTOR FINANCIAR

1

1

Birou Contabilitate

4

4

Birou Financiar

8

8

Compartiment Buget Costuri

2

2

Compartiment Rec.Creante

3

3

III.DÎRECTOR COMERCIAL

Birou Achiziții Publice

4

4

Serviciul Marketing Producție

29

15

14

Birou Aprovizionare Administrativ Transp.

32

10

22

IV. INGINER SEF

1

1

Dispecerat CET Tf.

9

9

Secția Termoficare

68

2

66

Serviciul Tehnic

40

6

34

Secția Electrica

21

1

20

Secția Turbine pe Gaz

9

1

8

Secția Termomecanica

32

1

31

Secția Ep.Chimica

23

T

22

Secția PRAM AMC

21

1

20

TOTAL

346

88

258

Mișcări de personal in cursul anului 2018

La începutul anului 2018 existau un număr de 340 salariati angajați.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 39 angajari si 40 încetări de contracte individuale de munca, astfel incat Ia finele anului din cele 346 posturi aprobate, 9 erau vacante.

Tabelul de mai jos reflecta mișcările de personal din cursul anului, pe meserii.


Functia/Meseria

Nr.angajari

Nr.incetari CIM

Nr.incetari pensionare

Nr.incetari la cerere

Nr. Posturi vacante

Economist

2

2

2

1

Jurist

1

-

inginer

4

8

6

2

4

Lacatus

5

10

4

6

Lacaius contori

2

2

2

Op.lermoîicare

2

2

2

Op.epurare

2

2

2

Sudor

3

3

3

1

Electrician

5

6

1

5

1

Fochist

1

?

2

Agent securitate

7

1

1

Tehnician

1

1

1

Automacaragiu

-

1

1

Laborant

1

-

Maistru

1

-

Operator termomecanica

-

-

-

-

2

TOTAL

37

40

19

21

9


Număr mediu de personal

Prezentam mai jos situația numărului mediu de personal in cele 12 luni ale anului 2018 din care este exclus personalul cu CIM suspendat (concedii fara plata, concedii medicale plătite din CAS).

Luna

Număr mediu personal, total din care:

Număr mediu (directori contract de mandat)

Număr mediu salariati, total din care:

Administrație (directori executivi)

TESA

Execuție

Ianuarie

335

2

333

2

73

260

Februarie

333

2

331

2

73

258

Martie

335

2

333

2

73

260

Aprilie

332

2

330

2

72

258

Mai

324       d

2

322

2

71

251

Iunie

323

2

321

2

71

250

iulie

322

2

320    .

2

71

249

August

321

3

318

3

70

248

Septembrie

320

3

317

3

70

247

Octombrie

325

3

322

3

71

251

noiembrie

327

3

324

3

72

252

decembrie

332

3

329

3

72

257

TOTAL

327

2

325

2

72

251

• Drepturi acordate in baza Contractului colectiv de munca

Contractul Colectiv de Munca al THERMOENERGY GROUP . SA Bacau pentru anul 2018 a intrat in vigoare odata cu înregistrarea sa ia Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau, respectiv in data de 28.02,2018.

In baza acestui contract salariatii au beneficiat de o serie de drepturi după cum urmeaza:

 • - tichete de masa in val de 10 iei/zi lucratoare;

 • - ajutoare pentru boli grave si incurabile ;

 • - zile libere plătite cu ocazia unor evenimente deosebite;

 • - ajutoare bănești acordate pentru decesul salariatului sau al unui membru al familiei;

 • - ajutoare bănești acordate cu ocazia unor evenimente (pensionare, naștere copii);

Controlul intern/managerial

.Referitor la implementarea sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății THERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform OSGG 600/2018 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entităților publice s-au realizat următoarele etape:

Concret, pana la 31.12.2018, s-a realizat implementarea partiala/totala a următoarelor standarde:

 • ■  Standardul 1 - Etica și integrltatea-împlementare integrala

 • ■  Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini

" Standardul 3 - Competența, performanța

 • ■  Standardul 4 - Structura organizatorică

 • ■  Standardul 5 - Obiective

 • ■  Standardul 6 - Planificarea

Următoarele standarde nu au fost inca abordate, urmând a fi elaborate si implementate in proporție de 80%) in anul 2019:

 • • Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor

 • • Standardul 8 - Managementul riscului

 • • Standardul 9 - Proceduri

 • • Standardul 10 - Supravegherea

 • • Standardul 11 - Continuitatea activității

 • • Standardul 12 - Informarea și comunicarea

» Standardul 13 - Gestionarea documentelor

• Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară

o Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

o Standardul 16 - Auditul intern

Referitor la Standardul 8-Managementul riscului, comisia se afla In etapa premergătoare întocmirii registrului de risc, respective identificarea riscurilor, in stransa legătură cu obiectivele a căror realizare ar putea fi afectata de materializarea acestora.

Controlul gestiunii societății - auditarea interna si externa

Audit intern

Planul multianual a fost întocmit pentru perioada 2018-2020, a fostaprobat de Directorul General si Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA prin hotarirea nr. 60/29.12.2017„

La fundamentarea misiunilor incluse în planul multianual s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii și recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, precum și identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

Criteriile semnal au fost > constatările efectuate cu ocazia misiunilor desfășurate; sugestiile Directorului general al Thermoenergy Group SA; - alte informații și indicii referitoare la disfuncționalitâți sau abateri; - aprecieri cu privire Ia structura și dinamica unor riscuri interne de sistem; - analiza unor trenduri interne pe termen lung cu privire la unele aspecte ale funcționării sistemului; - evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;- respectarea periodicității în auditare cel puțin o data la 3 ani,

La nivelul Thermoenergy Group SA Bacau în anul 2018 au fost realizate un număr de 5 misiuni de audit structurate astfel:

 • -   1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil - patrimoniu:

 • -   1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;

 • -   2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității - Management 'energetic si investiții;

 • -   3 misiuni atf-hoc;

Principalele constatări și recomandări rezultate în urma realizării acestor misiuni de asigurare:

Auditarea activitatii Biroului chizitii Publice

Obiective '.Atribuirea contractelor de achiziție publică, Fundamentarea Programului anual al achizițiilor publice,Alegerea procedurii de Atribuire, Deschiderea și calificarea ofertelor, Stabilirea ofertei Câștigătoare, Soluționarea contestațiilor, Anunțul de atribuire.Derularea contractelor de achiziție publică, Efectuarea plăților

Constatare: Sunt introduse in caietul de sarcini - performanțe sau cerințe funcționale nejustificate și care nu sunt utile beneficiarului, cu scopul de a achiziționa un anumit produs/marcă. în aceste condiții se plătesc funcții suplimentare ale produselor care nu sunt utilizate de beneficiari (economicitate scăzută)

Consecințe:

Economicitatea scăzută a procesului de achiziție

Recomandări:

 • •   Actualizarea procedurii operaționale privind atribuirea contractelor astfel încât să prevadă justificarea cerințelor tehnice solicitate de către beneficiari;

 • •   Instruirea personalului cu privire Ia elaborarea specificațiilor tehnice;

 • •   Realizarea de comparații periodice între prețurile plătite pentru produse similare de diferite entități (benchmark) sau cu prețuri anterioare, alternative (de substituție), standard de pe piață etc.

Auditare activitate Compartiment Patrimoniu

Obiective:


Administrarea Patrimoniului - precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

Evidența bunurilor aflate în domeniul public și privat al Thermoenergy Group SA;Stabilirea bunurilor care aparțin patrimoniului public al entității; întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public;Asigurarea integrității bunurilor aflate în domeniul public și privat;Conservarea bunurilor aflate în domeniul public sau privat; Evaluarea periodică a stării tehnice, precum și a modului de întreținere și conservare a bunurilor

Constatări:

Au fost inventariate bunurile din domeniul public aflate in proprietatea Municipiului Bacau date in concesionare la Thermoenergy Group SA, in valoare de 106,138.443,51 lei si bunuri apartînind domeniului privat al Municipiului Bacau aflate in custodie la Thermoenergy Group SA Bacau, in valoare totala de 730.564,33 lei. Au fost semnate cu UAT Bacau, actele adiționale nr.4 sl nr.5 de preluare mijloace fixe de către Thermoenergi Group SA, privind investiția 11 Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SAGET: ANL Letea nr 46 si 50; ANL Bucegi nr.136,138,140, Fagaras nr. 4,6,8; Școala Generala l-VIll- sala sport G.M. Canclcov; privind investiția Transformatoare de curent 600/1/1/1A pentru grupul de cogenerare; privind investiția Servicii pentru integrarea a doua grupuri de coqenerare ciclu mixt GTG + GTA in sistem EMS

Recomandări:

Elaborarea unei proceduri privind “Evaluarea periodică a stării tehnice, precum și a modului de întreținere și conservare a bunurilor din domeniul publicll;

Actualizarea procedurii11 Scoaterea din funcțiune si valorificarea acrivetor reprezentind mijloace fixe si bunuri de natura obiectelor de inventar;

Revizuirea Fiselor de post si asigurarea coroborării atribuțiilor si responsabiiitatilor stabilite prin fisele posturilor cu procedura operaționala;

Auditarea activitatii de Investiții

Obiective:

• Elaborarea si urmărirea programului anual de investiții, în conformitate cu strategia si cu fondurile aprobate; -Realizarea proiectelor proprii de dezvoltare si modul de gestionare a resurselor alocate; -Stadiul actual al lucrărilor de investiții care conduc la creșterea eficienței energetice si termice în cadrul unității; - Cum se urmărește respectarea graficelor de execuție si a termenelor de punere în funcțiune a investițiilor ( proceduri).- Pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru investiții si a condițiilor de recepție a investițiilor (proceduri).- Utilizarea eficienta a fondurilor aprobate.- Evidenta datoriilor ce se înregistrează la execlitânti si furnizori.

Constatări

Din analiza preliminară a informațiilor generale în privința domeniului audităbil, nu au fost identificate aspecte care să indice existența unor factori majori de risc care să influențeze gradul de încredere al auditorului privind desfășurarea activităților, în conformitate cu cadrul legal de reglementare.

Mu au fost Indetificate neconformități.

Recomandări

Necesitatea unei proceduri operaționale privind fundamentarea, elaborarea si urmărirea realizării Planului de Investiții; Revizuirea fiselor de post si asigurarea coroborării atribuțiilor si responsabilităților stabilite; Elaborarea unei instrucțiuni de lucru in ce privește activitatea Comisiei Tehnice de Avizare

Auditarea actîvitatii Biroului management energetic

Obiective

 • - Elaborare propuneri de masuri în scopul remedierii deficientelor de funcționare constatate în analizele periodice;-Corectarea programelor iunare de producție funcție de cantitatea si structura combustibililor efectiv alocați.

 • - Reprezentarea societății la tranzacționarea energiei electrice, prin: - vânzarea energiei produse pe baza contractelor bilaterale, negociate sau reglementate, pe durate determinate si/sau tranzacții pe piața pentru ziua următoare. -cumpărarea de energie electrica pentru consum propriu si pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale fata de consumatorii finali de energie electrica; - Gestionarea riscului, în calitate de participant la piața de energie electrica Respectarea metodologiei de mers economic, - schemelor de funcționare, - a realizării consumurilor specifice minime privind activitatea de producere a enegiei electrice si termice.

 • - Raportarea orara/zilnica/ lunara către conducerea societății a datelor privind:- producția de energie electrica si termica;

 • - consumul de resurse energetice primare; indicatori de funcționare a instalațiilor de producere a energiei electrice si termice ;- Elaborarea prognozei cantitative pentru asigurarea rezervelor suficiente de combustibil lichid si gazos în vederea respectării obligațiilor asumate prin contractele de furnizare energie electrica si termica;- Centralizarea documentației tehnice si punerea acesteia la dispoziția coordonatorului activitate de fundamentare a tarifelor de producere energie electrica si producere, transport si distribuție energie termica; - Elaborarea si transmiterea către Serviciu Financiar Contabilitate a notelor de facturare privind:- energia electrica (din producție proprie) tranzactionata;-energia electrica (din energia achizitîonata) revanduta;- dezechilibrele pozitive;- bonusul pentru energie electrica produsa in cogenerare de înalta eficienta si livrata in rețele SEN;- Urmărirea evoluției consumului de energie electrica al clientilor pentru care se realizează revanzarea acesteia, în scopul de a identifica pe aceia care pot fi suspectați de sustragere a energiei electrice.

 • - Urmărirea perioadelor de valabilitate a licențelor si autorizațiilor si pregătirea actelor necesare actualizării acestora;-Transmite la ANRE a „Raportului anual de activitate" pentru fiecare licența obtinuta;- Colaborarea la întocmirea tuturor procedurilor operaționale impuse de ANRE si asigurarea avizării I aprobării acestora la ANRE;- Obținerea aprobării scrise a ANRE pentru transferarea in totalitate sau in parte a drepturilor acordate prin Licențe;- Prezentarea la ANRE, cu cel puțin 6 luni înainte, in vederea introducerii modificărilor in Licența;

Constatări:

Activitatea compartimentului management energrtic are caracter specific si prezintă un risc ridicat, coroborează cu majoritatea compartimentelor din societate

Din analiza preliminară a informațiilor generale în privința domeniului auditabil, nu au fost identificate aspecte care să indice existența unor factori majori de risc care să influențeze gradul de încredere al auditorului privind desfășurarea activităților, In conformitate cu cadrul legal de reglementare.

Nu au fost indetificate neconformități.

Recomandări

Chiar daca activitatea este reglementata prin iege, prin aplicarea reglementarilor si normelor metodologice ANRE/ ANRSC cu privire la producerea energiei electrice si termice , dar si transportul acesteia - recomand inventarierea activităților cu un risc ridicat si elaborarea de proceduri interne aprobate de conducere, prin care riscul sa fie diminuat,

Revizuirea fiselor de post;

Prin programul de pregătire a personalului la nivelul societății recomand participarea la cursuri care sa permită specializări,instruiri în domeniul energetic care au primit avizul ANRE-DEE.

Sistemului de control intern/managerial la nivelul Thermoenergy Group SA si modul de aplicare a hotaririlor A.G.A. sl C.A. din cadrul Thermoenergy group SA Bacau 2018

Obiective:

Procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Respectarea termenelor de transmitere si aplicare a hotaririlor AGA si CA in timp util.

Constatări:

In procesul de implementare a sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății ÎHERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform 200/26.02.2016 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intorn /managerial al entităților publice s au realizat următoarele etape:

 • - prin Decizia directorului general nr.142/01,06.2016 s-a înființai echipa de gestionare a riscurilor care are ca sarcina gestionarea riscurilor la nivelul societății;

 • - prin Decizia directorului general nr.143/01.06.2016 s-a înființat comisia de monitorizare care are ca sarcina monitorizarea , coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării si dezvoltării sistemului de control intern/managerial:

-s-a stabilit Regulamentul de organizare si funcționare al comisiei de monitorizare.

Referitor Ia implementarea sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății ÎHERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform OSGG 200/26.02.2016 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entităților publice s-au realizat următoarele etape:

Concret, pana la 31.12.2018,s-a realizat implementarea partiala/totala a următoarelor standarde

• Standardul 1 - Etica și integritatea imp'iomontaro integrala

 • ■  Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini

 • ■ Standardul 3 - Competența, peifoimanța

 • ■  Standardul 4 - Structura organizatorică

« Standardul 5 - Obiective

« Standardul 6 - Planificarea


Următoarele standarde nu au fost in ca abordate, urmând a fi elaborate (si implementate in proporție de 80%) in anul 2018; Standardul 1 - Monitorizarea performanțelor; Standardul 8 - Managementul riscului; Standardul 9 - Proceduri; Standardul 10 - Supravegherea; Standardul 11 - Continuitatea activității; Standardul 12 - Informarea și comunicarea; Standardul 13 - Gestionarea documentelor; Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară; Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial; Standardul 16 -Auditul Intern

Referitor la Standardul 8-Managementul riscului, comisia se afla in etapa premergătoare întocmirii registrului de risc, respective identificarea riscurilor, in stransa legătură cu obiectivele a căror realizare ar putea fi afectata de materializarea acestora - deasemenea in dezvoltarea si implementarea viitoare a sistemului se vor face ținând seama de Ordinul 200/02.2016 si Ordinul 201/02.2016 care aduc modificări si completări la Ordinul 400/2015.

Constatări :Sistemul de control intern/managerial este parțial implementat; procedurile nu sunt suficiente pentru prevenirea materializării riscurilor. Personalul are o atitudine subiectivă față de controlul intern/managerial, înlăturând problemele semnalate doar de către control. Controlul intern/managerial este parțial integrat în activitățile curente ale entității/structurii auditate. Procesul de management al riscului din entitate asigură identificarea unor riscuri, evaluarea lor, dar măsurile de gestionare a riscurilor nu sunt întotdeauna adecvate șî eficace

Se recomanda accentuarea procesului de implementare a sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății respectiv:- evaluarea riscurilor;- elaborarea registrului riscurilor; - identificarea ia nivelul fiecărui compartiment a activităților procedurabile ;- Implementarea și revizuirea procedurilor; - Identificare situații cu risc major asupra derulării activităților (la nivel de compartimente și ulterior la nivel centralizat); - stabilire măsuri de control aplicabile în astfel de situații; - stabilire sistem da autoevaluare a implementării sistemului de control intern;

Urmărirea derulării ciclului de operațiuni privind aplicarea hotaririlor AGA si CA. Obiectiv: Resoectarea termenelor de transmitere si aplicare a hotaririlor AGA si CA in timp util.

Nu au fost identificate neconformitati.

Auditarea externa

ÎHERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice?

THERM.OENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul", secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind auditul", punctul 563(1), situațiile financiare fund auditate potrivit legii.

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991 .republicata,societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

începând cu auditarea statutara a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (DE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei” si prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative”, s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitatile de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari,membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERȚ AUDIT SRL Bacau, nr.658/13.07.2015, pe o perioada de 3 ani, care a expirat in data de 12.07.2018.

Prin HotCA nr.537/21.06.2018,HCL 270/24.07.2018, Hot.A.G.A. nr./3/01.10.2018, urmare a derulării procedurii legale de achiziție servicii de auditare financiara , s-a aprobat numirea cu SC PROEXPERȚ AUDIT SRL Bacau ,ca auditor statutar al THERMOENERGY GROUP SA Bacau, valabilitatea noului contract fiind pana in data de 12.07.2021, valoarea contractului fiind de 33.950 lei, fara TVA.

In opinia auditorului independent ,prin Raportul de audit încheiat in data de 07.05.2018, asupra situațiilor financiare ale anului 2017 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau se considera ca acestea oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.


Controlul financiar de gestiune

Conform O.U.G. nr. 94 /2011 (*actua1izată*) privind organizarea șl funcționarea inspecției economico-financiare si H.G. 1151 / 2012 - Norme metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune , conducătorii operatorilor economici au obligația să asigure organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune sau închiriere.

Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al UAT-Municipiul Bacau, aflate în concesiune este un obiectiv de importanta majora.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a Planului anual de activitate pe anul 2018.

Obiectivele majoie ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Aceste obiective trebuie să răspundă la:

 • - asigurarea întocmirii unor scenarii compatibile cu constrângerile financiare ale societății, astfel ca suportul financiar să fie garantul credibilității și coerenței obiectivelor definite prin strategie;

 • - urmărirea aplicării alegerilor strategice nu numai din punct de vedere financiar, ci pe baza indicatorilor de bord care au o caracteristică tehnicistă, observând daGa inflexiunile strategice funcționează în ansamblul lor pe baza factorilor cheie de succes;

 • - măsurarea performanțelor prin utilizarea acelor indicatori care fac posibilă o cât mai corectă evaluare a rezultatelor, în'condițiile în care inflația afectează rezultatele contabile și interpretarea corectă â cifrelor;

- impunerea respectării anumitor reguli și proceduri de bună gestionare a întregului patrimoniu;

- evaluarea și informarea asupra riscurilor inerente, în funcție de care se propune alocarea de resurse, participând activ la gestionarea acestora;


 • - stabilirea corectă a sistemului de delegare a autorității, influențând motivarea factorului uman asupra obținerii rezultatelor scontate;

Sursele de date pe care se bazează conceperea unui sistem menit să faciliteze utilizarea informațiilor în procesul controlului de gestiune au fost ;

 • - evidențele operative cu caracter genera] ori specifice;

 • - contabilitatea financiară și cea managerială (de gestiune);

 • - previziunile privind trezoreria și finanțarea;

 • - analiza financiară și documentele de sinteză;

In anul 2018 s-au efectuat activitati de control la următoarele compartimente si birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau:

Compartimentul Buget Costuri

Birou Achiziții Publice

Birou Marcketing Contracte si Relații Publice

Birou Contabilitate

Compartimentul Patrimoniu

In cadrul controalelor efectuate s-au avut in vedere următoarele aspecte primordiale: verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la existenta , integritatea , pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, deținute cu orice litiu , si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;


verificarea respectării prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societății;

verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a Inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor sl a capitalurilor proprii;

verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la încasările in lei sl valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;

verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la întocmirea , circulația , pastrarea si arhivarea documentelor primare, contabile sî a celor tehnico - operative ;

verificarea respectării prevederilor legale in execuția bugetului de venituri si cheltuieli al societății, urmărind

 • - realizarea veiturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate

 • - gradul de realizare al veniturilor, de efectuare al cheltuielilor si de obținere al rezultatului

 • - realizarea programului de investiții si incadrarea in sursele aprobate

 • - respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor

 • - respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne in efectuarea achizițiilor.

Controalele efectuate la birourile si compartimentele mai sus menționate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au menționat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/31.08.1999 republicata.privind controlul intern si controlul financiar preventiv, ale OMFP nr.923/11.07.2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, prin Decizii ale Directorului general THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiunillor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societarii.

In vederea acordării vizei de Gontrol financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:

„Certificat in privința reafftatffjegularftafiî si legalității"

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv sunt:

 • >  Sef Birou Contabilitate-titular;

 • >  Economist Birou Contabilitate-inlocuitor,

Persoanele desemnate pentru, exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al:

•       conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:

- legalității: respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare care le sunt aplicabile operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:

 • -   regularității: operațiunile supuse controlului respectă prevederile care se referă la modalități, proceduri, scheme sau modele de efectuare, execuție sau desfășurare;

 • -   realității: existența angajamentelor (acte administrative sau contracte, acorduri, hotărâri judecătorești}, existența obligației de plată, realitatea serviciilor efectuate (bunurile au fost livrate, lucrările executate, serviciile prestate), condițiile de exigibilitate sunt îndeplinite (respectate);

 • -   încadrarea în destinațiile și plafoanele valorice: operațiunile se încadrează în limitele valorice (limite maxime) aprobate în BVC, cu respectarea destinațiilor pentru care au fost aprobate.

« economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;

* eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.

In anul 2018 s-a urmărit respectarea de către toti salariatii sectorului financlar-contabil a prevederii din decizie conform careia,documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv;

In anul 2018 nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

De asemenea, s a aotualizat Codrul generai al operațiunilor supuse controlului financiar provontiv, in conformitate cu OMFP nr.2332/30.08.2017 privind modificarea OMFP nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv sl a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

SituaDia litigiilor societăDiî

în perioada 01.01. - 31.12.2018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a depus Ia instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 261 dosare, din care:

 • a) un număr de 25 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 614.316,14 lei, după cum urmează:

toate dosarele au executarea silită încuviinOată;

 • b) un număr de 3 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice, AgenDi Economici; astfel, în 2018 au fost depuse: la Tribunalul Bacău cerere de chemare în judecată pentru recuperarea sumei de 2.844.180,74 lei de la Municipiul Bacău Di Elsaco Electronic Botoșani (dosar nr.2477/110/2018); la Judecătoria Bacău - cerere recuperare facturi neachitate de la Andrit Plant S.R.L. Di Gedix Group S.R.L., precum Di Di o plângere împotriva unui proces-verbal de constatare a contravenDiei întocmit de SecDia 1 - PoliDia Bacău; de asemenea, societatea s-a încris la masa credală în dosarul de faliment nr.2207/110/2018 a Electrotehno S.R.L.. Au fost continuate litigiile începute în anii anterior, dintre acestea fiind în continuare în judecată dosarul nr.372/110/2017 împotriva Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău Oi Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - anulare act administrativ.

 • c) un număr de 233 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Fizice pentru recuperarea sumei de 148.332,79 lei, după cum urmează:

în 222 dosare s-au obținut sentințe favorabile, o parte dintre debitori achitând deja debitele restante;

6 de dosare se aflau în judecată la 31.12.2018;

5 dosare au fost respinse datorita lipsei capacității de folosință a pârâților (clienți decedați). Dosarele enumerate mai sus au fost depuse la instatele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită plin intermediul BEJ Necula Sorica cu care exista încheiat contractul nr.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a facturilor care constituie titluri executorii conform Legii nr.51/2006.

în perioada 01.01. - 31,12.2018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut calitatea de pârâtă în dosarul (nr. 10588/180/2015), deschis la Judecătoria Bacău, de către reclamantul Oprișan Alexandru. în primă instanță s-a obținut o sentință nefavorabilă, aceasta fiind atacată cu apel - castigat de către societate. De asemenea, AsociaDia de Proprietari nr.95 Bacău a obDinut anularea ordonanOei de plată nr.563/26.01.201'8 date în dosarul nr.20178/180/2017 de către Judecătoria Bacău, pentru recuperarea sumelor fiind depusă ulterior cerere de chemare în judecată.

Nu s-a pierdut nici o cauza ca urmare a Reintroducerii in termen a vreunei acțiuni ori a neexercitarii in termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

Evaluarea activitafii societății privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății si este pus in evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusive din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere,de la înființare pana la 31.12. 2018 THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea, din ce in ce mar accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societății comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legala a continuării activitatii , in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-furnizarea de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeași măsură

Diminuarea activului net si acumularea de pierderi reflecta o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichiditatițincasarea creanțelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energio termica, in limita cadrului legal aplicabil:

-O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate,-art. 5A2:

(3) în vederea eliminării pierderilor din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. {1), pentru perioada 2009-2015, au următoarele obligații:

 • a) să implementeze programe de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale și de modernizare a infrastructurii de operare;

 • b) să eficientizeze serviciul de termoficare prin implementarea celei mai fezabile soluții, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

(5) Autoritățile de reglementare competente implementează un sistem de reglementare pentru susținerea și încurajarea investițiilor în vederea promovării cogenerării de înaltă eficiență în scopul diversificării surselor de materii prime și reducerii costurilor.

-ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26:

 • (1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanța numai costurile operatorilor economici cauzate de prestarea serviciilor de interes economic general înregistrate în perioada 2014-2019.

 • (2) Măsurile de ajutor de stat constau în:

b) alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform ari. 5A2 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 actualizata, aprobată prin Legea nr. 483/2006.

 • (3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a) se acordă tuturor operatorilor economici care furnizează energie termică pentru populație și reprezintă acoperirea valorică a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației.

 • (4) Ajutorul de stat prevăzut Ia alin. 2 lit. b) se acordă numai operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care asigură serviciul de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționale pe piață,"

Conform reglementarilor comunitare in materie, statele membre.au o larga putere discreționara in ceea ce privește natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general (SlEG). Din art.86 (2) al Tratatului CE transpare ca agenții încredințați cu prestarea unor servicii de Interes economic general sunt acele întreprinderi carora le-a fost impusa realizarea anumitor obligații ca de exemplu: continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitate la cerințele consumatorilor, accesibilitate egala la serviciul public, asigurarea sanatatii si calitatii vieții, etc. Aceste activitati sunt identificate de autoritatile publice ca fiind de importanta deosebita pentru populație si nu ar putea fi furnizate sau ar fi furnizate in alte condiții daca nu ar exista o intervenție publica.

Hotărârea Guvernului 71/24.01.2007 aprobă "Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi§e publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii". Articolul 49 alin. (3) precizează că riscul de exploatare este constituit din:

,,a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanta și calitate ai constaicȘeVseiviciului, clar determinați și măsurabili, pe întreaga durata de viata a proiectului;

 • b) riscul de piața, respectiv neintrebuintarea de către utilizatorii finali a. rezultatului lucrărilor executate/servicllor puse la dispoziția acestora, în condicile în care parametrii de performanta și calitate sunt integral respectai"

La aceste riscuri se adaugă si riscul de preț, când resursele necesare pentru operare la intrare (gaze naturale, păcura, etc) costa mai mult decât estimările inițiale(liberalizarea pieței de energie).

Riscul de disponibilitate și riscul de piață se manifestă pe fondul accentuării uzurii fizice a rețelelor de transport șl distribuție a energiei termice, precum și pe fondul deconectărilor/debransăriior de la SACET.

Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr.58 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene.

Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum șl pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fumizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi Inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește si înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declanșării procedurii Insolventei fa partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțarejeste riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societății in ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un -nivel optim pentru a-si putea achita obligațiile pe măsură ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin Întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea încasărilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata furnizorilor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai marei decât cele pentru încasarea creanțelor.

7.4

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activitatii societății, determinând implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar,

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

a)- metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea sî Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societatii(deta!iata la capitolul Creanțe din raport);

b))- metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotararî judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

Date privind inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a realizat in baza Deciziei Directorului Goneral nr..332/23.10.2018, în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea Inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009 , a Legii contabilității nr,82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor și procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 si 125/05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuat in perioada 14.11,2018-31.03.2019 asupra:

 • -  bunurilor din patrimoniul societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

 • -   bunurilor apartinand terților, primite in concesionare/inchiriate/in custodie/in folosința (care nu fac parte din patrimoniul societății).

In urma finalizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.86/29.03.2019, avizat de Directorul General al societarii, aprobat de către Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacau prin Hotararea nr, 689/18.04.2019, in conformitate cu prevederile Manualului politicilor si procedurilor contabile aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015 si art. 8 ai Deciziei nr.196/18.11.2015.

Activitatea comerciala

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice desfas urata in anul 2018 de Biroul Achiziții Publice al Thermoenergy Goup S.A. s-a desfășurat in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale si HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare, cu modificările si completările ulterioare si ale procedurlor interne:

-COD PO-03-AP-01/14.03.2018, varianta 2- desfasurarea procesului de achiziții sectoriale si urmărirea derulării contractelor;

-COD PO-03-AP-02/20.11.2017, varianta 1- desfasurarea procesului de achiziții publice directe;

-COD PO-03-AP-03/26.01.2018, varianta 1- desfasurarea procesului de achiziții publice prin procedura simplificata.

Procedurile au fost elaborate si aprobate in vederea desfășurării achizițiile publice aie entitatii contractante, pentru asigurarea:

 • - promovării concurenței între operatorii economici;

 • - garantării tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;

 • - asigurării transparenței și integrității procesului de achiziție publică;

 • - asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.

în acest sens, in baza necesităților identificate de secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborate si aprobat prin hotararea C,A. nr. 628/28.12.2018 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2018, cu o valoare totala de 89.353.065.61 iei din care: Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri cu valoare de 86.897.306,62 lei si Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale - Achiziții Directe cu valoare de 2.455.758,99 lei.

Având in .vedere valorile estimate ale achizițiilor propuse, in concordanta cu pragurile valorice stabilite prin prevederile legale, situația achizițiilor publice pentru perioada 01.01.2018-31.12.2017 este următoarea:

In limita pragului de achiziție au fost achiziționate următoarele produse/servicii/lucrari prin prodceduri online si offline după cum urmeaza:

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE

Nr.c rt

Număr anunț

Data stare

Denumire contract

Tip procedu ra

Tipul contracta

Iui

Stare procedur a

Cod CPV

Data limita depuner e oferte

Valoare estimata (iei)

1

SGN10336

45

20.12,20

18

11:51:55

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE AUTOTURISM CU 5 LOCURI'

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Eu desfasura re

341100081 Autoturisme

(Rev.2)

03.01.20

1915:00

84.800,00

2

SCN10301

16

04.12,20

18

09:03:04

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE:* AUTOTURISM CU 5 LOCURI'

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Anulata

34110000-1 -

Autoturisme

(Rev.2)

17.12.20

1815:00

84.600,00

3

SCN10263

01

14.11.20

18

09:40:31

ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE DE SUDURA SI MATERIALE ABRAZIVE PENTRU 3 ANI, CU UN OPERATOR

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Anulata

44315200-3-Materiale de sudura (Rev.2)

26,11.20

1815:00

150.333,30

4

SCN10224

33

25.10.20

18

08:43:33

ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE DE SUDURA SI MATERIALE ABRAZIVE PENTRU 3 ANI, CU UN OPERATOR

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Anulata

44315200-3-Materiale de sudura (Rev.2)

06.11.20

1815:00

150.333,30

5

SCN10177

75

25.09.20

18

15:57:27

PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE INVESTIȚIEI;

Racordarea Ia sistemul de distribuție a gazelor naturale a obiectivului industrial situat în str. Chimiei nr. 6, Bacau, județul Bacau, prevăzută in Avizul Tehnic de Racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr.211183294/21.09. 2018.

Procedur a simplifica ta

lucrări

Anulata

45231221-0-Lucrari de construcții de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)

11.10.20

1815:00

1.002.202,0

0

6

SCN10140

47

28.08.20

18

10:18

ACORD CADRU DE FURNIZARE COMBUSTIBIL (MOTORINĂ Șl BENZINĂ) PE 8AZĂ DE BONURI VALORICE (BVCA), 2 loturi

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Atribuita

09134200-9-

Motorina (Rev.2)

10.09.20

18

15:00

505.176,00

7

SCN10109

26

09.08.20

18

11:18

ACORD CADRU DE FURNIZARE ‘MATERIALE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE"

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Anulata

31681410-0-

Materiale

electrice (Rev.2)

27.08.20

18

15:00

217.116.41

8

SCN10088

76

27.07.20

18

14:48

FURNIZARE "ECHIPAMENTE DE

PROTECȚIE INDIVIDUALĂ’ acord cadru 3 ani, 3 loturi

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Atribuita

35810000-5-

Echipament individual (Rev.2)

09.08.20

18

15:00

203.459,00

9

SCN10077

30

13.07-20

18

-15:17

ACORD CADRU DE

FURNIZARE ■MATERIALE

PENTRU INSTALAȚII APĂ Șl CANALIZARE"

Procedur a simplifica la

Furnizare

Atribuita

44115200-1 -Materiale pentru instalații de apa si canalizare si materiale de

încălzire (Rev.2)

30,07.20

18

15:00

349.004,30

10

SCN10073

35

10.07.20

18

12:17

ACORD CADRU DE

FURNIZARE 'MATERIALE

PENTRU

INSTALAȚII

ELECTRICE’

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Anulata

31681410-0-

Materiale

electrice (Rev.2)

23.07.20

18

15:00

217.116,41

11

SCN10D62

52

28.06.20

18

14:17

ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE "ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ" 3 loturi

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Anulata

35810000-5-Echipament individual (Rev.2)

10.07.20

18

15:00

189.574,00

12

SCN10042

77

13.06.20

18

12:33

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE COMPONENTE PENTRU MOTORUL ELECTRIC Al COMPRESORULUI DE GAZE TIP AMD 500L2TBABM, SERIA 8706100286.01 ,PRODUCĂTOR ABBSACESPA MILANO."

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Anulata

34312000-7-

Piese pentru motoare (Rev.2)

26.06.20

18

15:00

300.000,00

13

SCN10019

83

17.05.20

18

14:47

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE COMPONENTE PENTRU MOTORUL ELECTRIC AL COMPRESORULUI DE GAZE TIP AMD 500L2TBABM, SERIA 8706100286.01 .PRODUCĂTOR ABB SACESPA MILANO."

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Anulata

34312000-7 -Piese pentru motoare (Rev.2)

31.05.20

18

15:00

300.000,00

14

[426292]

12.04.20

18

15:55

SERVICII

REPARARE

GENERATOR

ELECTRIC

TG3(Turbina de gaz)tip LSA 58 BMCL

14-4P- serie

fabricație

601165/1,an2006 fabricant LEROY

ȘOMER

Procedur a simplifica ta

Servicii

Atribuita

50532300-6 -Servicii de reparare si de întreținere a generatoarelor (Rev.2)

13.04.20

1815:00

200.200,00

15

[423982]

05.03.20

1815:54

SERVICII PROIECTARE "MODERNIZARE PROTECȚII NUMERICE LEA 110KV CIRCUIT 1 SI 2 IN STATIA110 KV CET"

Procedur a simplifica ta

Servicii

Atribuita

71323100-9 -Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

16.03.20

1815:00

20.000,00

16

[423574]

27.02.20

1815:54

ÎNCHIRIERE UTILAJE CU OPERATOR PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII ACCIDENTALE LA

Procedur a simplifica ta

Servicii

Atribuita

45500000-2-tnchîriere de utilaje si de echipament de construcții si de lucrări publice cu

09.03.20

1815:00

î49912

REȚELELE DE TERMOFICARE

operator (Rev.2)

17

[423572]

27.02.20

18 15:45

Servicii de proiectare privind obținerea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru instalații cu ral de prevenire si stingere ' incendii, detectare si alarmare aferenta investiției "Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thcrmocnorgy Group SA

Procedur a simplifica ta

Servicii

Atribuita

71321000-4 -Servicii de proiectare tehnica a instalațiilor mecanice sl electrice pentru construcții (Rev.2)

09.03.20

1815:00

100.000,00

18

[423385]

23.02.20

1817:40

FURNIZARE ȚEAVA DIN OTEL TRASA SAU LAMINATA LA RECE SAU LA CALD

Procedur a simplifica ta

Furnizare

Atribuita

44163100-1 -

Țevi (Rev.2)

07.03.20

1815:00

125.658,50

19

[423183]

21.02.20

1815:57

STUDIU DE FEZABILITATE "RACORDARE LA SACETA SPITALULUI JUDEȚEAN BACAU SI A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHICA"

Procedur a simplifica ta

Servicii

Atribuita

71241000-9 -Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

06.03.20

1815:00

65.000,00

20

[422848]

15.02.20

1816:12

SERVICII DE PAZA-

4 POSTURI

Procedur a simplifica ta

Servicii

Anulata

(In SEAP la data 10.07.20 1813:19)

79713000-5-

Servicli de paza

(Rev.2)

27.02.20

1815:00

511.584,00

21

[422747]

14.02.20

1814:43

SERVICII DE TRANSPORT LA SI DE LA SERVICIU PENTRU SALARIATII THERMOENEGY GROUP SA BACAU

Procedur a simplifica ta

Servicii

Atribuita

60130000-8-

Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)

26.02.20

1815:00

117.512,00

22

[422092]

02.02.20

1814:42

SERVICII DEPAZA-

4 POSTURI

Procedur a simplifica ta

Servicii

Anulata

79713000-5-

Servidi de paza

(Rev.2)

12.02.20

1815:00

476.544,00

23

[421314]

17.01.20

1816:22

ȚEAVA DIN OTEL

TRASA SAU LAMINATA LA RECE

SAU LA CALD pe 2 loturi

Procedur a simplifica ta

Furnizare

atribuita

44163100-1 -

Țevi (Rev.2)

29.01.20

1815:00

165.233,46

SITUAȚIA PROCEDURILOR OFFLINE - PROCEDURI EXCEPTATE

24

2048

16.10.20

18

PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE INVESTIȚIEI: Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a obiectivului industrial situat in str. Chimiei nr, 6, Bacau, județul Bacau, prevăzută in Avizul Tehnic de Racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr.211183294/21.09. 2018.

NFP

lucrări

atribuita

45231221-0-Lucrari de construcții de conducte de alimentare cu gaz(Rev,2)

24.10.20

18

1.002.202,0

0

25

966

01.03.20

18

gaze naturale

exceptat a

furnizare

atribuita

09123000-7-gaze naturale

12.02.10

8

71.881.000,

00

23

1049

29.08.20

18

gaze naturale

exceptat a

furnizare

atribuita

09123000-7-gaze naturale

15.06.20

18

85.313.017,

44

27

1092

01.12.20

18

energie electrica

exceptat a

furnizare

atribuita

09310000-5 electricitate

01.10.20

18

7.969.574,8

3

Achiziții directe pe baza de comenzi, referate necesitate, structurate conform tabelului de mai jos, cumulate pe perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 sunt realizează prin intermediul catalogul electronic SEAP, ținând cont de preturile din catalog si preturile de pe piața libera (prețul cal mai scăzut).

SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR DIRECTE PENTRU ANUL 2018

. POZ PLAN AD

OBIECTUL ACHIZIȚIEI -PAAS AD

VALOARE LEI

1

Abonament transport salariat!

17.243,28

2

Achiziții indic, de avertizare, securitate, banda delimitare

58,95

3

Achiziționare antigel concentrat, inloc. completa la compresorul de gaz TG3

546,00

6

Formulare standard, PE-uri,

234,30

8

Amenajare si întreținere spatii verzi

2.000,76

9

Aparate uz gospodăresc

3.266,54

11

Articole sl produse de curățenie

4.466,23

12

Articole de birotica

13.422,24

13

Articole pentru baie si bucătărie (mop, galeata, săpun etc

4.466,55

14

Asigurări RCA, servicii.taxe aut

18.233,83

19

-Baterii chiuveta, dus,- robinet! calorif. si alte elem pt instde apa rece-caîda

1.492,27

21

Butelii, vase de expansiune,vase egalizare, vopsea, email, etc

4.106,65

26

Carton calandrat

2.349,80

29

Componente calculator, diferite piese de schimb

995,72

30

Componente electrice, contactorî,prize etc

6.453,74

31

Consumabile xerox,cartușe imprimanta,comp.calculator

20.197,65

,q se


- Cazan recuperator de abur supraîncăzit

Identificare

U.M.

HSRG

Fabricant

-

EKOL, spol.s.r.o. Brno

Combustibil pentru arderea suplimentară

gaz natural CLU (rezervă)

Sarcina arzătorului mixt :;1,4..,7 MW

Putere calorifică inferioară gaz natural

[kJ/Nmc]

36.000

Debit gaz natural pentru arderea suplimentară

[Nm3/h]

140...700

Putere calorifică inferioară combustibil lichid

Mkg[

42.700

Debit comb.llchid

[kg/h]

118...590

Debit abur

[Vh]

11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară

Presiune abur produs

bar (g)

50

Temperatură abur produs

[grd.C]

450

Temperatură apă de alimentare

[grd.C]

55

Temperatura gazelor evacuate din cazan

[grd.C]

>80

Randamentul pentru arderea gazului natural

%

91,5

Randamentul pentru arderea CLU

%

90,2


33

Consumabile pt echipamente de stingere incendii etc

840,00

34

Contactori Siemens

169,70

36

Corpuri de iluminat si piese pentru corpuri de iluminat

8,254,52

46

Dispozitive mobile de legare la pamant, scurtcircuitoare monofazate

510,04

48

Bare, tije, tabla, cornier, OL si alte profite, rulmenți

15.345,71

49

Div. medicamente, materiale sanitare si săpun, apa minerala

997,92

60

Diverse servicii întreținere si reparații aparate aer condiționat

800,00

51

Echipament de lucru

34,00

52

Echipament de protecție personal secție

15.201,88

53

Echip.de proectie a personal.

8.013,68

55

Corpuri de iluminat si piese pentru corpuri de iluminat

2.117,90

56

Echipamente pentru dotarea autospecialei de stingere

1.560,00

60

Electrozi si sarma pt sudura

25.722,21

61

Etalonat ap.cantarit, contoare, man om etre etc

2.609,00

64

Garnituri pentru racord olandez, coturi, robinet! teuri.filtre etc

1.725,57

65

Gaze industria le; oxigen, azot, hei iu, butelii

30.948,39

66

Geamuri de sticla, geamuri PVC, tamplarie PVC etc.

1.126,42

69

Incarnare cartușe imprimanta

1.865,42

72

lndic.de securit in domeniul securiatii si sanatatiî in munca

714,06

73

Instalații de neutralizare,omogenizare si brichetare slam

3.110,61

78

întreținere revizie si service aparate de respirat izolante

495,00

80

Kit de întreținere filtru aer, filtru ulei, separator ulei pt corn preș. Atlas Copco

1.467,85

81

Lacate, broaște, butucuri si yale usi

4.025,01

84

Lavete bumbac, diverse materiale din plastic sau cauciuc

4.586,17

92

Lucrări si servicii pe linia SSM

8.185,00

95

Materiale de construcție

46.727,52

97

Materiale deratizare,dezinsectîe

1.941,56

98

Materiale din cauciuc si plastic

1.175,82

99

Materiale pt.Iz.termice la țevi: vata, carton etc

16.228,13

100

Diverse matconstructii metal

62.866,40

101

Materiale pt lucrări de terasament:balast,sort,nisip,pavele

23.201,04

103

Medicamente si materiale sanitare

2.111,80

107

Mixtura asfaltica pentru asfaltari ta rece si la cald

16.198,96

111

Otrava șobolani, substanțe deratizare

156,70

113

Piese schimb motoare, generatoare , transformatoare

1.495,94

114

Piese schimb pt autovehicule serv. Tehnic

2.512,84

115

Piese schimb pentru buldoexcavator

2.690,86

116

Piese schimb pt elemente de acționare

15.809,70

117

Piese schimb pentru elemente de angrenare

262,86

118

Piese schimb pentru motoare si generatoare electrice

15,12

120

Piese schimb pentru transformatoare, convertizoare

4.400,00

121

Piese schimb pentru pompe centrifuge

1.201,12

122

Piese schimb si accesorii pentru mașini unelte

100,80

123

Piese si acesorii auto .achiziții commponente

17.962,13

126

Pompe si compresoare

4.076,79

131

Presa manuala pentru papucit cable de forța cu bacuri

2.602,55

134

Produse abrazive, smirghel,pile,discuri,perii sarma etc

4.102,56

136

Rasina schimbători ioni tip purolite C100 Na 14 mc

5.893,85

137

Reactivi chimici,materiale lab.

4.574,00

143

[luminat nefunctional la cos

4.200,00

152

Revizie si reparație instalații din statia de pretratare                    ■■

871,86

153

Revizie transformatoare electrice TRAFO

8.875,96

154

Revizii la inst. aferente centralei de cogener.

24.318,00

156

Robinete, vane si dispozitive similare

52.735,83

158

Rulmenți, lagare

3.931,34

159

Sare gemă bulgari

30.000,00160

Scule de mana (sapa, lopata pensule etc).Truse el, taiere

4.533,49

161

Scule electrice, Instrumente de măsurare,cabluri electrice

14.304,39

165

Servicii motoare electrice, bobinaj

4.366,00

 • 167

 • 168

ServiGii conexe tipăririi

164,00

Servicii de întreținere si reparații la construcții energetice

175,17

170

Servicii de reparare si de intret a echip. stins incendiu

776,10

173

Servicii închiriere utilaje auto

9.380,50

175

Servicii publicitare, certifica re

3.377,03

176

Serv, revizii echip.emîsie-receptie, echip video

404,00

178

Servicii vulcanizare-echiîibrare roți, servicii reparații autovehicole șî întreținere buldoexcavator, servicii reparații utilaje de ridicat

17.344,46

183

Siguranțe si elem.pt siguranțe,corpuri iluminat si piese pt corpuri iluminat

9.443,75

187

Soluții apoase pentru regimul chimic al cazanelor la TG 3

3,272,00

190

Supraveghere laborator metrologie

522,10

191

Șuruburi, pile, saibe.etansari, dibluri,garnituri

21.882,20

193

Terminal digital input Beckhoff

4.855,00

195

Tipizate,registre, agende, calendare

7.763,34

196

Traductoare de temperatura, presiune, diverse tipuri

1.044,00

201

Trusa scule lacatus,trusa sudura taiere

5.289,90

203

Uleiuri pt. motoare, pentru sisteme hidraulice, vaseline

1.428,77

204

Uleiuri, vaselina, unsoare

16.450,83

205

Umplere butelii cu azot/C02

1.080,00

207

unsoare Shell Gadus S2 V100 2

3.544,00

209

Var calcic hidratat

46.198,00

223

Verificări metrologice prăjini

946,80

224

Verif.oficîale ISCIR la echip. si conducte gaze

2.400,00

228

verificări periodice hidrant!

2.200,82

229

Vopsea, email, diluant, grund, lac, bronz, diluant, degresant, alcool tehnic, etc

8.668,05

234

Piese schimb pentru turbogenerator TG3

810,00

237

Abonament Antivirus

3.173,80

240

Achiziție pachet software pentru creare documente DOCLIB

2.800,00

243

Repararea si întreținerea echipamentelor - reparație convertizor Danfoss

1.900,00

245

Senzor de poziție -piese schimb pentru compres. mașini sau motoare

12.260,00

251

Covor electroizolant 10 mm la tablourile electrice din CT+PT+ Hidrofoare

4.800,00

252

Gratare de lemn la tablourile elctrice din CT si PT+ Hidrofoare

2.534,00

18 P

Benzina, BCF-uri

73.252,60

18’P

Motorina

69.341,55

36P

Lucrări de închirieri utilaje

300,00

40P

Lucrări de reparare si întreținere a cazanelor din centrale termice -reparat sistem sub presiune cazan 10Ot/h +CAF LOT 1

10.232,70

44P

Mentenanta TG 3

27.621,00

56P

Reparație armaturi de izolare si de reglaj

5.850,00

60P

Reparații accidentale la cazane

1.185,00

66P

Revizie circuite de abur si apa boilere degazor

9.348,68

68P

Servicii paza

10.966,72

TOTAL

1.031.394,26

In decursul anului 2018 prin Biroul Achiziții Publice in urma procedurilor derulate si achizițiilor directe efectuate s-au încheiat următoarele contracte: ,

NR

Data

Denumire

Obiectul contractului

Valoare

Intra in

încetează

Procedura

Nr cri

CTR

furnizor/

contract

vigoar

prestator/

lei (fara

e

executant

tva)

1

945

04.01.

2018

RUSU IOAN

CONSULTANTA

FINANCIARA

4.000,00

04.01.

2018

04.05.2018

AD

2

946

09.01,

2018

IPCT INSTALAȚII

S.R.L

PTDDE.CS,DPCU,PAC pt investiția Realizare de noi sisteme de alimentare CT 2M 3M

105.000,0

0

09.01.

2018

09.04.2018

PROCEDURA SIMPLIFICATA

3

947

09.01.

2018

RENAULT COMMERCI AL ROUMANIE S.R.L.

AUTOUTILITARA 2 LOCURI CABINA SIMPLA SI PLATFORMA ACOPERITA 3 BUC-LOT 1

120.142,9

4

09.01.

2018

09.02.2018

PROCEDURA SIMPLIFICATA

4

948

09.01.

2018

RENAULT COMMERCI AL ROUMANIE S.R.L.

AUTOTURISM 5 LOCUR11

BUC-LOT 2

41.355,29

09.01.

2018

09.05.2018

PROCEDURA SIMPLIFICATA

5

949

09.01.

2018

’r&iault COMMERCI AL ROUMANIE S.R.L.

AUTOTURISM 5 LOCURI 2

BUC-LOT3

83.268,82

09.01.

2018

09.05.20 i 8

PROCEDURA SIMPLIFICATA

6

950

11.01.

2018

TDR Energy SRL

ACHIZIȚIE CERTIFICATE EUA

contract cadru

11.01.

2018

11.01.2019

exceptata

7

954

22.01.

2018

SENAL

COM S.R.L

ACHIZIȚIE ȚEAVA

30.787,08

22,01.

2018

22.04.2018

NEGOCIERE

8

955

25.01.

2018

GMG VERTICAL

Servicii privind supragherea tehnica a instalațiilor si echipamentelor ISCIR (1500 tei/luna)

18.000,00

25.01.

2018

25.01.2019

AD

9

956

17.02.

2018

BERGERAT

MONNOYE

UR

Servicii mentenanta si revizie buldoexcavator

tarif reglement at

17.02.

2018

16.02.2019

AD

10

957

17.02.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

ANULAT

SUBSECVENT

11

961

19.02.

2018

BEST

PROTECTI

ON

Echipamente de protecție

15.881,00

19.02.

2018

21.03.2018

AD

12

962

19.02.

2018

VALRO TRADE

ACHIZIȚIE ȚEAVA - ACORD CADRU

63.544,22

14.04.

2018

13.04.2019

PROCEDURA SIMPLIFICATA

13

963

19.02.

2018

OMV PETROM

Achiziție BVC 150 buc

6.303,00

19.02.

2018

19.03.2018

AD

14

966

01.03.

2018

TINMAR ENERGY SA

GAZE NATURALE

71.881.00

0.00

01.03.

2018

01.03.2019

exceptata

15

967

01.03.

2018

ATH ENERG SRL&TOTA LENERGY SOLUTION

S

Elaborare bilanț termoenergetic

51.000,00

01.03.

2018

27.05.2018

AD

16

968

01.03.

2018

RAD TRANS SRL

ÎNCHIRIERE utilaje

15.900,00

01.03.

2018

29.03.2018

SUBSECVENT

17

969

01.03.

2018

VALRO TRADE

ACHIZIȚIE ȚEAVA

2.161,74

01.03.

2018

30.03.2018

SUBSECVENT

18

971

14.03.

2018

OMV

PETROM

Achiziție BVC 150 buc

7.513,92

14.03.

2018

14.04.2018

AD

19

972

17.03.

2018

GRUP ATYC SRL

Transport salariat! LA SI DE LASERVCIU

113.819.2

5

17.03.

2018

16.03.2019

PROCEDURA SIMPLIFICATA

20

973

20.03.

2018

EXPERT MED

Servicii medicale

25.727,00

20.03.

2018

31,12,2018

AD

21

974

21.03.

2018

SODEXO

PASS

Tichete de masa -20 iei/comanda

20 lei/coman da

21.03.

2018

21.03.2019

AD

22

976

27.03.

2018

VALRO

TRADE

ACHIZIȚIE ȚEAVA - ACORD CADRU

117.921,6

6

27.03.

2018

02.04.2019

PROCEDURA

SIMPLIFICATA

23

977

27.03.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE -ACORD CADRU

81,SOLEI/ ORA

27.03.

2018

31.03.2019

PROCEDURA SIMPLIFICATA

24

978

27.03.

2018

PODAR GABRIEL

Efectuarea rapoartelor de evaluare si tratare a riscurilor aferente revizuirii analizelor de risc (a securitatea fizica a obiectivelor

1.980,00

27.03.

2018

30.04.2018

AD

25

979

27.03.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE -ACORD CADRU

91,50LEI/ ORA

01.04.

2018

31.03.2019

PROCEDURA SIMPLIFICATA

26

980

28.03.

2018

STASFORM

CONSULT

Efectuarea rapoartelor de evaluare si tratare a riscurilor aferente revizuirii analizelor de risc la securitatea fizica a obiectivelor

995,00

28.03.

2018

30.04.2018

AD

27

981

02.04.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

16.300,00

02.04.

2018

30.04.2018

SUBSECVENT

28

982

02.04.

2018

RAD TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

4.575,00

02.04.

2018

30.04.2018

SUBSECVENT

29

983

02.04.

2018

VALRO

TRADE

ACHIZIȚIE ȚEAVA

22.515,66

02.04.

2018

14.04.2018

SUBSECVENT

30

984

02.04.

2018

VALRO

TRADE

ACHIZIȚIE ȚEAVA

13.195,17

02.04.

2018

30.04.2018

SUBSECVENT

31

992

12.04.

2018

TDR ENERGY SRL

CERTIFICATE EUA

12.04.

2018

12.06.2018

exceptata

32

993

17.04.

2018

ECPMC CONSULT& LEARNING SRL

Documentație tehnica pentru oblinerea autorizației de Securitate la incendiu pentru instalații cu rol de prevenire si stingere incendii, -Reabilitarea instalației de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group

67.000,00

17.04.

2018

09.07.2018

PROCEDURA SIMPLIFICATA

33

994

17.04.

2018

DUÎCA D 1RINA &EURO ENGINEERI NG

Racordarea ia SACET a spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica

59.500,00

17.04.

2018

01.07.2018

PROCEDURA SIMPLIFICATA

34

995

17,04.

2018

SMART SA

Proiect tehnic de execuție, detalii de execuție, caiet de sarcini aferente investiției -Modernizare proiecții numericei 10 kv bacau

14.900,00

17.04.

2018

20.06.2018

PROCEDURA SIMPLIFICATA

35

996

16,04,

2018

VALRO

TRADE

ACHIZIȚIE ȚEAVA

6.674,69

16.04.

2018

30.04.2018

SUBSECVENT

36

997

25.04.

2018

ELECTRO-SERVICE R.B. S.R.L.

Reparații generator electric TG3 lip LSA58 BCML14-4p

199.800,0 0

25.04.

2018

18.05.2018

PROCEDURA

SIMPLIFICATA

37

998

02.05.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

13.040,00

02.05.

2018

31.05.2018

SUBSECVENT

38

999

02.05.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

1.830,00

02.05.

2018

31.05.2018

SUBSECVENT

39

1004

04.05.

2018

COMPLEX FAVORIT SRL BACAU

Servicii vulcanizare anvelope, echilibrare si reparare roti si alte activitati auxiliare

2.000,00

04.05.

2018

03.05.2019

AD

40

1005

04.05.

2018

INF SERV SRL BUCUREST I

Prestări servicii administrare program specializat Doclib

480,00

04.05.

2018

04.05.2019

AD

41

1006

04.05.

2018

VALRO

TRADE

ACHIZIȚIE ȚEAVA

2.425,98

04.05.

2018

31.05.2018

SUBSECVENT

42

1007

09.05.

2018

PRODBAC SECURITY SERVICES SRL

Servicii pregătire profesionala pentru agenti securitate

3.300,00

09.05.

2018

31.12.2018

AD

43

1009

15.05.

2018

BLOC BAC

SRL

Execuție lucrări de refacere prin asfaltare la cald a suprafețelor carosabile si a trotuarelor

43.980,00

15.05.

2018

14.12.2018

AD

44

1012

17.05.

2018

FUNDAȚIA "ȘCOALA COMERCIA LAȘI DE SERVICII"

Servicii formare profesionala

980,00

17.05.

2018

17.06.2018

AD

45

1013

25.05.

2018

FAST

TECHNICA L ASSISTAN CE SRL

Servicii verificare teiinlca/revizie tehnica instalație gaze

4.840,00

25.05.

2018

16.07.2018

AD

46

1014

15.06.

2018

ELECTRO-ALFA INTERNAT! ONAL SRL

Servicii diagnoza întrerupătoare HVX12-31-25-E

13.874,00

15.06.

2018

14.12.2018

AD

47

1015

04.06.

2018

RAD TRANS

SRL

INCHIRIERE UTILAJE

1.830,00

04.06.

2018

30.06.2018

SUBSECVENT

48

1016

04.06.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

8.965,00

04.06.

2018

30.06.2018

SUBSECVENT

49

1018

06.06.

2D18

C.N.C.I.R.

Servicii expertlzare in vederea verificării oficiale ISCIR pentru expandor V=6300l, P=8bar

1.899,00

06.06.

2018

31.12.2018

AD

.50

1019

06.06.

2018

C.N.C.I.R.

Servicii expertlzare in vederea verificării oficiale ISCIR peniru motostivuitor cu furci frontale 3,2 tf

1.410,00

. 06.06.

2018

31.12.2018

AD

51

1020

15.06.

2018

SOLID PROIECT SRL

Servicii expertiza tehnica pentru 11 stâlpi beton estacada zgura st cenbusa si 16 stâlpi din estacada existenta

5.000,00

15.06.

2018

29.06.2018

AD

52

1021

15.06.

2018

PROEXPER TSRL BACAU

Servicii auditare ISA adoptate de Camera Auditorilor

Financiari 1162/2017

90.000,00

13.07.

2018

12.07.2021

AD

53

1022

18.06.

2018

VALRO

TRADE

ACHIZIȚIE ȚEAVA

18.308,71

18.06.

2018

30.06.2018

SUBSECVENT

54

1023

25.06.

2018

ELECTROP

UTERE AIT

SRL

Furnizare piese de schimb pentru dispozitivul MOP 110DKV

5.161,00

25.06.

2018

09.08.2018

AD

55

1024

20.06.

2018

CERTSIGN SA

Servicii certificare semnătură digitala

95,00

20.06.

2018

20.06.2019

AD

56

1027

02,07.

2018

RAD TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

12.714,00

02.07.

2018

31.07.2018

SUBSECVENT

57

1028

02.07.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

1.830,00

02.07.

2018

31.07.2018

SUBSECVENT

58

1033

16.07.

2018

BVA LOGISTIK SRL

ÎNCHIRIERE

AUTOBASCULANTA 20 T

7.020,00

16.07.

2018

31.12.2018

AD

59

1034

18.07.

2018

CERTSIGN SA

CERTIFICARE SEMNĂTURĂ DIGITALA MIHAILA GEANINA

95,00

18.07.

2018

17.07.2019

AD

60

1035

23.07.

2018

KOT PROEX SRL

STUDIU FEZABILITATE,

CERTIFICAT URBANISM, AVIZE

19.497,27

23.07.

2018

30.08.2018

AD

61

1039

01.08.

2018

RAD TRANS SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

13.366,00

01.08.

2018

31.08.2018

SUBSECVENT

62

1040

01.08.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

1.830,00

01.08.

2018

31.08.2018

SUBSECVENT

63

1041

01.08.

2018

TINMAR ENERGY SA

GAZE NATURALE

101lei/MW h

01.08.

2018

31.08.2018

exceptata

64

1042

08.08.

2018

ECOPROJE GT CONSULȚI NG SRL

ELABORARE DOCUMENTATE TEHNICA PENTRU OBȚINEREA AUT. GOSPODĂRIREA APELOR

6.000,00

08.08.

2018

08.10.2018

AD

65

1048

29.08.

2018

VASION

SRL

MATERIALE PENTRU INSATALATI1 APAȘI CANALIZARE-ACORD CADRU

268.051,6

2

01.09.

2018

30.08.2021

PROCEDURA

S1MPLIF1CATA-

AC

66

1049

29.08.

2018

TINMAR ENERGY SA

GAZE NATURALE

85.313.01

7,44

01.09.

2018

31.08.2019

exceptata

67

1050

03.08.

2018

RAD TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

9.780,00

03.09.

2018

30.09.2018

SUBSECVENT

68

1051

03.08.

2018

RAD

TRANS

SRL

ÎNCHIRIERE UTILAJE

1.830,00

03.09.

2018

30.08.2018

SUBSECVENT

69

1052

03.08.

2018

VASION

SRL

FURNIZARE MATERIALE INSATALATil APA SI CANALIZARE

7.500.00

03.08.

2018

30.09.2018

SUBSECVENT

70

1054

05.09.

2018

BEST PROTECTΠON

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ACORD CADRU 2 ani

94.407,00

05.09.

2018

05.09.2021

PROCEDURA

SIMPLIFICATA-

AC

71

1057

17.09.

2018

BEST PROTECTÎ

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

8.255,00

17.09.

2018

30.10.2018

AD

ON

72

1062

26.09.

2018

GLOBAL

SISTEM

Echipamente de protecție bocanci si mânuși

24.193,29

26.09.

2018

25.10.2018

AD

73

1063

26.09.

2018

MIRAU ETALON

Echipamente de protecție accesorii lucru

3.682,14

26.09.

2018

2540^618”

Ab

74

1064

28.09.

2018

PROTECT

CONSULȚI

NG

Formare profesionala fochist clasa A

1.700,00

28.09.

2018

31.12.2018

AD

75

1065

01.10.

2018

OKBOBO

Furnizare benzina BVCA

197.984,8

5

01.10.

2018

30.09.2020

SUBSECVENT

76

1066

01.10.

2018

OK BOBO

Furnizare motorina BVCA

301.858,4

6

01.10.

2018

30.09.2020

SUBSECVENT

77

1067

01.10.

2018

RAD TRANS

închiriere utilaje AC

977/27.03.2018

9.780,00

01.10.

2018

31.10.2018

SUBSECVENT

/8

1068

01,10.

2018

RAD TRANS

închiriere utilaje AC

979/27.03.2018

1.830,00

01.10.

2018

31,10.2018

SUBSECVENT

79

1070

02.10.

2018

OK BOBO

Furnizare BVCA AC

1065/01.10.2018

8.404,00

02.10.

2018

31.10.2018

SUBSECVENT

80

1071

02.10.

2018

OKBOBO

Furnizare BVCA AC

1066/01.10.2017

12.606,00

02.10.

2018

31,10.2018

SUBSECVENT

81

1072

02.10.

2018

VASION

Materiale apa si canalizare -Subsecvent Vasion

AC1048/29.08.2018

7.500,00

02.10.

2018

31.10.2018

SUBSECVENT

82

1073

09.10.

2018

ELECTRO Al FA INTERNAT! ONAL

Servicii de reparatiie întrerupător HVX12-31-25ETD541590-1 static 6 V grupTG3

31.295,00

09.10.

2018

31.12.2018

AD

83

1074

09.10.

2018

VALRO TRADE SRL

Furnizare țeava AC

962/19.02.2018

450,38

09.10.

2018

15.10.2018

SUBSECVENT

84

1075

10.10.

2018

VALRO TRADE SRL

Furnizare țeava AC

976/27.03.2019

10.160,17

10.10.

2018

19.10.2018

SUBSECVENT

85

1079

30.10.

2018

VALRO TRADE

SRL

Furnizare țeava AC

976/27.03.2018

8.507,48

30.10.

2018

30.11.2018

SUBSECVENT

86

1080

01.11.

2018

VASION

Materiale apa si canalizare -Subsecvent Vasion

AC1048/29.08.2018

7.400,00

01.11.

2018

30.11.2018

SUBSECVENT

87

1081

01.11.

2018

RAD

TRANS

închiriere utilaje AC

977/27.03.2018

13.040,00

01.10.

2018

31.10.2018

SUBSECVENT

88

1082

01.11.

2018

RAD TRANS

închiriere utilaje AC

979/27.03.2018

1.830,00

01.10. 2018

31,10.2018

SUBSECVENT

89

1083

01.11.

2018

BVA

LOGISTIK

SRL

Vanzare cumpărare energie electrica

59 iei/MWh

01.11.

2018

31.12.2019

AD

90

1084

06.11.

2018

OK BOBO

Furnizare BVCA AC

1065/01.10.2018

8.404,00

06.11.

2018

30.11,2018

SUBSECVENT

91

1085

06.11.

2018

OKBOBO

Furnizare BVCA AC

1066/01.10.2017

12.606,00

06.11.

2018

30.11.2018

SUBSECVENT

92

1086

07.11.

2018

PODAR

GABRIEL

PFA

Revizuire analiza de risc la securitate fizica ate obiectivelor Thermoenergy

1.800,00

07.11,

2018

15.12.2018

AD

93

1089

21.11.

2018

VALRO

TRADE

SRL

Furnizare țeava AC

976/27.03.2018

11.752,37

01.11.

2018

26.11.2018

SUBSECVENT

94

1092

01.12.

2018

TINMAR ENERGY

Furnizare energie electrica

7.969.574,

83

01.12.

2018

30.11.2019

exceptata

95

1093

28.11.

2018

DELGAZ GRID

Racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

976.939,0 0

28.11.

2018

15.06.2019

NFP

96

1095

28.11. 2018

VALRO TRADE SRL

Furnizare țeava AC

976/27.03.2018

7.169,64

28.11. 2018

30.11.2018

SUBSECVENT

97

1098

03.12.

2018

VASION

Materiale apa si canalizare -Suhsocvont Vasion

AC1048/29.08.2018

7.400,00

03.12.

2018

31.12.2018

SUBSECVENT

98

1099

03.12.

2018

RAD TRANS

închiriere utilaje AC

979/27.03.2018

1.830,00

03.12.

2018

31.12.2018

SUBSECVENT

99

1100

03.12. 2018

RAD TRANS

închiriere utilaje AC

977/27.03.2018

13.040,00

03.12.

2018

31.12.2018

SUBSECVENT

100

1101

03,12.

2018

VALRO TRADE SRL

Furnizare țeava AC 976/27.03.2018

4.076,27

03.12.

2018

09.12.2018

SUBSECVENT

101

1102

05.12.

2018

OK BOBO

Furnizare BVCA AC 1066/01.10.2017

12.608,00

05.12.

2018

31.12.2018

SUBSECVENT

102

1103

05.12.

2018

OKBOBO

Furnizare RVCAAC

1065/01.10.2018

8.404,00

05.12. 2018

31,12.2018

SUBSECVENT

103

1104

05.12. 2018

ALEXRAL CONSULT SRL

Servicii deformare profesionala „Masinisti la mașini pentru terasamente"

1.290,00

04.12.

2018

24.05.2019

AD

104

1105

06.12.

2018

Cursuri BME

AD

105

1106

10.12.

2018

VALRO TRADE SRL

Furnizare țeava AC

976/27.03.2018

5.126,67

10.12.

2018

16.12.2018

SUBSECVENT

106

1107

13.12. 2018

VALRO TRADE SRL

Furnizare țeava AC 962/19.02,2018

3.090,08

13.12.

2018

16.12.2018

SUBSECVENT

107

1110

14.12. 2018

JAREX Filtertechnik

Furnizare filtre TK

17.438,06

14.12. 2018

15.02.2019

ĂD

108

1111

14.12. 2018

ELECTROV AL SOUND

Furnizare contori energie termica

9.089,00

14,12.

2018

31.12.2018

AD

109

1112

17.12, 2018

VALRO TRADE SRL

Furnizare țeava AC 976/27.03.2018

2.232,33

17.12.

2018

21.12.2018

SUBSECVENT

110

1116

19.12.

2018

VASION

Materiale apa si canalizare -Subsecvent Vasion

AC1048/29.08.2018

5.000,00

19,12,

2018

31.12.2018

SUBSECVENT

111

1117

20,12. 2018

CENTRUL MEDICAL UNIREA

Servicii de medicina muncii

87.696,00

01.01. 2019

31.12,2019

AD

Aprovizionare, Administrativ /Transporturi

Biroul AAT asigura următoarele activitatî:

 • -   Servicii secretariat -primire, înregistrare si predare corespondenta.

 • -   Servicii de transport valori materiale de la furnizor in depozitul de producție, la lucrările de intervenții si reparații.

 • -    întreținerea pavilionului administrativ, a cailor de acces din incinta si din exteriorul societății, a spatiilor verzi, a iluminatului in pavilionul administrativ a cailor de acces si perimetral

 • -   Transportul corespondentei de la societate Ia posta si retur.

 • -   Transportul valorilor bănești de la centrele de relații client! la caseria centrala a societății si banei.

 • -   Urmărește derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu tertii:

-Transport salariati

 • - Paza

 • - Intervenție rapida

 • - Telefonie fixa si mobila

 • - Servicii Xerox

 • - Reparații si întreținere auto

 • - Reparații si întreținere utilaje

 • - Apa - Cana!

 • - Utilizarea spectrului de emisie statie radio

 • - Urmărește derularea contractelor de materialo cuțVASION. OK.BOBO, AIR LIQIDUE, VALROetc).

 • - întocmește planul anual de achiziții de materiale si servicii.

 • - întocmește referate de necesitate pentru asigurarea bazei materiale necesare pentru desfasurarea activitatîî integului personal din pavilionul administrativ.

 • - Executa lucrări de xeroxare, copiere, documente si planșe, legare dosare.

 • 1. TRANSPORTURI

Pentru buna desfășurare si eficientîzare a activitatîî de transport a materialelor si salariatilor pentru lucrările de reparații si întreținere s-au repartizat mijloacele de transport la secții, servicii, compartimente după cum urmeaza:

o Biroul tehnic =1

o Secția Reparații Termoticare=4

o Atelier Mecanic-1

o Echipa Intervenții Termoficare=3

o SMP si Compartimentul ContorizareM

o Biroul lnvestitii-1 o Incasari Centre Relații Clienti=1

Utilajele din dotarea societății (buidoexcavator, Hiydrom, Telemack, Bobcat, motostivuitor.tractor) răspund ia solicitările tuturor secțiilor si nevoilor administrative

In anul 2018 s-au achiziționat 3 autoutilitare de transport marfa si persoane sî 3 autoturisme, care au redus cheltuielile de reparații si întreținere auto. S-au redus cheltuielile de reparații si întreținere la parcul auto .

In perioada menționata societatea a înregistrat venituri de 3346 lei prin închirierea la terii a utilajelor de ridicat, întreaga activitate a parcului auto este monitorizata zilnic (prin foi de parcurs care conțin alimentari cu carburant, kilometri parcurși sau ore de funcționare, urmând ca la sfârșitul fiecărei luni sa se faca fisa actîvitatii zilnice pentru autovehicule (F.A.Z)

 • 1.  PAZA

Începând cu data de 01.06.2018, paza este asigurata cu forte proprii pentru un nr. de 3 posturi.

 • - 2 posturi sunt asigurate cu personal propriu care a fost recalificat ca agent de securitate si un post important cu angajați din afara societății.

 • - Prin efectuarea serviciului de paza cu surse proprii sa efectuat o economie de 180000 lei in perioada 01.06.2018/31.12.2018.

Prin masurile luate de monitorizarea obiectivului, a sistemului de alarmare la statia SRM(gaz) s-a redus cu un post de paza, astfel s-a realizat o economie de 25000 iei, in perioada 01.11.2018/31.12.2018.

 • - S-au reparat împrejmuirile, s-a făcut verificarea pentru buna funcționare a iluminatului perimetral.

 • 2. TELEFONIE MOBILA

în luna noiembrie 2018 sa demarat achiziția de telefonie mobila in vederea optimizării valorii abonamentelor peniru flecare salariat In funcție de Importanta muncii prestate si a necesității de a avea convoibiii telefonice cu ciienlli si colaboratorii societății noastre in urma încheierii unui nou contract cu ORANGE Romania SA

Astfel s-a redus valoarea abonamentului lunar de la 2300 lei la 1750 lei, economisindu-se aproximativ 550 lei lunar.

 • 3. ADMINISTRATIV

întreținerea pavilionului administrativ a cailor de acces din societate .întreținerea instalațiilor sanitare si de încălzire, întreținerea spatiilor verzi .iluminatul interior si exterior, se executa cu personalul din cadrul biroului AAT cu sprijinul atelierului mecanic si secția Termoficare .Toate aceste activitati sunt coordonate de BA Aî.

Pentru perioada de iarna BAAT are cu utilaje pentru dezapezire cu material antiderapant prin umplerea lăzilor din dferite locuri cu nisip si s-a dotat cu lopeti pentru zapada.

Activitatea de producere si furnizare energie electrica

In anul 2018, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW si cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) sî livrata in rețele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din următoarele surse:

- tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU in anul 2018 a fost de 18131942 lei, corespunzătoare unei'cantitati de energie electrica de 81412 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de 222,72 lei/MWh cu aprox. 42 lei/MWh mai mare decât prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2018.

- bonusul acordat penbu producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta: schema de ajutor de stat în baza căreia se acordă sprijin financiar centralelor de cogenerare în vederea menținerii în piața de energie electrică și termică, în condițiile în care aceste centrale îndeplinesc criteriile de înaltă eficiență și realizează economii de combustibil și de emisii semnificative dar înregistrează costuri de producție mari.

Sprijinul financiar se acordă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, ce livrează energia electrică în rețelele electrice ale sistemului electroenergetic național (SEN) și energia termică este energie termică utilă, indiferent dacă este destinată populației sau utilizării industriale, în condițiile în care costurile de producție a energiei electrice și a energiei termice în centralele de cogenerare sunt superioare prețurilor de piață ale celor două forme de energie.

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmărește acoperirea diferenței dintre costul producerii energiei în cogenerare de înaltă eficiență și prețul de vânzare al acesteia. în baza schemei de ajutor propuse, producătorii de energie electrică și termică în cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrică (exprimată în MWh), produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în rețelele electrice ale Sistemului Energetic Național, o sumă de bani denumită “bonus11.

Pentru anul 2018, prin Decizia ANRE nr. 1741/28.11.2017 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 135,95 lei/MWh, exclusiv TVA.

începând cu data de 22 noiembrie 2018, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018, vaioarea bonusului se modifica la 157,39 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de înalta eficienta si livrata in SEN in perioada 22.11.2018-31.12.2018.

Valoarea bonusului acordat in anul 2018 a fost de 11421216 lei, corespunzător unei cantitati de energie electrica livrata in SEN 82059 MWh.

Activitatea de producere energie termica

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare in baza unei Licențe acordata de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2018, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic avand următoarea structura:

 • •    apa fierbinte- 228268 Gcal, din care 213309 Gcal (96% din producție) pentru furnizare in sistemul de termoficare,compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;

 • *   abur -18006 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Participarea capacitatilor energetice la realizarea producției totale de energie termica a fost următoarea:

20%, respectiv 45700 Gcal- prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 2915 ore;

J 22% , respectiv 49461 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu combinat, timp de 5262 ore;

J 38 %, respectiv 87647 Gcal- prin aport cazan de abur industrial - CAI, timp de 2799 ore;

15%, respectiv 33743 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte -CAF, timp de 1862 ore;

s 5%, respectiv 11717 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.

.. Pe parcursul anului 2018 nu a funcționat cazanul de apă caldă LOOS - cazan de vârf aferent grupului de cogenerare cu TG si nici unul dintre cele doua cazane utilitare de 10 t/h.

Toate instalatiile/echipamentele care au produs energie termica utilizează''drept combustibil gazele naturale, asigurate de un furnizor, in baza unui contract încheiat cu Thermoenergy Group SA.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6.784 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

 • 1.    587 cu contract;

 • 2.   6197 cu convenție individuala.

Structura consumatorilor de energie termica in perioada amintita a fost:

 • 1. 101 utilizatori de tip agent) economici, din care 30 instituții bugetare;

 • 2.  486 utilizatori de tip populație din care 185 asociații de proprietari si 301 persoane fizice;

 • 3.  6197 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociațiile de proprietari.

Structura instalațiilor S.A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetice si a facturilor de energie termica in anul 2016 a fost:

 • 1.   55 de puncte termice;

 • 2.     7 centrale termice de cvartal;

 • 3.    41 module termice;

 • 4.  4763 branșamente încălzire si apa calda de consum funcționale, inclusiv din rețeaua primara si branșamentele de la distribuția pe orizontala;

 • 5.  57823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET15110.

Structura cantitatilor de energie termica facturata in perioada anul 2017 se prezintă astfel:

Energie termica facturata după rețelele de transport si distribuție în PT-url:

103 853 Gcal = 19 576 462 lei (fara TVA) din care:

 • - Consumatori cu puncte termice proprii: 14 460 Gcal ~ 3 434 129 lei

 • a. ) Asociații de proprietari + persoane fizice: 375 Gcal = 53 994 lei

 • b. JAgentii economici: 14 084 Gcal = 3 380 135 lei

 • - Consumatorii racordați la puncte/module termice: 89 392 Gcal = 16 142 333 lei

asociații de proprietari: 71146 Gcal = 10 455 915 lei

agenti economici: 18 247 Gcal = 5 686 418 lei

Energie termica facturata utilizatorilor alimentat! din C.T.-uri:

8 722 Gcal = 2 057 711 lei din care:

asociații de proprietari :3970 Gcal = 575 999 lei

agenti economici: 4 752 Gcal = 1 481 712 lei

TOTAL energie termica facturata de către Thermoenergy Group SA Bacau in anul 2017:

112 575 Gcal = 21 634173 lei fara TVA

In perioada 01 .ianuarie -31.dec.2018, s-au procesat 445 de dosare de debransare/deconectare depuse la sediul societății.


Birou Convenții Individuale

In perioada ianuarie - decembrie 2017 s-au încheiat un număr total de 380 de noi contracte/conventii din care:

 • 1.  consumatori - 373 noi convenții individuale (anexe ta contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);

 • 2.  consumatori - 2 contracte noi consumatori.

In vederea urmăririi in derulare a contracteIor/conventiilor de furnizare energie termica a desfasurat următoarele activitati:

 • 1.  s-au reinventariat si s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție si încălzire pentru un număr de 254 de apartamente (254 centralizatoare de scara si 138 fise de apartament);

 • 2.  s-au reziiiat/transmis către Birou Recuperări Creanțe un număr de 107 convenții sl 3 contracte ca urmare a schimbării proprietarului spațiului pentru care s-a încheiat contractul/conventia individuala;

 • 3.  s-au realizat 149 de modificări, ca urmare a modificării datelor titularilor de conventii/contract;

 • 4.  s-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasării in teren, 445 de procese verbale de deconectare/debransare;

 • 5.  s-au realizat fișiere in format excel pe baza centralizatoarelor cu suprafețele echivalente termic ale unui număr de 12.450 de apartamente (pentru fiecare camera in parte) cu scopul creării unei baze de date si implementării unei aplicații de facturare automata a consumurilor individuale de energie termica.

 • 6.  s-a finalizat acțiunea de scanare a tuturor contractelor/conventiilor pentru a putea pune la dispoziția compartimentelor interesate o baza de date completa cu datele clientîlor Thermoenergy Group SA Bacau

Im vederea urmăririi in derulare a contractului încheiat cu SC CRAB SA, s-au-citit'lunar conferii montati la branșamentele de apa rece ale celor 96 de puncte/module termice si 7 centrale de cvartal

Formația Contorizare Termoflcare


Compartimentul desfasoara activitatî de citire lunara si mentenanta la un număr de 4.763 de sisteme de măsură din care:

o 2067 contori de energie termica pentru încălzire montati 1a branșamentele din S.A.C.E.T.;

o 1759 contori pentru apa calda de consum montați ia branșamentele termice din S.A.C.E.T.;

o 618 contori pentru apa calda de consum si încălzire montați la distribuția pe orizontala;

o 319 contori montați in puncte si module termice,centrale de cvartal.

In perioada ianuarie-decembrie 2018, F.C.T. a desfasurat următoarele activitate

 • 1.  A înlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor electronice si/sau amplificatoarelor de semnal) la un număr de 248 de sisteme de măsură.

 • 2.   A verificat, urmărit funcționarea din punct de vedere tehnic si a efectuat investigații in instalațiile utilizatorilor, la solicitarea acestora, la un număr de 55 sisteme de măsură.

 • 3.   Urmare solicitării utilizatorilor de energie termica, a demontat, curatat, trimis la Biroul de Metrologie si a montat in instalație un număr de 19 sisteme de măsură.

 • 4.  A remediat defecțiunile aparute la un număr de peste 1680 de sisteme de măsură.

 • 5.  A demontat si remontat In S.A.C.E.T. un număr de 232 contori pentru apa calda de consum si 245 contori pentru încălzire, in vederea verificării metrologice la scadenta (total 477 contori).

 • 6.  A fost inițiata o baza de date caro oa cuprindă totalitatea aparatelor de măsură montate la branșamentele de încălzire si apa calda si existente in magazie pentru a identifica în termenul cel mai scurt existenta unui aparat de măsură disponibil pentru înlocuirea celor defecte sau necesitatea achiziționării unora noi.

Activitatea de Marketing, Comunicare, Relații Publice

Numărul de petiții primite de Biroul Marketing Comunicare Relații Publice în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 este de 938 și toate au fost soluționate într-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

 • I. Sesizări legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice.

 • 1. Sesizările legate de prevederile contractuale sunt in număr de 505, reprezentând 53.84 % din total.

 • 2. Sesizări legate de masurarea energiei termice sunt in număr de 16, reprezentând 1.71 % din totalul sesizărilor.

 • 3. Reclamafiile privind facturarea sunt în număr de 233 și reprezintă 24.84 % din totalul reclamați! lor.

 • II. Racordare de noi consumatori 25 - 2.67 %

 • III. Altele

Sesizările in legatara cu alte probleme au fost in număr total de 159, reprezentând 16.95%.

In continuare vom detalia analiza petițiilor primite in anul 2018 astfel:

I. Sesizări legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice.

1. Sesizările legate de prevederile contractuale:

 • a) Solicitări legate de programul de furnizare (încetare sau modificare program).

In cazul acestor solicitări s-a tinut seama de apartenența consumatorilor la același punct termic si in măsura in care a fost posibil, a fost respectata cererea.

 • b) Reclamatii cauzate de nerespsetarea termenelor si condițiilor din contractul do furnizare cncrgio termica.

In unele cazuri au fost trimise răspunsuri scrise către asociațiile de proprietari sau către persoana care a făcut redamatia, cu soluțiile tehnice propuse sau cu indicații de a respecta prevederile legislative în vigoare: Legea nr. 325 / 2006, Ord. 483 / 2008, Legea 230 / 2007 si Legea 196/2018.

In alte cazuri, acolo unde a fost vorba despre nefurnizare agent termic din cauza unor avarii aparute la rețeaua de distribuție s-a remediat in primul rând defecțiunea, apoi au fost informați consumatorii despre reluarea furnizării.

Cazurile in care consumatorii sunt nemulțumiți de modul in care firmele montatoare de repartitoare de costuri au făcut defalcarea energiei termice in interiorul condominiiilor au fost retransmise către firmele in cauza pentru soluționare întrucât contractul pentru repartizare consumurilor este încheiat de asociația de proprietari cu firma respectiva, societatea noastra neavand nicio implicare in aceasta repartizare.

Pentru cazurile in care consumatorii sesizează ca asociația nu face o repartizare corecta a consumurilor de energie termica si ne solicita intervenția; răspunsurile date au fost ca singurul organ abilitat sa intervină in acest caz este Primăria Municipiului Bacau, prin serviciul specializat.

 • c) Solicitările de ridicare contori. După caz, a fost respectate cererea, atunci când pe un branșament cotorizat nu au mai existat consumatori sau au fost formulate răspunsuri în conformitate cu legislația în vigoare (Legea 325/2006), care prevede obligativitatea existentei contorizarii la nivel de branșament, atunci când mai exista consumatori pe branșamentul respectiv.

 • e) Sesizări legate de cererile de reinventariere a suprafețelor radiante in urma modificărilor survenite la rețeaua de distribuție (debransari, izolări ale țevilor ce traversează apartamentele ete.). In toate cazurile s-a efectuat inventarierea.

 • f)  Solicitări privind deconectarea si desființarea racordurilor. Au fost soluționate toate cererile care respecta prevederile legale, respectiv nu se afla pe scări cu 100% apartamente branșate. In aceste cazuri proprietarii au fost informați ca de bran sarea nu este posibila si ca este ilegala.

 • 2. Sesizări legate de masurarea energiei termice.

Cazurile in care a fost contestata funcționarea corecta a contorilor - s-a dispus verificarea metrologica a aparatelor de măsură constatandu-se daca reclamatia a fost sau nu justificata.

 • 3. Recla mafiile privind facturarea:

 • a) Refuzul plătii sumelor facturate sau a penalităților aplicate ca urmare a întârzierii la plata energiei termice. Toate aceste reclamatii au fost nejustificate ținând cont de următoarele:

 • - in cazul cantităților refuzate precizam ca acestea au fost măsurate de sisteme omologate ce se aflau in termenele de valabilitate ale verificărilor metrologice si / sau cantitatile au fost transmise de firmele autorizate pentru exploatarea repartitoarelor de costuri cu care utilizatorii au încheiate contracte.

 • - penalitățile au fost calculate conform prevederilor contractuale si cu respectarea legislației in vigoare: Legea 325/2006, Legea 51/2016.

 • b) Modificări de date de identificare aie clientilor

 • c) Corcri do rozllioro convenții în urma vanzarii apartamentelor

 • d) Solicitare de adeverințe sau copii ale facturilor.

 • e) Angajamente de plata pentru sumele restante,

 • f) Solicitare de reziliere convenție individuala fara respectarea ari, 21.

In toate aceste cazuri au fost efectuate modificările solicitate, iar solicitând! au fost informați in scris despre acest lucru.


 • II.  Pe parcursul anului 2018 au existat un număr de 25 de cereri de rebransare. Se poate remarca, asa cum aminteam si in raportul anterior pentru anul 2017, o creștere a interesului manifestat de consumatori pentru sistemul de termoficare centralizat, in condițiile reabilitării rețelelor de distribuție si a majorărilor de preț la gaze naturale.

 • III. Altele

In aceasta categorie putem enumera:

 • 1.  Sesizări privind probleme ale instalațiilor interioare (taiere coloane aerisire, calorifere defecte, țevi interioare sparte etc.). Toate aceste reclamatii au fost nejustificate, ținând seama de prevederile ari 3 din Legea 230/2007, respectiv Legea 196/2018, care spune ca orice lucrare de reparație, întreținere sau modificare a instalațiilor interioare ale unui condominiu se realizează de către asociația de proprietari.

 • 2. Corespondenta cu asociațiile de proprietari (invitații la adunari generale ale asociațiilor, solicitări de întâlnire cu reprezentanții Thermoenergy Group SA Bacau sau solicitări de consultații de specialitate). In toate aceste cazuri s-a onorat cererea, fie prin participare la adunarea generala, fie prin invitarea la sediul Thermoenergy Group SA Bacau a reprezentanților asociației, fie prin trimiterea unor reprezentanți ai societății la fata locului pentru oferirea de consultanta tehnica de specialitate.

 • 3. Corespondenta cu populația (solicitare de adeverințe, întrebări privind ajutoarele de încălzire). In toate cazurile s-au eliberat pe loc sau in termen de maxim doua zile adeverințele solicitate, iar in cazul ajutoarelor solicitantii au fost informați ca trebuie sa se adreseze reprezentanților Primăriei 2 întrucât autoritatea locala se ocupa de gestionarea acestora.

 • 4. Corespondenta cu alte instituții prin care se solicita diverse informații. S-a răspuns in termen de maxim zece zile tuturor solicitărilor.

Activitatea de reparații

In cursul anului 2018 Serviciu Tehnic, prin cele 2 ateliere de reparații a efectuat reparații pe rețele exterioare de termoficare pentru lichidări de avarii un număr de 413 de intervenții după cum urmeaza:

-agent primar -66 intervenții

din care: -pe rețele primare termoficare -62 intervenții;

-in Puncte termice 4 intervenții.

-agent secundar -347 intervenții;

din care: -relele secundare aferente puncta termice 260 intervenții;

-rețele secundare aferente centrale termice-45 intervenții;

-in puncta termice -32 de intervenții

-in centrale termice 1 Qjnterventii

Menționam ca toate intervențiile s-au efectuat in regim de avarie cu forte proprii.

Cu terti:

 • A) închirieri utilaje:


 • A.1.) SC. RADTRANS SRL, Bacau,........................... 111.440

 • B) Refacere suprafețele carosabile si pietonale

B1.) SC . BLOC BAC (asfalt)................... 39.252

B2.) SC. SISTEMATICA SRL ARAD (pavele).........................15.780

 • C)  Material terasierf BALAST+SORT+nisip)

C1.) SC ROINVESTIGO SRL BACAU ....................... 11.860

 • D) Verificare instalații gaz(CH4)

D1JFAST TECHNICAL BACAU.................................................4840

D) Achiziție țeava

E1) SCSENAL BACAU....................... 35.614

E2) SCVALRO GALAȚI.......................... ...131.978

EXPLOATARE ECHIPAMENTE

Transmisii date (parametri si consumuri) pentru monitorizare, prelucrare si facturare

 • A) TELEKOM........................................................................41.000 LEI

INSTALAT!! PRODUCERE

 • A) ECHIPAMENTE SI INSTALAȚII ELECTRICE

A1 ELECTRO SERVICE BUCUREȘTI.................................... 331.200 Lei

A2) ELECTROSERVICE...BACAU..................................... 2.700

A3) ELECTROSTANDARD....................................... 1.980 Lei

 • B) ECHIPAMENTE SI INSTALAȚII TERMOMECANICE

B1) ELECTRO ALFA BOTOȘANI............................. 38.232

 • C) ECHIPAMENTE DIVERSE

C1) ISCIR+CNCIR................................. 46.069,

TG-3

A) MENTENANTA NEPLANIFICATA

A1 IMATERIALE).............................. 72.841Lei

Activitatea de investit îl

In perioada ianuarie - decembrie 2018, activitatea de investiții s-a concretizat in sprijinirea din punct de vedere tehnic a investitorului - Municipiul Bacau, in implementarea aplicației cu fonduri europene si in achiziții aferente Programului de investiții al Thermoenergy Group SA. Desfasurarea activitatii de exploatare si întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea țintelor propuse in “Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau” au condus la abordarea investițiilor pe mai multe planuri:

 • >   Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA,

 • >   Investiții finanțate prin programe specifice ("Termoficare 2009-2020, căldură si confort1 2) si fonduri europene

Situația sintetica a investițiilor finanțate din surse proprii Thermoenergy Group SA si buget local este prezentata mai jos:

Obiective, dolari

Valoare planificata pl. anul 2018 surse proprii -lei fara TVA-

Valoare planificata pt. anul 2018 buget loca! - lei cu TVA-

Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2018 -lei fara TVA-

Valoare realizata din buget local la 31.12.2018 -lei cu TVA-

Procent de realizare investiții din surse proprii %

Procent de realizare investirii din buget local %

...... JL.........................

(b)

(G)

(d)

(e)

(fi.............

(9)

A. Obiective de investirii in continuare

20.000

43.000

14.900

42.483

74,50

98,79

B. Obiective de investirii noi

671.570

395.000

0

5.519,82

0

1,39

C. Alte cheltuieli de investilii

total, din care:

750.481

1.297.500

278.852,57

260.812,60

37,15

20,10

1.dotări, utilaje indep.

612.931

0

253.855,57

0

41,41

0

2. imobilizări necorporale

55.550

0

0

0

0

0

3. cheltuieli pentru studii si taxe

82.000

1.297.500

25.097

260.812,60

30,60

20,10

Total

1.442.051

1.735.500

293.852,57

308.815,42

20,38

17,79

In tabelul de mai jos se prezintă stadiul detaliat la 31.12.2018 al principalelor investiții din ‘Programul de investiții pentru anul 2018 al Thermoenergy Bacau", pe surse de finanțare:

Obiective, dotări

Valoare planificata contractata anul 2018 Lei fara TVA -surse proprii LelcuTAV-buget tocai

Stadiu de realizare

Sursa de finanțare

Riscuri in caz de nerealizare

Modernizare protecții numerice LEA110

KV circuit 1 si 2 Bacau Sud în statia 110 KV CET - proiectare, lucrare in continuare

14.900

finalizata

Surse proprii

-

Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF - Republicii - execuție, rest de realizat

42.483

finalizata

Buget local

-

Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau - proiectare si execuție

560.000

S-a întocmit Studiul de fezabilitate pentru instalația de utilizare gaze nat.

Buget local

Nerealizarea conductei de gaze duce la imposibilitatea funcționarii cu grupul de cogenerarecu ciclu combinat

Realizare de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente - Racordarea CȚ 2 Miorița si CT 3 Miorița - proiectare

140.000

finalizata

Buget local

In urma elaborării proiectului tehnic se poate trece la faza de execuție etapizata: rețea primara, transformare CT In PT si rețea de distribuție, pentru a desființa centralele termice care au depășită durata de viata

Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA - proiectare

155.000

In curs de derulare contract

Buget local

Neincadrarea in cerințele ISU

Achiziționare si montare măsură energie termica colector Dn 400 mm ieșire CTG - proiectare si execuție

30.000

Nu s-a achiziționat

Surse proprii

Imposibilitatea de a efectua cu acuratele producția de energie termica a grupului de cogenerare de 14 MWe

Automatizarea de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând convertizoare de frecventa la eleclropompele de apa de adaos nr. 1 si

61.570

Nu s-a achiziționat

Surse proprii

Exploatare îngreunată a rețelei de termoficare primara

2

Lucrări de conformare cu cerințele legale a valorilor limita de Emisii Nox ale IMA 2 - CA1100 Vh si IMA 3 - CAF100 Gcalrii administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare

20,000

Nu s-a achiziționat

Surse proprii

Nereafearea poale conduce la suspendarea funcționarii IMA 2 si IMA 3 de către APM

Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din slr. Chimiei nr. 6 Bacau - SF, Acord de acces la rețea, Tarif de racordare, Expertiza tehnica, Documentație CU, Avize, Acirduri, taxe, etc.

1.232.000

S-a întocmit Studiul de fezabilitate pentru instalația de utilizare gaze nat., s-a efectuat expertiza tehnica stâlpi, s-a achitat prima transa a tarifului de racordare

Buget local, Suise proprii

Nerealizarea conductei de gaze duce Ea imposibilitatea funcționarii cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat

Dezvoltarea pielei de energie termica -etapa III - Racordarea la SACET Spitalului Județean Bacau si Colegiul Economic Ion Ghîca’ - SF, taxe, avize, acorduri, etc,

77.500

S-a întocmit Studiul de fezabilitate

Buget local

Nerealizaiea investiției poate duce la neaiimentarea Colegiului Economic si neextinderea SACET spre Spitalul Județean

yituatie detaliata privind sumele atacate din surse propui până la 31.12,21118 din Programul de investiții pentru anul 2018 al Thermoenergy Group SA Bacau

Fumizor/contract/data încheierii contractului

Valoare planificata*

Valoare contractata*

Valoarea situațiilor de lucrări, a echipament efor si serviciilor achiziționat esl neachitate pana la finele anului precedent (2017) leifaraTVA

Valoarea situațiilor de lucrări, a echipament elorsi serviciilor realizata in anul curent pana la data de 31.12.2018 leifaraTVA

Sume alocate pana la dala de 31.12.2018

lei fara TVA

Sume de alocat lei fara

TVA

Mențiuni

0

1

2

4

6

8

10

11

I.FURNIZORI DE UTILAJE, DOTĂRI -TOTAL

259.802

253.838,05

0

253.838,05

253.838,05

0

1. SC Renault Commercial Roumanie SRL

Ctr. 949/09.01.2018

84,600

83.268,82

0

83.268,82

83.268,82

0

Autoturism 5 locuri Dokker-2 buc.

2. SC Renault Commercial Roumanle SRL

Ctr. 948/09.01.2018

41.552

41.355,29

0

41.355,29

41.355,29

0

Autoturism 5 locuri Logan-1 buc.

3. SC Renault Commercial Roumanle SRL

Ctr. 947/09.01.2018

120.150

120.142,94

0

120.142,94

120.142,94

0

Autoutilitara 2 locuri - 3 buc.

4.SC ELECTROVAL SOUND SRL

Ctr. 111/14.12.2018

13.500

9.089,00

0

9.089,00

9.089,00

0

Contoare energie termica

II.FURNIZORI DE SERVICI1-TOTAL

52.000

39.397,27

0

39.397,27

39,397,27

0

1.SC SOLID PROIECT SRL

Ctr. 1020/15.06.2018

5.000

5.000

0

5.000

5.000

0

Expertiza stâlpi instal. utilizare gaze

2. SC KOT PROEX SRL

Ctr. 1035/19.07.2018

27.000

19.497,27

0

19.497,27

19.497,27

0

SF Instalație utilizare gaze

3. SC SMART SA Filiala CNTEE

Transelectrica

Cir. 935/17.04.2018

20.000

14.900

0

14.900

14.900

0

Proiect tehnic

TOTAL l+ll

311.802

293.235,32

0

293.235,32

293.235,32

0

 • 2.[nvestit» finanțate prin programe specifice ("Termoficare 2009-2020, căldură si confort”) si fonduri europene

2.1 .investiții cofinantate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicația “Retehnologizarea sistemului de termoficare din mun. Bacau, in vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficienței in alimentarea-cu căldură urbana"

In acest caz, reprezentanții Thermoenergy Group SA Bacau au participat ca membri in comisiile de recepție la terminarea lucrărilor si punere in funcțiune a instalațiilor din cadrul CL2, obiect 2 "Gospodărie de păcură si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau » si CL8 "Reabilitare rețele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5", a asiguratlegătură dintre executant! si secția de exploatare termoficare in efectuarea manevrelor pe rețele termice in vederea creării fluentei execuției, a colaborat cu personal in activitatea de obținere a avizelor tehnice de racordare CRAB la rețeaua de apa potabila a instalațiilor modulelor termice de la PT 25.

In anul 2018, Biroul de Investiți! a întocmit liste cu propuneri pentru constituirea mijloacelor fixe pentru Contract CL1 „Reabilitare cazan apa fierbinte CAF 1 din CET Letea Bacau”, Contract CL3 "Ciclu combinat 14 MWt i Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET1 Chimiei Bacau1' pentru Ob. 1 Ciclu combinat si Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h si s-a început pentru CL8 "Reabilitare rețele termice secundare din mun. Bacau Iot2,3,4,5” ~ PT 115 si 7. Situația recepțiilor obiectivelor de investiții cofinantate prin POS Mediu Axa 3:


Denumire contract de lucrări

Stadiul receptionarii la 31.12.2018

Contract CL1 nr. 68512/12.01.2012 „Reabilitare cazan apa fierbinte CAF 1 din CET Letea Bacau”

Recepție la terminarea lucrărilor

491492/24.10.2013

Recepție de punere in funcțiune

491574/06.12.2013

Certificatul inginerului ia terminarea lucrărilor

6264/04.03.2014

Recepție finala

491304/14.09.16

Certificatul Inginerului la recepția finala

15648/28.00.2016

Contract CL2 nr. 68916/29.08.2012 “Gospodărie de CLU in CET 1 Chimiei sl Gospodărie de păcură si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau »

Ob. 1 Gospodărie de CLU în CET 1 Chimiei

Ob. 2 Gospodărie de păcură si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau

Recepție la terminarea lucrărilor

492372/18.09.2017

Recepție de punere in funcțiune

Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor

Recepție finala

Certificatul Inginerului la recepția finala

Contract CL3 nr. 69241/23.11.2011 "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau"

Ob. 1 Ciclu combinat

Ob. 2 Cazane de abur de 10l/h

Ob, 3 Adaptarea schemei termomecanice

Recepție la terminarea lucrărilor

Ob.1-491263/27.05.2O15

Ob.2-491572/06.12.2013

Ob.3-491605/2Q.12.2013

Recepție de punere in funcțiune

Ob. 1-492383/22.09.2017

Ob,2-491166/13.03.2014

Ob.3-491167/13.03.2014

Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor

Ob.1-39369/22.09.2017

Ob. 2-23857/26.06.2014

Ob. 3-23858/26.06.2014

Recepție finala

Ob.1

Ob. 2-491226/23.06.2016

Ob. 3-491225/23.06.2016

Certificatul inginerului la recepția finala

Ob.1

Ob.2-13931/16.08.2016

Ob,3-13929/16.08.2016

Contract CL4 nr. 68512/12.01.2012 a Stafie tratare ape uzate CET 1 Chimiei Bacau »

Recepție la terminarea lucrărilor

491548/10.09.2014

Recepție de punere in funcțiune

491524/03.11.2015

Certificatul Inginerului ta terminarea berarilor

43280/10.12.2015

Recepție finala

492152/21.06.2018

Certificatul Inginerului la recepția finala

Contrari C| 5 nr 69098/27 06 2013 „Retehnolagizare pompe transport termoficare CET Chimiei Bacau”

Recepție la terminarea lucrărilor

49132G/06.0G.2014

Recepție de punere in funcțiune

491411/15.07.2014

Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor

36643/24.09.2014

Recepție finala

491500/15.10.2D15

Certificatul Inginerului la recepția finala

38598/03.11.2015

Contract CL6 nr. 69831/16.05.2014

"Închiderea depozitului de zgura si cenușa aferent CET Bacau”

Recepție la terminarea lucrărilor

491082/25.02.2016

Recepție de punere in funcțiune

Nu e cazul

Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor

3848/09.03.2016

Recepție finala

492119/22.03.2017

Certificatul Inginerului la recepția finala

492143/05.04.2017

Contract CL8 nr. 68577/18.02.2014 ” Reabilitare rețele termice secundare din mun. Bacau Iot2, 3,4,5"

Recepție la terminarea lucrărilor

PT 20-492443/19.10.2017

PT 115 - 492442/19.10,2017

Zona centru - 492527/07.12.2017

PT 43-492107/25.04.2018


Recepție de punere in funcțiune

PT 20 - 492525/07.12.2017

PT 115 - 492526/07.12.2017

Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor

Recepție finala

Certificatul Inginerului la recepția finala

a. investiții cofinantate prin Programe specifice ('‘Termoficare 2009-2020, căldură si confort”)

 • - Biroul de investiții a finalizat contractul de proiectare pentru studiul de fezabilitate “Dezvoltarea pieței de energie termica

 • - etapa III - Racordarea la SACET Spitalului Județean Bacau si Colegiul Economic “Ion Ghica" si a obtinut in numele Municipiului certificatele de urbanism si avizele de la deținătorii de utilități pentru cele doua obiective: Spitalul Județean si Colegiul Economic.

 • - Biroul de Investiții a susținut din punct de vedere tehnic municipalitatea in procesul de derulare al obiectivului de investiție "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Sofert cu Cornișa”, asigurând legătură dintre executantul SC SI COR SRL București si compartimentele de specialitate din cadrul Thermoenergy pentru efectuarea de manevre de inchidere/deschtdere, programare lucrări, recepție echipamente, înștiințare asociații cu privire la perioade de sistare agent termic pentru efectuarea de lucrări.

Activitatea de Patrimoniu

Activitatea pe linie de Patrimoniu s-a desfasuratcu respectarea legislației in vigoare si a avut ca principale activitati, următoarele:

Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/69550/12.12.2014 a avut următoarea evoluție:

ACT

PROTOCOL

Proces verbal

HCL

VALOARE

Contract deleg, prin conces.

Nr.2/69549/12.12.2014

9537/12.12.2014

3865/21.05.2015

228/20.10.2014

93,294,017.27

Act adițional nr.1 - eliminare din Contractul de delegare a expresiei “ Bunuri necesare"

Fara Protocol

FaraPV

Fara HCL

-1,959,254.07

Act adițional nr.2 - Bunuri realizate din investiții cf HCL 214,275 si 338

68937/10.06.2015

67/10.03.2015

228/20.10.2014; 96/25.05.2015

10,274,929,94

Act adițional nr.3 - Returnare bunuri apartinand depozit Z+C

nesemnat

Act adițional nr.4 - Module termice blocuri ANL

7638/05.09.2017

1410/05.09.2017

131/28.04.2017

3,116,691.81

Act adițional nr.5 - MS - Scada stafia 110 Kv

5460/94/04.07.2017

69016/93/04.07.2017

276/30.09.2016

314,030.16

Âct adițional nr.6 - Ttansformatoare de putere

, 69015/04.07.2017

93/04.07.2017

27/31.01.2017

132,974.96

Act adițional nr.7 - Cenrale tip container

68867/16.04.2018

98/16.04.2018

309/06.09.2017

3,089,262.00

Act adițional nr.8 - Dezvoltarea pieței de energie termica racordarea la SACET a instituțiilor publice in Municipiul Bacau

6939/1308.2018

6940/13.07.2018

200/22.05.2018

18.024,280.36

Total

125,316,189.39

Predare bunuri din domeniul public al Municipiului Bacau realizate cu surse de la bugetul local, necuprinse in contractul; de delegare care se returneaza UAT Municipiul Bacau

80180/15.11.2018

Se semnează după încheierea inventarierii

350/28.09.2018

769.250,03

Total General

126,085,439.42

In data de 15.112018 in temeiul HCL nr.350/28.09.2018.a încetat Contractul de delegare prin concesiune, si a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.112018, precum si Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018 Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.112018 in temeiul HCL nr,350/28.09.2018 are ca obiect:

Iprodaroa do oatrc THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU către UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public concesionate in baza Contractului de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12,12.2014 aprobat prin HCL nr.228/20.10.2014 si a actelor adiționale nr. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, si 8, la Contract ca bunuri de retur in valoare de inventar la data de 3110.2018 de 125.3116.183,39 lei;

 • 2. predarea de către THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, către UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public realizate pe perioada Contractului din investiții finanțate de Ia bugetul local, necuprinse in Contractul de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014, ca bunuri de preluare in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de 769.250,03 lei;

 • 3. predarea de către UAT Municipiul Bacau către THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, a bunurilor din domeniul public ce vor face parte din din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09. 2018 in valoare de inventaria data de 31.10.2018 de 253.273.175,55 lei.

Prin semnarea Protocolului de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018, Thermoenergy Group SA Bacau este descarnata de gestiunea bunurilor primato conform Contractului de delegare prin Concesiune nr. 2/69549/12/12/2014, Municipiul Bacau acceptând faptul ca Thermoenergy Group SA Bacau si-a îndeplinit obligația de restituire a acestora.

Valorificări

Conform adresa nr.33923/26.07.2018, UAT Municipiul Bacau a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin licitație publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Piatra Neamț, a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune, casarii si care nu mai pot fi valorificate prin vanzare, a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie, in vederea ducerii la îndeplinire a HCL 162/14.08,2015.

NUMĂR CURENT

CONTRACT

TIP DESEU

CANTITAT E ESTIMATA Kg

VALOARE LEI

CANT. EFECTIVA Kg

VALOARE LEI

DIF.DE ÎNCASAT LEI

1

2

3

4

5

6

7

9

REMAT

1053/04.09.2018

METAUC+ALUMINIU

556.219,00

519.124,44

595.350,00

556.198,78

37.074,34

SOMA

1058/06.09.2018

CUPRU

200,00

3.938,20

200,00

3.938,00

0,00

1060/20.09.2018

METALIC

126.500

144.471,80

1.286.400,00

146.549,92

2.078,12

SUMNACUNO

1058/18.09.2018

METALIC+SINA FERATA

36.500

47.665,80

37.380,00

48.811,18

1,145,38

TOTAL

|    719.419

715.200,24

1.919.130

755.497,88

40.297,84

La aceasta data, contractele de vanzare cumpărare deseuri.feroase si neferoase au fost finalizate, urmând ca in cel mai scurt timp sa fie inițiata ultima etapa de valorificare, reprezentând deșeuri feroase si neferoase aprobate a fi valorificate de către Thermoenergy Group SA Bacau prin HpL 162/2015 st care nu au fost valorificate in etapele anterioare, deoarece pana la aceasta data, anumite repere nu au fost inca demontate de pe poziție si grupate pe categorii de deșeuri feroase sau neferoase.

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Bacau pe anul 2018

Având in vedere Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 2001 din 22.10.2018, cu privire la

constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public si privat ai Municipiului Bacau pe anul 2018, cat si a subcomisiilor care vor proceda Ia inventarierea domeniului public si privat al Municipiului Bacau, ținând cont si de Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018 cu privire la constituirea subcomisiei nr. 4 pentru inventarierea si predarea/primirea bunurilor mobile si imobile apartinand Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica din Municipiul Bacau, cat si semnarea Protocolului de predare-primire nr.80180/278/15.11.2018 si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a nominalizat comisia de inventariere a acestor bunuri, prin emiterea Deciziei nr. 336 din 26.10.2018 cu termen de finalizare 31.12.2018.

Prin adresa Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 2373/ din 23.11.2018 (nr. înregistrare UAT Municipiul Bacau 44524 din 13.11.2018), s-a solicitat, ținând cont ca prin cele doua dispoziții sunt numite comisii cu aceleași bunuri de inventariat, sa ne fie comunicat acordul din partea Municipiului Bacau pentru ca inventarierea sa fie efectuata de comisia numita prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr, 1975 din 17.10.2018, si totodată sa ne fie transmis acordul pentru începerea inventarierii, precizând si data la care comisia din partea Municipiului Bacau constituita prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018, va coiabora cu membrii comisiei din partea Thermoenergy Group SA Bacau pontru ducoroa Iu îndeplinire a dispoziției sus menționata.

Comisia de inventariere numita prin Decizia Directorului General cu nr. 336 din 26.10,2018 a început inventarierea acestor bunuri in lipsa reprezentanților comisiei din partea UAT Municipiul Bacau, întâmpinând o serie de dificultăți in finalizarea acestui inventar, care au fost prezentate în Referatul cu nr. 5970 din 28.12.2018, adresat conducerii Thermoenergy Group SA Bacau, solicitând prelungirea termenului inventarierii pana la data de 14.01.2019.


SITUAȚIILE FINANCIARE ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau la data de 31.12.2018

La întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2018, s-au avut în vedere:

 • >  prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37;

 • >  prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată-art. 160,176 și 177;

 • >  Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015,pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

 • >  Ordinul MFP nr. 10 din 14 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;

 • >  -Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificările si completările ulterioare ;

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele(Note explicative la situații financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la 31.12.2018.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operațiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilității, respectiv:

1 Principiul continuității activitatii

 • 2. Principiul permanentei

 • 3. Principiul prudentei

 • 4. Principiul contabilității de angajamente

 • 5. Principiul intangibilitatii

 • 6. .Principiu! evaluării separate a elementelor de activ si de datorii

 • 7. Principiul necompensarii

8; Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza

 • 9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.

 • 10. Principiul pragului de semnificație

LIND1CAT0RI DE PATRIMONIU

 • 1. CAPITALURI

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in valoare de 10,906.800 lei, este detînut de către Municipiul Bacau, în calitate de acționar unic si este divizat intr-un număr de 1,090,680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Redăm structura si evoluția capitalulului social:

-lei-

HCL aprobare majorare Capiii social

HotAGA

Valoare aprobata

Aport in numerar prin mărire număr acțiuni

Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)

193/17.09.2014

Act constitutiv

500.000

500.000

0

229/20,10.2014

12/14.11.2014

7.000.000

7.00D,000

0

255/14.11.2014

12/14.11.2014

1.156.800

0

1.156.800

147/29.07.2015

36/17,08,2015

1.500.000

1.500.000

0

"397/29.10.26'18

76/03.12.2018

750.000

750,000

TOTAL

10.906.800

9.750.000

1.156.800

Societatea monitorizează corelația dintre activul net(determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării in prevederile legale in vigoare(activul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social;

-iei-

Nr crt

Denumire indicator

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

I

CAPITALURI PROPRII

Capilal social subscris nevarsat

O

0

0

0

Capital social subscris varsat

10.156.800

10.156.800

10.156.800

10.906.800

Pierdere din exercițiile anterioare

-457.847

-5.584.842

-10.307.021

12.066.310

Pierdere din exercițiul financiar curent

•   -5.126.S95

-4.722.179

-1.840.049

-6.593.692

TOTAL CAPITALURI PROPRII

4.571.958

-150.221

-1.990.270

-7.753.202

II

ACTIVE

Imobilizări necorporale

0

0

0

0

Imobilizări corporale

1.127.811

2.235.277

1.818.466

1,347.306

Imobilizări financiare

150.750

50.750

62.250

131.000

Stocuri

93.638

185.525

85.865

105.721

Creanțe

27.832.350

39.144.141

24.388.635

23.335.126

Casa+Banei

540.552

625.764

319,885

554.424

Cheltuieli efectuate în avans

16.823

33.464

36.546

42.700

TOTAL ACTIVE

29.761.924

42.274.921

26.711.647

25.516.277

IEI.

DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE

Furnizori

12.406.500

33.570.315

12,418.521

22.267,219

Drepturi salariate si obligații fiscale

4.200.789

6.026.202

15.268.593

1.103.847

Alti creditori (Mun. Bacau)

0

0

0

9.344,104

Venituri înregistrate in avans

8,582.677

2.582.360

1.014803

554309

Provizioane pentru impozite

0

246.265

0

0

TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE

25.189.9E6

42.425.142

28.701.317

33.269.479

WiW^teiiț)

-T5ÎW

-7.753.202

-

56% din capital social subscris

5.078.400

5.078.400

5.078.400

5.453,400

Rezulta ca, începând cu 31.12.2015, activul net contabil este mai mic decât 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt încălcate dispozițiile art.15324 alin.1 si următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare: „ (1) Daca consiliul de administrație, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata,{2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata chiar si in cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativa decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris. (3) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimoniala a societății, Insolit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni?

Mai mult, la 31.12.2016,31.12.2017 si 31.12.2018, capitalurile proprii sunt negative.

Se impune luarea de masuri imediate in vederea majorării capitalului social (prin aport in numerar), pentru atingerea pragului minim necesar respectării prevederii legale sus menționate.

 • 2. IMOBILIZĂRI

Imobilizările necorporale si imobilizările corporale sunt ovaiuato, la intrare, la cost, fiind prozontato in situatiilo financiare la la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate. Acestea se evaluează la costul de achiziție.lmobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.

Intrările de imobilizări necorporale:

31.12.2018-leî

■nu au fost înregistrări

6

intrările de imobilizări corporale - sold la 01.01.2018

Intrările de imobilizări corporale provin din:

1.014.803,44

I) - achiziții de instalații tehnice si mașini, respectiv: a)realizate din surse proprii:

-Autoturisme Dacia 6 buc.

- Contor kamstrup 3 bc

244.766,57

9.089,00

TOTAL

253.855,57

11) -imobilizări în curs, respectiv:

a) Imobilizări in curs realizate din surse proprii:

Lucrări de alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare Serv. Proiectare af. Modernizare proiecții numerice LEA110KV TOTAL INVESTIT!! IN CURS REALIZATE DIN SURSE PROPRII

A. TOTAL INVESTIȚII IN CURS REALIZATE DIN SURSE PROPRII b) Imobilizări in curs realizate de la bugetul local: Retehnologizare CT SACET Bc

Tarif racordare alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare Racord termoficare Spitalul Județean

(studiu de fezabilitate si aviz amplasament)

Racord termoficare CT2; CT3 str. Mioriței (taxe si avize) Serv. Proiectare - Doc. Tehnica pt obținerea avizului de securitate Ia Incendiu pt inst. Cu rol de prevenire si stingere incendii, detectare si alarmare

25.097,77

14.900,00

39.997,77

293,853,34

42.483,00

200.000,00

60.812,60

5.459,82

60,00

B. TOTAL INVESTIȚII REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL TOTAL INVESTIȚII REALIZATE ÎN ANUL 2018 (A+B)

308.815,42

602.668,76

A) tocirile de imobilizări corporala în curs reprezintă:

 • - recepții de mijloace fixe din care: -Autoturisme Dacia 6 bc.

 • - contor! kamstrup 3 bc

 • 253.855.57

 • 244.766.57

9.089,00

B) In anul 2018 au fost transferate investiții ca mijloace fixe în valoare d& 769.250,03 lei astfel:

 • - utilaje independente si dotări realizate in anii 2016 si 2017

 • - Utilaje care necesita montaj achiziționate in anul 2016

595.368,83

173.881,20

C. TOTAL INVESTIȚII IEȘITE IN ANUL 2018 (A+B)

1.023.105.60

Conform HCL nr. 350/28.09.2018 Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice în sistem centralizat In aria administrativ teritoriala a Municipiului Bacau nr. 2/ 69549/ 12.12.2014 si-a încetat valabilitatea si a intrat in vigoare Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018, bunurile de natura domeniului public fiind predate de către UAT Bacau către Thermoenergy Group SA cu Protocolul nr. PV 278/15.11.2018; 80180/15,11.2018.

Mijloace fixe predate in anul 2018 in valoare de 769.250,03 lei, finanțate de la bugetul local au fost predate către UAT Municipiul Bacau prin protocolul nr. PV 278/15.11.2018; 80180/15.11.2018 ca bunuri de natura domeniului public, fiind înregistrate in contabilitate in afara bilanțului in contul 8038 „Bunuri publice primite in administrare, concesiune si chirie*’.

3.STOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune Ia cost achiziție, incluzând si costuri ale și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

La ieșirea din gestiune a stocurilor și altor active fungibile, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO: potrivit acestei metode" bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică.

Entitatea folosește la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă și valorică a tuturor operațiunilor de Intrare sl lesireîn conturile de stocuri evaluate la costul de achiziție, La sfârșitul exercițiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptica stabilite prin inventariere.

Stocurile materiale asigura funcționarea in parametrii normali ai societății.

Nu s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor la 31.12.2018.

Evoluția stocurilor de la 31.12.2015 la 31.12.2018

-lei—

CATEGORII DE STOCURI

31.12.2015

31.12.2016

31,12.2017

31.12.2018

Motorina, benzina,lubrefîanti si uleiuri

2.580,85

2.075.40

2.913,37

0,00

Reactivi si chimicale

17.843,00

26.180,60

27.170,00

18.600,00

Piese de schimb

16.280,17

13.371,30

11.780,94

5.684,70

Materiale consumabile auxiliare

42.472,87

116.501,63

30.085,10

61.282,93

Altele-obiecte de inventar In depozit st ambalaje

2.262,29

2.440,66

1.987.66

969,06

Materiale in curs de aprovizionare

12.199,11

5.466,10

845,54

7.904,00

Avansuri

0

19.489,00

11.082,40

11.280,00

TOTAL STOCURI:

93.638,29

185.525,00

85.865,01

105.720.69

 • 4.CREANTE

Evaluarea la la 31.12.2018 a creanțelor s-a făcut la valoarea lor probabilă de încasare.

Prezentam structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2015,2016,2017 si 31.12,2018:

- lei -

Creanțe

Sold la

31.12.2015

Sold la

31.12.2016

Sold Ia

31.12.2017

Sold la

31.12.2018

4

0

1

2

3

TOTAL, din care:

27.832.350

39.144.141

24.388.635

23.335.126

I. CREANȚE COMERCIALE, din care:

8.130.981

9.562.341

8.233.864

11.279.418

1. Clienți energie electrică

1.818.359

2.161.104

1.491.537

1.794.650

2. Clienți energie termică, din care:

5.886.152

6.898.552

6.187.635

8.609.334

2.1. Populație

3.673.029

3.939.080

3.757.345

5.195.785

2.2. Agenți economici -alti agenti economici

392.932

1.050.784

962.226

1.154.549

2.3. Agenți economici - bugetari

1.476.672

'' ■ 1.563.342

1.430.204

2.216.176

2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL

43.519

275.346

37.861

42.824

3, Clientî in Iltlglufcreante incerte)

378.090

342.082

421.707

706.696

4, Clienti din alte activități

48.381

199.060

129.700

168.138

5. Alte creanțe

0

0

3.312

600

II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI          |

3.836

0

0

1.340.464

III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL

19.186.735

28.482.977

9.009.288

9.448.108

1.Subvenții pt. diferente preț en. termica

0

0

717.746

2.588.215

2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice

970.502

243.311

2.844.181

2.844.181

3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație

18.216.233

26.047.667

5.447.361

4.015.713

IV. ALTE CREANȚE, total dtn care:

510.798

1.098.823

7.093310

1.267.136

1. Creanțe în legătură cu personalul

7.362

4.886

2418

9.968

2. Debitori diverși, din care:

79.548

116.460

178.871

294.950

2.1 .Debitori diverși

98

20

29

50

2.2. Penalități energie termică-asac.proprietari

78.376

116,192

178.576

262.138

2.3. Penalități energie termică-ag.economici

1.032

?4A

246

714

2,3. Penalități alte servicii-ag.economicl

42

0

21

32.047

2.4, Debitori din probe tehnologice

0

0

0

0

3. Alte creanțe - TVA neextg ibil

423.888

977.477

6.912.021

962.218

Analiza clientllor Incerti

A fost posibila identificarea unor elemente pe baza carora sa se anticipeze anumite riscuri de neincasare a clientilor incerti la finele anului 2018, motiv pentru care s-au constituit ajustări pentru pierdere de valoare.

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidențierea distincta in contabilitate a categoriei Client! incerti, in toate fazele procesualeractionati in instanța, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Pentru creanțele incerteț in litigiu) s-au constituit ajustări pentru pierdere de valoare, in suma de 9.514,95 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta aflata in sold la 31.12.2018:

-lei-

Categorie ciienti

Sold cont 4118.01-Clienti in litigiu la 31.12,2018

Ajustări in limita a 30% din soldfdeductibîle fiscal)

Asociații proprietari

18.434,75

5.530,41

Ciienti persoane fizice

13.281,79

3.984,54

Total

31.716,54

9.514,95

Activitatea de recuperare a creanțelor

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, la nivel de societate s-a implementat Procedura Operaționala privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, care prevede parcurgerea următoarelor etape:

1 .Lunar, pe factura emisa de energie termica clientii sunt informați prin notificare conform art.1015 din Noul Cod de Procedura Civila despre debitul restant de achitat.

 • 2. Clientii cu facturi neachitate, peste 45 de zile de la data emiterii, vor fi contactați telefonic si la sediu, pentru informarea acestora despre debitele restante si posibilitatea urgentării plăților pana la achitarea debitelor.

 • 3. Se incearca obținerea de angajamente de plata, se trimit Invitații la conciliere pentru semnarea unui acord de plata cu recunoașterea debitului si acordarea de amanare sau eșalonare la plata, in funcție de posibilitățile financiare ale clientuluijprin concilieri se stabilește modul de stingere al datoriei și termenul de plată;

 • 4. Pentru clientii care nu se prezintă la concilieri Compartimentul Recuperări Creanțe va emite Somație de plata, trimisa prin scrisori cu conținut declarat si confirmare de primire, prin care clientii sunt somați sa achite debitul in termen de 15 zile de la data primirii acesteia;

 • 5. Pentru clientii care s-au prezentat la conciliere dar nu au respectat condițiile stabilite prin Procesul-verbai de conciliere sau Convenția de eșalonare la plata, se informează Conducerea Societății, pentru a lua măsuri de limitare a consumului de energie termica in continuare.

 • 6. Compartimentul Recuperări Creanțe va centraliza, va transmite către conducerea societății si va informa CJ, despre clientii care nu au efectuat plata debitelor in urma acțiunilor întreprinse, respectiv in urma emiterii somației de plata cu conținut declarat si confirmare de primire.

/.Conducerea societății va dispune/sau nu hotararea de trimitere a asociațiilor debitoare in judecata si tratarea litigiilor pe cale judiciara, Compartimentul Recuperări Creanțe înaintând către Compartimentul Juridic dosarele clienti lor, pentru acționarea acestora in instanța;

La data de 31,12.2018 soldul creanțelor neincasate, cu termenul scadent depășit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2013 este de 1,961.84174 lei reprezentând:

1) 42 ASOCIAȚII DE PROPRIETARI (din total 190) = 1.316.160,54 lei, din care:

15 cu debite peste 25.000 lei,


insumandval.de 1.194.812,49 lei


6 cu debite cuprinse intre 10,000 lei-25.000 lei, însumând val. de


3 cu debite cuprinse intre 5.000 -10.000 lei,

18 cu debite cuprinse intre 0-5.000 lei,

146 asociații cu debite            0 lei,

2 asociații in credit


însumând val. de însumând val. de însumând val. de însumând valde


84.656,47 lei

19.700,80 lei

16.994,53 lei

0 lei

-3.75 lei2} 748 CLIENTI INDIVIDUALI (din total 6.997)

344 cu debite              >100 lei,

69 cu debite cuprinse intre 50-100 lei,

160 cu debite cuprinse intre 10- 50 lei,

175 cu debite cuprinse intre 0-10 lei,

5.955 cu debite                    0 lei,

294 clienti in credit


=    407.646.58 le . din care:


însumând val. de însumând val. de însumând val. de însumând val. de însumând val. de însumând val. de


400.618,19 lei

4.917,32 lei

4.548,81 lei

558,68 lei Olei -2.996,42 lei


 • 3) 14 AGENTI ECONOMICI (din total 285)

 • 1 cu debite peste           10.000 lei,

0 cu debite cuprinse intre 5.000-10.000 Iei,

 • 2 cu debite cuprinse între 1.000- 5.000 lei, 11 cu debite cuprinse intre 0-1.000 lei,

267 agenti economici cu debite 0 lei

4 agenti în credit

 • 4)  1 UNITATI BUGETARE (din total 30)


=     237.376,07 lei, din care:

însumând val. de 229.647,41 lei =CETBC insumandval.de          0 lei


însumând val. de însumând val. de însumând val. de


însumând val. de


7.605,69 lei

126,83 lei 0 lei


-3,86 lei


658,55 lei,


TOTAL


1.961.841,74 lei

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, in anul 2018, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfasurat următoarele activitati, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 :

S-a adoptat măsură conform careîa, lunar, pe facturile de energie termica clientii sunt atenționați cu Notificare -somație do plata conf. art.1015 din Codul Civil, lespecliv sa achite facturile cu termenul scadent depășit.

 • 1. ASOCIAȚII DE PROPRIETARI:

J Lunar sunt contactați telefonic reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari care au debite intre 5.000 si 10.000 lei pentru urgentarea plăților către THERMOENERGY GROUP SA.

J Compartimentul Recuperări Creanțe a analizat si incadreaza un număr de 24 asociații de proprietari (cu debite >5.000 lei din totalul de 190 asociații) ca si asociații debitoare constant iar pentru toate asociațiile de proprietari cu debite restante la 31.12.2018 in număr de 42 asociații s-a incearcat urgentarea plăților prin contactarea telefonica a acestora si deplasarea la sediul acestora.

J -Compartimentul Recuperări Creanțe a întocmit si predat către Compartimentul Juridic, un număr de 19 dosare pentru asociațiile debitoare cu debite restante asociații care nu au confirmat debitul restant si asociații care nu s-au prezentat la conciliere pentru a justifica motivele de neplata, conform procedurii operaționale PO-02-REC-01, in vederea depunerii in instanța a cererii de chemare în judecata după ce anterior aceste asociații au primit Somații de plata cu conținut declarat si confirmare de primire.

Dosarele au cuprins următoarele documente in copie in triplu exemplar:

 • - contractul de furnizare energie termica.

 • - invitația la conciliere nerespectata si confirmarea de primire a acesteia.

-somația de plata cu conținut declarat si confirmare de primire a acesteia.

-facturile emise de energie termica.

-calculul de penalîtati anexat la facturile emise.

/ S-au contactat telefonic toate asociațiile in număr de 42 asociații care aveau debite restante cu termenul scadent depășit, acestea fiind prezente constant in topul marilor datornici. Am primit promisiuni de achitare de la reprezentanții asociațiilor

/ S-a trimis adresa nr. 2113 / 24.10.2018 asociațiilor de proprietari pentru a se prezenta la sediul societății noastre si pentru a semna convenții de eșalonare la plata a datoriilor. S-au prezentat un număr de 19 asociații de proprietari cu care s-au încheiat convenții de eșalonare la plata pe perioade intre 2-6 luni de zile..

/ S-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2019 tuturor asociațiilor de proprietari pentru confirmarea soldurilor, prezentul extras de cont ținând loc de conciliere conform procedurii arbiirale.

J In caz de neplata a debitelor restante asociațiile vor primi somație de plata cu conținut declarat si confirmare de primire, se vor întocmi dosare de recuperare si vor fi predate Compartimentului Juridic conform Procedurii Operaționale PO-02-REC-01 (pana in prezent s-au intocmit 5 rânduri de dosare consecutive conform procedurii, acelorași asociații debitoare constant).

 • 2. CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENȚIE DE FACTURARE

Compartimentul Recuperări Creanțe a identificat si constatat ca un număr de 344 clienti individuali (din totalul celor 748 clienti cu debite restante ) sunt debitori in mod constant avand debite > 100 lei, carora le-a intocmit anterior 3 seturi de dosare consecutive de recuperare pentru fiecare client (in anul 2016 s-au intocmit un număr total de 619 dosare de recuperare, in anul 2017 s-au intocmit un număr total de 652 dosare de recuperare iar in anul 2018 s-au intocmit un număr total de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali cu debite restante).

Pentru toti clienti individuali debitori cu convenție de facturare s-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018 pentru confirmarea si achitarea debitelor, prezentul extras de cont ținând loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

In prezent din numărul total de 6.997 clienti individuali avand convenție individuala de facturare, un număr de 6.249 clienti si-au achitat integral debitele restante.

Compartimentul Recuperări Creanțe a intocmit in anul 2018 un număr de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali care au debite restante reprezentând facturi emise pana la data de 31.12.2017 sî neachitate in termenul scadent avand valoarea de 252,052,82 Iei.

Dosarele de recuperare au fost predate către Compartimentul Juddic con foi ni Piocedurii Opeialionale PO-02-REC-01, prin Note Interne astfel:

 • -   prin Nota Interna nr.  95/05.02.2018,  s-au predat 195 clienti individuali.

 • -   prin Nota interna nr. 148 / 22.02.2018,  s-au predat 211 clienti individuali.

 • -   prin Nota interna nr. 173 / 28.02.2018,  s-au predat 50 clienti individuali.

 • -   prin Nota Interna nr. 203 / 09.03.2018,  s-au predat 42 clienti individuali.

 • -   prin Nota Interna nr. 473/16.07.2018, s-au predat 62 clienti individuali

Compartimentul Recuperări Creanțe, conform procedurii operaționale PO-02-REC-01, va întocmi si preda către Compartimentul Juridic, dosare de recuperare pentru emiterea cererii de chemare in judecata către totl clientii individuali care nu isi achita debitele restante.                                                            -   ..

In prezent conform Procedurii Operaționale se contactează telefonic si se trimit Invitații la conciliere tuturor clientilor individuali cu conventie’de facturare a căror facturi au termenul scadent depășit mai mare de 180 zile.’ •

 • 3. AGENT! ECONOMICI

Lunar se continua măsură prin care sunt contactat! telefonic agenții economici pentru a achita debitele restante la energie termica si electrica.

Pentru toti agenții economici s-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09,01.2018 pentru confirmarea si achitarea debitelor la data de 30.06.2018, prezentul extras de cont ținând Ioc de conciliere conform procedurii arbitrate,

 • 4. UNITATI BUGETARE

In general unitățile bugetare (in număr de 30), isi achita lunar facturile de energie termica, in condițiile unor debite restante sunt sunate telefonic iar acestea sunt încasate in cel mai scurt timp posibil.

Pentru aceste unitati bugetare s-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018 pentru confirmarea debitelor la data de 30.06.2018.

Detalierea cu soldul creanțelor pe categorii de clienti se prezeinta astfel:

Nr crt.

Denumire Categorie client

Sold Total la

31.12.2018 ptr. facturi emise pana la 31.12.2018

din care Sold Restant la 31.12.2018 ptr, facturi emise pana la 31.10.2018

din care SUME SOMAȚII PLATA

din care

SUME INVITAȚII CONCILIERE

din care SUME IN INSTANȚA

din care SUME IN EXECUTARE SILITA

1.

Asociații de proprietari

2.054.968,22

1.316.160,54

530.526,81

1.056.066,02

18.434,75

679.763,08

2.

Clienti individuali

893.611,89

407.646,58

0

67.750,75

18.444,73

102.660,67

3.

Agenti Economici

808,089,57

237.376,07

0

1.833,28

0

0

4.

Unitati Bugetare

185.656,90

658.55

0

0

0

0

TOTAL

3.942.326,58

1.961.841,74

530.526,81

1,125.700,05

36.879,48

782.423,75

 • 5. GESTIONAREA CONFIRMĂRILOR DE SOLD(EXTRASE DE CONT}.

Conform prevederilor legale,in cadrul activitatii de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor. Gestionarea, expedierea .primirea răspunsurilor si efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperări Creanțe.

S-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018, pentru toate asociațiile din Municipiul Bacau in număr de 190 si se urmărește in prezent confirmarea debitelor restante.

INDICATOR-Grad de încasare Total in anul 2018 pentru perioada 01.01.2018-31.12,2018

Nr. crt

DENUMIRE CLIENT

Sold la

01.01.2018

Valori Facturate in anul 2018

Valori Încasate în anul 2018

Sold la

31.12..2018

Grad de încasare

2018 %

Grad de încasare Cumulat

%

DMIC-D urata Medie de încasare

1.

Asociații

1.773.507,12

6.629.687,57

6.348.226,47

2.054.968,22

95,75

75,55

113.14

2.

Agenti Ec.

897.942,57

36.183.053,95

36.242.906,95

808.089,57

100,25

97,82

8.15

3.

Clienti indiv.

734.824,50

5.458.305,97

5.299.520,54

893.609,93

97,09

85,57

59.76

4.

Unit. Buget

18.892,10

8.339.853,51

8.173.088,71

185.656,90

98,00

97,78

8.13

TOTAL

3.425.166,29

56.610.901,00

56.093.742,67

3.942.324,62

99,09

93,43

25.42

Grad de încasare = încasați in anul de referința 2018 X 100 =99.09% 2018                 Facturi emise in anul de referința 2018

Grad de încasare ~ încasați in anul de referința 2018 X 100 — 93.43 %

Durata medie de încasare = a creanțelor in 2018


Sold final creanțe in 2018_______X 365

= 25 zile


Valori facturi in 2018 inclusiv TVA

Creanțe de la bugetul local

I.Subyențrl pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit arf.3 alin.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006ț*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**) , art.26 alin(2)HLa) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1 121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

-lei-

Perioada

Energie termica facturata popufatîe-Gcal

Subvenții constituite cf.decorrt lunar

Subvenții încasate

Sold subvenții neîncasate

Sold la 31.12.2017

717,745.55

Ianuarie 2018

15,668.94

2,930,500.41

717,745.55

2,930,500.41

Februarie 2018

13,367.51

2,498,351.94

2,930,500.41

2,498,351.94

Martie 2018

13,589.05

2,544,218.80

2,498,351.94

2,544,218.80

Aprilie 2018

3,655.66

684,447.81

1,133,644.00

2,095,022.61

Mai 2018

1,017.29

189,078.96

0.00

2,284,101.57

Iunie 2018

879.03

163,460.78

0.00

2,447,562.35

Iulie 2018

731.28

135,950.90

0.00

2,583,513.25

August 2018

766.86

142,610.11

0.00

2.726,123.36

Septembrie 2018

696.28

129,558,43

0.00

2,855,681.79

Octombrie 2018

2,065.01

386,262.62

2,726,123.36

515,821.05

Noiembrie 2018

9,226.21

1,725,691.15

0.00

2.241,512.20

Decembrie 2018

13,828.61

2,585,896.85

2,239,194.40

2,241,512.20

TOTAL

75,491.73

14,116,028.76

12,245,559.66

2,588,214.65Subventiile aflate in sold la 31.12.2018 au fost încasate in ianuarie 2O19.Subventiile încasate au fost dirijate in exclusivitate către furnizorii de gaze naturale.

1,Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art. bA2 ahn (1) din O.G. nr. 36 /2006 (^actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)fâ.b) din O.M.D.R.A.PJO.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, art.10 Hlf) , conform deconturi lunare, detaliate astfel

Perioada

Sume constituite conform decont lunar

Sume încasate

Sold sume neincasale

Număr înregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACĂU •

Număr înregistrare adresa decont justificai la Primăria mun.Bacau

HCL aprobare

Document Incasare/data

Hotarari CA

Sold la

31.12.2017

5,725,891

284/12.02.2018

19513

12.022018

HCL 60/15.02.2018

486/16.03.20'

Ianuarie 2018

1,758,197

7,484,088

371/2202.2018

20411

22.022018

HCL 72/28.02.2018

486/16.03.20'

Februarie

2018

1,859,004

5,725,891

3,617,201

886/29.03.2018

23517

29.03.2018

HCL 153/27.04.2018

OP/19.02.201B

500/12.04.20-

Martie 2018

1,805,582

1,758,197

3,664,586

923/02.05.2018

26364

03.05.2018

HCL 433/14.11.2018

OP/06.03.2018

516/03.05.20-

Aprilie 2018

1,535,714

5,200,300

1145/05.06.2018

29588

08.06.2018

HCL 484/14.12.2018

534/21.06.20*

Mai 2018

1,469,590

6,669,890

1347/02.07.2018

31838

02.07.2018

HCL 484/14.12.2018

547/18.07.20-

lunîe 2018

1,785,710

8,455,600

1543/31.07.2018

34476

31.07.2018

HCL 484/14.12.2018

554/03.08.20'

Iulie 2018

1,711,221

10,166,821

1713/29.08,2018

36587

30.08.2018

HCL 484/14.12.2018

580/10.09.20-

Aug-18

1,998,907

12,165,728

1961/03.10.2018

39872

04.10.2018

HCL 484/14.12.2018

604/09.11.20'

Sep-18

1,747,802

13,913,530

2124/26.10.2018

41931

26,10.2018

HCL 484/14.12.2018

604/09.11.20'

Octombrie

2018

1,513,097

1,658,927

13,767,700

2432/03.12.2018

45323

03.12.2018

HCL 484/14.12.2018

OP/11.10.2018

625/28.12.20'

Noiembrie

2018

2,075,834

2,000,000

14,046,651

2481/10.12.2018

46288

11.12.2018

HCL 484/14.12.2018

OP/21.11.2018

625/28.12.20'

Decembrie 2018

4.033.164

14,046,651

3,830,047

166/21.01.2019

17338

22.01.2018

HCL 30/31.01.2019

OP/20.12.2018

645/29.01.20-

TOTAL

23,293,823

25,189,668

3,830,047

utilizarea sumelor încasate din pierderi, s-a realizat către furnizorii de gaze naturale:

Luna/an

încasări an 2018

Premier Energy

homar bnergy

Feb. 2018

5,725,891

5,725,891

Martie 2018

1,753,197

1,758,197

Octombrie 2018

1,65B,927

1,658,927

Noiembrie 2018

2,000,000

2,000,000

Decembrie 2018

14,046,651

14,046.651

TOTAL

25,189,666

7.484.088

17.705.578

2.Venîfuri din energie electrica nerealizate de către THERMOENERGY GROUP SA Bacau în perioada de teste si probe de punere in funcțiune a centralei cu ciclu combinat Bacau din cadrul aplicației "Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana” - Contract CL3 nr. 69241/23.11.2011 "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau"- Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL Bacau.

Pentru efectuarea probelor de către executantul lucrării de investiții, s-a solicitat de către beneficiar - Municipiul Bacau, disponibilizarea compresorului de gaz aferent grupului de cogenerare (TG) aflat in exploatarea Thermoenergy. Aceasta disponibilizare s-a realizat prin oprirea turbinei cu gaz sau funcționarea descarnata a acesteia in intervalele stabilite de executantul lucrării (asocierea Elsaco Electronic SRL Botoșani - Kawasaki - Branpls).

Deconturile au fost inaintate(cu aprobarea Consiliului de Administrație al societății) la Municipiul Bacau, care, in calitate de beneficiar al investiției are obligația suportării costurilor generate pe perioada desfășurării probelor tehnologice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a efectuat demersuri pentru recuperarea creanței in valoare de 2.844.180,99 lei reprezentând venituri nerealizate in perioada probeloor tehnologice. In acest sens la Tribunalul Bacau s-a deschis dosarul nr. 2477/110/2018, obiectul cauzei fiind “pretenții’ iar paratii de ia care se cere recuperarea creanței sunt Municipiul Bacau si ELSACO ELECTRONIC Botoșani.

 • 5.DĂTORII

Evaluarea datoriilor la 31.12.2018 s-a făcut ia valoarea lor probabilă de plată.

Datoriile totale ale societății la data de 31.12.2018, sunt în sumă de 32.715.170 lei.

Prezentam structura pe categorii a datoriilor, comparativ la finele anilor 2015, 2016,2017 si 31.12.2018:

-lei-

Datorii

Sold la

31.12.2015

Sold Ia

31.12.2016

Sold la

31.12.2017

. Sold la

31.12.2018

4

0

1

2

3

TOTAL, din care:

16,607,289

39,596,517

27,687,114

32.715.170

I. DATORII COMERClALE(inclusiv penaiifati)

12,260,675

33,303,530

12,208,902

22.027.805

1. Furnizori producție, din care:

12,233,752

32,914,409

12,102,816

22.016.989

1.1. Furnizori combuslibil(gaze naturale), din care:

10,099,515

28,040,331

7,568,057

15.420.191

1.2. Furnizori reparații

930,414

28,212

18,293

56.235

1.3. Furnizori pt.alte servicii

1,193,549

4,835,222

4,508,054

6.626.022

1.4. Colaboratori

10,274

10,643

8.412

14.542

2, Furnizori de imobilizări

26,923

282,517

29.750

10.816

3. Furnizori externi

0

106,604

76.336

0

ii. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT

1,275,487

2,128,863

5.819.192

619.007

1. Datorii la bugetul statului

1,224,857

473,973

3,238,526

84.315

2. Datorii la bugetul asig.sociaie

0

1,613,431

2,426,994

474.677

3. Datorii la bugetul local

35,741

31,524

32.728

33.496

4. Datorii la fonduri speciale,din care:

14,889

9,934

120.944

26.519

III. DREPTURI DE PERSONAL

486,589

349,984

366.564

431.764

IV. ALTE DATORII

2,584,538

3,692,199

9,292,456

9.636.594

1. Creditori diverși (sume in avans,garanții si penalitati, Mun. Bacau)

2,584,538

349,105

9,292,456

9.636.594

V. CREDITE

0

0

0

0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numărul mediu de zile în care este asigurata plata unui furnizor-creditor) este de aproximativ 34,51 ziie, ceea ce semnifica unele întârzieri nesemnificative la plata furnizorilor dar cu respectarea la datele trimestriale de raportare a indicatorului Plăti restante, conform BVC aprobat., prin încheierea de acorduri de plata sau de eșalonare la plata a datoriilor.

- viteza de rotație a creditelor-furnizori                           •                                                           34,51

31.12.2018                                = Sold mediu furnizori x 365           7.419.445 X365 . = zile

Achiziții de bunuri                  78.474.183

Datoriiile înregistrate fata de furnizorul de gaze naturale TINMAR ENERGY S.A., trebuie achitate conform:

Contractului de furnizare gaze naturale nr.13981211/11.2018,cu incepere de la data de 01.12.2018, in următorii termeni contractuali: plata facturii sa fie efectuata in termen scadent 45 zile calendaristice de la emiterea facturii;

In medie, termenul de plata al unei facturi este cuprins intre 40-45 zile.

La 31.12.2018 soldul facturat in valoare de 1.757.723,33 lei se compune din:

-sume facturate si neachitate (consum luna Noiembrie 2018) din factura nr.45/13.12.2018, scadenta la 28.01.2019, valoare totala facturata 10.095.747,84 lei, ramane in sold valoarea de 1.757.723,33 lei;

Date referitoare la creanțe si plăti restante înregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001 -Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

La 31.12.2018 nu se înregistrează datorii restante către furnizori.

Datoriiile înregistrate fata de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale si bugetul asigurărilor sociale de sanatate

Obligație

Sold la 01.12.2018 (obligații aferente lunii nov. 2018)

Debit curent luna Dec. 2018

Piatlln luna Dec. 2018

Sold la

31.12.2018

IMPOZIT SALARII

72619

84,315

72619

84,315

FD.HANDiCAPATI

25308

25,612

25308

25,612

CAS ANGAJAȚI

286524

319,421

286524

319,421

CASS ANGAJAȚI

112779

126,638

112779,.

126,638

Contribuția asiguratorie pentru munca

25524

28,618

25524

28,618

TOTAL

522.754

584.604

522.754

584.604

Conform Deciziei ANAF lași nr. 474/20.12.2017, s-a obtinut eșalonare la plata pentru ogligatii la bugetul consolidat, in valoare de 4.585.566 lei pe termen de 60 de luni, cu dobânzi pe perioada de eșalonare de 847.234 lei.

In anul 2018 toate obligațiile fiscale eșalonate au fost compensate cu TVA de rambursat conform Deciziei de finalizare a eșalonării la plata a obligațiilor fiscale nr. 280/04.09.2018.

l.a 31.12.2018 nu se înregistrează datorii restante către bugetul statului, bugetul asigurărilor socialo si bugetul asigurărilor sociale de sanatate.

In conformitate cu art.304 din Legea 227/2015 si pct.78 pct.1O lit.e) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal." ,pe baza bilanțului energetic, elaborat de către un prestator autorizat si aprobat de către ANRE București cu adresa nr.11611/16.02.2017, prin HCL 49/28.02.2017 au fost aprobate pierderile tehnologice in următoarele procente valabile pana la data de 01.07.2018:

 • •   Pierderi rețele transport-19.74%

 • •   Pierderi rețele distribuție PT-16.43%

 • •   Pierderi rețele distribuție CT-12.10%

începând cu data de 01.07.2018 conform HCL 271/24.07.2018 au fost aprobate pierderile tehnologice in următoarele procente:

 • •   Pierderi rețele transport-23,80 %

 • •   Pierderi rețele distribuție PT-25,26 %

 • •   Pierderi rețele distribuție CT-25,30%

Ca urmare,valoarea TVA aferent pierderilor peste aceste limite acceptate in anul 2018 a fost de 786.637,32 Iei, generând obligații de plata suplimentare si înregistrarea de cheltuieli nedeductibile fiscal.

INDICATORI DE REZULTAT PE ANUL 2018

Indicatorii economico-financiari sunt prevăzutî în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 396/29.10.2018 sî Hotărârea C.A. NR. 586/01.10.2018.

în perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat pierdere de 6,593,692 lei fata de pierderea bugetata de 14.760.280,70lei.

Rezultatul brut are următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -pierdere

-6.758.485,42 lei

- Rezultat financiar-profit

- 164.793,80 lei

TOTAL- PIERDERE

-6.593,691,62 lei

1.VENITURI

Structura cifrei de afaceri

Valoare

Pondere în total cifra de afaceri

Piața de desfacere

- lei -

%

Venituri din vânzarea en,electrice

30,641,183

46.84

Energie electrica livrata ,din care bonus cogenerare aferent energiei electrice: 11.421.216 lei

Venituri din vânzarea en. termice

33,496,380

51,20

Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau

Venituri din activități

1,282,482

1,96

Alte venituri din prestări servicii

TOTAL:

65,420,045

100

Indicator

U.M. •

Programat

Realizat

Diferente

0

1

2

3

4 (=3-2)

5=4/2*100

Energia electrică

1. Cantitate livrată-total;

MWh

83.701

84.954

1.253

1,50

2. Venituri din energie electrica

lei

15.585.541

19.219.967

3.634.426

23,32%

3.Pret mediu

lei/Mwh

186,20

226,24

40,03

21,50%

4. Bonus cogenerare

iei

11.041.497

11.421.216

379.719

3,44

5. Total venituri din en.electricâ(2+4)

tei

26.627.038

30.641.184

4.014.145

15,08

Energie termică

6. Cantitate livrată

Gcal.

120.043

112.575

-7.468

-6,22

7. Venituri din energie termică

Iei

23.185.091

21.634.171

-1.550.920

-6,69

8. Preț mediu en termica

les/Gcai

193,14

192,18

-0,96

-0,50

9.Subventiî energie termica

lei

12.667.171

11.862.210

-804.961

-6,35

10. Totai venituri din en.termica

lei

35.852.261

33.496.381

•2.355.881

-6,57

11.Sume pentru acoperire pierderi en.termica populație

lei

25.812.957

23.572.350

-2.240.607

-8.68

12.Venituri din alte activitati

lei

1.420.536

1.940.126

519.591

36,58

13. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE(5+1Q+11+12)

lei

89.712.793

89.396,676

-316.117

-0,35

14.Venituri financiare

leî

185.647

178.874

-6.773

-3,65

TOTAL VENITUR1(13+14)

lei

89.898.440

89.575.550

-322.890

-0,36

in anui 2018, s-au obtinut următoarele categorii devenituri:

 • 1,1, Venituri din energie electrica

 • >  tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU in anul 2018 a fost de 18131942 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81412 MWh. Prețui mediu al energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de 222,72 leî/MWii cu aprox. 42 leî/MWh mai mare decât prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2018.

 • >  bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea menținerii in piața de energie electrica și termica, in condițiile in care aceste centrale îndeplinesc criteriile de inalta eficienta și realizează economii de combustibil și de emisii semnificative dar înregistrează costuri de producție mari,

Pentru anul 2018, prin Decizia ANRE nr. 1741/28.11.2017 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group ia valoarea de 135,95 leî/MWh, exclusiv TVA.

Începând cu data de 22 noiembrie 2018, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018, valoarea bonusului se modifica la 157,39 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN in perioada 22.11.2018-31.12.2018.

Valoarea bonusului acordat in anul 2018 a fost de 11421216 lei, corespunzător unei cantitati de energie electrica livrata in SEN 82059 MWh.

 • 1,2,Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influențată de următorii factori:

sezon (vara/iarna);

temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);

numărul de întreruperi in furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termice

numărul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de transformarefpuncte termice) a energiei termice

durata întreruperilor in furnizare menționate anterlorțeste direct influențată de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare remedierii acesteia)

cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in funcție de nevoi)

Datorita numărului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimări si realizări de pina la +/- 10%,

Astfel,in anul 2018, diferența intre estimarea in BVC a cantitatii de energie termica ce urma a fi livrata de 120,043 Gcal si cea efectiv livrata de 112,575 Gcal a fost de -7,468 Gcal, respectiv o abatere de -6,22 % fata de cantitatea planificata, incadrandu-se in limita de +/- 10%;valoric, energia termica facturata prevăzută in BVC in anul 2018 de 23,185,091 lei s-a realizat la o valoare mai mica, de 21,634,170 lei, inregistrandu-se o nerealizare de - 1,550,921 Iei, respectiv o abatere negativa de -6,69%,

Evoluția preturilor/tarifelor pentru energia termica este redata in tabelul următor:

Nr. crt

Tip utilizator

PRETURI

Pretiocal cf. H.C.L. 369/29.12.2016*

Preț aprobat cf.

H.C.L.

160/27.04.2018 si H.C. L.

