Hotărârea nr. 211/2019

Hotărârea nr. 211 din 30.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 10017/25.03.2002, de la S.C. INFO CONT SERV S.R.L. la d-na Dumitru Emilia, căsătorită cu Dumitru Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea d-nei Dumitru Emilia, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 26123/25.04.2019 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 10017/25.03.2002 de la S.C. INFO CONT SERV S.R.L.;

 • - Adresa nr. 5/22.04.2019 a S.C. INFO CONT SERV S.R.L. prin care solicita transferul Contractului de Concesionare nr. 10017/25.03.2002 către d-na Dumitra Emilia;

 • - Contractul de Concesionare nr. 10017/25.03.2002 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. INFO CONT SERV S.R.L.;

 • - Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 3060/06.10.2009 la Biroul Notarului Public Gelu Filip;

 • - Certificatul Constatator emis in data de 24.04.2019 de Oficiul National al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau;

 • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare, potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare ;

 • - Referatul înregistrat cu nr. 4898/09.05.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 4899/09.05.2019;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrai aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 4900/09.05.2019 ;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrai Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 911/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 912/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 913/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, și nr.914/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • - Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

în temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10017/25.03.2002, inchciat pentru suprafața dc 22,06 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. INFO CONT SERV S.R.L. la d-na Dumitru Emilia, căsătorită cu Dumitru Gheorghe.

 • (2) Se aproba modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul concesionat, in suprafața de 22,06 m.p., din “sediu firma si birou expert contabil” in “locuința”.

 • (3) Redeventa concesiunii pentru terenul in suprafața de 22,06 m.p. ce va fi prevăzută in contractul de concesionare este de 27,1701 lei/m.p./an, indexata la nivelul anului fiscal 2019.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOV