Hotărârea nr. 219/2019

Hotărârea nr. 219 din 30.05.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

q (/f/</<'/ff/ cfâacăft

^c<> jtSf/fft/ ^oca/<// Ot, //fisnăci/u-idui i^Sacătf

■I


HOTĂRÂREA NR. 219 din 30.05.2019

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5019/13.05.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 5020/13.05.2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 939/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 940/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 941/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 942/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 943/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 57(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36 (4) litera “a“ si articolului 45 (2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂ ȘTE:

Articol unic: Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre în structura următoare:

a) la venituri:

256.798.780 lei

294.262.000 lei

245.589.054 lei


  • 1.  prevederi bugetare aprobate inițial

  • 2.  prevederile bugetare definitive

  • 3.  încasări realizate

b) la cheltuieli:

  • 1.  credite bugetare aprobate inițial

  • 2.  credite bugetare definitive


plăti efectuate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

O--- -

W -

\%>-7


3.


ILIEBIRZU


*■'/


309.749.420 lei

347.212.640 lei

265.347.415 leiromânia

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 219 DIN 30.05.2019


JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACAU

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

31.1Z2Q16

Capitel

Subcapitol

Pa

ragraf

Grapa/

Titlu

Articol

Aii

ne-

Mt

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de io casat

Total, din care:

din anii precede nti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

R=*3-4-7

0001

02

TOTAL VENiTURI-BUGET LOCAL

256.798.780

29426X000

424.670697

171389.826

253580.871

245389.054

<79,081343

0002

L VENITURI CURENTE

230860.990

262251-802

42l.46l.O83

IW.7K.IO5

250.684583

24X765.631

178 695.457

0003

A. VENITURI FISCALE

183303.000

208.77X.660

306.617.105

103383.802

20X753303

199.121527

107514378

0004

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

94327.000

102.49(310

100214593

100X14593

100214.993

0300

AI2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

94.627.000

101491380

100214593

100214593

100214.993

0302

IMPOZIT PE VENIT

X84O000

1840000

561.619

563319

563319

18

Impozitul pe veniturile din transferai proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

1M0.000

2.840.000

563.619

563619

563319

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

91.787.000

9965)380

99.651J74

99.651374

993S1374

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

91.787.000

99.651380

99331374

99351374

99351374

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

35.100000

36A99.I7?

117.08X952

79.937.523

37.14S.429

34.854.684

B?    76»

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

35.100.000

36.499.177

1)7382352

79537323

37.145.429

34.854.684

82228268

Ol

01

Impozit si taxa pe dădui

Însorit pe clădiri de la persoane

26.5W.OX)

26.684.907

96.776245

69383.034

27.193211

25.837.966

70538.279

fizice

14.940.000

9.808.790

19.085257

7210.115

11375.142

11.744523

7340.334.

02

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

11000.000

16.876.117

77.690.988

6X37X919

15318569

14.093.043

61397545

02

01

Impozit si taxa pe teren

Impozit pe terenuri de la persoane

5.460000

5.964270

14261298

9.171898

5.087.400

4.438283

9323.015

1

!

fizice

3.420000

3.424.271)

5.828351

4.024.677

1301374

1.871.99!

3.956360

02

Impozit fi taxa pe teren de Ia persoane juridice

2.000000

1500000

8.414675

5,137.106

3277369]

1561532]

585X743

Capitol

Subcapitol

Paragini

Grupa/

Titlu

Articol

AU

DC"

at

Denumire Indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât facasarl

Drepturi constatate de Încasat

Total, din care:

din anii precedentl

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

S-3-6-7

«702

02

03

Impozitul pe terenul extravilan

«aooo

44000

18372

lins

6.157

4360

13.912

03

Taxe judiciare dc timbru si alte taxe <ic timbru

1300.000

1050.000

3.251.935

654953

1600.982

1355.180

896.755

50

Alte impozite st taxe pe proprietate

1.404000

1.804000

1793.474

529.638

1263336

1223355

574219

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

5i.nd.ooo

66328.103

85442330

22337.934

63.104394

61.780.861

23361.669

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

39366.000

50.48X000

49.728331

49.728331

49.728331

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comundor.omsdor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

37129.000

37.777.000

37.024J48

37.024.148

37424.14»

06

Sume defalca le din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

10.968.000

10.968.000

14968.000

10.968.000

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea •daugala pentru finanțarea iavalamantului particular sau confesional acreditat

1.737.000

1.737.000

1.736.183

1.736.183

1.736.183

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

10317

17.147

1800

25464

07

Taxe hoteUcn:

27364

10.717

17.147

2300

25.064

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

254000

1.029.443

326638

11.408

315130

303.777

2X861

01

Irnpo zit pe spectacole

250.000

844005

173.938

11.408

161530

151.077

22161

50

Alte taxe pe servicii specifice

189.438

15X700

151700

151700

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

Capitol

Subcapitol

pa. ra-grai

Grupa/ Titlu

Articol

AII

ur

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare Inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cal decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Totul, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3*=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1602

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

11400.000

14.816.660

35459.697

22315.109

13.043.888

ll.745.9S3

23.813.744

02

Impozit pe mijloacele de transport

10.022X00

I233&660

33.924319

21509.967

11.414452

10.115.6691

23JO8.I50

01

Impozit pe mijloacele dc transport deținute de persoane fizice*)

5.000.000

7X10660

21335.034

14.701209

6.831825

5.944.422

15490.612

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

5.022000

5.022000

11389.485

7307.758

4381.727

4.171247

841823»

03

Taxe si tarife pentru eliberarea dc licențe ri autorizații de funcționare

1.471000

1.97MJ00

1.635.146

5342

1.619304

1630152

4394

50

Alte laxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de acovilati

32

32

32

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2464000

3.4611000

3.696.630

1.408445

1288185

2271.989

1,424.641

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2460.000

3.4611.000

3.696.630

1X08345

2185285

2271.989

1.424.641

50

Alte impozite n taxe

1460.000

3.46UOOO

3.696.630

1.408345

2288285

1271.989

1.424.64)

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

47466.990

53.473.142

114323983

66392303

47.931.680

43.643. HM

71.180.879

3000

CL VENITURI DIN PROPRIETATE

9.900.000

9J31000

12449250

2948.420

9300.830

9,443239

3.006.011

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.900.000

9.931000

12449250

1948.420

9400.830

9.441239

3.006.011

Oi

Varsamintedin profirul net ai regiilor

autonome

31000

12.112

11112

12.112

05

30

Venituri din concesiuni ai închirieri

Alte venituri din concesiuni si

9.900.000

9.9001000

11072.006

1948.420

9.123386

9.065.995

3.006.011

închirieri dc către instituirile publice

9.900.000

9.900000

11072.006

2.948.420

9.123386

9.065.995

3X06011

08

Venituri din dividende

365.132

365.132

365.132

02

Venituri din dividende dc laaltt

pbliton

365.132

365.132

365.132

3300

02

€2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICE

37.666.990

43341.142

101374.733

63343.883

38.430350

34.199.865

68.174.868

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare Inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate deincuat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

A

B

I

2

3®4+5

4

5

6

7

S-3-6-7

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VIOI SI ALTE

ACnVTTATI

9220890

8320390

11.(07.951

158. IM

10.949.757

7.600046

3307.905

08

Venii un din prestai de servicii

822W0

7222.890

6.746514

6.746314

6.746314

10

Contribuția părinților sau susținătorilor legdi pentru întreținerea copiilor in

cresc

448.000

448.000

440.692

440.692

440.692

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, impu talii si despăgubiri

200.000

200000

3.519309

158.194

3361.115

11.404

3307.905

50

Alte venituri din prestări de servicii $1 alte BCtlvitstl

450.000

4511000

401.436

401.436

401.436

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

1.812000

1.81X000

218.955

218.955

218355

02

Taxe extrajudiciare de timbru

1.112.000

1312300

218.955

218355

218.955

3502

AMENZI. PENAUTAT1 SI CONFISCĂRI

6.981000

L28KOOO

61.177,851

51826.412

9351.419

730X849

53368.982

0!

Venituri din amenzi ri alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legate

1350.000

1.6511000

35.712.421

32256.983

3.525.438

2.07021C

33.711211

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate dc către alte ittriitutti de specialitate

1350.000

1.650.000

35.782.421

31256.983

3325.438

2070.210

33.712211

50

Alte amenzi, pcnalitaU si confiscări

5333000

6.61 K. 000

25395.4)0

19369.429

5,825.981

5338.639

19356.771

3602

DIVERSE VENITURI

19.095.000

24348300

29.46)242

11358312

1730X730

18363380

11397,562

06

Taxe speciale

15.995.040

19329.940

25.743368

11353289

13.790379

14.653.002

11390366

50

Alte venituri

3.099.960

5318,960

3.717374

5223

3.711151

3.710678

6.696

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

451.100

4712352

408.754

765

407389

408335

419

01

Donații ri sponsorizări

232

«71

765

•94

252

419


Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Capi

ra-

pal

ti-

toi

grai

Titlu

cal


3702 03


04

50 3900 02 3902

01

03

07


10

4100 02

4200

4202

01


Denumire indicator


Vanamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului iocal(cu semnul minus) Vsisaminte din secțiunea de fiuictionare Alte transferuri voluntare

IL VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea locuințelor constntiic din fondurile statului Venituri din vaazarea unor bunuri

«părtinind domeniului privat al statului sau ai unităților administrați v-icritoriale

Depozite speciale pentm construcții de locuințe

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Retelmologizarea ctnWalelar termice si electrice de tmnoficare

: Finanțarea aci tuni for privind reducerea

1 riscului seismic n! construcțiilor existente

cu destinație de locuința


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


-744.680

744.680

451.100


  • 25.921.790

  • 25.928.790

25.928.790


-3.131 JOII

3.I3IXJII

471.1


29394.030

29394.030

29394.QJ0


528360


Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cal decât incasari

Drepturi constatate deincaiat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=>3-6-7

408.083

408.083

408.083

«49.C6

313.721

536.105

463.640

38&IS6

849.826

313.721

535.105

463.640

386.186

1318

1318

1318

2.481

1.729

752

1.051

1.430

IU

IM

1»4

845443

311.992

53335!

