Hotărârea nr. 210/2019

Hotărârea nr. 210 din 30.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 3088/21.02.2005, de la dl. Todirică Costel, la d-na Aramă Georgeta


■■nHMMKMmMHOHMMMHHMNHHHMIIMMMr

HOTĂRÂREA NR, 210 din 30.05.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de

Concesionare nr. 3088/21.02.2005, de la dl. Todirică Costel, la d-na Aramă

Georgeta

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

nr.

nr.


 • - Cererea d-nei Aramă Georgeta, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub 24704/10.04.2019 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare 3088/21.02.2005 de la dl. Todirică Costel;

  nr.

  nr.


 • - Cererea d-lui Todirică Costel, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub 24703/10.04.2019, prin care solicita transferul Contractului de Concesionare 3088/21.02.2005 către d-na Aramă Georgeta ;

 • - Contractul de Concesionare nr. 3088/21.02.2005 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Todirică Costel;

 • - Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 313/14.03.2019 la Biroul Individual Notarial Băisan Andrei-Helius;

 • - Referatul înregistrat cu nr.4895/09.05.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 4896/09.05.2019;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 4897/09.05.2019 ;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 908/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 909/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, și nr.910/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • - Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 3088/21.02.2005, incheiat pentru suprafața de 5,19 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la dl. Todirică Costel la d-na Aramă Georgeta.

ART. 2 Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

iii


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZll " pi I                              '>'"

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE-OVIDIU POPOV\ K X -L/