Hotărârea nr. 218/2019

Hotărârea nr. 218 din 30.05.2019 privind aprobarea aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 25792/22.04.2019,  26376/03.05.2019, nr.

26377/03.05.2019 și nr. 26378/03.05.2019 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78163/  10.05.2019 al Direcției Drumuri Publice si

9                                                                          9

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5425/ 23.05.2019;

-Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5426/ 23.05.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 936/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 937/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, și nr.938/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA, astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 15mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "REGLEMENTARE COEXISTENTĂ ÎNTRE INSTALAȚIILE S.C. DELGAZ GRID S.A. SI AMENAJARE CLĂDIRE BIROURI STR.PICTOR AMAN NR.54 MUN.BACAU, JUD.BACAU”, în vederea amplasării cablului electric subteran de joasă tensiune LES lKv pe strada Pictor Aman din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 25mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIN PROFI STR.TECUCIULUI NR.3, MUN.BACAU, JUD.BACAU”, în vederea amplasării cablului electric subteran de joasă tensiune LES lKv, pe strada Tecuciului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 22,5mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "A.E.E. MAGAZINE PROFI CALEA MĂRĂȘEȘTI NR.122 BACĂU, JUD.BACĂU, DE PE RAZA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU", în vederea amplasării cablului electric subteran de joasă tensiune LES lKv, pe strada Calea Mărășești din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 7,5mp teren, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIN MEGA IMAGE AMPLASAT IN MUNICIPIUL BACAU, STR.ALEX.CEL BUN NR.3, JUD.BACAU", în vederea amplasării cablului electric subteran de joasă tensiune LES lKv, pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 0,75mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIN PROFI STR.TECUCIULUI NR.3, MUN.BACAU, JUD.BACAU” în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție pentru alimentare și măsură și a unei firide de branșament pe strada Tecuciului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de lmp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "A.E.E. MAGAZINE PROFI CALEA MĂRĂȘEȘTI NR.122 BACĂU, JUD.BACĂU, DE PE RAZA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU", în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție pentru alimentare și măsură și a unei firide de branșament pe strada Calea Mărășești, din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 0,5mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, aferentă lucrării "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIN MEGA IMAGE AMPLASAT IN MUNICIPIUL BACAU, STR.ALEX.CEL BUN NR.3, JUD.BACAU", în vederea amplasării unei firide de branșament, pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Dreptul de uz și servitute, se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversări lor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ANEXA NR. 1vnc 78273(5372)


\ S = 250 mp


LEGENDA:

LES 1 KV EXISTENTA

LES 1 KV PROTEJATA IN TU PROFIL POZARE LES IN TU LIMITA TEREN BENEFICIA


/               ' A

PREȘEDINTE DE ȘEDIlil

ILIE BÎR/V ' 5Parcare


universitatea "George Bacovia" Bacau


CON TRASEMN E AZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - O VID IU PO//.G

//,. v

Ei                                                 Vî-

- f' C'<

_

VERIFICATOR/

EXPERT

\\ , NUME ,.F//

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPE RTIZA NR./DATA

Elaborator: s q ServiciTFhergetice-Proiectare SRL

J4/690/2013, sat Lilieci, com. Hemeius. iud. Bacau

Beneficiar; gC ppiQA2 QRID SA

Pr. nr ■

13/2019

SPECIFICAȚIE

NUME

semnătură

Scara:

1:500

Titlu proiect: «cGieWBKfAftS COSX(5T£Vn> f«7RE «SWUn.'sF SC 0E18AZ GR© SA SIAUEMJAUE Ciwms      STff PtCTO# W';   54 «UN. BACAU,

JUD BACAU

Faza:

PT+CS

SEF PROIECT

ing.Dana NICOLAE

PROIECTAT

ing.Daniel DIMA

■Dată:

2019

Titlu planșa:        PLAN DE SITUAȚIE

SOLUȚIA PROIECTATA

Planșa:

P1

DESENAT

ing.Dana NICOLAE

NiPREȘEDINTE DE ȘEDINȚ ILIEBÎ----


S.C. VITRANȘ_S.'A.


S.C. INTERTRANS S.A.


LES 1 KV NA2XABY 3*70+35 mmp-prote


LEGENDA :

LES 1 KV EXISTENTA

FB EXISTENTA

FB PROIECTATA ,1buc

LES 1 KV branșament proiectat,50m

BMPT 63A magazin PROFI


VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./OATA

Elaborator S.C. Servicii Energs’ice-Proiectare SRL 14/69072013, sat USed. soni. Hemonjs, M Bacau

Benafisac

SC DELGAZ GRID SA

Pr. or.: 2/2019

SPECIFICAȚIE

semnătură

Scara:

^1:1000

Titlu pniea-.Alimenlare cu ewerj/a s'ectrics maja’i.n PROFI str. TECUCIULUI, mun. BACĂU

Fa»:

PT+CS

SEF PROIECT

tețj.Oanâ NiCCUE

PROIECTAT

log. Dariei DIMA

X

Oaia:

2019

Titlu planșa: PlAN CE SITUAȚIE • SOLUȚIA PROPUSA

Plans»;

P2

DESENAT

NICCtAE

.. .7 ......®\

V    \ ciV \ \    V

\ C1 \ \ \ \


----

7^

7~-----

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPEFTIZA NRJDATA

Elaborator. S.C. Servicii Energetice-Proiectar J4/690/2013, sat Lilieci, com. Hemeius,

e SRL

ud. Bacau

Beneficiar.

SC DELGAZGRIDSA

Pr. nr.;-^

3/2019

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1/500

Titlu proiect AUmrmtar» cu «nargi» electrica magazin PROfl

Calea Marasasri (Pasaj) nr.122 mun. bacau , jud. bacau

Faza:

PT+CS

SEF PROIECT

ing.Dana NICOLAE

hV'i X

PROIECTAT

ing. Daniel DIMA

' \\ V

Data:

2019

Titlu planșa:

PLAN DE SITUAȚIE PROFI Calea Marasestl

Planșa:

P1

DESENAT

Ing.Dana NICOLAEi ‘:1 11....................

7

~T


2805

2802

2806

2803

2807

2804


MLN1C1B1ULJJLBA1

^JPVIDIU POPOVICI


ju

VERIF'CATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPER~IZA NRJDATA

aaboratoc. sc ELECȚR0 serv COMPANY SRL București

8*”“r S.CJDELGAZ GRID SA

Pr. nr.:

6/2019

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:500

Titlu proiect Atentare cu energie electrica magazin MEGAIMAGE amplasat In BACAll, sfr. ALEX (XL BUN nr.3, jud. Bacau

Faza:

PT+CS

SEP PROIECT

Ing. Adefin LEPADATU

V? V

PROIECTAT

ing. Dana NICOLAE

1, "

Data:

2019

Titiu planșa:      QE srnjAȚjE POLUȚIA PROIECTATA

Planșa:

PI

DESENAT

ing. Dana NICOLAE


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 218 DIN 30.05.2019

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Perene Csulak -Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str. ...................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

in.DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b)     să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată.......................................... executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

.........................................................3

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     sa exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)     să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     sa întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fara a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau ncîntrebulnțarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 dîn contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definita forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndep Unirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita Ia, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

In cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VII. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor,

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VOI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosrain Necula

Arhitect Șef

Marin Di ana

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Radu Petre

Director General Adjunct

Liviu Man

împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ti.----°— —-

/ fe 4 ■

V2. •„» ' \       , -

\-7< X ' -

f- ••4>. .


ILIE BÎRZW^


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICDIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA RUZDUGAN

//.

/r

( 'A


/A