461.057

384.756

2.180.861

ZIML861

Z180461

2.180.861

2.1806!

Z1W.861

Z1MLS61

2.180.161

ZI8O.861

1.9 J 8.727

1.918.727

1.918.727

275.840

275.840

275.840

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ati

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

toi

grai

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare Inițiale


Prevederi bugetare definitive


Drepturi constatate


Total, din care:


din anii precedent!


din anul curent


Incsnrl realizate


Stingeri pe alte cal decât Incasari


Drepturi constatate de încasat


3=4+5


8=3-5-7


4202 13

20

34

69

4502

01

02

03

4802


Subvenții paitiu finanțarea programelor mulțumim le prioritare de mediu si gospodărire a apelor

Subvenții de la bugetul de stat caria bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambunabilefFEN) posta derarc

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri Subvenții de la bugete! dc stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe neranibursabilc (FEN) postadernrc, aferente perioadei de programare 2014-2020

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTl DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

Fondul european de Dezvoltare Regionala

Sume pornite in contul plătitor efect uate in anii anteriori

Prefmantarc

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTl DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTAR1 AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


3S.928.79d


25.92K323


476


536.671


2.616.168


-27.839

476


I3£57

-18.535

-18.535

-55.405

36870

197.457


-27.839


-27.839


476


476


13.657


13.657


-IB-53S

-18335

-55.405

3079


197.457


-1A535

-18.535

-55X05

36870


197.457


Capi

tol

Subcapitol

Paragini

Grupa/

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât Incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3-4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4802

01

01

Fondul European dc Dezvoltare RegionalafFEDR) Sume pnmitc in contul plăților efectuate

101.627

in anul curent

101.627

02

01

Fondul Social Europeaa(FSE)

Sume primite in contul plăților efectuate

2314341

197.457

197.457

197.457

in anul curent

2371319

54590

54590

54.990

02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

63.422

62.780

62.780

62.780

03

Prefinantare

79300

79.637

79387

79.687

DIRECTOR ECONOMIC MARIANA ZAMFIR


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDKJ POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 219 DIN 30.05.2019


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI

31.122018

Pag. 1-Iei-

Capi

tol

Subcapitol

Fa-

ra-

S-raf

Gropi/ Titlu

Ardeal

ne-

at

Denumire Indica tor

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti

erectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiate

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8-6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

24442.823

309.749.420

347212540

280.935243

288585243

265347.415

15.637,828

233.016,034

5100

02

Partea l-s SERVICII PUBLICE GENERALE

2.915.650

55534.870

53579260

51357.054

5IJ57.O54

50538.646

511408

30.485.470

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

2915.65C

44224JJ71

45537.I6C

39312317

39312517

38524.60!

487.909

19.150356

01

Autoriteli executive si legislative

2915550

44224.070

45537-160

39312317

39312517

38.824.608

487.909

19.150356

03

Autoritari exces tivc

2.9I5.65C

44224.070

45537560

39312517

39312317

38324508

487.909

19.150356

5402

ALTE SERVICB PUBLICE GENERALE

$.681.800

5.870.10(

5.178.691

5.178.698

5.148,199

30.499

5.048.786

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2640.000

2792.000

2.566. M2

2366.082

2535583

3DA99

24I4.0J5

50

Alte servicii publice generale

3.U18. SOC

3.07850C

2612616

1612610

2612616

2634.771

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBUCA SI

ÎMPRUMUTURI

6.022000

7571000

6.865.839

6565.839

6.865.839

6286328

6000

02

Partea R-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

11511206

12338200

12567.808

12.167.888

12167.808

12348.892

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

(1511200

12338200

12567.808

12167.808

12167308

12348592

03

Ordine publica

tO.972.OOC

11147.000

11.731852

11.732852

11.732852

11.864.958

04

Politic comunitara

10.972.000

111473)00

11.731852

11.732.852

11.732852

11.864.958

05

l’rotttlie civila h proteclia contra

incendiilor (protecție civila

nonrni litera)

539200

491200

434556

434,956

434.956

483.934

6500

02

Partea ID-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

370306

124.035550

137.729.1H

118.99125)

118991251

115251348

3.739,903

111141.009

6502

LNVATAMANT

370306

24.673.840

34.4O2.77fl

28279.092

23279.092

26524.404

1.754581

26.010.503

03

invatamant preșcolar st primar

370306

9336363

11.431.891

10596.723

10396.728

9.113.452

1.083276

4.403 869

01

(o vata mani preșcolar

370306

5.153547

5.762.900

3573337

5373337

3.991274

1.082263

3.980.668

02

tava ta mani primar

4.I82.8I6

5.668991

5.123.191

5.12X191

5.122178

iJ»3

4.423201

04

Invalamant secundar

15.157536

22.423.005

17.685.662

17585.662

175314-250

671.412

17234.932

01

Invatamsrit secundar inferior

3397.009

3.977591

3348.763

3548.763

3.508.854

39909

4.043.132

Capi-

iol

Sub-capi

tol

Para* graf

Grapa/ Titlu

Articol

AU

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bngetitre

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuirii efective

Inițiale

definitive

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

6502

02

lavatamanl secundar superior

10.937377

17.721644

13.457.643

13457.643

12826.140

631503

12504.010

03

In vata mani profesional

623.150

723270

679256

679256

679256

687790

05

Invatamant posthccal

115.980

115.980

106.746

106.746

106,746

106.746

50

Alte cheltuieli in domeniul

invatamintuhii

64X01

431X94

289.956

289.956

289.956

264.956

6602

SANATATE

15.972700

16568200

9.072.837

9X72837

8.874.797

198,040

7.640.965

06

Servicii medicale in uiutali sanitare

cu paturi

15.822.700

1&56B2M

9X72837

9X72837

8.874.797

198X40

7. Ml. 965

01

Spitale generale

15,822700

16568200

9X72837

9X72X37

8X74,797

198.040

7.641.965

50

Alte cheltuieli in domeniul saaalatii

150.000

50

Alte instituiri si acțiuni sanitare

150.000

6702

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

29.197.950

3L7932M

28X95.987

28X95,987

26.623216

1.472771

24552672

03

Servicii culturale

5244.900

5.649.9M

4.979.057

4X79X57

4.979,057

4.971382

04

Instituții publice de spectacole si

04

concerte

4.900X00

4X81X00

4.679,621

4.679.621

4X79,621

4.681X38

30

Atic servicii culturale

344.900

768X00

299.436

299.436

299.436

289544

05

Servicii recreative st sportive

23360X50

25X06380

2X006.437

22X06.437

20.650301

1356.134

18587332

01

Sport

6.0J400C

7572000

7.051.750

7X51.750

7.029.628

22.122

7X69.494

02

Tineret

841.000

721X00

715X94

715,094

542976

172118

545.976

03

întreținere gradini publice, pateuri

03

zone verzi, baze sport ive si de agrement

16.485.050

16.713380

14239.593

14239X93

13.077.697

1.161296

10.971X62

06

Servicii religioase

427.000

597X00

596.023

596X28

596.028

596.028

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreării si religiei

76.000

540X00

514.465

514.465

397X30

116X35

397 930

6802

ASIGURĂRI si ASISTENTA SOCIALA

54281X20

54X64X30

53343335

53543335

$3228.931

3I4.4G4

53.935.869

04

Asistenta aconlata persoanelor In vârste

4.130.000

4.438300

4371.411

4371,411

4351537

19X74

4287 989

Capitel

Subcapitol

Pâra* grai

Gro-TI lin

Articol

Ati

sc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti

efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheitaidl

efertive

Inițiale

definitive

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

6802

05

Asistenta sociala în caz dc boli li

invalidități

22301.000

24306.951

24306.947

24306.947

24306.947

24.620301

02

Asistenta sociala ia caz de invaliditate

2X501.000

24306458

24306.947

24306.947

24306,947

24.620301

11

Cresc

5.145.790

5.17CL69C

5.02X780

5421.780

4.769280

259500

4491567

15

i’revenirca excluderii sociale

5335.000

5385242

529X156

529X156

5298.156

5.407.132

01

Ajutor social

5335.000

5381242

5298.156

529X156

5298.156

5.407.132

50

Alte cheltuieli hi domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

17J692M

15463540

14538.041

14538.041

14303.011

35430

U328.880

50

Alic cheltuieli in domeniul asistentei

50

sociale

I7J692M

15563540

14538.041

14538.0*1

14503411

35430

14.628.880

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

74364.710

81285.630

47325381

47525381

44323.625

3.201.756

45.909386

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

11427260

13293,410

10261.495

10261.495

10.140.605

120X90

H.95534J

03

Locuințe

1411660

2497380

1.61X911

1.631921

1.63X921

..786X36

30

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2412660

2497.W0

1.632921

1.632421

1.632421

..786.836

06

iluminat public si electrificări

5.149.600

5.772604

5.027412

5427412

5.027412

5375279

50

Alte servicii tn domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

4.065400

5.022430

3.600.662

3400662

3.479.772

120.890

3.793228

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

62737.450

67492220

37263.886

37263.886

34.183.020

3480.666

3445*043

05

Salubritate st gestiunea dorurilor

3X575.160

37456400

31157.138

31157331

30X84334

1271804

31302.630

01

Salubritate

11X56.160

13X34.760

11614.124

12414424

11.876.498

737.626

1-256.361

02

Colectarea, tratarea st distrugerea

02

deșeurilor

20.719400

23221240

19543414

19343414

19.007.836

535.178

18546269

06

Canalizarea si tratarea apdnr reziduale

30.162290

30.936220

5.106.748

5,06.748

329X6X5

1.808.062

1151.413

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

21.156467

43.903.090

56480370

50543.749

50443.749

4X765.98!

