Hotărârea nr. 21/2019

Hotărârea nr. 21 din 31.01.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 40369/20.12.2002 de la dl. Bujor Fănică, la d-na Şerban Adriana, căsătorită cu Şerban Mihai

HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 31.01.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 40369/20.12.2002 de la dl. Bujor Fănică, la d-na Șerban Adriana, căsătorită cu Șerban Mihai

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lui Bujor Fănică, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16326/09.01.2019 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 40369/20.12.2002 către d-na Șerban Adriana;

-Cererea d-nei Șerban Adriana, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 16324/09.01.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 40369/20.12.2002 de la dl. Bujor Fănică, din Bacau ;

-Contractul de vanzare autentificat sub nr. 1145/07.06.2016 la Biroul Individual Notarial Iulia-Mădălina Dâscă;

-Referatul nr.583/17.01.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.584/17.01.2019;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.585/17.01.2019 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 86/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 87/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 88/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 40369/20.12.2002 încheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren proprietate privata a Municipiul Bacau, de la dl. Bujor Fănică, la d-na Șerban Adriana, căsătorită cu Șerban Mihai, din Bacau.

ART.2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART.3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART.5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARU1/MUNICIPIULUI BACĂU

-OVIDIU POPOVICI