Hotărârea nr. 221/2019

Hotărârea nr. 221 din 30.05.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2019 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 1090 din 10.05.2019 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 27103 din 10.05.2019, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

 • - Referatul nr. 5202 din 16.05.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

 • - Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5203. din 16.05.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

 • - Raportul înregistrat cu nr. 5204 din 16.05.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 949/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 950/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 951/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 952/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.953/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Dispozițiile art. 1 lit."b", ale art.4, alinți), lit.”a”, ale art.6 alin.(l) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • - Prevederile Ordinului nr. 3.145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • - Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 2019;

 • - Prevederile Legii nr.47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

 • - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

- Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispoziților art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. _____


P              DINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POP*


N.O.P.. I.P./T.M../EX. l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 221 DIN 30.05.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2019

THERMOENERGY GROUP SA BACAU


DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2018

Propuneri 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

89.830

112.495

1,25

99.266

111.308

0,88

1,12

1

Venituri loiale din exploatare, din care;

2

89.651

112.472

1,25

99.257

111.300

0,88

1,12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

11.862

15.548

1,31

24.986

24.9B6

1,61

1,00

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

4

23.572

23.807

1,01

7.045

8.548

0.30

1.21

2

Venituri financiare

5

179

23

0,13

8

8

0,36

1,00

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

0

0,00

0,00

II

1

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8*Rd.20+Rd,21}

Cheltuieli de exploatare, din care:

 • 7

 • 8

96.424

96.410

117.114

117.098

1,21

1,21

104.230

115.955

0,89

1,11

104.225

115.950

0,83

1.11

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

76.632

89.601

1,17

76.729

86.454

0,86

1,15

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

922

1.227

1,33

1.227

1.227

1,00

1.00

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

14.017

18.478

1,32

18.478

18.478

1,00

1,00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd,13*Rd.14)

12

12.994

17.108

1,32

17.108

17.108

1,00

1,00

C1

ch. cu salariile

13

12.263

15.537

1,27

15.537

15.537

1,00

1,00

C2

bonusuri

14

732

1.570

2,15

1.570

1.570

1.00

1,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii sl comitete

17

433

631

1,46

631

631

1.00

1,00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

590

739

1,25

739

739

1.00

1,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4.838

7.792

1,61

7.792

7.792

1,00

1,00

2

Cheltuieli financiare

20

14

16

1,13

5

5

0,31

1,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-6.594

-4.619

0,70

-4.964

-4.648

1,07

0,94

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

0

0,00

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-6.594

-4.619

0,70

•4.964

-4.648

1,07

0,94

1

Rezerve legale

25

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilitări fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenfi

27

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinan{ate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27,28,29

30

-6.594

-4.619

0,00

4.964

-4.648

1,07

0,94

7

Participarea salaria[ilcr la profit în limita a 10% din profitul nel, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0

0,00

0,00

ȘL

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

O

0

0

0

0

0.00

0,00

bL

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

0

0,00

0,08

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

0,00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2018 o

Propuneri 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

VI

VENITURI DIN ^OHbURI EUROPENE

35

0

0

0

0

0,00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

37

0

0

0

0

0

0,00

0.00

âL

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

0

0,00

0,00

bL

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

0

0.00

0,00

£L

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

0.00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

603

9.244

15,33

4.723

4.470

0,51

0,95

1

Alocații de ia buget

44

310

2.433

7,85

0

0

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

i)

0.00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

45

603

9.244

15,33

4.723

4.470

0,51

0,95

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

48

338

353

1,04

353

353

1,00

1,00

2

Nr .mediu de saiariațj total

49

325

345

1,06

345

345

1,00

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat țlei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

3.295

4.025

1,22

4.137

4.137

1,03

1,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor ar salariile (leî/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.144

3.757

1,20

3.757

3.757

1.00

1,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii leî/persoană) (Rd,2/Rd.49)

52

276

326

1,18

288

323

0.88

1,12

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf Legii anuale a bugetului de stat                        53

203

257

1,27

268

298

1,04

1,11

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

167

212

1,07

212

212

1,00

1.00

8

Cheltuieli loiale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd, 1 )x 1000

55

1.073

1.041

0,97

1.050

1.042

1,01

0,99

9

Plăți restante

55

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

10

Creanțe restante

57

2.181

4.478

2,05

3.359

1.679

0,75

0.50

mii lei

71

INDICATORI

Nr.rd.

Realizări an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

conform Hoterarii C.L336/29.10

Preliminat/ Reaizat

Triml

Trim II

Trim III

An

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1.

VENITURI TOTALE pd.2tRd.22tRd.28)

1

77.962

83.898

89.830

36.370

54.535

70.566

112.495

1,25

1,15

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3tRd.8tRtL9tRd.12tRd.13tRd.14), din care:

2

77.960

89.713

89.651

36.347

54.512

70.543

112.472

1,25

1,15

a)

din producția vândută (R±4+Rd.5+Rd.6tRd.7), din caro:

3

48.955

50.984

53.558

23.924

34.599

43.130

72.888

1,36

1,09

Ș1L

din vânzarea produselor

4

O

0

O

O

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

47.787

49,812

52.275

23.524

33.813

41.916

71.284

1.36

1.03

a3)

din redevențe și chiri:

6

2

0

7

1

2

2

2

0,26

4,34

a4)

alte venituri

7

1.167

1.172

1.276

399

785

1.213

1.602

1,26

1,09

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

O

0

0

O

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (Rd.1DtRd.11), din care:

9

27.942

38.480

35.435

12.381

19.823

27.274

39.355

1,11

1,27

c!

subvenții, cf. prevederilor legale m vigoare

10

12.375

12.667

11.862

5.630

6.950

7.644

15.548

1.31

0.96

c2

transferuri, cf. prevederilor legate In vigoare

11

15.567

25.813

23.572

6.752

12.873

13.629

23,807

1.01

1.51

uâL

din producția de Imobilizări

12

0

0

O

0

O

O

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte venituri din exploatare

(Rd,15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21), din care:

14

1.063

249

659

42

90

139

229

0,35

0,62

fi)

din amenzi și penalități

15

156

165

169

40

85

130

175

1,03

1,08

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18HRd.19), din care:

16

0

0

0

O

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

0

O

O

0

0

0

0

- active neccipotale

18

0

O

0

0

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

447

0

0

0

O

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

O

0

0

0

0

0

0

0

!5)

alte veniluri

21

459

84

439

2

5

9

54

0,11

1,07

2

Venituri financiare (Rd.23iRd>24iRd.25iRd.26+Rd,27)J din care:

22

2

186

179

22

22

23

23

0,13

106.79

a)

din imobilizări financiare

23

O

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiți financiare

24

0

0

0

O

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

O

0

O

0

0

0

d)

din dobânzi

26

1

1

1

8

8

8

8

9,43

1,48

e)

alte venituri financiare

27

1

184

178

14

14

14

14

0,08

164,66

3

Venituri extraordinara

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.3C+Rd.i 36+Rd.l 44)

29

79.802

104.653

96.424

37.675

58.144

75.451

117.114

1,21

1,21

1

Cheltuieli de exploatare (Rd,31+Rd.79iRd.86+R<f.12Q), din care:

30

79.799

104.642

96.410

37.668

58.134

75.438

117,098

1,21

1,21

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii {Rd.32tRd.40tRcf.46}, din care:

31

63.496

79.809

76.632

33.448

48.653

60.561

89.601

1,17

1,21

A1

Cheltuieli privind stocurile

[Rd.33tRdL34tRd.37tRd.38tRd.39), din care:

32

61.797

76.888

75.084

33.068

47.417

57.987

06.396

1,15

1,22

a)

cheltuieli cu matersle prime

33

54.590

67.144

66.201

30.404

42.108

49.849

74.697

1,13

1,21

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.057

1.780

1.049

235

1.057

1.940

2.519

2,40

0,93

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

239

824

305

52

432

722

1.015

3.32

1,28

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

151

2C8

187

46

110

173

236

1,26

1,24

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

70

227

89

52

101

160

343

3,84

1.28

d)

cheltuieli privind energia șl apa

38

6,000

7.737

7.745

2.378

4.151

6.038

8.837

1,14

1,27

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

O

O

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți țRd.41+Rd.42tRd,45), din care:

40

771

1.938

791

235

801

1.850

2.255

2,85

1,03

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

640

1.790

659

202

730

1.740

2.111

3.20

1,03

b)

chelluîeli privind chinte (Rd.43+Rd.44) din care:

42

115

112

114

30

62

94

122

1,06

1,00

b1)

- către operatori cu capital IntegraVmajorilarde stat

43

91

84

53

23

46

68

91

1,71

0,58

b2)

- către operatori cu capital privat

44

23

29

61

7

16

26

30

c)

prime de asigurare

45

16

35

17

3

9

16

22

1.26

1.08

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48tRd.50+Rd.57+Rd,52+Rd.63tRd.67tRd.68+Rd .69tRd,78). din care:

46

928

933

757

146

435

724

951

1,26

0,82

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

O

O

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele șî onorariul, din care:

48

14

37

16

1

32

33

35

2.14

1.16

b1) (cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

c)

cheltuies de protocol, reclamă și pubfecitate țKdil+Kd.03), din fiâffil

50

3

9

4

O

5

10

11

2,77

1,60

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

O

0

0

0

1

2

2

0.00

0.00

- lichele cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2]

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

3

9

4

0

4

8

9

2,18

1,60

- tichata cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

- lichele cadou pir. campanii de marketing, studiu! pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Leqâ nr.193/2006. cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

71

INDICATORI

Nr. rd.

Rea5zari an 2017

conform Huîararii

C.L396/29.10

Preliminat t Realizai

Trimi

Trimîl

Trimll)

An

7=6d/5

8=5/3a

0 I

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I

-ch.de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

O

0,00

0,00

d)

Ch, cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015

Rd.58+Rd.59+Rd.B1), din care:

57

0

0

O

O

O

0

0

0.00

0,00

dl)

ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanafale

58

0

0

0

O

0

0

0

0,00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

O

0

0

0,00

0,00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni sl activitali

61

0

0

O

0

O

0

0

0,00

0,00

e)

chel tutei cu transportul de bunuri și persoane

62

154

142

132

5

34

76

118

0.90

0.85

0

chelluiefi de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

18

24

20

10

22

34

46

2,30

1,08

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

8

9

9

5

9

14

19

2,14

1,18

-interna

65

8

9

9

5

9

14

19

2,14

1.18

■externa

66

O

0

0

0

0

0

0

3)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

87

117

117

115

33

60

86

113

0,99

0.98

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

17

23

21

7

13

19

25

1,16

1.22

i)

alte chelluieS cu serviciile executate de terți, din care:

69

343

240

237

30

53

105

142

0.60

0,69

il)

Cheltuieli de asigurare și pază

70

324

199

201

3

4

5

6

0.03

0,62

2)

cheltuieli privind între ținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

3

1

0

0

2

3

5

0,00

0,00

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

15

40

3$

27

47

97

131

3.66

2,33

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale ți necoroorate. din care:

73

O

O

0

O

0

0

0

•aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestat;'fe efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personagiui de conducere cL Ordonanței de urgență a Guvemukii nr, 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitețiite și alte anunțuri

77

0

0

O

0

0

0

0

J)

alte cheltuieli

78

262

391

213

60

217

361

462

2.17

0.81

B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate

(Rd,B0+Rcf.8f+Rd.82+Rd.B3tRd,B4+Rd.85), din care:

79

1.674

1.166

922

49

641

993

1.227

1,33

0,55

a) |ch. cu taxa ptactivitalea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

O

O

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunuriiarpuMceși resursele minerale

81

33

31

33

0

0

O

41

1,26

1.00

c) |ch. cu taxa de licență

82

39

87

53

33

258

258

258

4.85

1.37

d) [ch. cu laxa de autorizare

83

6

7

3

0

15

15

15

4,17

0.59

s} |ch. cu taxa de mediu

84

2

12

4

3

4

5

8

1,90

1,86

i) [cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1.594

1.049

828

13

364

715

905

1,09

0.52

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+hd.10<HRd.113j, din care;

85

12.038

14.825

14.017

4.078

8.622

13.549

18.478

1,32

1,16

CD

Cheltuieli de natură salariată (Rcf.SHr- Rd.92)

87

9.415

13.710

1Z994

3.779

7.985

12.545

17.108

1,32

1,38

Ct

Cheltuieli cu salariile (Rd.59+Rd.9tHRd.9t), din care:

88

9.259

12.747

12.263

3.499

7.291

11.414

15.537

1,27

1,32

a) salarii de bază

89

7.738

10.646

10.294

2.878

6,033

9.513

12.992

1,26

1.33

b) sporuri, prune și alle bonificații aferente salariului de bază

90

1.4S5

2.045

1.904

621

1.257

1.901

2.545

1,34

1,27

c) alle bonificații (conform CCM)

91

26

55

65

0

0

O

O

0,00

2.52

C2

Bonusuri (Rd.93tRd.96+Rd.97+Rd.9B+ Rd.99), din care:

92

156

963

732

280

694

1.131

1.570

2,15

4,68

a) cheltuieli sociala prevăzute la ari.2b din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

156

227

145

71

215

339

462

3,18

0,93

- lichele de creșă, cf. Legii nr. 193/2005, cu modificările ulterioare;

94

0

O

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- Lchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legă nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

110

0

O

0

O

0

0

0,00

0.00

b)tichetedemasâ;

96

0

736

586

196

456

756

1.057

1,80

0,01

c) vouchere de vacantă:

97

0

0

0

0

0

0

O

0,00

0.00

d) ch. privind participarea salariaților ia profitul obținut în anul

98

0

0

0

0

O

0

O

0.00

0.00

e) alfe cheltuieli conform CCM.

99

0

O

0

14

23

37

51

0.00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd,103), din

100

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

0

0

0

0

O

0

0

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri

102

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

c) cheltuieli de nai ură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

0

0

0

0

£

0

0,00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105*Rd.1 08+Rd,111+ Rd.112), din care:

104

279

474

433

132

287

459

631

1.4E

1,55

a) pentru directori/directoral

105

202

314

314

101

210

32=

449

1.4:

1,56

-componentă fixă

106

202

314

314

101

210

329

449

1.4:

1,56

-componenta variabilă

107

0

0

c

£

C

b) pentru consiliul de admmistrație/consiliu! de supraveghere, din care:

108

77

16C

119

31

77

131

ia;

i.s:

1.55

-componenta fixă

109

77

16C

11£

31

77

13(

181

1.5:

1.55

-componenta variabilă

110

0

£

O.Of

0,00

c) pentru AGA șl cenzori

111

0

o,ot

0.00

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

112

0

0,<H

0.00

CSjChdtuiQll cu contribuțiile datorate do angajator

113

2 344

641

fi9(

16'

351

54

73'

1,2

0,25

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.1 18+Rd.119i-Rd.12(J+Rd,12HRd.122). din care:

114

2.591

8.841

4.83Î

91

21 f

33

7.791

1,6

1,87

71

INDICATORI

Nr.rd.

Realizări an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

conform Hotărârii

C.L.396(29.10

Preliminat/ Realizat

Triml

Trimit

Trimit!

An

7=6d!5

B=5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

a)

cheltuieli cu majorări șt penalități (Rd.116+Rd.117), din carat

115

599

184

305

31

8T

136

188

0.62

0.51

- către bugetul general consolidat

116

296

75

131

O

O

0

O

0,00

0,44

- către atU creditori

117

304

109

174

31

83

136

18B

1.08

0.57

bl

cheltuieli privind activele imobilizate

118

447

0

0

O

O

0

O

0.00

0,00

0

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

O

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

£

alte cheltuieli

120

1.347

8.165

4.295

10

30

36

7.369

1.72

3,19

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necoiporale

121

450

492

305

50

106

164

235

0,77

0,68

0

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare șt provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

-253

0

-67

0

0

0

0

0,00

0,27

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

74

0

18

0

0

0

0

0,00

0,24

(1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariațiter

124

O

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

ft,2)

provizioane in legătura cu ccntractuf de mandat

125

0

0

O

0

0

0

0

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane șt ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

327

0

85

0

0

0

0

0,00

0,26

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.l 35), din care;

127

327

0

85

0

0

0

0

0,00

0,26

- din participarea salarîaijlorte profit

128

0

0

O

0

0

0

0

0,00

0.00

• cin deprecierea imobilizărilor coiporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

130

327

0

85

0

0

0

0

0,00

0.26

2

Choltuiott financiaro țRd.132+Rd.136+Rd.130), din oare:

131

3

17

14

7

10

13

10

1,13

5.29

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

6

0

0

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

0

O

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

”1

cheltuieli din diferențe ds curs valutar, din care;

135

0

6

7

7

7

7

7

0,94

49,28

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b2)

aferenta creditelor centru activitatea curentă

137

0

0

O

7

7

7

7

0,00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

11

7

O

3

6

9

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

O

0

0

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profît/pîerdere) (Rd.1-Rd.29)

140

-1.B40

•14.760

•6.594

-1.305

-3.609

4.885

•4.619

D,70

3,50

venituri neimpozabile

141

81

0

3.191

O

1.500

2.800

3.200

1,00

39,41

cheltuieli nedeductibile risca!

142

246

32

5.062

1

2.000

4.100

5.200

1,03

20.56

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:(td.2)

144

77.960

89,713

89.651

36.347

54.512

70.543

112.472

1.25

1.15

a)

-venituri din subvenții si transferuri

145

27,942

38.480

35.435

12.381

19.823

27.274

39.355

1,11

1,27

V

b)

-alia venituri care nu se Iau In calcul ta determinarea productivității muncii, cflegii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

0

O

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care;*’)

147

9.415

13.710

12994

3.779

7.985

12545

17.108

1,32

1,38

a)

transfer contribuții de la angajator la angajat

148

0

0

0

O

0

0

0

b)

majorare salar minim

149

0

271

271

3

6

9

12

0,04

c)

reîntregire creșteri salariate din 2018

150

O

0

0

470

940

1.410

1.877

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.B8)

151

9.259

12747

12263

3.499

7,291

11.414

15.537

1.27

1,32

4

Nr. da personal pregnozat la tinete anului

152

341

340

338

331

348

350

353

1,04

0.99

5

Nomediu de salariați

153

336

333

325

341

342

343

345

1.06

0.97

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/peracană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată [(Rd.147-rd.93' -rd.98)/Rd,153)112’1000

154

2296

3.374

3.295

3.622

1785

3.949

4.025

1,22

1,43

b)

uastgui mediu tunar pa scanai țievpersoâna) ueteminar pe baza cheltuielilor de natura salariate cf. Legii anuale a hiineliihiide sfat

155

2296

3.363

3,263

3.229

3.429

3.600

3,680

1,13

1.42

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe tota! personal mediu (mi tellpersoană) (Rd.2/Rd.153)

156

232

269

275

106

159

205

326

1,18

1,19

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legă anuale a bugetului de stat

157

149

154

167

70

101

126

212

1,27

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe tota! personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153

158

605

655

664

623

727

788

1.038

1,56

1.10

c1

Elecenie de caîcuJ a productivității muncii in unități fizice* din care:

159

- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe

160

203.161

223.312

215.879

212.812

248.797

270.676

357.646

1,66

1,06

- preț mediu (p) -iel/MWe

161

286,67

279,78

297,10

0,14

0,16

0,18

0.24

0,00

1,04

-valț)țirș=QPFx p

162

58.240

62479

64.136

29.153

40.763

49.560

86.831

1,35

1,10

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2’1Q0

1G3

0,76

69,64

71,54

80.21

74.76

70,2E

77,20

1,0E

95,39

7

Plăți restante

164

C

C

£

0

C

0

8

Creanțe restante, din care:

165

9.076

1.506

2181

2692

5.756

4.706

4.478

2,Of

0,24

- de 1a operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

C

6

£

6

O.M

2,64

- de te operatori cu capital privat

167

C

£

0,ffi

0.00

- de la buqetul de stat

168

C

0.0(

0.00

- de 1a bugetul local

169

7.1 Bf

1.506

18f

241

1.76

1.906

10,2'

0.03

- de la alte entitali

170

1.891

1.994

2.692

3.341

2.94

2.571

1,2

1.0’S

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

) 0

*) în Virila prevăzută la art.25 alin.3 liLb din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

")Se vor evidenția distinct sumate care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

%

4-3/2

Prevederi an preceden 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd,2+rd.3)*), din

care:

92.247

78.240

84,82

89.898

87.865

97,74

1

Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd

1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:

92.244

78.239

84,82

89.713

87.250

97,26

1.1.

Venituri din producția vanduta - energie electrica

38.403

28.233

73,52

26.627

30.642

115,08

1.2.

Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:

20.391

19.555

95,90

23.185

21.634

93,31

-populație

10.163

9.830

96,73

12.019

11.086

92,24

1.3.

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoarefdiferenta intre pret/tarif aprobat si preț local de facturare)

12.790

12.375

96,76

12.667

11.862

93,65

1.4.

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoarefsume pentru acoperire pierderi populație; diferența intre cost si pret/tarif)

19.127

15.845

82,84

25.813

21.615

83,74

1.5.

Alte venituri din exploatarefprestsri servicii hid rotor; penaiitati en termica, etc)

1.533

2.231

145,57

1.421

1.497

105,39

2.

Venituri financiare

3

2

57,38

186

614

330,99

3.

Venituri extraordinare

0

0

0,00

0

0

0,00

Venituri totale -baza de calcul = rd l- rd

1.3.-rd 1.4

60.330

50.020

82,91

51.418

54.388

105,77

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Prog ramul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

/aloare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.936

603

9,244

4.723

4.470

1

Surse proprii, din care:

900

293

576

220

220

a) - amortizare

900

293

576

0

0

b) - profit

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

1.036

310

2.433

4.503

4.250

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Aite surse, din care:

0

0

6,235

- surse atrase

6.235

0

0

!!

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.936

603

9.244

4.723

4.470

1

Investiții în curs, din care:

63

58

295

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

20

15

0

0

0

-Modernizarea proiecții numerice LEA110 k circuit 1si 2 Bacau Sud in statia 110 kv CET -proiectare

20

15

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

43

43

295

0

0

-Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin ccnvertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF -Republicii-proiectare si execuție

43

43

0

0

0

Reabilitare instalatiede detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare si execuție parțiala

trim2

155

100

100

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT2 Miorița sl CT 3 Miorița -proiectare

trim 2

140

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate tn concesiune, închiriate sau rri tbcație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

1.873

545

8.948

4.503

4.250

a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

880

278

577

120

120

-Dotări si utilaje independente

613

254

526

100

100

■Imobilizări necorporale

56

0

11

20

20

-Proiectare si execuție obiective noi( Cap, B din Planul de Investiții)

111

0

0

0

0

-Studii fezabilitate si prefezabilitate

100

24

40

a2) Surse atrase

6.234

4.383

4.130

Reabilitarea hidroizolatiei la acoperișul clădirilor aferente secției chimice administrata de Thermoenergy Group SA (laboratoare, vestiare, sala de pompa apa coagulate, sate pompa apa dedurizata) - proiectare si execuție

tem 3

200

Realizare cale de evacuare putere, de rezerva, pt generatorul de 17 MVA prin statia de medie tensiune OEM si integrare in sistem SCADA existent aferent grupului de cogenereare de 14 Mwe

trim 3

155

Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termofrcare In zona CAF derivația "Republicii" aferente SACET Bacau

tern 2

127

Achiziționare si montare măsură energie termica colector DN 400mm ieșire CTG -proiectare si execuție

trim 2

30

Retehnologizarea CT aferente SACET Bacau pin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT 1 Parc, CT Prefectura

trim 1

951

Masuri de conformare cu cerințele legate a Valorilor Limita de Emisii de NOXE ale IMA2 - Cai 1O0t/h si IMA 3- CAF 10OGcal/h

trim 3

42

Alimentare rezerva 0,4 kV MOP-uri 110 kV si RUT-uri 220 Vcc, 1a lipsa totala de tensiune - proiectare si execuție (montaj grup electrogen trifazat si instalație aferenta (automatizare si forța))

trim 3

30

Modernizare protecții aferente trafo TSG1 (OBT 21), inclusiv integrare in SCADA existent - proiectare si execuție (înlocuirea releelor existente aferente dulap protecții 110 kV CCT • 2 buc. si înlocuire releului eferen! celula 6 kV trafo OBT 21)

trim 2

188

Modernizare protecții LEA 110 kV Bacau Sud, circ. nr. 1 si circ, nr, 2, inclusiv integrare in SCADA existent - execuție

tem 3

394

Monitorizare in timp real si In sistem centralizat în Camera de comanda tehnologica Thermoenergy Group SA Bacau a puterilor si energiilor electrice produse 1a bornele generatoarelor si evacuate în SEN, te bornele de 110 kV ale

trim 1

2E

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an 2020

an 2021

Automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de temioficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând ccnvertizoare de frecventa Ia electropompele de apa adaos nr. 1 si 2 din CET1 Chimiei Bacau - proiectare si execuție

trim2

62

Reabilitare sistem deurmarire/proces la cazanul de abur Babcock 100 t/h administrat de Thermoenergy Group SA Bacau

trim2

188

Lucrări de revizie generala a compresorului de gaze ELT 321/900 din centrala de cogenerare Solar de 14 MWe

-STG

264

Achiziție si montaj motor compresor + anexe, pentru funcționarea unitatii de comprimare gaze naturale a TG3 la regim de medie presiune gaze, aferenta centralei de cogenerare de 14 MWe Bacau

trim3

561

Adaptare sistem transmisie date de la contoarele de energie termica existente la PT11,18.22,29,97. la dispecerat SACET Bacau - proiectare

21

Lucrări de revizie generala ageneratorului tip Leroy Șomer 17 MVA din centrala de cogenerare Solar de 14 Mwe

trim3

96

-Dolari si utilaje independente

2.720

-Studii fezabilitate sî prefezabiiitate

180

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

993

267

2.137

0

0

-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau

trim 1

100

0

1.000

0

0

Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET

300

0

0

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica ă corisumâidrilo’r racordați la 6 CT-uri existente

140

7

0

Reabilitare instalație de detectare si semnalizare Incendiu In clădirile administrate de Thermoenergy Group SA

155

0

0

-Studii fezabilitate si prefezabilltate

298

260

1.137

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, incriiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care;

0

0

0

0

0

a) ■ interne

0

0

0

c

0

b)- externe

0

0

0

c

0

Măsuri de îmbunătățim u rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nnert.

Măsuri

Termen de realizare

an 2018

an 2019

an 2020

an 2021

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe

influențe

Rezultat brut(+A)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

W

Pctl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din oara:

31.12.2010

X

X

2

-din servicii prestate:

31.12.2019

X

X

22.929

0

-13.214

0

12.042

0

3

-energie electrica:

31.12.2019

X

X

14.9B1

0

-8,629

0

10.540

0

en electrîca-din TG

31.12.2019

X

X

14.071

0

-14.148

0

10.876

0

en electrica-din CC

31.12.2019

X

X

1.034

0

5.456

0

-336

0

Revanduta (din energia achîzitionata)

31.12.2019

X

X

-125

0

62

0

0

0

4

-energie termica:

31.12.2019

X

X

7.948

0

-4.585

0

1.503

0

energie termica facturata populației

31.12.2019

X

X

1.850

0

1.304

0

0

0

energie termica facturata agentilor

31.12.2019

X

X

2.178

0

1.435

0

0

0

subvenții pentru energie termica

31.12.2019

X

X

3.685

0

9.438

0

0

0

vigoare

31.12.2019

X

X

235

0

-16.762

0

1.503

0

5

-din alte venituri din expl

31.12.2019

X

X

-108

0

0

0

0

0

6

-din venituri financiare

31.12.2019

X

X

-156

0

■14

0

0

0

TOTAL Pct. 1

X

X

22.665

-13.228

12.042

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

X

X

Cauza 1 :influenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:

X

X

12.969

-12.514

11.725

1

-influenta cheltuielilor cu combustibilul

X

X

8.496

0

-13.300

0

10.923

0

2

-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa

X

X

1.092

0

786

0

311

0

3

-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile

X

X

1.724

0

0

0

0

0

4

-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de tertițreparatiî,

X

X

1.463

0

0

0

0

0

5

-influenta altor cheltuieli executate de terti

194

0

0

0

0

0

Cauza 2 influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale

305

0

0

0

0

0

Cauza 3 : influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:

2.954

0

0

0

cheltuieli cu achiziția de certificate CO2

3.046

0

0

0

0

0

diminuare cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale

-70

0

0

0

0

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

-11

0

0

0

0

0

Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul

4.460

0

0

0

Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare

2

•11

0

0

TOTAL Pct. II

20.690

•12.883

11.726

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-6.594

•4.819

0

•4.964

0

-4.648

0