Hotărârea nr. 213/2019

Hotărârea nr. 213 din 30.05.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9


Or/<rz/zacar/


■IMHHWaKaMHmnmMBMMHBMBWMHMKMMMMni

HOTĂRÂREA NR. 213 din 30.05.2019


privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr.

69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR.

CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Cererea D-nei Câmu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 25507/18.04.2019;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

  • - Contractul de concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA;

  • - Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 4901 din 09.05.2019;

  • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 4902 din 09.05.2019;

  • - Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 4903 din 09.05.2019;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 919/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 920/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 921/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.922/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 29(1 )(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

  • - Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

  • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « a » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a adininistiatiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, cu sediul in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7-9, format din 7 incaperi in suprafața totala de 90,40 m.p. si teren in suprafața totala de 31,82 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 28.07.2019, data la care indeplineste condițiile de pensionare.

ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, raman neschimbate.

ART. 3 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Câmu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.L DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidenta Incasari Debite si Arhitectului-Sef -Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau -Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității. ___

/ "= /o .?•»-—< - o •

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU P


ILIE BÎRZU Ln


/

N.O.P.,I.M../T.M?.7E^t/DS’.I-A-2