Hotărârea nr. 220/2019

Hotărârea nr. 220 din 30.05.2019 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2019

O mânia


«

<ynsi/r ttl
HOTĂRÂREA NR. 220 din 30.05.2019


privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Nota internă nr. 5172/ 22.05.2019 a Direcției Economice prin care sunt transmise sumele repartizate în buget pentru finanțări nerambursabile în anul 2019;

 • - Referatul nr. 5448/ 2/ 23.05.2019 si Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2019, inaintate de Comisia Tehnica Legea nr. 350/ 2005;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5449/ 23.05.2019;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul Primăriei Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 5450/ 23.05.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 944/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 945/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 946/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 947/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.948/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 15 din Legea nr. 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 158/ 2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art. 45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia Tehnică Legea nr. 350/ 2005.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Comisiei Tehnice Legea nr. 350/ 2005.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 220 DIN 30.05.2019


PROGRAMUL ANUAL

AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL PROPRIU AL UAT BACĂU, PENTRU ACTIVITĂȚILE NONPROFIT TINERET SI SOCIAL AFERENT ANULUI 2019, IN CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LEGEA NR.350/2005

Autoritatea finanțatoare, Municipiul Bacău, str. Mărășești, nr.6, Cod Fiscal 4278337, tel 0234-581849, fax 0234-588757. e mail contact@primariabacau.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2019.

Criteriile in baza carora cor fi atribuite contracte de finanțare nerambursabila sunt: relevanta si coerenta, metodologie, capacitate de realizare, bugetul proiectului, participarea pârtilor, durabilitate si sustenabilitate.

UAT Municipiul Bacau face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit pentru domeniile tineret și social pentru anul 2019 in condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, in suma totala de 850.000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele :


Nr. Crt.

DOMENIUL

SUMA 2019 (lei)

1

Tineret

450.000

2

Social

400.000

850.000


/ S'/    ~7

REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ

ILIE

VV ■'•••••■

V              zCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POP ICI