Hotărârea nr. 209/2019

Hotărârea nr. 209 din 30.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69237/03.09.2013, de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela, la dl. Turcu Vasile

HOTĂRÂREA NR. 209 DIN 30.05.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69237/03.09.2013, de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela, la dl. Turcu Vasile

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lui Turcu Vasile, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 26919/08.05.2019 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 69237/03.09.2013 de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela;

-Cererea d-nei Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 26918/08.05.2019, prin care solicita transferul Contractului de Concesionare nr. 69237/03.09.2013 către dl. Turcu Vasile ;

-Contractul de Concesionare nr. 69237/03.09.2013 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 828/24.04.2019 la Biroul Individual Notarial Olga-Aura Enăchescu;

-Referatul nr. 4953/10.05.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 4954/10.05.2019;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 4955/10.05.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.905/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.906/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.907/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315   1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

- Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA STE:

5

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69237/03.09.2013, încheiat pentru suprafața de 30,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela la dl. Turcu Vasile.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU