Hotărârea nr. 212/2019

Hotărârea nr. 212 din 30.05.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 17783 din 31.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA BACAU pentru terenul in suprafata de 260,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 33, poz. II (evazat)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Cererea nr. 4910461/15.04.2019 a BĂNCII TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA

BACAU, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 25142/15.04.2019;

  • - Contractul de concesionare nr. 17783/31.05.2002 incheiat intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA BACAU;

  • - Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 4892 din 09.05.2019;

  • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 4893 din 09.05.2019;

  • - Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 4894 din 09.05.2019;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 915/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 916/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 917/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.918/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 29(1 )(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

  • - Prevederile art. 4, alin. (2) din Contractul de Concesionare nr. 17783/31.05.2002;

  • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. «a» și ale art. 121 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată si completată;

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2), lit. « c », alin. (5) lit. „b” și ale alin. (9) si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 17783/31.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Transilvania S.A. - Sucursala Bacau pentru suprafața de 260,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 33, poz. II (evazat), pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, incepand cu data de 01.06.2019.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 32,2645 lei/m.p./an, indexata la nivelul anului fiscal 2019, pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Arhitect-Sef al Municipiului Bacau -Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacau prin aparatul de specialitate, sa intocmeasca si sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 17783/31.05.2002 cu persoana juridica menționata la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, Băncii Transilvania S.A., Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSÎLIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 212 DIN 30.05.2019


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. 9 MAI, NR. 33

S = 260,00 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = SEDIU BANCA

16

Tea = II VxIxKi

i-2

N = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 156,4734 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2018, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice moderni?;ate

= 1,2 - energie electrica - branșament

Ks = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate de municipalitate

Kn = 1,2 - perspective bune

Ku = 1,2 - teren plat

Ki3 = 13 - fundare pe teren normal

Ku = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K15 = 1,25 - durata = 12,5 ani

K16 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctil economice in zona

K17 = 1,9 - prestări servicii bancare

Taxa min/m.p./an = 0,0025 x 156,4734 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x

1,1 x Ț3jĂ . f52 X 1,2 x 1,3 x 1,5 x 1,25 x 1,0 x 1,9 = 32,2645 LEI RON/m.p./an PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


- II.IE BÎRZtt/1

| SI '        \> tlZ

ÎNTOCMIT,

IONICĂ MIRELA

y


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU/ NICOLAE - OVIDIU POPOVICI /o/ <