Hotărârea nr. 217/2019

Hotărârea nr. 217 din 30.05.2019 privind modificarea și completarea HCL nr.348/2007 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross și Bazarului Milcov din municipiul Bacău

I 11 JlililWMWMIMIilMIIIHWWMIIIWilIliiMiMiWlIMIWilllW^I IiilWIIIIHIliHHWII II 1 llillilihln HiWIiliHil             niJ7VV" L ..J 1JHJ.TT     .!ijll ilmd.. jfti.

HOTĂRÂREA NR. 217 din 30.05.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 348/ 2007 prin care s-au aprobat

Regulamentele de Organizare și Funcționare ale Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross și Bazarului Milcov din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Referatul nr. 71221/ 10.05.2019 al Direcției Piețelor prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 348/ 2007;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5487 din 24.05.2019;

  • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 5488 din 27.05.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 931/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 932/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 933/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 934/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.935/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile HCL nr. 348/ 2007 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross și a Bazarului Milcov din municipiul Bacău și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 87/ 29.04.2002;

  • - Prevederile art. 9 (2) din HG nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerțului de produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și alin. (9) și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se modifică Anexa nr. 1 la HCL nr.348/2007 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si Funcționare a Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross si Bazarului Milcov din municipiul Bacău, astfel:

(1) se completează Anexa nr. 1, la Capitolul III, punctul 3, lit.g, cu următorul paragraf: ” comercializare produse alimentare/industriale si/sau alimentație publică”;

  • (2) se introduce lit.k, cu următorul conținut: ”pe terasa Ferometal, situată în partea de est a clădirii Pieței Centrale, se pot amplasa construcții provizorii autorizate pentru comercializare de produse industriale, produse alimentare preambalate sau bijuterii din metale prețioase, iar pe un număr de 15 mese, se pot comercializa flori naturale, tăiate sau în ghivece”;

  • (3) se introduce lit.l, cu următorul conținut: ”pe pietonalul Sanitas, situat în partea de sud a clădirii Pieței Centrale, se pot amplasa construcții provizorii autorizate pentru comercializare de produse industriale, produse alimentare preambalate”.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 348/ 2007, modificată și completată, sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Piețelor.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ

ILIE BÎRZtlyS         SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

U                     NICOLAE-OVIDIU POPOVICI