Hotărârea nr. 207/2019

Hotărârea nr. 207 din 30.05.2019 privind transmiterea cotei de ½ din dreptul de concesiune prevazut in Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin

.,/l <1 W<//!((/

fo. </< 7f//     <c < ăf<

f/ffc/ 'ZZortt/ (f/ & Z/fC            ZZ>ac<7

HOTĂRÂREA NR. 207 DIN 30.05.2019

privind transmiterea cotei de U din dreptul de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.05.2019, potrivit art.39 (1) dm Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea comuna a S.C. RUSTRANS S.R.L. si a d-lui Luncanu Mihai-Cătălin, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 27404/15.05.2019 prin care solicita cesionarea, respectiv preluarea cotei de Yz din Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si nr. 69179/17.08.2015;

-Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si nr. 69179/17.08.2015 incheiate intre Municipiul Bacau si S.C. RUSTRANS S.R.L.;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 160/30.01.2017 la Biroul Individual Notarial Iulia-Mădălina Dâscă;

-Referatul nr. 5314/21.05.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 5315/21.05.2019;

  • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 5316/21.05.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.898/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.899/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.900/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.901/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile ari. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata; -Prevederile art. 29( 1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

  • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA STE:

9

ART. 1 - Se aproba transmiterea cotei de din dreptul de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, incheiate pentru suprafețele de 18,81 m.p., respectiv 92,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu dl. Luncanu Mihai-Cătălin pentru cota de Vi din suprafețele de teren aferente construcției proprietate de la etajul 1 si actele adiționale la contractele de concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015 incheiate cu S.C. RUSTRANS S.R.L. pentru cota de V2 din suprafețele de teren aferente construcției proprietate de la parter.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.