8.177.761

3X131277

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

21.156.867

19,430360

30397200

2X965.162

23465.162

28.12X763

844399

21521.728

Capitol

Sub-capi-toi

Pa

ragraf

Grapa/ Titlu

Articol

Aii

EC-

ni

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

ChefculeU efective

Inițiale

delta! tfvc

taltiate

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

8102

06

Energic termica

14.764331

21.149381

21.1493»

21.149380

21.1493»

19391383

50

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

21.156.867

4.666. COC

9.047319

7.815.712

7.815.782

6.971383

844399

1 130.545

8402

TRANSPORTURI

24.472.730

26.7*3.170

21.978387

21378387

14.645.225

7333362

10.609.549

03

Transport rutier

21.904.730

24.135.170

19392.073

19392.073

12358.71!

7333362

9.051963

03

Străzi

2t.9M.730

24,135.170

19392.073

19392.073

12358.711

7333362

9.052963

50

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

X568.00C

2.648.00C

2386314

2386314

2386.514

1356386

JUDEȚUL BACAU

DETALIEREA CHELTUIELILOR -buget local-31.1232018

Pag. S-Iei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Ar^ tl-cd

AU

®e-at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bogetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale depind!

Cheltuieli efective

inițiale

delinltive

inițiate

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

24.442323

309.749.420

347212440

280.985243

280.985243

265347.415

>5437328

233.016.034

01

CHELTUIELI CURENTE

24442323

214249490

254346.16$

234366470

234466.670

227.004.144

7.661526

221310493

10

THLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

56.023.100

53308,918

50396348

50396348

50496348

S0JF7J91

20

TITLUL E BUNURI SI SERVICII

76.711. HO

96371.199

88.034.988

88334.988

80.970.192

7.064.796

79.197.736

30

TITLUL IU DOBÂNZI

3.911000

6312.000

6285.007

6285,007

6285.007

6271.869

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.764330

21.149381

21.149380

21.:49JK0

21.149380

19391.183

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

administratei publice

23.825JOC

30.411217

29.468287

29.468287

29468287

30.084223

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

5.051500

7.712377

4248377

4348377

4248377

4254.951

56

TITLUL VHI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

21.156.867

3.660.680

4312339

3.740321

3.740221

3.485.314

254,90?

538.403

57

TITLUL VW ASISTENTA SOCIALA

19,112.000

21763261

22.412.050

22.412450

22.4I2.O5C

2X739.448

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

3285.956

9.000

3.166.116

208J8C

2O8380

176.432

31348

157262

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.179270

8368.951

8223.632

8323.632

7.911757

310375

8088.027

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71383.930

70.021.639

24285.154

24205.154

16229.852

7.975302

8.800.603

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71383330

69471439

23.455.154

23.455.154

15.479352

7.975302

8.800.603

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

750000

750000

750.000

750.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916.000

223I6XXM

22495.409

22495409

22495.409

2,904.938

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23316.000

22316.000

22495.409

22495.409

21695.409

1904.938

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-571,164

-581.990

■SI,990

•581.990

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN AND

PRECEDENT! SI RECUPERATE

Capitol

Sub-capitol

Pa-

r>-«ni

Grn-pa/ Titlu

Ar-lied

AU

ac

ar

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

IN ANUL CURENT

-571.164

-581.990

-581.990

-58L99C

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

1915.650

55.934.870

58379260

51357.054

51357.054

50.838.646

518.408

30.485.478

5102

AUTORJTATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

2515.65C

44224320

45337.160

39312317

39312317

38324308

457.906

19.150356

01

CHELTUIELI CURENTE

2.915.65 C

19385.000

24.009.65C

18.863313

18363213

18333376

329.637

18,452.551

10

TITLUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL

14231.000

14218.000

12.792341

12.772341

12.792341

12738367

10

01

Cheltuieli salinele iu bani

13.706500

13.706.000

12344312

12344382

12344382

12459210

10

01

01

Salarii de baza

12.970.000

11970.000

11311-125

11311.125

ll.lli.125

12518.654

10

01

12

Indemnizații plățile unor persoane din

nfara unitalii

400000

400.000

321.630

321.630

321.630

326310

10

01

13

Drepturi de delegare

10.000

10.000

5.457

5.457

5.457

5.457

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

326.000

326.000

206370

2*6370

206370

IM.4B9

10

03

Contribuții

525.000

512.000

447.759

447.759

447.759

279357

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

Ktal

134.000

134.000

133.643

133343

133343

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

4200

4200

4.191

4391

4.191

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

45.000

45.000

44370

*4.670

44.670

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1300

1300

1293

1293

1293

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9.000

9000

8.831

8.831

8.831

10

03

07

Contribuția uiguratorie pentru munca

331300

318300

255.131

225.131

255.131

279357

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

4,694.000

6.603.480

53QU1S

5JC1315

5.503.926

297389

5.473.885

20

01

Bunuri si servicii

3.127.400

3.655.166

3267.855

3267.855

X97O.166

297.689

3.032.155

20

01

01

Furnituri de birou

350000

355300

348.042

348.042

327.125

20517

359.652

20

01

02

Materiale pentru curalenie

51000

39.112

31.409

31.409

3130^

31.409

-ki-

Capb toi

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Alt

ne

ta

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pitii

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8*fr-7

9

20

0!

03

Încălzii, iluminat si forța motrica

2I100C

212.000

190523

190.528

190528

221.853

20

01

04

Apa, canal si salubritate

23X00

233)00

21.186

21.180

21.186

25352

20

01

06

Piese de schimb

lâsooc

165X00

119.119

119.119

119,119

121,120

20

01

07

Transport

30.400

30.400

22560

21560

21560

21560

20

Ol

08

Posta, tctecomurucalii, radio, tv,

internet

680.000

6ÎOOOC

575.469

575.469

575.469

571677

20

01

09

Maicriale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

15.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1X00,DOC

2.150.654

1.959542

1.959542

L681770

276.772

1,678.632

20

02

Reparații curente

80.000

55393

44564

44564

44564

44564

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000

75X00

6X417

67.417

67.417

20

05

30

Alte obiecte de inventar

50.000

75X00

67.417

67.417

67.417

20

06

Deplasări, delăsări, transferuri

41.000

91X00

73341

73341

73341

73341

20

05

Ol

Deplasări interne, delăsări, transferări

25.000

81X00

73341

73341

73341

73341

20

06

02

Deplasări in strainaiatc

16X00

10X00

20

!l

Cârti, publicații si maieriale

documentare

jsxoo

35X00

25.609

25.609

25.609

25X09

20

12

Consultanta ri expertiza

150.000

3801X00

154.700

154.700

154.700

193.821

20

13

Pregătire profesionala

50000

26321

19.765

19.765

19.765

19.765

20

14

Protecția muncii

25.000

5X00

598

598

598

1637

20

30

Alte cheltuieli

1.135.600

1280.600

1147.766

1147.766

1147.766

2.081.993

20

30

01

Reclama si publicitate

160.000

400X00

303.452

303.452

303.452

314.193

20

30

04

Chirii

432.000

432X00

431000

431000

432X00

43X000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

543X00

1.448X00

1.412314

IA12314

L412314

1335.800

58

TITLUL X PROIECTE Ol FINANȚARE DIN

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Ar-ti-ui

AII-

ce

nt

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Au gaj a mea te legale

Plai!

efectuate

Angajamente ■egale depind*

Cheltoieii efective

faltialo

defini Ove

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2-915.650

3X28.170

144.468

144.468

112.520

31.948

403213

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2,915.654

3.028.170

144.468

144.468

112X20

31.948

10J213

58

02

01

Finanțarea naționala

423213

440.092

21.641

21X41

16.879

4.762

15.110

58

02

02

Finanțarea externa noambureabila

2.41(517

2507.158

122.827

i22X27

95X41

27.186

88.103

58

02

03

Cheltuieli necltgibile

80.920

80.920

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

16C.00C

160.00C

124.789

124.789

124.789

136.886

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

netncadrate

160.000

160.000

124.789

124.78?

124.789

136886

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.167.070

1.723.4X5

726804

726.804

568X32

158.272

697.805

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

4.167.070

1.723.485

726X04

726.804

568.532

158272

697.805

71

01

Active fixe

4.167.070

1.723.485

726X04

726.804

568.532

158272

697.805

71

01

01

Coastiuctii

2630,000

12.770

73X24

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

90.000

90.000

83552

83.952

83.952

17.411

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

nelive corporale

98.000

149.000

43X69

43X69

43.069

513.137

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

1349.070

1.471.715

599.783

599.783

441X1!

158272

93X33

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

31972.000

19X72X00

19.7901471

19.790.471

19.790.471

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972.000

19.872X00

19.790,471

19.790.47!

19.790.471

81

02

Rambursări de credite interne

20.972.000

19.872.000

19.790,471

19.790.47)

19.790.471

8!

02

05

Rambursări de credite aferente datoria

publice interne locale

20.972.000

19X72X00

19.790.471

19.790.471

19.790.471

84

1‘LATl EFECTUATE IN AND PRECEDENT! SI

RECUPERATE 84 ANUL CURENT

-67.975

-67.97!

-67.971

-67,971

Capi

tal

Sub-ca pi

to!

Pa

ragraf

Crupa/ Titlu

Articol

AH

Be

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pi a 11 efectuate

Angajamente legate de plătii

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Inițiale

defini ti vc

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANO

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-67,975

-67.971

-67.971

•67.971

85

01

Plăti efectuate iu anii precedent! ti recuperate in anul curent

-67575

-67371

-67.971

-67.971

85

01

01

Plăti efectuate in anii prtcedcnti ai recuperate in anul curent (SF)

•3933C

-39316

-39326

-39326

85

01

02

Plan efectuate in anii precedent! ti recuperate in anul curent (SD)

-28.645

-28.645

28.645

-28.645

5402

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5,68 WC

5.870.KX

5.178.698

5.178.698

5.148.199

30.499

5,048.786

01

CHELTUIELI CURENTE

st» am

5325.735

4.963.998

4.963.998

4.933.499

30.499

4 816.325

10

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

1621.000

1628.000

1541.4U7

2541 «7

2341,407

2359206

10

01

Cheltuieli xslarudc Ui bani

2311100

2327.124

1459283

2459.283

1459283

1507-438

10

01

01

Salarii de baza

1438300

1488300

1436128

2436.128

1436.128

1489.12!

10

01

13

Drepturi de delegare

30t

5324

1435

1435

1435

1435

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

73300

33300

20.720

20.720

20.720

15482

10

03

Contribuții

115.900

100376

82.124

82.124

81124

51.768

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23.400

23366

23.041

23J341

23.041

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

1210

L2O2

723

723

723

10

03

03

Contribuții de asiguori sociale de

sanatate

8600

8397

8258

8251

8258

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si bob profesionale

MO

26)

221

221

221

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indcnuuzatii

5.190

1850

2345

2345

254$

Capitol

Sob-capb toi

Paragraf

Grupa !

Titlu

Articol

AU ne-

ai

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

defini lire

A

B

t

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

10

03

07

Contrftmtia astguraloric pentru arunca

77200

64300

47336

47336

47336

51.768

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICH

t.458.800

1.600.097

1321.012

1321.012

IJ90513

30.499

L147.994

20

01

Bunuri st servicii

209-500

290397

193.944

193.944

193.944

200321

20

01

01

Fumîhîri de birou

16500

21000

16.098

16.038

16.038

17.224

20

01

02

Materiale pentru curateuic

8.000

5.000

4357

4.957

4.957

4.957

20

01

03

încălzit, iluminai si forța motrica

45.200

109393

58300

58.800

58300

66.635

20

01

04

Apa, canal si salubritate

21200

36.000

19.769

19.769

19.769

17,112

20

01

05

Carburanți si fubnfianti

19300

16.000

15.000

15300

15.000

15350

20

01

06

Piese de schimb

500

500

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

34.000

39300

31325

32325

32-325

32343

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

16300

21300

21.468

21.468

21,461

21.468

20

01

30

Alte bunuri ri savicii pentru

întreținere si funcționare

48.600

40300

25387

25387

25387

25332

20

02

Reparații curente

155.000

160.000

153.938

15X938

124.137

29.801

124.137

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35.000

28300

19.478

19.478

19.478

149

20

05

30

Alte obiecte de inventar

35.000

28300

19.473

19.47»

19.478

149

20

06

Deplasări, detasari, transferări

21300

27300

17.427

17.427

17.427

17.427

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferari

14300

25300

16.915

16.915

16.915

16315

20

06

02

Deplasări ia strainatate

7.000

zooe

512

512

512

512

20

11

Câni, publicării ri materiale

documentare

2.000

1300

1.165

LI65

1.165

885

20

12

Consultanta ri expertiza

zooo

20

13

Pregătire profesionala

5300

9300

5318

53 El

5318

5318

20

14

Protecția muncii

2300

2LB£»

1.090

1390

392

698

549

Capitol

Sub-ea pito!

Pa* r>-gral

Gru-pa/ nuu

Articol

Aii

oe-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti

efectuate

Angajamente legate de plătii

Cheltuieli efective

Inittale

definitive

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

20

25

Cheltuieli judiciare fi extrajudiciare derivate din actiutu in reprezentarea intereselor statului, potrivit dirpczitiilcr legale

1.000

20

30

Alte cheltuieli

1.025.000

I2813JW

928.452

928.432

92X452

798.808

20

30

01

Reclama si publicitate

40.000

38200

37.709

37.70$

37.709

37381

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

3.000

3200

1.810

1.810

1.810

339*

20

30

04

Chirii

4300

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri ai servicii

977.50C

1.0*0.001

888933

88X933

188.933

758.033

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1200.000

1261339

1.076.803

1276.805

1.076.805

I.M2J70

55

01

A. Transferuri intcmc

1.166.000

1202.639

1.053323

1.053.523

1.053323

).058288

55

01

10

Alte transferuri curente interne

1.166.000

1201639

1253323

I.O51S2J

1.053.523

1.058.888

55

02

B. Transferuri curente in itraînalate

(către erganisatii internaționale)

34.000

59200

23 w

21210

23282

23282

55

02

04

Alte transferuri curente in

suaiutate

34.000

59200

23282

23282

23282

23282

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36.000

36200

24.774

24.774

24.774

26.955

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neinendrate

36.000

36200

24.774

24.774

24.774

26.955

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

366.000

360.000

230336

230336

230336

232.46:

71

ITTLULXm ACTIVE NEHNANC1ARE

366.000

360.000

230334

230336

230336

232.461

71

01

Active fixe

366000

360000

230336

230336

230336

232.461

71

01

01

Construcții

538

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si atic active corporale

12200

10272

71

01

30

Alte active fixe

Capk fol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grapa/

Titlu

Ar~

ti-col

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătii

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

inițiate

definitive

A

B

1

1

3

4

5

6

7

8-6-7

9

(inclusiv reparații capitale)

366000

34LOOO

230336

230336

230336

221.65!

84

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANO PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-15.634

-15,636

-15.636

-15.636

85

Titlul XK PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-156»

-15.636

-IS.6»

-15.636

85

01

Plăti efectua le in anii precafcnii si

recuperate in anul curent

-1S.fi»

-15.636

•15.6»

-15.636

85

01

01

Ptaii efectuate ia anii pmcedcnti si

recuperate ia anul curent (SF)

-ISA»

-15536

-15.636

-15.636

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

6.022.000

7.172400

6.86$,839

£865.839

6.865.839

6286328

0)

CHELTUIELI CURENTE

£022000

7.172000

6261839

£861839

6.865.839

6-286328

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

110.000

160000

580832

580.832

580832

14459

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

nnpru mulurilor

110.00c

860.000

580832

580832

580.832

14.459

20

24

01

Comisioane sl alic costuri aferenic

împrumuturilor externe

10.000

760000

569.584

569.584

569584

3211

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100.000

100.000

11248

11348

11348

11248

30

TITLUL ID DOBÂNZI

5.91ZOOC

6312.000

6285.007

6385.007

6385.007

6371469

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice iulcrac

5.874.000

6274.090

£247.007

6347.007

£247.007

6247.007

30

0]

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.874.000

6274.000

6347.0G7

6347.007

6347.007

6247,007

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38.000

38.000

38.000

38,000

38.000

24.162

Capk tol

Sub-ca pitei

Paragraf

Gru-

P«'

Titlu

Ar^ tk col

Be

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

inițiate

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8-6-7

9

30

02

01

Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe

38.000

38200

38.000

38.000

31.000

24.862

6000

02

Partea O-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

11511200

12638200

12167.801

12167.801

12)67308

12348592

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

11511200

12638200

I2I67.8O8

12367501

12167.808

12348292

01

CHELTUIELI CURENTE

11.416200

12606200

12)49.958

12.149,951

12.149.958

12311585

10

TULUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221.000

234,000

219.986

219.986

219.986

220256

10

01

Cheltuieli salariate in btuii

211.200

224200

212521

212221

212521

2I5.4O6

10

01

01

Stelarii de baza

2032M

215500

212221

32221

212521

215.406

10

01

13

Drepturi de delegare:

1.000

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

8.000

8.000

10

03

Contribuții

9200

9100

7.765

7,765

7.765

4250

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2500

2500

2331

2331

2331

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

IDO

IDO

74

74

74

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sauatsle

1.000

LOOO

767

767

767

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

50

50

22

22

22

10

03

06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

150

150

125

125

125

10

03

07

Contribuția asiguraloric pentru muica

6.000

6000

4.446

4.446

4.446

4250

20

TITLUL R BUNURI SI SERVICII

220.000

222000

194519

B4219

194219

223206

20

01

Bunuri si servicii

73.000

62000

48567

48567

48561

77496

20

01

01

Furnituri de birou

1500

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1500

1500

1.464

1.464

1.464

559

Cap»*

tot

Subcapitol

Pa

ragraf

Grapa/

Titlu

Articol

Alt

ne*

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Piști

efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuirii efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6*7

9

20

01

03

încălzit, iluminat fi forța motrica

40.000

36300

29.465

29.465

29.465

31.459

20

01

04

Apa, canal ii salubritate

3.000

3000

351

351

351

369

20

0)

05

Carburanți si lubrifiant!

5.000

5000

5.000

5.000

5.000

7300

20

01

08

Porta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6000

6.000

3376

3376

3376

3.WI

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

16.000

10.000

8.711

8.711

8.711

33478

20

02

Reparații curente

3.000

20

04

Medicamente ai materiale sanitare

300

300

20

04

01

Medicamente

200

200

20

04

02

Materiale sanitare

100

100

20

05

Dumiri de natura obiectelor de inventar

4200

20

05

30

Alte obiecte de inventar

4200

20

06

Deplasări, detasan, transferări

1.000

3.000

2388

2588

2588

2583

20

06

01

Deplasări interne, detasan, transferări

1.000

3.000

2388

2588

233»

2588

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

500

500

20

13

Pregătire profesionala

1.000

1,000

988

988

988

918

20

14

Protecția muncii

1000

icGOO

104

104

104

365

20

30

Alte cheltuieli

135.000

164200

141.972

141.971

141.972

141.70

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si soviet!

135.000

154200

141.971

141.972

141.972

141.70

51

TULUL VI TRANSFERURI INTRE UNiTATI ALE

ADMINISTRATEI publice

10.972.000

12147.000

11.732852

11.732852

11.732852

11464.958

5!

01

Transferuri curente

10.972000

11,736.000

IJ.617.422

it.6n.42i

11.617.422

11749428

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

10.972000

I1.7S&.00C

11417.422

11.617.422

11417.422

11749528

51

02

Transferuri de capital

361.000

I15L430

115.430

115.430

115.430

Piș. 15

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/

TUiu

Articol

AU ae-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetire

Angajamente legate

Plăti ctectoate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

51

02

29

Alte transferuri de capital către iutitulii publice

361.000

115.430

115.430

115.430

115430

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3X00

320®

2901

1901

1901

1165

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemeadrate

3200

3200

2.901

1901

1901

3.165

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

95.000

31000

17.850

17.850

17.850

37307

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

95.000

3X000

17.85®

17.850

17X50

37307

71

01

Active Axe

95.000

3X000

17.850

17X50

17X50

37307

71

01

0!

Cens trudii

35X00

6X00

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

35229

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica ii alic uetive corporale

1578

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

60.000

26.000

17X50

17.850

17.850

6500

02

Partea Ul-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

3703 06

124.035.55®

I37.729.1S0

111991251

11091251

115X51348

3.739.903

112.141.009

6502

1NVATAMANT

370306

24X71880

34.40X770

28279X92

28279X92

26.524.404

1.754.688

26.010303

01

CHELTUIELI CURENTE

370-306

20695.61®

23X51167

25.438X49

25.438X49

25.41X586

262»

24.718.734

20

TULUL D BUNURI Si SERVICII

15313.61®

21370554

19X81.404

19.031.404

19.055.141

26X63

18381.838

20

01

Bunuri si servicii

11.892.870

14.707-583

13239508

13239.908

13220. 806

19.102

13274.464

20

01

01

Furnituri de biruit

101.960

89X21

61.189

61,189

61.189

57.50!

20

01

02

Materiale pentru curatenie

410X4®

2701855

201356

20X356

202-356

182349

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrice

8.45832®

10.08X402

9.660.709

9.660.709

9.64639®

14119

9.692X59

20

01

04

Apa, canal si salubritate

1.18135®

(300.870

1.427.190

1.427-190

i.422X07

4.983

1.433X46

20

01

05

Carburanți si hibrifianli

47

20

01

06

Piese de schimb

l.it»

800

800

KM

800

753

-ki-
Cspi-

tot

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

TUIu

Ar-tL cal

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli

efective

InlUale

definitive

taitlafc

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

20

25

Chclnridi judiciare a actrajudician: derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2.700

2.689

2.689

2X89

2X89

20

30

Alic cheltuieli

40X50

35X50

18.495

18.495

18.495

1X495

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri ai servicii

403150

35550

19.495

18.495

18.495

18.495

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

!.737.000

2368J97

1164.643

1164.643

Z 164.643

1165,853

55

01

A. Transferuri interne

i.737.000

236BJ97

3.164 643

2.164.643

1164.643

1165.853

55

01

18

Alte transferuri curente interne

531397

424.460

428.460

428.460

428.460

55

01

63

Finanțarea invatarnautukri particular sau confesional acreditat

1.737.000

1.737.000

1.73X183

1.736.183

1.736.183

1.737393

57

TITLUL VID ASISTENTA SOCIALA

936X00

1.084.000

972.790

972.790

972.790

936.051

57

02

Ajutoare sociale

936.000

1.084500

972.790

97X790

971790

936.051

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

872.000

1.020X00

947.790

947.790

947.790

936.05!

57

02

03

Tichîcfc de crasa si lichele

sociale pentru grădiniță

64.000

64.000

25X00

25X00

25.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

370306

9.000

137.940

63312

€3.912

63.912

54.049

58

02

Programe din Fondai Social European (FSE)

370X06

9.000

137.944

63312

63.912

63.912

54X49

58

02

01

Finanțarea naționala

55543

9X00

20X92

9X90

9X90

9X90

8.110

58

02

02

Finanțarea externa ncrambumbila

314.763

117354

54J22

54322

54322

45X39

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.700.000

3,191370

3.15&IW

3.156.100

3.156.100

3.180.943

59

01

Burse

2.700.000

3.046X51

3.021200

3X21300

3.021300

3.050543

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

145.919

134.900

134.900

134.900

130.900

“.A

CapE toi

Sub-capital

Pa

ra

graf

Grupa/ Titlu

Articol

Alb

ue-

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bogelart

Angajamente legale

Plat] efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli elective

inițiale

detlnl fire

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3,911270

63212»

3.012226

3.012226

1283 JOI

1.728.425

1291,769

71

titlul xm active nefinanciare

3.978270

63213»

3.012226

3.012226

U2k3.nai

1.728.425

1291769

71

Ol

Active fac

3.97837C

63212»

3.012226

3.OQ226

1213 JOI

1,728.425

1.291.769

71

01

01

Constmctii

2,163.030

4J19JM

1.854.053

1.854.053

379320

1.474.733

401.159

71

01

02

Mânui» echipamente si mijloace de

transport

151367

71

Ol

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

260.000

3OO.OOC

295.107

293.1 87

295.187

492347

71

Ol

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

IJ55J40

1.4G224C

162.986

862.9»

609294

253.692

2*6296

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT] SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-171.943

-171.9»

-171.9»

-171.983

85

Titlul XK PLAT! EFECTUATE IN ANO

PRECEDENT! St RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-171.983

-171.983

-171.903

-171.983

85

01

Plalt efectuate in anii preccdcnli si

recuperate in anul curent

-171.983

-171.9»

-171.983

-171.983

85

Ol

01

Plăti efectuate iu anii precedcnti si

recuperate în anul curent (SF)

-171.983

-171.983

-171.983

-171.983

6602

SANATATE

15.972.70C

t&sswc

9.072837

9.072.837

8.874.797

198240

7.641.965

Ol

CHELTUIELI CURENTE

520630C

7.860.977

7J98.9M

7398.929

7.598.929

7.641965

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATT ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBUCE

5.056.50C

725L00C

7391.929

7JM.92S

7398.929

7.641.965

51

01

Transferuri curente

4.551.500

7.116,000

7.051.428

7.051.428

7.051.428

7.093.677

51

01

03

Acțiuni de suutate

435I50C

7.116.000

7JHI.428

7.053.428

7.051.428

7.093.677

51

02

Transferuri de capital

505.000

735200

547.501

547.501

547.501

548288

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra

graf

Crupa/ Titlu

Articol

AII

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Inițiate

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

51

02

12

Transferuri pentru finanțarea investițiilor ia spitale

505.000

735.000

547301

547301

547301

541288

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

150.000

9.977

55

01

A. Transferuri îutcmc

ts&ooo

9.977

55

01

18

Alte transferuri curente interne

isaooo

9ST1

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.766200

8.717200

1.483.185

1.483.885

1285.845

191040

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.766200

1717200

1.483.885

1.483385

1285.845

198 040

71

01

Active fîxe

10.766200

8.717200

1.483.885

1.483.885

1285345

198.040

71

01

01

Construcții

I0.7I62OC

1716200

1.483.885

1.481885

1285.845

198.040

71

Ol

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

50000

1300

84

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-9.977

-9.977

-9977

-9.977

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANO

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-9.977

-9.977

-9.977

•9.977

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in amil curent

-9.977

-9377

-9.977

-9.977

85

01

Ol

Plăti efectuate in anii precedent: si recuperate in anul curent (SF)

•9377

•5.977

-9.977

-9.977

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

29.107.950

31.793280

28.095.987

28095.987

26.623216

1.471771

24352.672

01

CHELTUIELI CURENTE

21.711.600

26.798.052

24.976.691

24.976698

24313.184

663314

23.90J 997

10

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL

1411.000

3331.000

3.408329

3.408329

1408329

3362.018

IO

Ol

Cheltuieli salariate in bani

3259.700

3389.700

3291321

3291.521

3291321

3281037

10

Ol

01

Salarii de baza

3.073.700

3253.600

3.194.703

3.194.703

3.194.703

3248333

10

01

06

Al te sporuri

8,000

IBjQOQ

8.447

8.447

8.44?

8.716

Pag. 20     - ki

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Ar-

0-

col

Alt

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuirii

elective

inițiate

definitive

inițiate

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

10

01

13

Drepturi dc delegare

IOC

10

01

30

Alte drepturi salanalc in bani

171X00

110.000

88371

88371

88371

30988

10

03

Con tribalii

151300

141300

116.808

116308

116.808

73.981

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

31000

31000

31357

31357

31.957

10

03

02

Contribuții dcasigurari de șomaj

1.000

1.000

984

984

984

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sănătate

IIJOOG

ll.OOC

10.491

10.491

10.491

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boit profesionale

500

SOC

309

309

309

10

03

06

Contribuții pentru concedii al indemnizații

4300

4JO0

4.767

4.767

4.767

10

03

07

Contribuția ariguratoric pentru numea

I02.00C

91000

68300

68300

68300

73.981

20

TITLUL O BUNURI SI SERVICII

5.157X00

8.096.165

7.403315

7.481515

7202337

20tJ7ț

7J51O45

20

01

Bunuri si servicii

1492000

4.473X95

4.151X00

4.151.800

1950622

201.171

4.885X99

20

01

01

Furnituri de birou

1X00

908

20

01

02

Materiale pentru curat oue

80.000

81X00

61999

68.999

63X99

53359

20

01

03

Încălzit, ihnninat si forța motrice

950.000

1341.751

1272518

1272518

1272518

1.431314

20

Ol

04

Apa, canal si salubritate

370.000

511500

508347

598347

508347

533.766

20

Ol

05

Carburanți si lubrifiant j

115.000

142500

89.821

89.821

89.821

100.122

20

01

06

Piese de schimb

19.000

89X00

19.934

19.934

19X34

23X29

20

01

08

J’oste, ielccomuaictuii, radio, tv.

internet

13X00

18.000

14.820

14.820

14.820

14.741

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

945X00

2281137

2177361

2177361

1.976.183

201.178

1X27.660

20

02

Reparații curente

471000

495.017

348.751

348.751

348.751

3463)8

Capi-toi

Sub* capitol

Pu

ra*

graf

Grupa/ Titlu

1

Articol

L

Aii

ne-

ut

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

[egale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efeclire

Inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

0

i

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

20

04

Medicamente ti materiale sanitare

461000

46.700

20292

20892

20192

51131

20

04

01

Medicamente

200

20

04

02

Materiale sanitare

6.000

6300

20

04

04

Dcrinfectanli

40.000

40200

20.892

20.892

20392

51181

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

272.000

261000

204461

294.661

2D4.661

20

05

30

Alte obiecte de inventar

27ZOOC

261000

204.661

204.661

204.661

20

06

Deplasări, detasari, transferări

1000

ijxn

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

1000

u»o

20

13

Pregătire profesionala

8.000

ijxk

20

14

Protecția muncii

21000

I100D

4388

4388

4388

6204

20

30

Alte cheltuirii

1.817.000

1804353

1671823

1671823

1671823

1667.443

20

30

03

Prime de asigurare nou-viata

1.000

800

794

794

794

794

20

30

30

Alte cheltuirii cu bunuri si servicii

I.8J6.00C

1803.753

1672.029

1671029

1671029

1666.649

51

TOIUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1797.000

10.483217

10.136306

10136306

10136306

10136306

51

01

Transferuri curente

7.797.000

10.473217

10.129346

10.129346

10.129346

10129346

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

7.791000

10.473117

10.129346

10.129346

10129346

10.129346

51

02

Transferuri decapitai

10000

7.160

1160

7.160

7.160

51

02

29

Alta transferuri de capitol către

însiitutii publice

10.000

7.160

7.160

7.160

7.160

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

770.000

772.070

530.769

5JO7ffl

379308

151,461

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR1

770.000

772070

530.769

530769

379308

151.461

56

01

03

Cheltuirii nceligibtle

770.000

771070

$31769

530769

379308

151461

Capi

tol

Sub* capitol

Para* graf

Gnv-P*z

Titlu

Ar* ti

cni

Alt nc-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

«-6*7

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.586.600

3.9I5.6OC

3.497579

3.497379

3.186.704

310375

3249.418

59

11

Asociații ri fundații

4.054.00C

3213.008

2826.741

2826,741

2515.866

310.875

2572308

59

12

Susținerea cultelor

427.000

597.000

596.028

596.028

596.023

596.098

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

uctncadnuc

105.600

105.600

74JI0

74310

74310

80.892

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7386350

5.021.680

3. MS. 841

3.145.841

2336384

809257

646.673

71

TITLUL XID ACTIVE NEFINANCIARE

7386350

5.021.6X0

3.145541

3.145.841

2336584

809257

446.675

71

01

Active fixe

7386350

5.021380

3.145.841

3.145.841

2336384

809257

646.675

71

Ol

01

■ Construcții

3320000

20073311

895.619

895.619

342367

553252

195367

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

116294

71

Ol

03

Mobilier, aparatura birotica st alte

active corporale

10.400

10.400

4365

<365

4365

238.711

71

01

30

Alic active fixe

(inclusiv reparații capitale)

4.055.950

3.00J350

2245257

2245.857

1.989.852

256.005

96,133

84

PLAT! EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-26.452

-26352

•26352

-26352

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANH

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

•26.452

-26352

-26352

*26.552

85

Ol

Plăti efectuate in anii precedent) st

recuperate la anul curent

-26.452

-26352

-26352

-26352

85

01

01

Plăti efectuate în anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-24382

-24.482

-24.482

-24.482

85

Ol

02

Plăti efectuate ta ana precedent) si

recuperate in anul curent (SD)

-20TO

-2070

-2070

-2070

Capi

tol

Sub-capiul

Pa

ra

graf

Crupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-

■t

Denumire Indicator

Credite de angajament

CrtdilebugeUrc

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Fiat!

efectuate

Angajamente legare de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiate

definitive

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

g-6-7

9

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

54281X10

54.964934

53543335

53343335

53228.931

314.404

53935X69

01

CHELTUIELI CURENTE

53.458.770

53940.I2C

53,134.429

53.134.429

53114355

19X74

53.795.721

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

25311. IOC

22.476.918

22445.993

22445.993

22445.993

22242721

10

0!

Cheltuieli salariate tu bani

24.446.40C

21,700117

21X77.613

21X77.613

21X77.613

21.737.238

10

01

01

Salarii de baza

23-651.400

21.116.003

21.094X10

21X94X10

21.094X10

21343X79

10

01

05

Sporuri pentru ccmcili i i de munca

371000

361X00

360924

360.926

360926

395.632

10

01

06

.Alte sporuri

43X00

52000

51.776

52.776

51.776

54.003

10

01

13

Drepturi de delegare

1X00

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

379X00

171.114

170101

170.101

170.101

44.024

10

03

Contribuții

864.700

776.801

768380

768380

768380

505.483

10

03

0!

Contribuții de asigurări sociale de

stat

213340

210244

210106

210.106

210.106

27

10

03

02

Contribui» de asigurări de șomaj

7.080

6X84

6349

6549

6X49

t

10

03

03

Contribuții de asigunn sociale de

«malale

70X00

69.438

69313

69313

69313

40

10

03

04

Contribuții dc asigurări pentru

accidente de munca ri boli profesionale

3.0»

2X70

2360

2360

2360

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

15.790

17235

17.165

17.165

17.165

551

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

555.446

470X28

462887

462887

462887

504X6*

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICE

8X29.000

8.470.490

8.024225

8,024.225

8.004351

19X74

î.028.1*9

20

Oi

Bunuri sî servicii

1X94200

1.82525!

1339254

1X39354

1X24.501

14.753

1.632212

20

01

01

Furnituri de birou

75X00

21267Î

185.963

185.963

185.963

176.053

20

01

02

Materiale pentru curățenie

14.800

49210

48X50

48.650

48.650

43.145

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrice

713300

742300

700977

700.977

687X52

13.425

714.827

20

01

04

Apa, cana) si salubritate

237.100

237.7DC

221X31

221X31

221.631

222003

Capi

tol

Subcapitol

Fo

ra*

graf

Grupa/ THJa

Articol

AII

ne-

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti

efectuate

Angajamente legate dc plătit

Cheltuirii

efective

ioUlalc

definitive

inițiate

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

20

01

05

Carburanți n lubrifiant!

14.480

14250

14.000

14.000

14.000

7.100

20

01

06

Hac de schimb

19X00

6.100

5273

5273

5273

5273

20

01

07

Transport

33X00

33350

22.993

22.993

22X93

27X97

20

Ol

00

]*»sta, telecoraunicMii, radia, tv.

internei

222.000

293.808

153227

153.227

153227

249.899

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35.000

42300

39X97

39X97

38308

1289

40.132

20

Ol

30

Alte bunuri si unicii pentru

întreținere ai funcționare

330X00

193300

146.943

146.943

146.904

39

144683

20

02

Reparații curente

91.710

246282

199.409

199.409

199.409

199.409

20

03

Hrana

435.090

569210

558.147

558.147

553.026

5.121

547.834

20

03

01

1 Erana pentru oameni

435.090

569210

558.147

558.147

553.026

5.121

547.834

20

04

Medicamente si materiale sanitare

9.600

6100

6.405

6.405

6.405

4234

20

04

01

Medicamente

LSOO

4.40C

4.148

4.148

4.148

3925

20

04

02

Materiale unitare

800

40C

309

309

309

309

20

04

04

Dcanfec tanti

2X00

1.948

1.948

1.948

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

101.700

177.700

160036

166.036

160X36

93.774

20

05

01

Uniforme si echipament

3.400

2.944

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pai

5.819

20

05

30

Alte obiecte de inventar

91300

177.700

160036

160.036

160.036

«4X41

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

3X00

9X20

9X20

9.620

9.620

9X20

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

3.000

9X20

9X20

9X20

9.6M

9X20

20

II

Cârti, publicații ai materiale

documentare

9X00

7X00

1.600

I.60C

1.600

3.366

20

12

Consultanta si expertiza

3X00

20

13

Pregătire profesionala

11000

11X20

6X20

6X10

6X20

6X20

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Crupa/

TlUu

Articol

Ali

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Hali efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

loltiile

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

20

14

Proiecția muncii

27.600

26400

19.87C

19470

19470

20.130

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in bara

unor convenții sau contracte de asociere

6.000.000

5403600

5.450287

5.450237

5.450287

5.445.40a

20

30

Alic cheltuieli

139.100

87/100

73.077

73477

73477

65.147

20

30

03

IMmc de asigurare ram-viata

100C

240C

1449

144$

1449

797

20

30

04

Chirii

30.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

107.100

85.400

72028

72428

72428

64350

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

440794

51

01

Transferuri curente

440.794

51

01

0!

Transferuri către instituțiile publice

440.794

55

TULUL vn ALTE TRANSFERURI

2464

2664

2464

2.064

2461

55

01

A. Transferuri interne

2064

2464

2464

2464

2.064

55

01

18

Alte transferuri curente interne

2464

2.064

2464

1064

2.064

57

TITLUL vm ASISTENTA SOCIALA

I8.I76.00C

21.679 268

21.439260

21.439260

2t.439.260

21403397

57

02

Ajutoare sociale

18.176.000

21679268

21.439260

21.439260

21.439260

21.80339»

57

02

01

Ajutoare sociale iu numerar

13.176-000

17279268

17.079.077

17479477

17479.077

17337265

57

02

04

Tîchetc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000.000

4.400.000

4360.183

4360.183

4360.183

4A66.I32

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

1.442.670

UIUM

1222.887

1222487

1222.887

1278.596

59

11

Asociații si fundașii

900400

868.000

779.823

779423

779.823

808.809

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

netncadrate

541670

443380

443664

443464

443.064

469.794

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

iot 750

1.065250

449346

449344

154416

294430

140.148

-ki-

1 ,,,m"


iCapL ; toi

Subcapitol

Pa

ragraf

Grapa/

Titlu

Ar* ticsi

AU

ne

st

Dennntke indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti

efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Inițiate

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

£-6-7

9

71

TITLUL XW ACTIVE NEFINANCIARE

822250

1.065156

449346

449346

154.816

294330

140.148

71

01

Active fixe

822254

1.065250

449346

449346

154.816

294336

I4OI48

71

01

01

Construcții

259.508

759308

214280

214280

14280

200300

70393

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

34355

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alic active corporale

3.717

7!

