Hotărârea nr. 206/2019

Hotărârea nr. 206 din 30.05.2019 privind abrogarea HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț

)/>

< 7 i (Mianfa

/(/</< /f// <

ca/ a / ////acf/aa/f/f '//)<a<‘<7 t

HOTĂRÂREA NR. 206 DIN 30.05.2019 privind abrogarea HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.05.2019, potrivit art. 3 9 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 25051/ 12.04.2019 înaintată de Parohia Sfinții Voievozi Săvinești si

5                                                               5          5

Z\

Fundația împreună pentru Solidaritate Socială prin care ne anunță că renunță la spațiul primit prin HCL nr. 379/ 2018;

-Referatul nr. 78162/ 10.05.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune abrogarea HCL nr. 379/2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5016/ 13.05.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 5017/ 13.05.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.893/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.894/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.895/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.896/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.897/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 (1) și (2) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; -Prevederile HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

5

ART. 1 - Se aprobă abrogarea HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Biroului Aprovizionare și IT, Parohiei Sfinții Voievozi Săvinești și Fundației împreună pentru Solidaritate Socială.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIILIE BÎRZU

/ /               V- /Uz)

\       flP

\.O< y< ——’ >5 C/