192/22.05.20183

(lei/Gcal)

(lei/Gcal)

0

1

2

3

4

1

Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici si agentilor economici racordați la rețeaua de transport

1-Pret total, compus din:

219.34

276.04

1.1 .Preț producere in centrala de cogenerare

186.7

186.44

1.2.Tarif transport

32.63

89,6

2

Energia termica produsa, transportata sl distribuita facturata consumatorilor casnici racordați ia rețeaua de distribuție

2.Pret total, compus din:

280.48

337.18

2.1 .Preț mediu ponderat de producere (centrala de cogenerare si CT)

186.7

186.44

Z2.Tarif transport

32.63

89.6

2.3.Tarif distribuție

61.14

61.14

3

Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordați la rețeaua de distribuție

3.Pret total, Gompus din:

288.94

344.07

3.1 .Preț mediu ponderat de producere (centrala de cogenerare si CT)

186.7

186.44

3.2.Tarif transport

32.63

89.6

3.3 .Tarif distribuție

69.6

68.03

4

Fnergia termica produsa, transportata oi distribuita facturata consumatorilor (casnici st agenli economici) racordări la rețeaua de distribuție

4.Pret total, compus din:

4.1 .Preț mediu ponderat de producere (centrala de cogenerare si CT)

 • 4.2, Tarif transport

 • 4.3. Tarif distribuție

5

Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal

S.Pret producere

315.4

372.11

*Preturile/tarifele pentru energia termica prac

ticate pana la 30.04.2018;

furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație de 11.862.209 lei,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de subvenții depuse lunar la Municipiul Bacau,

Veniturile din subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației s-au realizat in cuantum mai mic fata de prognoza,datorita diminuării cantitatii fizice de energie termica livrata populației in anul 2018.

Subvenție unitara

UM

Valoare-lei/Gcal-fara TVA

Valoare-lei/Gcal-cu TVA

-consumatori racordat! !a rețele de transport

Lei/Gcal

94,46

112,41

-consumatori racordați la rețele de distribuție

Lei/Gcal

155,60

185,16

-consumatori racordați la rețele de distributie-centrale termice de cvartal

Lei/Gcal

190,53

226,73

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației este redata in următorul tabel:

Perioada

Energie termica facturata populatie-Gcal

Subvenții constituite cf,decont lunar -fara TVA lei

Subvenții constituite cf.decant lunar-inclusiv TVA

ianuarie 2018

15,669

2,462,605

2.930,500

Februarie 2018

13,368

2,099,455

2.498.352

Martie 2018

13,589

2,137,999

2.544,219

Aprilie 2018

3,656

575,166

684.448

Mai 2018

1,017

158,889

189.078

iunie 2018

879

137,362

163.461

Iulie 2018

731

114,244

135.950

August 2018

767

119,840

142,610

Septembrie 2018

696

108,873

129.559

Octombrie 2018

2,065

324,590

386.262

Noiembrie 2018

9,226

1,450,160

1.725.691

Decembrie 2018

13,829

2,173,025

2.585.899

TOTAL

75,492

11,862,210

14.116.029

-sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5A2 alin (1) din O,G, nr, 36/2006 (^actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art,26 aftn(2)fit,b) din O.M.D.RAP./O.M.F.P nr,1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație: 23,572,350 lei /valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu 2,240.607 lei mai puțin fata de nivelul bugetat.

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redata in următorul tabel:

Luna

Cant, energie termica -populatie-

Gcal

Cost unitar energie termica furnizata populației [lei/Gcal]

Total cheltuieli pentru SIEG populatie[iei]

Venit total mediu unitar energie termica furnizata populației [lei/Gcal]

Total venituri pentru SIEG populatieflei]

Pierdere unitara energie termica furnizata populației [lei/Gcal

Pierdere serviciu public (SIEG) [lei]

0

1

2=3/1

3

4=5/1

5

6=4-2

7=5-3

Ianuarie 2018

15.668,94

396,71

6.216.004

286,04

4.481.895

-110,67

-1.734.109

februarie 2018

13.367,50

427,14

5.709.794

286,27

3.826.702

-140,87

-1.883,092

martie 2018

13.589,05

440,80

5.990.075

287,43

3.905.966

-153,37

-2,084.109

aprilie 2018

3.655,66

713,73

2.609.165

303,34

1.108.898

-410,40

-1.500.267

mal 2018

1.017,29

1.938,36

1.071.876

458,91

466.840

-1.479,40

-1.505.038

iunie 2018

879,03

2.476,58

2.176.990

445,13

391.280

-2.031,45

-1.785.710

Iulie 2018

731,28

2.841,57

2.077.983

501,53

366.762

-2.340,04

-1.711.222

August 2018

766,86

2.962,97

2.272.177

356,35

273.270

-2.606,62

-1.998.907

septembrie

696,27

2.862,18

1.992.857

351,95

245.054

-2.510,23

-1.747.802

Octombrie 2018

2.065,01

1,075,29

2.220.477

342,56

707.381

-732,73

-1.513.097

Noiembrie 2018

9.226,21

564,83

5.211.209

339,83

3.135.375

-224,99

-2.075.834

Decembrie 2018

13.828,62

647,72

8.957.058

338.72

4.684.025

-291,65

-4.033.164

TOTAL

75.491,93

627,96

47.405.666

315.71

23.833.316

312,25

23.572.350

Sinteza datelor privind repartizarea pierderii pe produse este redata in tabelul următor:

Produse

U.M,

BVC2D18

Realizat 2018

Diferente

CANTITATl

MWh

83,701

84.954

1.253

VENITURI.... .

lei

26.875.473

31.000.645

4.125.172

CHELTUIELI

lei

31,731,039

29.323.650

-2.407.389

PROFIT/PIERDERE

lei

-4,828,892

1.676.996

6.505.888

CANTITATl

Gcal

120,043

112.575

-7.469

MWhe

139,611

130.924

-8.686

VENITURI

lei

37,062,264

34.703.625

-2.358.639

CHELTUIELI

lei

72,283,086

67.096.717

-5.186.369

PROFIT/PIERDERE

lei

-35,930,987

-32.393.092

3.537.895

EN,TERMICA POPULAȚIE

CANTITATl

Gcal

80,627

75.492

-5.135

MWhe

93,769

87.797

-5.972

VENITURI

lei

25,612,696

23,833.316

-1.779.380

CHELTUIELI

Iei

51,425,653

47.405.665

-4.019.988

PROFIT/PIERDERE

lei

-25,812,957

-23.572.349

2.240.608

EH,TERMICA AGENT! ECONOMICI

CANTITATl

Gcal

39,417

37.083

-2.334

MWe

45,842

43.128

0-2.714

VENITURI

lei

11,449,568

10.870.309

-579.259

CHELTUIELI

lei

20,841,018

19.691.052

-7.433

PROFIT/PIERDERE

lei

-9,391,450

-8.820.743

-570.707

CANTITATi TOTAL EE+ET

MWe

223,312

215.879

-7.433

VENITURI TOTALE

Iei

04,085,501

66.334.107

2.248.606

CHELTUIELI TOTALE

lei

104,045,138

96.508.498

-7.537.640

PROFIT/P1ERDERETOTAL

lei

-40,065,315

-30,715.096

9.349.219

Sume solicitate pt acoperire pierdere ci,deconturi lunare-Inreg,pe venituri aferente populației

lei

25,812,958

23.572.349

-2.240.609

PIERDERE NEACOPERITA

lei

14.760.281

6.593.692

•8.166,589

PROFIT BRUT

lei

X

X

X

1,CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Indicator

U.M.

BVC          Realizat

Diferente

Abatere

fr ’ •.

s-WooS

■■■■

1. CHELTUIELI de EXPLOATARE

Iei

104.641,838    96.409.573

-8.232.264

•7,87

jfeSheiteieîiteU: Bunuri siserylSif’       . ‘jT

î-fejv ‘

. ■>

•T- <■ 5'ySî

B.Cheituieli cu impozite, taxe si varsaminte

lei

1.166.307       921.986

-244.321

-20,95

asimilate

C.Cheltuielicupers'prialuf. .        ? .

Ier

14.825:467   ’ .14.017.220

-808.247

-5;45

D.Alte cheltuieli de exploatare

lei

8.840.879     4.838.091

-4.002.788

-45,28

2;WEETUffifW^ÂRE /;•>

lei*

‘ 16:886=     •   141CI81

-2:805

-1®î

II. TOTAL CHELTUIELI

lei

104.658.724    96.423.654

-8.235.070

-7,87

A,Cheltuieli cu bunuri si servicii

A,11 Cheltuieli privind stocurile:

 • a) Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:


Consumul de gaze naturale si eficienta acestuia, in anul 2018, este sintetizat in tabelul următor:

Indicator

UM

Plan

Realizat

Diferente

1

2

3

4

5H-3J

6

Gaze naturale

MWh

504144

465835

-38309

-7,60

Preț mediu combustibil

lei/MWh

132,71

136,84

4,13

3,11

Valoare gaze naturale

lei

66905770

63745842

-3159928

-4,72

Putere calorifica medie (PCS)

MWh/1000mc

10,705

10,728

0,023

0,21

’ Coel. global de utiliz. a comb.

%

77,25

86,102

8,852

11,46

Diminuările evidențiate la capitolul „combustibil tehnologic " sunt corelate cu diminuarea producției proprii de energie electrica si termica fata de prognoza, atat fizic cat si valoric.

 • b) Cheltuieli cu materiale consumabile ; nivelul planificat a fost de 1,780,365 lei, iar cel realizat de 1,048,503 lei, inregistrandu-se economii de 731,861 lei,


cJCheitulell cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 226,547 lei, iar cel realizat de 89,228 lei, inregistrandu-se economii de 137,320 lei,

d) Cheltuieli privind energie si apa

Se înregistrează depășiri de 1,633 lei la cheltuielile gu apa brută sl depășiri de 896 lei la cheltuielile cu apa potabilă si serviciul de canalizare(CET st CAF),

în cazul cheltuielilor cu energia electrică si servicii aferente, s-au înregistrat depășiri de 7,016 lei, cu următoarea structura:

Cheltuielile privind energia electrica:

Indicator

UM

Plan

Realizat

Diferente

1

2

3

4

5 (=4-3)

6

(-5/3*100)

Energie electrica achiziționate (Nova Power & Gas + Homar + Aerostar)

MWh

19023

17512

-1511,45

-7,95

Preț mediu energie achizilionata

lei/MWh

359,80

364,17

4,37

1,22

Total cheltuieli cu energia electrica

lei

7009348

6987201

-22147

-0,32

- achizilionata (Nova Power & Gas * Aerostar)

lei

6844397

6377165

-467232

-6,83

• dezechilibre negative

lei

76708

517683

440975

574,87

- transport en. electrica

lei

88243

92353

4110

4,66

A,2, Cheltuieli privind serviciile executate de terii; valoarea bugetata a fost de 1,937,772 lei iar cea realizata de 791,226 lei, cu o economie de 1,146,547 lei,

 • a) cheltuielile cu întreținerea si reparațiile, valoarea bugetată a fost de 1,790,136 lei, valoarea realizata fiind de

659,478 lei , inregistrandu-se in acest mod economii de 1,130,658 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru menținerea în exploatare a instalațiilor și eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport șl distribuție a agentului termic, in condiții minime de siguranța in funcționare,                                            -

 • b) cheltuielile cu mentenanta la turbina în cogenerare, bugetate la o valoare de 517,544 lei, s-au realizat la valoarea de 266,044 lei,

 • c) cheltuielile privind chiriile, valoare bugetata 112,439 lei a fost realizata la un nivel de 114,413 lei,

A,3, Cheltuieli cu alte servicii executate de terii

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 940.658 lei a fost realizata in valoare de 756.741 lei, cu o economie de 226.223 lei,

In aceasta categorie sunt Incluse în principal, următoarele cheltuieli : transport bunuri si personal , posta si telecomunicații, servicii Juridice, contribuții legale ANRE, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii întreținere si reparații auto,etc.

 • B, Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli este de 1.166.307 lei iar realizările au fost de 921,986 lei, inregistrandu-se economii de 244.321 lei,in aceasta categorie sunt incluse in pondere majoritara 786,637 lei, cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, fata de 982.952 lei cat afostbugetat, deci o economie de 196.315 lei.

 • C, Cheltuielile cu personalul:

CO,Cheltuieli de natura salariata , fundamentate cu respectarea prevederilor O,G, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salariată stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 13,710,040 lei, au fost realizate la valoarea de 12,994,492 lei, inregislrandu-se o economie de 715,548 lei,

C1 .Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 12.746.802 lei au fost realizate la valoarea de 12,262,693 lei, Inregistrandu-se o economie de 484.109 lei.

S-au prevăzut limitativ: salariile de bază, indemnizațiile, sporurile, pentru a căror determinare se folosește ca element de calcul salariul de bază și care se acordă conform Codului muncii si Contractului Colectiv de Muncă.

C2,Cheltuieli cu bonusurl, prognozate la valoarea de 963.238 lei.s-au realizat la valoarea de 731.799 Iei.

Cheltuielile sociale prevăzute la art,25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscalț* cu modificările și completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare înmormântare, ajutoare naștere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 227.078 lei, realizandu-se 145.399 lei, economii de 81.679 lei.

Începând cu luna martie 2018 au fost acordate tichete de masa salariatllor (in cuantum de 10 lei/tichet), in valoare totala de 586.400 lei fata de nivelul planificat de 736.160 lei.

Raportandu-ne la câștigul mediu pe salariat si numărul mediu de salariat! in perioada analizata,putem observa următoarele abateri:

o       -câștigul mediu pe salariat bugetat este 3,374 lei/salariat;

o       -câștigul mediu pe salariat realizat este 3.295 lei/salariat;

o -numărul mediu de salariati a fost planificat la 341;

o -numărul mediu de salariati realizat a fost de 325,

o Câștigul mediu lunar pe salariat ției/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura sal anala cf. Legii anuale a bugetului de stat bugetat este de 2.830 lei/salariat;

□ Câștigul mediu lunar pe salariat țlei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata cf. Legii anuale a bugetului de stat realizat a fost de 2.708 lei/salariat

C4, Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 433,026 lei.fata de nivelul planificat de 474,171 lei, din care:

 • - pentru un număr de 2 directori cu contract de mandat, pentru perioada ianuarie-august si 3 directori cu contract de mandat pentru perioada septembrie-decembrie 2018; valoarea bugetata de 314,058 lei a fost realizata la nivelul de 314,062 tei;

 • - pentru un număr de cinci membrii ai Consiliului de administrație^ membri); valoarea bugetata de 160,113 lei a fost realizata la nivelul de 118,964 lei.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

Economiile realizate la cheltuielile cu salariile a generat ,in mod evident si o economie la acest capitol de cheltuieli, in valoare de 51,554 lei,

 • D. Alte cheltuieli de exploatare

Analizând structura capitolului de „Alte cheltuieli de exploatare" se observă economi de 4.002.788 lei, din care:

Cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de C02:

 • >  In BVC rectificat 2018, s-au prevăzut a fi achiziționate:

83.000 certificate x 21,04 euro/certficat CO2 x 4,644 lei/'euro = 8.109.910 lei;

 • >  Realizările aferente anului 2018 se prezintă astfel:

» certificate alocate gratuit pentru anul 2019= 32.027 buc au fost utilizate pentru anul 2018;

 • ■ certificate ramase din alocarea gratuita afernta anului 2018 = 11.150 buc;

 • ■   certificate ramase de achiziționat pentru 2018 = 41.100 buc, care au fost achiziționate conform tabel de mai jos:

  Denumire furnizor

  Nr,factura/data

  Nr, certificate EUA achiziționate

  Preț EURO

  Curs valutar lei

  Preț unitar Iei

  Valoare lei

  0

  1

  2

  3

  4

  5=3*4

  6-5*2

  Certificate de achiziționat în 2018

  Certificate achiziționate:

  Min. Energiei

  Adresa 3185/07.10.2018

  2.850;00

  9,69

  4,6540

  45,0973

  128.527,19

  Min. Energiei

  Adresa 3185/07.10.2018

  2.850,00

  18,65

  4,6471

  86,6684

  247.004,98

  AitherCO2 SIM Spa

  N.04/2019/09.01.2019

  1.000,00

  22,63

  4,6670

  105,6142

  105.614,21

  TDR ENERGY SRL

  2178/01.02.2019

  5.000,00

  21,80

  4,7348

  103,2186

  516.093,00

  TDR ENERGY SRL

  2180/12.02.2019

  5.000,00

  20,80

  4,7412

  98,6170

  493,085,00

  AîtherCO2 SIM Spa

  N.54/21.02.2019

  5.000,00

  20,10

  4,7559

  95,5936

  477.967,95

  AitherCO2 SIM Spa

  N.55/22.02.2019

  5.000,00

  19,00

  4,7619

  90,4761

  452.380,50

  AitherCO2 SIM Spa

  070/04.03.2019

  5.000,00

  19,00

  4,7397

  90,0543

  450.271,50

  AitherCO2 SIM Spa

  074/04.03.2019

  5.000,00

  20,10

  4,7397

  95,2680

  476.339,85

  TDR ENERGY SRL

  2201/18.04.2019

  5.000,00

  26,95

  4,7619

  128,3332

  641.666,00

  TDR ENERGY SRL

  2203/23.04.2019

  9.400,00

  27,45

  4,7581

  130,6098

  1.227.732,12

  total certificate achiziționate

  41.100

  4.286.333,85

Se constata economii la acest element de cheltuiala de 3.823.576 lei

-la cheltuielile cu majorări si penalitati, depășiri de 121,315 lei, datorate dobânzilor sl penalităților aferente obligațiilor bugetare neachitate in termen legal;

-la cheltuielile cu amortizarea s-an înregistrat economii de 187,143 lei,întrucât nu s-au achiziționat imobilizări corporale la nivelul prevăzut in Planul de investiții;

- ajustări si deprecieri de valoare si provizioane in valoare de -84.846lei, din care:

-cheltuieli privind ajustări deductibile pentru deprecierea activelor (creanțe nelncasatejconstituîte la 31.12.2018, in valoare de 17.635 lei;

-anulare provizioane privind ajustări deductibile pentru deprecierea activelor (creanțe neincasatejjn valoare de 84.846 lei;

2.CHELTU1ELI FINANCIARE

La data de -3Î*,12,2018, s-au înregistrat cheltuieli financiare de 14.081 Iei fata 16.886 lei-prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Recapitulând datele prezentate, in anul 2018, THERMOENERGY GROUP SA a înregistrat:

Indicatori

BVC

Realizat

Diferente valorice

Grad realizare

0

1

2

3=2-1

4=3/1*100

Venituri totale

89,898.442

89.829.962

-68.480

-0,08

Cheltuieli totale

104.658.724

96.423.654

-8.235.070

-7,86

Profit/(+)/Pierdere(-)

14.760.281

6.593.692

X

X

Determinarea rezultatului fiscal al perioadei:

INDICATORI

Cumulat 12 luni an 2018-1 ei

Venituri totale

89,829,962

Cheltuieli totale

96,423,654

Rezultat contabil: Profit(+)/ (pierdere(-}

-6,593,692

Venituri neimpozabile

3,236,564

Cheltuieli nedeductibile, total, din care:

5,062.020

- Majorări întârziere datorate bugetului consolidat

128,439

- Pierderile înreg.la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pt. partea neacoperită din provrzioncf.art.26 precum si pierderile inreg.la scoaterea din evidenta a creanțelor incerte sau in litigiu neincasate.in alte situații

4,427

-Pierderi care depasesc limitele tehnologice legale

4,142,517

- TVA aferent pierderi care depasesc norma legal admisa*

786,637

Rezultat fiscal 31,12,2018 :Profitț*)/ (pierdere(-)

-4,768,236

Pierdere fiscala de recuperat an 2017 -Deci,101

-8,947,004

Pierdere fiscala de recuperat cumulata 2014- 31,12,2018

-13,715,240

Evoluția rezultatului fiscal la 31,12,2018:

t

NR.CRT,

INDICATORI

AN 2014

AN 2015

AN 2016

AN 2017

AN 2018

1

Venituri totale

4,050,351

77,275,567

77,358,341

77,961,783

89,914,809

2

Cheltuieli totale

4,508,198

82,402,562

82,080,520

79,801,832

96,508,500

3

Pierdere contabila-sold cont 121 (1-2)

-457,847

-5,126,995

-4,722,179

-1,840,049

-6,593,692

4

Pierdere contabila cumulata-cont 1171

•457,847

-5,584,842

10,307,021

-12,147,070

-18,740,761

5

Sume ce modifica direct rezultatul reportat

0

0

0

0

0

6

Corecții rezultat contabil-cont 1174:

0

0

0

0

80,760

-venituri

0

0

0

0

80,760

-cheltuieli

0

0

0

0

0

7

Pierdere contabila anuala corectata (3+5+6)

-457,847

-5,126,995

-4,722,179

-1,840,049

•6,512,932

8

Pierdere contabila corectata cumulata

•457,847

-5,584,842

10,307,021

•12,147,070

-18,660,002

9

Venituri neimpozabile

0

0

0

246,265

3,236,564

10

Rezerve din reevaluare impozabile

0

0

0

0

o’

11

Cheltuieli nedeductibile

709

172,304

1,424,228

1,849,090

5,062,020

12

Pierdere/profit fiscal anual- (7-9+10+11)

-457,138

-4,954,691

3,722,204

-237,224

-4,768,236

13

Pierdere fiscala cumulata-

-457,138

-5,411,830

-8,709,780

-8,947,004

-13,715,240

Pierdere fiscala cumulata-Decl,101

-457,138

-5,411,830

-8,709,780

-8,947,004

-13,715,240

Pierderea anului 2018 se va acoperi ținând cont de prevederile legale oferite de:

-Legea 82/1991-Legea contabilității, republicata si actualizata,art,19:(4) Pierderea contabila reportată se acopera din profitul exercițiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților,

■Legea nr,227/2015 privind Codul fiscal, ART, 31 - Pierderi fiscale:

Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora,

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul Vicentiu

1

“Programul de investiții pentru anul 2018 aLThermoenegy Group SA Bacau” aprobat in cadrul BVC an 2018 a conținut investiții in sistemul de termoficare finanțate din bugetul local, precum si achiziții de dotări, utilaje independente si imobilizări necorporale necesare-in procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini si teme de proiectare în

2

vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări si echipamente.

3

Preturile/tarifele pentru energia termica practicate de la 01.05.2018;

 • 1,3,Venituri din subvenții si transferuri

> -subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Ia energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art,3 alin,(4) din O,G, nr, 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației3),art,26 alin(2)lit}a) din OMD.RAP./OMF.P nr,1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și