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

562.742

305.742

235.066

232066

140536

94330

31.483

84

PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-40.440

-40.440

-40.440

-40.440

85

T itlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN AND

PRECEDENT1 St RECUPERATE

IN ANUL CURENT

■40.440

-40.440

-40.440

-40.440

85

Ol

Finii efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-40.440

-40.440

-40.440

-40440

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-40.440

-40.440

-40.440

-40440

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

74364.710

81285330

47325381

47325381

44323.625

3201256

45.909386

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

11.627260

13193.410

10261.495

10261.495

10.140.605

120890

10.955343

01

CHELTUIELI CURENTE

9.197.000

II 183.701

9386.487

9386.487

9386.4*7

9.796.662

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2922006

2922DCX

2394.408

2594.408

1594.401

2615311

10

Ol

Cheltuieli salanalc tu bani

1803-558

280355C

2502259

2302259

2501259

2558330

10

01

01

Salarii de baza

2694350

2693.4»

2479321

2479321

2479321

2340.00*

10

01

13

Drepturi de delegare

1.10C


|CapP toi

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

opi-

n-

pa/

b-

tot

graf

Titlu

coi

AII

ne

at


Deautnire indicator


A                      B


10 01 30

Alte drepturi salariate in bani

10 03

Contribuții

10 03 01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

10 03 02

Contribuții dc wiguran de șomaj

10 03 03

Contribuții de asigurări sociale dc

sănătate

10 03 04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si bob profesionale

10 03 06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

10 03 07

Contribuția asiguratarie pentru munca

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20 01

Bunuri st servicii

20 01 01

Furnituri dc birou

20 01 02

Materiale pentru curățenie

20 Oi 03

încălzii, iluminat si forța metrica

20 01 04

Apa, canal si salubritate

20 01 06

Piese de schimb

20 01 07

Transport

20 01 08

i’osla, telecomunicații, radio, tv,

internet

20 01 30

Alte bunuri si servicii pentru

intra intre si funcționare

20 02

Reparații curente

20 05

Bunuri denatura obiectelor de inventar


Credite de angajament

inițiale

definitive

I

2


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legak de plătit

Cbdtuidf efective

Inițiale

definitive

3

4

5

«

7

8-6-7

9

109.000

W9JQOO

22338

22331

22338

18326

118.450

118.450

92.14$

92349

92.149

1T38I

27.700

27.700

27357

27357

27357

900

900

874

874

874

9400

9.400

9259

9359

9359

300

300

267

267

267

XIH

2350

2037

2.017

2.037

78.000

78.000

52.155

52355

52.155

$7381

6215.000

8381.701

6.946.908

6.946.908

6,946908

7.1313*3

43251800

5.151209

5371308

5271.208

5.27)308

5358.722

6.468

10:000

10.000

9.475

9.475

9.475

5321

1*65.000

4.891.085

4.733.BM

4.733.809

4.733.809

S. OII. 853

178.500

239300

211.950

211.950

211.950

208.664

50300

378

373

378

9.000

9.000

6.726

6.726

6.726

6.728

4.800

4300

2.809

2.809

2809

2.998

458300

646324

306061

306.061

306.061

316.690

7501000

1.08239$

837.158

837.158

837358

785321

70.000

51,400

12.757

12.757

12.757

Capb

tal

Subcapitol

Para* graf

Grupa/

Titlu

Articol

AU

nc-

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Chei tu!el) efective

inițiale

definitive

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

P

20

05

30

Alte obiecte de inventar

70.000

51.400

Î2.1S1

12757

12757

20

05

Deplasări, detașări, transferări

1.100

L50C

8208

8208

8208

8209

20

06

01

Deplasări interne, detașări, transferări

1.100

8500

8208

8208

8201

8209

20

12

Consultanta â expertiza

20.000

20

13

Pregăti re profesionala

306

1500

9SE

9M

9U

918

20

14

Proiecția muncii

7.100

3,110

103

803

803

1556

20

30

Alte cheltuieli

840400

1303583

813.786

8)3.786

815.786

776.687

20

30

0!

1 tec lama si publicitate

500

900

836

836

836

836

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

76.000

76.006

40.473

40.473

40.473

40.474

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

764.000

1226483

774.477

774.477

774.477

735377

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00C

60006

45.171

45.171

45.171

49468

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ucincadrale

60XI0C

60006

45.171

45,171

43.171

49.468

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2430260

2068296

744323

744325

613.435

120.896

1.158481

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

2430260

2068296

744325

744325

623.435

I20.89C

1.158.681

7)

01

Active fixe

2430260

2068296

744323

744J25

623.433

120.896

1 152681

71

01

Ol

Construcții

1.112341

723377

349238

349238

349238

964.663

71

01

02

Marini, echipamente si mijloace de

transport

1.953

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

uctivc corporale

169.441

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1317.919

1344219

395.087

395.087

274.197

120490

84

PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-58587

-69317

-«9317

-69317

85

l itiu! XIX PLĂTI EFECTUATE IN AND

Capi

tol

Sub-capitol

Pa*

ra-gral

Gru-P*/ Titlu

Ar-

0-col

AU

ae-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătii

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

1

3

4

5

6

7

8-6-7

9

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-58587

-0317

-69317

-0317

85

01

Plăti efectuate îs ana picccdenti ai recuperate in anul curent

-58587

■69311

-69317

-0317

85

01

0]

Plăti efectuate în anii precedent! ai recuperate m anul curent (SF)

-36,771

-36.965

-36.965

-36.965

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedcati n recuperate in anul curent (SD)

-21.816

-32352

-32.352

-32352

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

62.737.450

67*9925820

372S.M6

37263.880

34.183.020

3.080.866

34.954.O4J

oi

CHELTUIELI CURENTE

29562.800

35.469220

3I.4C5.975

31.405J75

30.08J.46S

1324507

30.003.132

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.Q99.OX

6.099.000

5.737374

5.737374

5.737374

5.702.915

10

01

Cheltuieli salariate in bani

5.K3&20C

5.136200

5539.938

5539538

5.539.938

5.577.479

to

01

01

Salarii de bara

5.529200

5.508200

5364.162

5364.162

53&4.I62

5468.639

10

01

06

Alte spoturi

40.000

0X100

43.800

43.800

43.800

49.070

10

01

13

Drepturi de delegare

IJMâ

51

St

51

5.

10

0!

30

Alte drepturi salariate in bani

267.000

267.000

131.925

131.925

131.925

59.719

10

03

Contribuții

262.800

261800

197.436

197.436

197.436

I255O3

10

03

Ol

Contribuții de asigurări sociale de

stal

54.700

54.700

54.700

54.700

54.700

10

03

02

Contribuții de wigurari de șomaj

1.800

uoo

1.783

1.783

1.783

10

03

03

Contribuții de asigurari sociale dc

sanalate

19.000

19.000

18.662

18.662

18.662

10

03

04

Contribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

600

«X

555

555

555

10

03

06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

6.700

6.700

6.622

6JQ2

6.622

Cartel

Sub-“P*-tel

Paragraf

Gru

pa f

Titlu

Articol

Ati

ne-

at

Dcoanrire bdleator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

10

03

07

Contribuția asiguralorie pentru munca

ISO.OOC

1S050C

113.114

115.114

113.114

125302

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

2X3M.006

26.047.420

24.S73.9O7

24373507

23549.400

1324507

23.494.0©

20

01

Bunuri si servicii

20.S67.00C

23.726.662

21711.944

21711.944

22JM218

607.726

22287305

20

01

01

Furnituri dc birou

6.000

6500

20

01

02

Materiale pentru curățenie

25.000

40500

24.654

24354

24.654

20.932

20

01

03

încălzit, ilumiaat st foita motrica

290.000

531.985

517.954

517554

517.954

145. M2

20

01

04

Apa, canal ii salubritate

1041300

1905.898

2.8S3254

2533554

1853254

1M83O7

20

01

05

Carburanți si hbriGanti

250.000

680.000

498.908

498508

498.908

783 296

20

01

06

Piese de schimb

40.000

91.000

56577

56577

56577

39.899

20

01

08

Pusta, telecomunicații, radio, tv,

internei

1000

8500

979

979

979

979

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

30Q.00C

320500

251553

251.Q53

251.053

287338

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17.906500

19.143.779

18508365

18308565

17.900.839

607.726

18,160512

20

02

Reparații curente

530.000

I.I99JXK

1.179.678

1.179.678

505398

674380

505398

20

03

Hrana

30.000

30500

12356

12356

12356

12356

20

03

02

Hrana pentru animale

30.000

30500

12354

12356

11356

0356

20

04

Medicamente ti materiale sanitare

35500

40.000

29.102

29.102

29.102

29.101

20

04

01

Medicamente

15.000

20000

14511

14A18

14518

H.618

20

04

02

Materiale sanitare

20500

20500

14.484

14.484

14.484

14.484

20

05

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

IS&OOO

247.000

208594

208594

208.994

20

05

30

Alte obiecte de inventar

180.000

247500

208.994

208594

208.994

20

06

Deplasări, detașări, transferări

1500

1.000

20

06

Ol

Deplasări interne, delăsări, transferuri

1.000

1500

20

13

Pregătire profesionala

1.000

6500

Cepk toi

Sub-

Ctpl-toi

Pa

ra

graf

Grupa/ Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Hali efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuirii

efective

inițiale

dcItalUve

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

20

14

Proiecția muncii

25400

30.770

5,866

5466

5466

6.977

20

30

Alte cheltuieli

695.000

766.988

725.967

725567

683.466

42501

651749

20

30

03

Prime de asigurare noa-viata

25.000

55J3OC

44.948

44548

44.948

44948

20

30

30

Alte cheltuieli cu huituri si servicii

67050C

711588

681.019

681.019

638.518

42501

60740!

55

TITLUL VD ALTE TRANSFERURI

930000

3.153.000

664.17?

664J79

664.179

664 179

55

01

A. Transferuri interne

930000

3.133.000

664.179

664J 79

664.179

664.179

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capi tal de

stat

330.000

330.000

64.179

64379

64.179

64.179

55

01

18

Alte transferuri curente interne

600,000

1823.000

600.000

600000

600000

600000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169.800

169400

DR515

I3O5I5

130515

14(48$

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

nancadrate

169.800

169400

130515

130515

130515

MI.885

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30130.650

29.751522

3.125.495

3.125.495

1369.136

1.756359

2M5.973

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

30230.650

29.751522

3.125.495

3.125.495

1369.136

1.756359

2.045.973

71

01

Active Hxe

30230.650

29.751522

3.125.495

3.125.495

1369.136

1.756359

2045.973

71

01

01

Construcții

28561290

27.689.162

1.630.891

1.630.891

77.816

1.553.075

891,494

71

01

02

Marini, echipamente ri mijloace de

transport

958360

958360

907.912

907412

907.912

477.81B

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

69483

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

710.000

1.104.000

586692

580692

383.408

203284

600778

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1944.000

1944.000

1904.938

2.904538

1901.938

2.904.938

81

TITLUL XVU RAMBURSĂRI DE CREDITE

1944.000

1944.000

1904.938

1904538

2904.938

1904.938

81

01

Rambursări de credite externe

1944,000

1944.000

2.904331

1904538

2.904 538

1904.938


publice externe locale


Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif


investirii «le regiilor autonome si societăților comerciale cu capital deCredite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiate

definitive

inițiale

definitive

1

1

3

4

5

6

7

8-6-7

9

2.944.000

2344.00C

2.904338

1904.931

2.904.938

2304.938

-172322

-172322

-172322

-172322

-172322

-172322

-172.522

-172322

-172322

-172322

-172322

-172322

-172322

-172322

-172322

-172322

21.156.867

43.9O3.O9C

56.980370

50.943.749

50.943.745

42.765.988

8.177.761

32.131.277

21.156.867

19.430360

30.197300

28.965.162

28.965.162

28.120,763

844399

21321.728

21.156.867

18340310

25.857350

24.699318

24399318

24396.072

103.446

19.731.868

14.764330

21.149381

21.149380

21.149380

21.149380

19391.113

5243.470

10.006366

10.006365

10.006365

10.006365

IQ.0063 65

9.520860

11.143.015

11.143.015

11.143.015

lt.t43.O15

9384318

1.035300

1.01730C

340.686

340.686

340.686

340385

1.035.500

1.017300

340.686

340686

340686

340685

1.035300

985300

308.756

308.756

301.756

308.755

32300

31.930

31330

31.930

31.930A                      B


POSTADERARE

56 03

Programe din Fondul de Coeziune (FQ

56 03 03

Cheltuieli nedigibile

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71 01

Active fixe

71 01 01

Construcții

7! 0) 02

Mașini, echipamente si rmjloace de

transport

71 01 30

Alte native fixe

(Inclusiv reparații capitale)

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72 01

Active financiare

72 01 01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

TRANSPORTURI

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TrrLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10 01

Cheltuieli xatariale in bani

10 Ol 01

Salarii de baza

10 01 06

Al te sporuri

10 01 13

Drepturi de delegare

10 01 30

Alte drepturi salariate in hani

10 03

Contribuții

10 03 01

Contribuții de asigurări sociale de

stat


Credite de angajament


Inlthte definitive


21.156.167

21.156.867

21.156.867


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Augțjameute legate

PlaU

efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli ; efective      i

inițiale

defluitive

3

4

5

6

7

8-6*7

9

234O68C

3.690.46$

3209.452

3209452

3.106.006

103.446

2340.680

3.690.469

3209.452

3209.452

3.106.006

103.446

2540.680

3.690.465

3209.452

3209452

3.106.006

103.446

1.089*5(1

4J39.85C

4265.644

4265*44

3.524.691

740.953

1.719.860

1.089.850

3.589JJM

3315*44

3315*44

2774.691

740.953

1 789.86C

1.089.850

3389*54

3515.644

3315*44

2.774.69!

740.953

1.789.860

1.025. DOC

3-525.000

3315.644

3315*44

2.774,691

740.953

1.789228

632

64*50

64.850

75(2000

750.000

750.000

750.000

750000

750.00C

750000

750.000

750000

750,000

750.900

750.000

24.472.73C

26.783.170

21.978387

21578587

14*45225

7333362

10.609349

14220.700

16.170292

14282.777

14382277

9.817.991

5.164.786

9.849.625

1200.000

1200.000

1.156310

1.1561510

1.15*510

1.145.731

).154.950

1.154.950

1.118.654

1.118.654

1.118*54

1,120342

1.113.450

l.l 11.450

1.089.017

1.089.917

1.089.017

1.104.16»

4.000

l&MO

9.485

9.485

9.485

12.151

1300

1300

96t

960

968

968

36.000

26000

19.184

19.184

19.184

3254

45.050

45050

37.856

37.156

37*56

25.189

9.600

9600

9302

9302

9302

Capitol

Sub-eepT toi

Pa

ragraf

Grapa/

Titlu

Ar

d

eal

AU

ne-

at

Denumire Indicelor

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

10

03

02

Contribuții dearigurari de șomaj

400

400

400

400

400

10

93

03

Contribuții de asigurau sociale de

bana tale

4200

4200

4.154

4.158

4.158

10

93

04

Contribuții de asigurări pentru accidente dc munca si boli profesionale

150

150

I2£

no

120

10

03

06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

70C

700

640

680

680

10

03

07

Contribuita arigunUonc pentru munca

30500

30500

22.996

22.996

22.996

25.189

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

12.649.700

14399292

133)07351

13.807351

8.642561

5.164.716

8.144.790

20

01

Bunuri si servicii

1.405.000

1380392

919.744

919.744

919.744

561.243

20

CI

01

Furnituri dc birou

3.000

1500

69

20

Ci

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20500

25500

23.618

23518

23.618

28.064

20

CI

04

Apa, canal st salubritate

5.000

5500

1.(08

1.108

1.108

1-190

20

CI

05

Carburanți si tubnfiaoli

600.000

660.0a

6433217

643.217

643417

232.133

20

01

06

Piese de schimb

80500

63-800

55.142

55.142

55.142

52237

20

01

08

I’osta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.000

7.00c

1467

3.467

3.467

3.485

20

01

30

AMe bunuri si servicii pentru întreținere ri funcționare

690.000

618392

193.192

193.192

193.192

244565

20

02

Reparații curente

10502.700

12.7M.70C

12319.429

12319429

7354.643

5.164.786

729852#

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

45.000

(15200

82216

82216

822J6

20

05

30

Alte obiecte de inventar

45.000

1I520C

822(6

82216

82216

20

00

Deplasau, delăsări, tnruferari

2.000

5500

2.76?

17»

1769

2.769

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

2.000

5500

2.769

1769

2.769

2.769

20

13

Pregătire profesionali

1500

20

14

Protecția muncii

4.000

4500

76^

767

767

1544

Capitel

Subcapitol

Pa

ragraf

Crupa/ TiUa

Ar^ ti-co!

AU

Be

at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plat!

efectuate

Angajamente legate de pteUt

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Inițiate

definitive

A

B

l

2

3

4

5

«

7

8-6-7

9

20

30

Ahe cheltuieli

29Q.OOC

310000

282426

282.426

282.426

281.106

20

30

03

Ihune dc asigurare non-viata

40500

40500

2X356

28.956

28.956

28.956

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25D.OOC

270.000

253.470

253.470

253.470

252.150

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

350.000

350500

538.403

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

350.000

350000

538.403

56

01

02

i Finanțarea externa nerambursablla

207

56

01

03

Cheltuieli ucetigibile

350.000

350.000

533.196

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21.000

21500

1IS16

t8SI6

18.916

20.701

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

21500

21500

18516

18.916

18.916

20.701

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10252.030

10620.470

7.003.402

7503.402

4.834.826

2168576

759.924

71

TITLUL XII] ACTIVE NEFINANCIARE

10252.030

IO.62O.47t

7.003.402

7.002.402

4.834.826

2168576

759.924

71

01

Active fixe

10252. aw

10625.470

7.003.402

7.002.402

4.834,826

2.168576

759.924

71

01

01

Construcții

6.914.987

7.624.430

5.699343

5599243

1757.188

1.942155

252.137

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

-494534

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

127 758

71

0!

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

3J37.M3

2996.0W

1204.059

IJO4.O59

14377,638

226.421

874.863

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-7592

-7592

-7.592

-7.592

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

toi

graf

Titfa

cot
Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale definitive


Crcdite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti

efectuate


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

efective


A

85

85 01

85 Oi


01


Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN AND


PRECEDENT SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT


Ptali efectuate in anii precedent: ai


recuperate in anul curent


Plăti efectuate in anii precedent: ii


recuperate in anul curent (SF)


Conducătorul instituției,/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 'i ILIE BÎRZU
7          8-6-7


-1591


-1591-7.592


-1592


Conducătorul compartimentului financiar-contabil


DIRECTOR ECONOMIC


MARIANA ZAMFIR


-1591


■1592-1591


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI