Hotărârea nr. 216/2019

Hotărârea nr. 216 din 30.05.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE P + 4E, STR. CORNISA BISTRITEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION ANDREESCU, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din Bacau

HOTĂRÂREA NR. 216 din 30.05.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE P + 4E, STR. CORNIȘA BISTRIȚEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION ANDREESCU, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 22961/22.03.2019 a d-lui Nistor Gabriel-Constantin prin care solicita aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 13536/20.12.2018;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu înregistrat cu nr. 5492 din 25.05.2019;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 5493 din 25.05.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 5494 din 25.05.2019;

-Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 5495 din 25.05. 2019;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 5496 din 25.05.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 929/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.930/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Certificatele de Urbanism nr. 795/20.11.2017, nr. 917/27.11.2018 si nr. 463/15.06.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau ;

- Adeverințele poștale nr. 37932/112/17.09.2018 si nr. 37931/17.09.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizele favorabile cu nr. 598/16.11.2018 si nr. 597/16.11.2018 ale S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.;

-Avizele de amplasament favorabile cu nr. 1002141690/20.03.2019 si nr. 1002141688/20.03.2019 eliberate de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizele favorabile cu nr. 1884/20.09.2018 si nr.1883/20.09.2018 ale S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau;

-Avizele favorabile cu nr. 211460479/28.01.2019 si nr. 211274254/18.09.2018 eliberate de SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz ;

 • - Avizele condiționate cu nr. 675/02.10.2018 si nr. 674/02.10.2018 ale TLEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACAU ;

-Avizele favorabile ale Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 67601/06.02.2019 si nr. 65479/05.10.2018;

-Notificarea sanitara nr. 1109/11.10.2018 emisa de Direcția de Sanatate Publica a Județului Bacau;

-Deciziile Etapei de încadrare nr. 36/04.12.2018 si nr. 3/07.01.2019 ale Agenției pentru Protecția Mediului Bacau;

-Adresa nr. 11/19/SU-BC/29.01.2019 a Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta - Inspectoratul pentru Situații de Urgenta «Mr. Constantin Ene» al Județului Bacau ;

 • - Studiul de Insorire Proiect nr. 8/2018 intocmit de S.C. TYLE PROIECT S.R.L. ;

 • - Studiul Geotehnic Proiect nr. 732/2018 intocmit de S.C. FRONTAL D.I. SYSTEMS S.R.L.;

 • - Procesul-verbal de recepție nr. 3745/2018 al O.C.P.I. Bacau;

 • - Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit. « c », art. 48, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

 • - Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. «i» din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE P + 4E, STR. CORNIȘA BISTRIȚEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION ANDREESCU, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D. :

 • a) Prevederi P.U.D. propuse pentru spațiu comercial si locuințe colective:

 • - regim de inaltime = P + 4E;

 • - 11 atic = + 15,0 m;

 • - H terasa = +14,50 m de la CTS;

 • - POT max. = 37,22 %;

-CUT = 2,16;

 • - S teren = 1.128,00 m.p.;

 • - Sc la sol = 419,86 m.p.;

-Scd = 2.445,34 m.p.;

 • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei = 10,00 m.l. in partea de Vest fata de limita cu aleea pietonala, 3,62 m.p. in partea de Est, 3,10 m.l. in partea de Nord si 8,89 m in partea de Sud - fata de limita aliniament - str. Comisa Bistriței si aleea pietonala;

 • - Accesul principal pietonal si auto se va face din partea de Sud a parcelei.

 • b) Prevederi P.U.D. propuse pentru amenajare parcare:

 • - S teren = 442,00 m.p.;

 • - S parcare dale ecologice = 149,50 m.p.;

 • - S circulație carosabila = 292,50 m.p.;

 • - circulații și accese: accesul principal pietonal si auto se va face din partea de Nord a parcelei.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 216 DIN 30.05.2019PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ILIE BÎRZU -ț^)


/ CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU