Hotărârea nr. 214/2019

Hotărârea nr. 214 din 30.05.2019 privind aprobarea reinnoirii contractului de concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 26965/20.10.1998, nr. 69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comerciala Romana S.A. pentru suprafata de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11HOTĂRÂREA NR. 214 din 30.05.2019 privind aprobarea reînnoirii contractului de concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 26965/20.10.1998, nr.

69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018, încheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comerciala Romana S.A. pentru suprafața de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea nr. 307/2019, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 27397/14.05.2019, prin care Banca Comerciala Romana S.A. solicita prelungirea duratei de valabilitate a Contractului de Concesiune pentru o perioada de 15 (cincisprezece) ani incepand cu data de 30.12.2018;

 • - Art. 2 din Contractul de Concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 26965/20.10.1998, nr. 69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018;

 • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare, potrivit Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Referatul înregistrat cu nr. 5308/21.05.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 5309/21.05.2019;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 5310/21.05.2019 ;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 923/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 924/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 925/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.926/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 36, alin. (2), lit. “c” si alin. (5), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

în temeiul prevederilor art. 36 (1) si (2), lit. « c » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba reinnoirea Contractului de Concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 26965/20.10.1998, nr. 69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comerciala Romana S.A. pentru suprafața de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11, conform Planului de situație ANEXA NR. 1 -parte integranta din prezenta hotarare, pentru o perioada de 15 ani, incepand cu data de 31.12.2018.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 38,7174 lei/m.p./an, indexata la nivelul anului fiscal 2019, pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Se aprobă contractul de concesionare conform ANEXEI nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Arhitect-Sef al Municipiului Bacau -Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacau prin aparatul de specialitate, sa intocmeasca si sa semneze contractul de concesionare cu persoana juridica menționata la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, Băncii Comerciale Romane S.A., Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART, 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

/T ROx'X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ

ILIEBÎRZU fî)        SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂUANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 214 DIN 30.05.2019
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Număr cadastral

Suprafața mas urata

Adresa imobilului

62617

3323ntp.

Mun. Bacau, str. 9 Mai, nr.ll

Cartea Funciara nr.    | 2724 \UAT |              Bacau


LEGENDA- contur construcție C3~ sediul BCR Bacau in suprafața de 1430m.p. si C2 garaj in supraf de 1071 7.p.

• contur imobile restituite in baza Dispozițiilor Primarului Mun Bacau in suprafața totala de = 797m^ i

MJt»

- contur imobil cu nr cadastral 62617in suprafața de3323m.p.

- 2526m.p, supraf de teren ramasa in proprietatea MunicipiuluiBacau (după restituire); pentru acest teren nu poate fi efectuata doc cadastrala deactualizare, deoarece limitele acestuia sunt situate parțial sub construcția C3( sediu BCR )- art 100 ODG 700/2014

*<>

*-> , *

-'«70?^   '

- Ar. r * 1

C Gfn n ' S's S I

11 b s? f        »»

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 214 DIN 30.05.2019

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. 9 MAI, NR. 11

S = 2.526,00 m.p.

DURATA = 15 ANI

DESTINAȚIE = SEDIU BANCA

16

Tca = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.pJan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 156,4734 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2018, fata de 1993

K2 = 23 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

= 13 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 s 1,4 . energie termica - branșament

K? = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de municipalitate

K11 = 13 - perspective bune

K12 = 13 ■ teren plat

K13 = 13- fundare pe teren normal

Km = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K1S = 13 - durata = 15 ani

Kj6 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K17 = 13 - prestări servicii bancare

Taxa min/m.pjan = 0,0025 x 156,4734 x 23 x 13 x 13 x 1,1 x 13 x 13 x 1,4 x 1,1 x 13 x 13 x 1,2 x 13 x 1,5 x 1,5 x 1,0 x 1,9 = 38,7174 LEI RON/m.pJan


PRE           DINȚA


ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVIDIU POPP^t<


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 214 DIN 30.05.2019

CONTRACT DE CONCESIONARE

 • l. PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., cu sediul in Municipiul București, Calea Victoriei, nr. 15/ Sector 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/1991, CĂLI. 361757, reprezentata prin DL. NICUSOR GHERGHE - SEF DEPARTAMENT si D-NA GEORGIANA ANGHELUS -SUPERVIZOR in cadrul Direcției Managementul Proprietăților Imobiliare, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.______

din__________2019, a intervenit prezentul CONTRACT DE CONCESIONARE.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de 2.651,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. 9 MAI, NR. 11, conform planului de situație anexa la proce&ul-verbal de predare-primire, teren ocupat de construcția cu destinația SEDIU BANCA realizata in baza Autorizației de Construire nr. 41/29.07.1991 eliberata de Prefectura Județului Bacau.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

m. TERMENUL CONTRACTULUI

Art3 - Durata concesiunii este de 15 (cincisprezece) ani, incepand cu data de 31.12.2018.

Art. 4 - Contractul de concesionare inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv 30.12.2033.

 • IV.PRETULCONCESIUNU

Art.5 - Redeventa concesiunii este de 102.640,00 (unasutadouamii-sasesutepatruzeci) lei/an, reprezentând taxa anuala de concesionare.

Art. 6 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art. 7 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art. 8 - Pentru intarzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru-fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.                                 :

Art 9 - Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art. 10 - Prezentul contratt constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art 11 - Concesionarul ăre obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita___________2019), garanția de

concesionare in valoare de 102.640,00 lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Art. 12 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2019 este indexata.

 • V, MODALITATEA DE PLATA

Art. 13 - Sumele prevazufe la ART. 5, se vor achita prin:

 • -  virament, din contul concesionarului nr._____________________, deschis la

______________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Baiau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

V

u

 • VI. OBLIGATELE PÂRTILOR

Art. 14 - Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 15 - Drepturile concedentului

 • (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, -verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale ldgate de interesul național sau local.

 • (3) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrări, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare,-condiționat de obținerea autorizațiilor si avizelor necesare;

 • (4) Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei funcție de hotărârile de consiliu local sau functie de legislația in domeniu.

Art. 16 - Obligațiile concesionarului

 • (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii

cu diligența maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.                           *

 • (2) Concesionarul este oliligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

g

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul este obligat să plătească redevența.

 • (5) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, funcție de legislația in domeniu.

 • (7) Concesionarul are obligația întreținerii bunului concesionat pe întreaga perioada a derulării contractului de concesiune.

 • (8) Concesionarul are obligația de a a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricăror lucrări de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (9) Concesionarul este dbligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.). i

Concesionarul va respebta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor ae orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (10) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini sâu sa solicite folosinta/vanzarea acestuia conform prevederilor legale.

 • (11) Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control

ale concedentului toate evidențele I și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.                           I

 • (12) în cazul concesionarii de terenuri, concesionarul are obligația de a notifica concedentului intenția de 'înstrăinare a construcției edificate pe terenul concesionat cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

 • (13) Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

Art, 17 - Obligațiile concedentului

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

Art. 18 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de încălcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei

Locale a Municipiului Bacau pentru niodul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta încasări Debite» pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

Art. 19 - Diversificarea sau schimbarea profilului de activitate al terenului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului (hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau).

Art. 20 - Concesionarul^ are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si'sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsura in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

vn, încetarea concesiunii

Art. 21 - (1) Prezentul c&ntract de concesionare inceteaza in următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea

unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;                       ?

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii Obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in

cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;                ‘

Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face turnai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in dare se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu sd percep daune;

 • g) alte cauze de încetate a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

 • (2) La încetarea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, îh deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini. In situația in care construcția este finalizata, atunci aceasta trece in proprietatea Municipiului Bacau, fara pretenții financiare din partea concesionarului.

 • (3)  Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Bacau, dreptul să solicite instanței rezilierea contractului de concesionare.

io

Art. 22 - La încetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art, 23 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un'contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 22.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza:

 • - BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de 2.651,00 m.p - se vor reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

 • - BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

Vin, RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art, 24 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

 • IX. LITIGn

Art. 25 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

Art. 26 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

 • X. ALTE CLAUZE

Art. 27 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art 28 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art. 29 - Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art. 30 - Orice înțelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris 'prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art. 31 - Concesionarul are obligația sa înscrie terenul concesionat in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art. 32 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, impreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art. 33 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 MAI, nr. 11, cu suprafața de 2.651,00 m.p., s-a incheiat astazi _____________2019, la sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau,

in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemplare pentru concedent.

CONCEDENT,


CONCESIONAR,


MUNICIPIUL BACAU


BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

prin PRIMAR, COSMIN NECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR EX. EC. TIBERIU CIOBANU________

COMPARTIMENT EVIDENTA INC AS ARI DEBITE,_______

DIRECȚIA JURIDICA, VIZAT LEGALITATEA,__________________

ÎNTOCMIT, IONICA MIRELA________

ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN