Hotărârea nr. 215/2019

Hotărârea nr. 215 din 30.05.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, STR. SOIMULUI, NR. 1 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA

BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 25738/22.04.2019 a D-LOR PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

 • - Certificatul de Urbanism nr. 387/24.05.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau;

 • - Avizul de Oportunitate nr. 7226/19.07.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 1331/06.02.2019 ;

 • - Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal înregistrat cu nr. 4904 din 09.05.2019;

 • - Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 4905 din 09.05.2019;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 4906 din 09.05.2019 ;

 • - Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 4907 din 09.05.2019 ;

 • - Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 4908 din 09.05.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 927/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.928/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 312 din 10.07.2018;

 • - Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001866512/25.06.2018 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau.;

 • - Avizul favorabil pentru acces la rețea gaz Bacau al SC DELGAZ GRID S.A. -Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211174306/28.06.2018 ;

 • - Avizul condiționat nr. 430/17.07.2018 emis de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. ;

 • - Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 19522/04.12.2018 ;

 • - Avizul favorabil cu nr. 101/Z/05.12.2018 al Direcției Județene pentru Cultura Bacau;

 • - Adresa nr. 14721/28.11.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau;

-Adresa nr. 3325/21.01.2019 emisa de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice ;

 • - Adeverința Poștala nr. 34603/213/28.07.2017 emisa de Primăria Municipiului Bacau - Serviciul Drumuri, Rețele si Iluminat;

 • - Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. cu nr. 3/11.04.2019 ;

 • - Studiul geotehnic intocmit de S.C. VLAD STUDIO DESIGN S.R.L. - ing. geolog Petronela Dimitriu;

 • - Declarația autentificata sub nr. 424/07.06.2018 la Biroul Individual Notarial Stoica Nicolina;

 • - Procesul-Verbal de Recepție 399/2019 emis de O.C.P.I. Bacau ;

 • - Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 23.01.2019 ;

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

 • - Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 25, alin. (1), art. 31A3, art. 32, alin. (1), lit. “c”, art. 45, lit. “b”, art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “b” si alin. (5), art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

A

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 510,00 m.p. teren din str. Șoimului, nr. 11, cu nr. cadastral 82587 si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA, STR. ȘOIMULUI, NR. 1, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr.l - Planșa A 04 - care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si

PALADE ROXANA-MIHAELA, din mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

 • - schimbarea funcțiunii existente cu zona locuințe individuale ;

 • - S teren = 510,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 82587;

 • - S construita propusa = 306,00 m.p.;

 • - Regim de inaltime propus : H max. = S + P + 1 (10,00 m);

 • - POT maxim = 60 % ;

 • - CUT maxim = 2,0 ;

 • - retragere minima fata de aliniament = 3,50 m.l. fata de str. Șoimului;

 • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei = 1,00 m; 3,50 m;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare ale parcelei = 2,00 m.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al

Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta


hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 77
Nr. Pct. ,

Coordonate pct.do Contor

Lungial laturi D{i,i+11

X.f»1

1

564670.583

646416.058

6.144

2

564672.643

646421.846

6.905

3

564674.581

646428.473

10.447

4

564677.561

646438.486

2.770

5

564674.792

646438.561

6.050

6

564668.922

646440.024

4.850

7

564667.749

646435.318

2.921

8

564664.915

646436.024

0.547

9

564664.703

646435.493

3.378

10

564661.505

646436.310

. 1.208

ir

564660.418

646435.703

2.257

12

564650.206

646436.229

4.281

i>

564654.123

646437.516

2.604

14

564651.602

646438.169

1.815

15

564651.200

646436.399

5.982

16

564649.735

646430.599

2.924

17

564646.898

646431.309

1 .740

18

564645.161

646431 .204

1.199

19

564644.073

646430.700

1 .307

20

564643.921

646429.402

6.220

21

564642.074

646423.463

15.953

22

564657.552

646419.598

13.503

S«510>p


ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA MP.

% DIN TOTAL

CONSTRUCȚII maxim

306

60

CIRCULAȚII SI AMENAJARI

44

9

SPATII PLANTATE LA SOL

160

31

TOTAL

510

ioo>y


1

JNIFICAREA FUNCȚIONALA

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Jzc

NA INSTITUȚII PUBLICE

1.858

12.86

1.858

1286

ZC

NA LOCUINȚE INDIVIDUALE

3.280

22.70

3.790

26,22

za

NA LOCUINȚE COLECTIVE

3.655

25.30

3.145

21,78

ZONA CIRCULAT» din care:

CAROSA8IL

TROTUAR

5.657

3.838

1.819

39.14

26.56

1258

5.657

3.838

1.819

39.14

26,56

12.58

TOTAL

14.450

100%

14.450

100%