Hotărârea nr. 208/2019

Hotărârea nr. 208 din 30.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela, la d-nii Şufariu Gigi-Eusebiu si Şufariu Maria

HOTĂRÂREA NR. 208 DIN 30.05.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de

Concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela, la d-nii Șufariu Gigi-Eusebiu si Șufariu Maria

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lor Șufariu Gigi-Eusebiu si Șufariu Maria, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 27416/15.05.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 1670/29.06.2018 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 242/28.06.2018 (Anexa nr. 1) adoptata in baza Sentinței Civile nr. 1117/06.11.2017 pronunțata de Tribunalul Bacau

  • - Secția a Il-a civila si de contencios administrativ si fiscal in Dosar 4101/110/2013 ; -Referatul nr. 5314/21.05.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, inregistrata cu nr. 5315/21.05.2019;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu nr. 5316/21.05.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.902/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.903/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.904/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.901/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile art. 40 alin. (2) si ale art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata; -Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

iii iciuciui pic vcucuiul ai i. uu și ai t. h-u țu) și     um juc^ca 111. ZI ji A\j\j i ,

a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA STE:

9

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 pentru suprafața de 12,85 m.p. teren de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela la d-nii Șufariu Gigi-Eusebiu si Șufariu Maria.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarii apartamentului.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la ART. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A ILIE BÎR/.l/iCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POP