Hotărârea nr. 205/2019

Hotărârea nr. 205 din 30.05.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău


)/> .

< /1 aa/a^ta

/a/

C a.a/ta/ "z/.aca/&/ '77a/acf/af/Zf/f a7')a</7-'-

HOTĂRÂREA NR, 205 DIN 30.05.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • -  Adresele nr. 5135/04.04.2019 și nr.13805/27.11.2018 primite de la S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA și înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr.24308/05.04.2019 și nr.44881/18.11.2018 prin care solicită includerea în domeniul public al Municipiului Bacău a unor bunuri de retur finanțate în totalitate din sursele proprii ale Companiei și care sunt amortizate integral și darea lor în administrare și exploatare conform contractului de delegare a gestiunii;

 • -  Nota internă nr. 1732/ 18.02.2019 înaintată de Direcția Drumuri Publice, prin care sunt transmise situațiile mijloacelor fixe, în vederea înregistrării acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău, rezultate din următoarele obiective de investiții: „Supratraversare pârâu Trebeș cu conducta de apă și canalizare”, „Construire strada Mușcatelor”, „Modernizare strada Florilor nr. 32-38”, „Protecție conductă de transport apă Dn 800 mm, la subtraversarea albiei râului Tazlăul Sărat”;

 • -  Nota internă nr. 4833/ 08.05.2019 înaintată de Direcția Drumuri Publice prin care se solicită introducerea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău a unor imobile situate pe traseul conductelor aferente proiectului ”Rezerva de apă a Municipiului Bacău”;

 • -  Referatele nr. 78160/ 09.05.2019 și nr. 78161/ 10.05.2019 ale Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventând bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5263 din 20.05.2019;

 • -  Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 5264 din 20.05.2019, favorabil;

 • -  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.888/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.889/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.890/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.891/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.892/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • -  Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

 • -  Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

 • -  Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

 • -  Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • -  Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

 • -  Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

 • -  Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 (1) - Se modifică numerele curente 171,191,263,264, 283,378,498 și 3514 dinAnexala HCL nr. 22/ 2018, urmând să aibă acest conținut:

3. X

Cod de clasifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar lei

Situația juridica

171.

1.3.7.2.

Calea

Momești

Carosabil: L=2570m, l=9-12m,

Trotuar: L;l ,5m,

Sist.rutier=ASFALT

1964, 2014, 2018

3.493.504,3

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

191.

1.3.7.2

Str.Abatoru-1 ui

Poz.191

Carosabil: L=839m, l=8m,

S=11257mp

Trotuar 1 =l,5m

Sist.rutier asfalt

1990,

2004

817.833,85

Domeniul public       al

municipiului Bac au,

HCL174/1999

263.

1.3.7.1

Str.Depoului

Poz.263

Carosabil: L=1195m, l=5m,

S=10180mp

Sistem rutier balast

1997

63.239,63

Domeniul public       al

municipiului Bacau, HCL174/1999

264.

1.3.7.3

Str.Digu

Bamat

Poz.264

Carosabil: L=498m, l=8m,

S=7537mp

Trotuar 1 =3m

Sist.rutier beton

1990

500.224,77

Domeniul public       al

municipiului Bacau, HCL174/1999

283.

13.7.2.

Str. Florilor

Carosabil:   L:=434m,   l=7m,

S=3038mp,

Șist, rutier-2 ASFALT,

Trotuar: l=2m;

Tronson delimitat de nr. 32-38:

Carosabil:L=80m, l=6m,

1965,

2018

242.331,79

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

378.

13.7.3.

Str.

Mușcatelor

Carosabil:L=261 m,F-4m, Sist.rutier-- BETON Trotuar: l=lm,

1965, 2011, 2018

416.485,05

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

498.

1.3.17.2

£

Pod peste pârâul Negel, situat pe str. Arcadie Șeptilici, poz.498

S-205mp, L=22,U,l=9,90m infrastructura culei - din beton armat, suprastructura-grinzi din beton armat, îmbrăcăminte =asfalt,

lățime trotuar=l,5m

1972

21.962,29

Domeniul public       al

municipiului Bacau, HCL174/1999

3514.

1.8.12

Statie de pompare Gherăiești, poz.3514

Construcții, instalații specifice și terenul aferent

S=27.491mp, str.Frunzei, Bacău, C1 -316m.p. -S ediu administrativ C2-572 m.p.- Clădire pompe C3-155 m.p. - Statie clorinare C4- 22 m.p. - Statie neutralizare C5- 1590 m.p. -Rezervorul 1 C6- 47 m.p. - Camera vanelor rezervorul 1

C7- 1590 m.p. - Rezervorul 2

1967,

1973,

1992

8.565.212,29

Domeniul public       al

municipiului Bacau, HCL174/1999

C8- 37 m.p. - Camera vanelor rezervorul 2

C9- 908 m.p. - Rezervorul 3 CIO- 42 m.p. - Camera vanelor rezervorul 3

Cil - 119 m.p. - Atelier mecanic CI2- 908 m.p. - Rezervorul 4 C13- 78 m.p. - Camera vanelor rezervorul 4

C14-14 m.p.-cabina poarta,

(2) Bunurile prezentate la alin. (1), numerele curente 191, 263, 264, 498 și 3514, sunt delimitate conform planurilor de situație, Anexele nr. 1-12, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 (1) - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 cu următoarele bunuri:

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar lei

Situația juridica

1.

0

Teren

S=1383mp, Alee ce face legătură din str. Frunzei către Statia de pompare Gheraiesti

2018

100

Domeniul public al Municipiului Bacau

2.

0

Teren

S=137mp, situat pe str.Vasile Parvan

2019

1

Domeniul public al Municipiului Bacau

(2) Bunurile prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform planurilor de situație, Anexele nr. 13 și nr. 14, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 la secțiunea „Sisteme de alimentare cu apă și sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate cu terenurile aferente”, în sensul înscrierii unor bunuri rezultate din investiții, identificate potrivit Anexei nr. 15, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 4 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii bunurilor de retur finanțate în totalitate din sursele proprii ale S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., care sunt amortizate integral, precizate în Anexa nr. 16, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 5 - Se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin HCL nr. 383/ 2010 cu bunurile prezentate în Anexa nr. 16, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 6 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 și ale HCL nr. 383/ 2010 sunt și rămân în vigoare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice, Direcției Drumuri Publice și SC Compania Regională de Apă Bacău SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUILIE BÎRZU^J^

N.O.P., I.D./O.T./EX.1/DS.1-A-2


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Planșa 1

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

11257

str. Abatorului, mun. Bacau, jud. Bacau


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAȚ)

Bacau
\Z /X


C.an\ț>arVi.mcn\- Qo_cla.%^ro

(eveo Q^o.vViv\a.nc\
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIU

NICOLAE - O
AUcarosabil str. Abatorului trotuar si acces str. Abatorului trotuar si acces str, Abatorulu trotuar si acces str. Abatorulu trotuar si acces str. Abatorulu trotuar si acces str. Abatorulu trotuar si acces str. Abatorulu trotuar si acces str, Abatorulu trotuar si acces str. Abatorului trotuar si acces str. Abatorului


Suprafatatotaia masurata a imobilului= 11257 m.p. ^ît^ttî^SȘpțafata din act = 11257 m.p,_________

gWTIFICAT EXPERT SRL %\ 875 y/p? Auțqțjzj®RIZARE -5 \ ^DRASQMTOESCir |ț șițtâjea masuMtotSlddla teren^j Tirii docilrijitKtâlSci cadastrale țita ^Scmnh&a si stampila ^Z DatazmlikSOlȘ-sciUf^ x
Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral X/

Semitaulra si stampila

Dala..................

Stampila BCPIPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Planșa 2

Scara 1:500


\/

zNr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

•(m.p.)

Adresa imobilului

11257

str. Abatorului, mun. Bacau, jud. BacauNr. Carte bunclara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau


X/ ZN


Schema cu

X

lift

X/

X

X


Nr.

parcela

Catecofia de folosința

Suprafața

Mențiuni                               «

1

DR

7210

carosabil str. Abatorului

2

Cc

1451

trotuar si acces str. Abatorului

3

Cc

253

trotuar si acces str. Abatorului

4

Cc

681

trotuar si acces str. Abatorului

5

Cc

195

trotuar si acces str. Abatorului

6

Cc

340

trotuar si acces str. Abatorului

7

Cc

135

trotuar si acces str. Abatorului

8

Cc

105

trotuar si acces str. Abatorului

9

Cc'

574

trotuar si acces str. Abatorului

10

Cc

313

trotuar si acces str. Abatorului

Tatăl -

11257

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

XZ

7X

Total

Sulfata totalamasurata a imobilului= i 1257 m.p. / x<'^Supj^Ja4in act = 11257 m.p.

• 1 Â

Seria

\co'

£RT1F\^T 'S'jW CERTIFICAT %

DSCXÎEOPOWfiXPERTSgfe jȚOnlZTA^ PD^tj'rizal^QȚORIZABE

Jmrm^xjjniriycaprjsuratorilf^Ja&iren, iuffiârir«^mipM$cumcnm^CtĂ8hstrale âhKteJț^ta'acțSteiMlirg^țîgS&MiRltSrS^^’ cLVgAWmnaturaXslpmpila       ’*y

AXrfSpfta: mai 2019-..c4 F? g 0 F'- * •'

\                Inspector

^ Confirm introducerea imobilului in baza dc date integrata si atribuirea num arului cadastral

j? /Semnătură si stampila '"/Data......------------

/ Stampila BCPI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ILIE BÎRZU rn, X \

1' •. ■-


7 V

f

<57


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - (IX IDIU POPOV'ICL

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Planșa 3

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

11257

str. Abatorului, mun. Bacau, jud. Bacau

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau


’t'q               HM

b\u


Se racordează cu planșa 2PREȘEDINTE DE ȘEDINȚAO

__ .          A

*----- tffi___

o

11 Jl...1    1 ■■ jjl 1 1

f)        1 J^StQ k

-------

0 ’

© 1A. Date referitoare la teren

Nr parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

DR

7210

carosabil str. Abatorului

2

Ce.

1451

trotuar si acces str. Abatorului                         «j

3

Cc

253

trotuar si acces str. Abatorului                         '

4

Ce

681

trotuar si acces str. Abatorului

5

Cc

195

trotuar si acces str. Abatorului

6

Cc

340

trotuar si acces str. Abatorului

7

Cc'

135

trotuar si acces str. Abatorului         v /

8

Cc

105

trotuar si acces str. Abatorului         /x

9

Cc

574

trotuar si acces str. Abatorului

10

Cc

313

trotuar si acces str. Abatorului

Total

11257

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

DestinatialS

------L

umafata construita )a soi [mp]

Mențiuni

---------------------------1

Total

_________ Suprafața totala masurata a imobilului= 11257 m.p.

——--Suprafațadin act- 11257 m.p.

? cbrtifi^xt %

\ DE St^EO/o'nsTCEXffîRlfâSL <5_\ AUTSRIZARȘ /gjî AutorizafiE       țș\

Sorin ROXoj^®                        \

g pQcgfirgusĂăaigrea riK®j?aHfftȘFtf ter«§ | chregttiffimtdMtfâiirii docufrtJ Sadei cadațlrple <, st ci»

* v \DataMab2Q19 .,7

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si stampila

Data —..............

Stampila BCPICONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULU
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Planșa 1

Scara 1:500


Statul Roman dom. Public- in adm. Ministctului Transporturilor si inftastructurii-conccsioaar Compania Naționala de Cai l-'eratc CER SA- nr. cadastral 69000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adtesa imobilului

10180

str. Depoului, mun. Bacau, jttd. Bacau


Nr.'Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau


A. Date referitoare la teren

Nr. parccia

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

I

DR

10180

str. Depoului

rz

-r                               1

Total

10180■Ș*’ certjpicatÎ

 • •         DE

_ autorizare

g Ser,-a Ro-8-j

 • •  s.c, GEo p£W ■ EXPEHTS.RL
54£utant?% \ EXPERTS AUTQfAȚdltîlS.ata " o >1

75 CoÂȚrra execj^îdaftn^surato^ir la teren, F ■ corectit^ă^ea^nțdc^î^ncuiptțtrat’iei cadastrale


Inspector


ek

K

s

Q>

O

-J

QPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Planșa 2

Scara l:50|0


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

' Adresa imobilului

10180

str. Depoului, mun. Bacau, jud. Bacau


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau


CarnțArVimerrV Qad.a2.ku

za VCXCinclirBjxri'A, Date referitoare la teren


Mențiuni str. Depoului


B. Date referitoare la construcții


Mențiuni/§ ftjjTOR\

1-g Sărit f

.'-3

EV


^«EferiaCAT

A1OT EXPERT SRL $\ % feAutorigitajRizARe •% • ș| icutafta maSurqțf?ri]aafti teren, ■ țîbcmîrii docurți^ftil cadast^U.c ta ac\ălpa^^țaJjtdtF£âift’t^fip' Scmnalr&si stampila Data: umS2(R^tirn<ut> -~z


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


PREȘEDINTE


E ȘEDINȚA

5                      9


românia

județul bacau

CONSILIUL LOCAL BACAUPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AIMOBILULUI J-Plansa 3

Scara 1:500


Se racordează cu planșa 2(

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

10180

str. Depoului, mun. Bacau, jud. Bacau

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

Bacau
_J_ IA- Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

DR

10180

str. Depoului

Total

10180

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suorafata construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului= 10ISO m.p.

»J»r^,;ȘuprafȘa din act= 10180 m.p.

2 rlCȚ' ^CGEQWNTEffiERTSRL z\

Mvaffiâ '1 7fPRA«wpafclZAR£

° jSonfirmixeciBarc'AmasuratoHlor li teren,j ; țSmctitu&inșa intogmiri\ cețwi/ltdtic/ radșStrale ,i ^Țiă5iJspAttdcnta'dSc5faQ/iQ®uttlRfi^dif?farcn

* Se^XTOnp^ y

i U c- > -■    Data ftha&îfl acW>'

Inspccior

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila

Data......................

Stampila BCPI


a

lâ               ~

g

oo

G>

|8

z


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVIDIU POPO
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Planșa 4

Scara 1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului l            (m.p.)

Adresa imobilului

l

10180

str. Depoului, mun. Bacau, jud. iacau

r


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) |

Bacau


J I


vVinA.nA

tlos vcn e.ncVci-n
A. Date reien’.oare la teren

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața fmp]

Mențiuni

1

DR

I01S0

str. Depoului

Total

10180

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprajata construita

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului^ 10180 m.p. Supra&la-dițraștî? 10180 m.p.

Z^O*            ‘‘'țt.N.                      .....

ticicAT EHetptaat:

/■^ C£R'igUEOPOIRT£XPBRTS8ăt.fcSRN£11

•g SgBnfitm execu^ca măsurătorilor la tdrofi^ ;«?recțjțyli3Eflntoi:Sllrii (țocumer.tapci cadastrale,

's>,pore^(Ș>li3ăiîi'yceSt^i cu realitwa din

A        S.ețryiatura si stampmr’R'

V.      Data: mai 2019        r.-\

ConCrii

Y^Scmna

Inspector

introducerea imobilului in baza de date Sta si atribuirea numărului cadastral

fra si stampila

1BCP!


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU;ÂA"Â- V

I \ VmiA I


ACAU

OVICIPLAN DE AMPLASAMENT SI DILIMITARI} A IMOBILULUI Plansa>

Scara 1:30


Se racordează cu planșa 4


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

10180

str. Depoului, mun. Bacau, jud. Bacau

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau

ț


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria dc folosința

Suprafața (mp]

Mențiuni

1

DR

10180

str. Depoului

Total

10180

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

>^^itcwS5prafatatotalamasurataaimobi[ului^J[0180 m.p.

Zs'*'         %^\Suprafata din act = 10180 m.ți.

lai             uchi irlUAi

JARE 13 GEOJ30DH1BXRBRT Skri JWr. S7S/p|S    sBna',ti©ri?QfoF    g. Ș

Luci:ir-'®R2<aQMIRESC3Ji ^X!.CorrarrtrȘxccutarț3-Ugî^pfatoriior;,lateren, AxVcct imd irLcijiBRrâSîl MIRII®®} gțtfer cadastrale jMTccrespor.msma acesteia cu rcaJjfâtea din teren YyAJ        SstițhbhJtjsahsțampila

Dataîmâi20i9

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila

Data......................

Stampila BCP1


SECRETARUL MUN NICOLAE - O VIPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Planșa 1

Scara 1:500


566850


SELGROS CACI-I @ CARRY SRL - Imobil cu nr. cad.

878/3/1-878/4/2


Sistem de proiecție X, Y STEREO 70 Sistem dc referința altinie trie Marea Neagra


SELGROS CACH @ CARRY SRL - imobil cu nr. cad.

878/3/1-878/4/2


Cimitirul eroilor Lazaret


o/

pix


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

7537

str. DiguLȘâmat, mun. Bacău, jud. BacăuNr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacău


-Biserica catolica Fericitul Eremia


14,06 in


Cotfl.y-o.Âxrri emV QoAo.^Vu o-^wVmQ.’ncl Hun. C/0-Qq.U tAu.             vesen cUcw.ți


566850


A- Date referitoare la teren i

Nr parcela

C3teeoria dc toiosinta

Suprafața [mp]

Mențiuni

l

DR

4621

carosabil str. Digul Bâmat

2

Cc

292

trotuar stf- Digul Bârnat

3

Cc

327

trotuar str. Digul Bâmat

4

Cc

498

trotuar str*- Digul Bâmat

5

Cc

198

trotuar stf. Digul Bâmat

6

Cc

620

trotuar str1- Digul Bâmat

7

Cc

531

trotuar st?. Digul Bâmat

8

Cc

450

trotuar str'* Digul Bârnat

Total

7537

’                         1                    I

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața cqnsttuila la sol [mp]

■ h'dcntiuni

-Total

Suprafața totala măsura

Suprafața dir

a a imobilului" 7537 m.p.

.act = 7537 m.p.

:       CERTIFItgjj^

57 Vi?  ȘC-GEffPOMrE^ERTSRL

w^fug^ffpRAGO.^<ESCU

VV$®nfirm ejțțyujar'ca masurțffqrilor la teren, /C^cfedjn^mpcMjjJoc’.yn/iitutiei cadastrale jQ^oStiiponaetua acestcî^â/ealitatea din teren pcSemnaturp,si stampila

.               Data c m ai 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza dc date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura, s» stampila

Data.—.».......-......

StampilaBCPIPa^l Baraat


■'    \z

•X 1 •    z\


str. Digu Barnat (asfalt)


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Planșa 2

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului z\

7537

str. Digul Bâmat, mun. Bacău, jud. Bacău


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacău


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

DR

4621

carosabil str. Digul Bâmat

2 '

Cc

292

trotuar str. Digul Bâmat

3

Cc

327

trotuar str. Digul Bâmat

4

Cc

498

trotuar str. Digul Bâmat

5

Cc

193

trotuar str. Digul Bâmat

6

Cc

620

trotuar str. Digul Bâmat

7

Cc

531

trotuar str. Digul Bâmat

3

Cc

450

trotuar str. Digul Bâmat

Total

7537

\/ ,

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita

Mențiuni                           '

Total

totala masurata a imobilului- 7537 m.p. ( ^x/<5»s‘Șjuprafatadinact=7537m.p.J             Luciani^

^>1L-Confirm\executare^ ț)așj( ’^lecfijuditieli^fațqc^irgțd^j g si corcspondchtțijpccstcia cu r

Serpțnâtțu^^h

Data: mai 201.9


Inspector .


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVIDIU POPOVR


CovA|>od5Jnmen1r CxAa.aVm oțo.rVir>o.tnd( Muri.

'^ecsAr Cq.’zjS; v&X c.nA iSWSOl


’ 564300


ANEXA NR. 11


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUf LA HOTĂRÂREA NR. 205 DIN 30.05.2019 S

1                                       ___i


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

221

str. Arcadie Septilici, mun. Bacau, jud. Bacau


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau
5644QQ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZUCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OV1DIU P564350


A. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

221

Pod peste pr. Negel la intersecție cu str. Arcadie Septilici

Total

221

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mpj

Mențiuni

CI

CIE

205

Pod peste parau! Negel

Total

205

Suprafața totala masurata a imobilului» 221 m.p.

- vx.              Suprafața din act =221 m.p.


Executant:

SC GEO POtNT EXPERT SRL PF Autorizata ing. Lucian DRAGOMIRESCU firm executarea măsurătorilor la teren,


i'ectitudinea jintocmirii documentație: cadastrale coresponttepTB acesteia cu realitatea din teren Semnătură si stampila Data : mai 201 9 ,


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si stampila Data.....................

Stampila BCP!


564Ț0QROMANIA

.ninEȚIJI.RACAII


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

27491

str. Frunzei, mun. Bacau, jud. Bacau


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau


4 W

C9        |

\\ \

\\ '

K \a\

SA           /


Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni i

1

Cc

27491

Teren neimpRțJtnuit

Total

27491

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafata^nstțuita

Mențiuni

CI

CIE

316

Sediu administrativ - P in suprat constr. deșt de 316 m.p.

C2

CIE

572

Clădire pompe - P in supraf. constr. desf. 3e 572 m.p.

C3

CIE

^1     155

Statie clorinare - P in supraf. constr. desf. de 155 m.p.

C4

CIE

22

Statie neutralizare - P in supraf. constr. desf. de 22 m.p. f

C5

CIE

1590

Rezervorul 1 - in supraf. constr. desf. de 1590 m.p.

C6

CIE

47

Camera vanelor rezervorul 1 - in supraf. constr. desf. de 47 m.p.

C7

CA

1590

Rezervorul 2 - in supraf. constr. desf. de 1590 m.p.

C8

CIE

37

Camera vanelor rezervorul 2 - în supraf. constr. desf. de 37 m.p.

C9

CIE

908

Rezervorul 3 - in supraf. constr. desf. de 908 m.p.

CIO

CIE

42

Camera vanelor rezervorul 3 - in supraf. constr. desf. de 42 m.p.

Cil

CIE

119

Atelier mcanic- in supraf constr desf de 119 m p

C12

CIE

908

Rezervorul 4 - in supraf. constr. desf. de 908 m.p.

CI 3

CIE

78

Camera vanelor rezervorul 4 - in supraf. constr. desf. de 78 m.p.

C14

CIE

14

Cabina poarta - P in supraf. constr. desf. de 14 m.p.

Total

6398

Suprafața totala măsurată a imobilului13 27491 m.p.

Zv'''          .    '<;•             Suprafața din act = 29108 m.p.


ROMÂNIA     g

JUDEȚUL BACĂU | COKSlUIUTJlXnCXUBACÂUNr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

1383

str. Frunzei, mun. Bacau, jud. Bacau


Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Bacau5682501


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                 ?J ■/) p

CONSILIUL LOCAL BACĂU         4 '

ANEXA NR. 14

LA HOTĂRÂREA NR. 205 DIN 30.05.2019

(7


plecat in străinătate/


JkUl BACĂU

POVICI


românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 15 LA HOTĂRÂREA NR. 205 DIN 30.05.2019

Lista bunurilor rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții Ia diverse obiective

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei cu TVA

Situația juridică

1

1.8.7.

Canalizare

-Colector pluvial 1444ml, De 200-500mm pentru apele pluviale de pe strada Calea Moinești conduse în pârâul Trebeș;

-Preluarea colectorului de canalizare existent Dn 500mm    înainte    de

supratraversarea pârâului Trebeș la o stație de pompare   ape   uzate;

colectorul de canalizare a fost preluat de la 50 m amonte de amplasamentul stației de pompare;

-Stație pompare ape uzate menaj ere» capacitate 201/s; -Supratraversare    pârâu

Trebeș    pe    structură

metalică spațială cu H=1,8 m, tip estacada, cu deschidere 3,5m

2018

1.478.703,88

Domeniul

Public al municipiului

Bacău

2

1.8.6.

Alimentare cu apă

Conductă PE HD cu De 160 mm de alimentare cu apă din zona aval supratraversare     pârâu

Trebeș până la S.C. Elbac S.A., L=280m

2018

141.514,60

Domeniul

Public al municipiului Bacău

3

1.8.7.

Canalizare (pluvială)

Locația: Str. Mușcatelor

2018

18.409,94

Domeniul Public al municipiului Bacău

4

1.8.7.

Canalizare

Locația: Str. Florilor nr.

32-38, L=83m

2018

67.804,04

Domeniul Public al municipiului Bacău

5

1.8.6.

Alimentare cu apă

Locația: Str. Florilor nr.

32-38, L=76m

2018

54.694,19

Domeniul Public al municipiului Bacău

6

1.8.6.

Alimentare cu apă

Locația: mun. Moinești și corn. Poduri;

Protecție conductă de transport apă Du 800 mm. la subtraversarea albiei râului. Tazlăul Sărat

2018

668.006,62

Domeniul

Public al municipiului BacăuCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU


ROMANIA

ANEXA NR. 16

LA HOTĂRÂREA NR. 205 DIN 30.05.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LISTA BUNURILOR DE RETUR FINANȚATE DIN SURSE PROPRII ALES.C. C.R.A.B. S.A. SI AMORTIZATE INTEGRAL LA DATA DE 31.12.2017

Nr. Ort.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau cupa caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

1

1.7.1.2.

181885

INSTAL EN ELEGTR REZ BARAȚI EXTERIOR

8/1/1999

713,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

2

2.1.17.3.

284444

VENTILATOR CENTRIFUGAL Q=4000MC

H=66MM,CA P=1,5KW LA STATIA DE CLORINARE DE LA S.P.MĂRGINENI

12/27/2006

1.980,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

3

2.2.3.2.

284472

PUNCT MĂSURĂ ENERGIE ELECTRICA FC GHE 1 INST

11/1/2007

5.070,77

Domeniul public al Municipiului Bacau

4

2.1.16.5.

284474

SEPARATOR TRIPOLAR DE EXTERIOR

11/26/2007

2.839,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

5

2.1.16.3.3.

284475

INSTALAȚIE AUTOMATA COMPENSARE

PUTERE PT 321

12/19/2007

14.162,27

Domeniul public al Municipiului Bacau

6

2.1.16.3.3.

284476

INSTAL. AUTOMATA FACTOR PUTERE PT 322

12/19/2007

14.162,28

Domeniul public al Municipiului Bacau

7

1.6.3.2.

A05430

IMPREJM DIN STILPI BETON SI SIRMA

NR.INV.VECH1-205430

7/1/1976

21.537,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

8

1.7.1.3.

A25226

RET ELECTR ALIMENT SERBANESTI L=40M

NR.INV.VECHI=225226

9/1/1981

3.281,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

9

1.8.7.

A26123

RAC CANAL BL 1 STR VIOLETELOR L=15M

-M. FIX INDEPENDENT

9/1/2008

4.109,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

10

1.7.2.1.

A81788

INST.ELECTR.LA POMPA 5 CARABOAIA

(MAJORARE DE VALOARE LA NR.DE INVENTAR VECHI-181788).

11/1/2003

527,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

11

2.1.16.2.1.

A84105

MOTOR ELECTRIC PT POMPA 1 ST GHER l

NR.INV.VEGHI=284105

12/1/2000

959,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

12

2.1.16.2.1.

A84106

MOTOR ELECTRIC PT POMPA 2 ST GHER l

NR.INV.VECHI=284106

12/1/2000

959,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

13

2.1.16.2.1.

A84107

MOTOR ELECTRIC PT POMPA 3 ST GHER I

NRJNV.VECHI«284107

12/1/2000

959,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

14

1.8.13.

A86450

CĂMIN APOMETRU STR.BICAZ,BL19 FOST D86450

nr baza 239094

6/1/2004

1.142,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

15

1.8.13.

A86451

CĂMIN ARMAT STR RAZBOIENI FOST D86451

nr baza 281614

6/1/2004

2.051,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

16

1.8.7.

A86454

COLECTOR CANALIZARE STR BRÂNDUȘEI FOST D86454

nr inv principal 237057

6/1/2004

351,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

17

1.8.7.

A86457

RACORD GANALIZ STR METALURGIEI NR4 D86457

- M. FIX INDEPENDENT

6/1/2004

2.111,00

Domeniul public ai Municipiului Bacau

18

1.8.13.

A86460

CĂMIN APOMETRU STR ENERGIEI BL 30 FOST D86460

nr inv principal 215498

6/1/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

19

1.8.13.

A86465

CĂMIN APOMETRU STR CALUGARENI BL 2 FOST D86465

nr. inv. principal 208935

6/22/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

20

1.8.13.

A86466

CĂMIN APOMETRU STR ENERGIEI BL 34 SC D FOST D86466

nr. inv. principal 280939

6/22/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

21

1.8.13.

A86467

CĂMIN APOMETRU STR STADIONULUI BL 24 FOST D86467

NR BAZA 208405

6/22/2004

1.142,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

22

1.8.13.

A86468

CĂMIN APOMETRU STR CREMENEA BL 2 FOST D86468

NR BAZA 211240

6/22/2004

1.142,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

23

1.8.13.

A86469

CĂMIN APOMETRU STR LETEA BL 13-2BUC FOST D86469

NR BAZA 239012

6/22/2004

1.142,00

Domeniul public ai Municipiului Bacau

24

1.8.7.

A86514

RACORD CANALIZARE B-DUL IS STURZA

NR INV PRINCIPAL 225483

10/1/2004

1.318,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

25

1.8.13.

A86515

CĂMIN APOMETRU STR ENERGIEI BL 33 FOST D86515

nr. inv. principal 217035

10/1/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

26

1.8.13.

A86516

CĂMIN APOMETRU STR ENERGIEI BL 36 FOST D86516

nr. inv, principal 280942

10/1/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

27

1.8.13.

A86517

CĂMIN APOMETRU STR CUZA VODĂ BL 35 FOST D86517

nr. inv. principal 215971

10/1/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

28

1.8.13.

A86518

CĂMIN APOMETRU STR ARDEALULUI BL 3 FOST D86518

nr. inv. principal 281707

10/1/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

29

1.8.13.

A86519

CĂMIN APOMETRU STR GĂRII BL 64 FOST D86519

nr. înv. principal 217278

10/1/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

30

1.8.13.

A86520

CĂMIN APOMETRU STR EROU CM HASAN FOST D86520

nr. inv. principal 217248

10/1/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

31

1.8.13.

A86521

CĂMIN APOMETRU STR EROU CM HASAN FOST D86521

nr. inv. principal 217251

10/1/2004

1.172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

32

1.8.13.

A86522

CĂMIN APOMETRU STR ARDEALULUI BL 6 FOST D86522

nr. inv. principal 281683

10/1/2004

1,172,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

33

1.8.7.

A86617

COLECTOR CANALIZARE STR MILCOV BL122 FOST D86617

NR INV PRINCIPAL 225642

11/1/2004

1.648,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

34

1.6.3.2.

B05395

IMPREJM DIN SIRMA GHIMPATA L=1798M

NR.INV.VECHI=205395

12/1/1972

1.253,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

35

2.1.16.5.

B24171

ÎNTRERUPĂTOR IUPM-MRI,TENSIUNE 6KW

NR.INV.VECH 1=284171

9/1/2002

5.394,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Nr. Înv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

36

2.1.16.2.1.

B24172

MOTOR MIB-6KV STATiE POMP.GHERAIESTTI

NR.INV.VECHI=284172

9/1/2002

50.535,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

37

2.1.16.5.

B24173

PUPITRU COMANDA DISPECER PCD

NR.INV.VECHI=284173

9/1/2002

2.065,00

Domeniul public ai Municipiului Bacau

38

2.1.16.5.

B24174

PUPITRU COMANDA DISPECER PCL

NR.INV.VECHI=284174

9/1/2002

1.867,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

39

2.2.8.

C35723

INST.PUȚUL NR.3-FR.CAPT.GHERAIESTÎ II

NR.INV.VECHI=385723

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

40

2.2.8.

C35724

INST.PUTUL NR.4-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHl=385724

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

41

2.2.8.

C35725

INST.PUTUL NR.5-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHl=385725

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

42

2.2.8.

C35726

INST.PUTUL NR.6-FR.CAPT.GHERAIEST1 li

NR.INV.VECHI=385726

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

43

2.2.8.

C35727

INST.PUTUL NR.8-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI=385727

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

44

2.2.8.

C35728

INST.PUTUL 12-FR.CAPT.GHERAIESTI II

N R.INV. VECH 1=385728

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

45

2.2.8.

C35729

INST.PUTUL 14-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI-385729

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

46

2.2.8.

C35730

INST.PUTUL 15-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.lNV.VECHI=385730

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

47

2.2.8.

C35731

INST.PUTUL 16-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI-385731

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

48

2.2.8.

G35732

INST.PUTUL 17-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI=385732

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

49

2.2.8.

C35733

INST.PUTUL 18-FR.CAPT.GHERAlESTi îl

NRJNV.VECHI=385733

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public ai Municipiului Bacau

50

2.2.8.

C35734

INST.PUTUL 19-FR.CAPT.GH ERAI EȘTI II

NR.INV.VECHI=385734

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

51

2.2.8.

C35735

INST.PUTUL 20-FR.CAPT.GHERAIESTl II

NR.INV.VECHI=385735

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

52

2.2.8.

C35736

INST.PUTUL 21-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI=385736

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

53

2.2.8.

C35737

INST.PUTUL 22-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI=385737

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public ai Municipiului Bacau

54

2.2.8.

C35738

INST.PUTUL 23-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHl=385738

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

55

2.2.8.

C35739

INST.PUTUL 25-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI=385739

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

56

2.2.8.

C35740

INST.PUTUL 26-FR.CAPT.GHERAIEST111

NR.lNV.VECHI=385740

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

57

2.2.8.

C35741

INST.PUTUL 27-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI=385741

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii saL după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

58

2.2.8.

C35744

INST.PUTUL 33-FR.CAPT.GHERAlESTl II

NRJNV.VECHI=385744

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

59

2.2.8.

C35745

INST.PUTUL 34-FR.CAPT.GHERAlESTl II

NR.INV.VECHI=385745

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

60

2.2.8.

C35746

INST.PUTUL 35-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.lNV.VECHI=385746

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

61

2.2.8.

C35747

INST.PUTUL 36-FR.CAPT.GHERAIESTÎ II

NR.lNV.VECHI=385747

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

62

2.2.8.

C35748

INST.PUTUL 36BIS-F.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI-385748

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

63

2.2.8.

C35749

INST.PUTUL 37-FR.CAPT.GHERAIEST1 II

NR.INV.VECHl=385749

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

64

2.2.8.

C35750

INST.PUTUL 38-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI=385750

2/1/2003

4.254.00

Domeniul public al Municipiului Bacau

65

2.2.8.

C35751

INST.PUTUL 39-FR.CAPT.GHERAlESTI II

NR.INV.VECH1=385751

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

66

2.2.8.

C35752

INST.PUTUL 40-FR.CAPT.GHERAIESTl li

NR.INV.VECHl-385752

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

67

2.2.8.

C35753

INST.PUTUL 43-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.ÎNV.VECHI=385753

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public ai Municipiului Bacau

68

2.2.8.

C35754

INST.PUTUL 44-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECH 1=385754

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

69

2.2.8.

C35755

INST.PUTUL 45-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHH385755

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

70

2.2.8.

C35756

INST.PUTUL 46-FR.CAPT.GHERAIESTI II

NR.INV.VECHI=385756

2/1/2003

4.254,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

71

1.8.13.

D86433

CĂMIN APOMETRU ST.PROGRESULUI,BL.12

MODERNIZARE LA CAMIN-RID1CARE LA COTA-LA NR.1NV.VECHI=2O8623 IN LUNA MAI 2004

4/5/2004

1.030,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

72

1.8.7.

D86442

COND.CANALIZARE COMPLEX P.T.T.R.

DIN BETON,L=195M,MODERNIZARE-RÎDICARE LA COTA 2 CAMiNE^LA NR.INV.VECHI=205255,IN LUNA MAI 2004.

4/22/2004

2.876,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

73

1.8.7.

D86449

RACORD CANALIZARE CORNIȘA 2-CARPATl-

ELIBERĂRII,L=421 M.MODERNIZARE-RIDICARE LA COTA 2 CAMINE-LA NR.INV.VECHI=205166,IN LUNA MAI 2004.

4/22/2004

3.082,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr. Ort.

Codul de clasificare

Nr. înv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

74

1.8.7.

D86459

COLECTOR CANALIZ.STR.NARCISELOR

ZONA BISERICII

SF.DUMITRU,L=330M(DEVIERE

TRONSON),MODERNIZARE LA NR.INV.VECHl=205075 IN LUNA IUNIE 2004.

6/1/2004

17.469,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

75

1.8.7.

D86477

RACORD CANALIZARE ST.M.COSTIN,BL.85

L=95M,MODERNIZARE LA

NR.INV.VECHI=208438 IN LUNA IUNIE 2004

6/4/2004

1.727,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

76

1.8.7.

D86482

COLECTOR CANALIZ.STR.BUCEGI

BLOC 127-MODERNIZARE LA NR.INV,VECHI=205076 (RE5076) IN LUNA IULIE 2004,EXECUTAT DIN ȚEAVA PVC CU MUFA DN-315X7,7,L=6ML.

7/1/2004

67,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

77

1.8.6.

D86485

BRANS.APA STR.9 MAI-MODERNIZARE-

LA NR.INV.VECHl=225564 IN LUNA IULIE 2004,BLOC 25,ÎNLOCUIT ROBINET CU SERTAR DN=100.

7/1/2004

174,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

78

1.8.8.

D86493

CLĂDIRE STATIE CLORINARE GHERAIESTI

(IN CADRUL STAT1EI DE POMPARE GHERAIESTI),MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI-125230 IN LUNA AUGUST 2004-FATADA PRAF DE PIATRA.

8/6/2004

10.391,00

Domeniu! public al Municipiului Bacau

79

1.8.7.

D86509

CONDUCTA CANALIZARE,STR.CONSTANTEI

INTERSECȚIE CU

STR.GH.DONICI,RIDICARE LA COTA 2 CAMINE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=207477 IN LUNA OCTOMBRIE 2004.

10/1/2004

2.876,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

80

1.8.7.

D86510

COLECTOR CANALIZARE STR.ALECU RUSSO

RIDICARE LA COTA CAMININ DREPTUL BLOCULUI 33,SC.A-MODERNIZARE LA NR.!NV.VECHI=205130 IN LUNA OCTOMBRIE 2004.

10/1/2004

1.294,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

81

1.8.7.

D86512

RACORD CANALIZARE CORNIȘA I

BLOC 7,RIDICARE LA COTA CAMIN-MODERNIZARE LA

NR.INV.VEGHI=205083 IN LUNA OCTOMBRIE 2004.

10/1/2004

1.849,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

82

1.8.7.

D86523

RACORD CANALIZARE C-LEA MARASESTI

BLOC E4,L=300M,RIDICARE LA COTA CAMIN-MODERNIZARE LA NR.1NV.VECHI=2O5126 IN LUNA NOIEMBRIE 2004 --------------g............. ■■■■     1

11/1/2004

1.910,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr. Ort.

Codul de clasificare

Nr. Înv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

83

1.8.7.

D86525

COLECTOR CANALIZARE ALECU RUSSO

LA COMPLEX ALIMENTAR,L=130ML-RIDICARE LA COTA CAMIN-MODERNIZARE LA

NR.INV.VECHI=205130 IN LUNA NOIEMBRIE 2004.

11/1/2004

1.017,00

Domeniul pubic al Municipiului Bacau

84

2.2.8.

D86540

INST.PUTUL NR.3-FR.CAPT.GHERAIESTI II

PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE -MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385723-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pubJc aî Municipiului Bacau

85

2.2.8.

D86541

INST.PUTUL NR.4-FR.CAPT.GHERAIESTI II

PT.COMANDA SI REGLARE

AUTOMATA A PROCESELOR

TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA

NR.INV.VECHI-385724-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pubic al Municipiului Bacau

86

2.2.8.

D86542

INST.PUTUL NR.5-FR.CAPT.GHERA1ESTI II

PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHH385725-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pubic al Municipiului Bacau

87

2.2.8.

D86543

INST.PUTUL NR.6-FR.CAPT.GHERAIESTI II

PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385726-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

88

2.2.8.

D86544

INST.PUTUL NR.8-FR.CAPT.GHERAIESTI II

PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385727-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pubBc al Municipiului Bacau

89

2.2.8.

D86545

INST.PUTUL NR.12-FR.CAPT.GHERAIEST1

ll-PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA

NR.INV.VECHI=385728-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pubEc al Municipiului Bacau

90

2.2.8.

D86546

INST.PUTUL NR.14-FR.CAPT.GHERA1ESTI

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV,VECHI=385729-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pubfcc al Municipiului Bacau

91

2.2.8.

D86547

INST.PUTUL NR.15-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385730-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pubbc al Municipiului Bacau

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

92

2.2.8.

D86548

INST.PUTUL NR.16-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDASI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA

NR. IN V.VECHI-385731-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

93

2.2.8.

D86549

INST.PUTUL NR.17-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDASI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA

NR.INV.VECHl=385732-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

94

2.2.8.

D86550

INST.PUTUL NR.18-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROSECELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV. VECH 1=385733-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul publicai Municipiului Bacau

95

2.2.8.

D86551

INST.PUTUL NR.19-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385734-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

96

2.2.8.

D86552

INST.PUTUL NR.20-FR.CAPT.GHERAIESTI

ll PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV. VECHI-385735-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

97

2.2.8.

D86553

INST.PUTUL NR.21-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385736-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

98

2.2.8.

D86554

INST.PUTUL NR.22-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHl=385737-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

99

2.2.8.

D86555

INST.PUTUL NR.23-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDASI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA

NR.INV.VECHI=385738=01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

100

2.2.8.

D86556

INST.PUTUL NR.25-FR.CAPT.GHERAIEST!

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV. VECH 1=385739-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

101

2.2.8.

D86557

INST.PUTUL NR.26-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.1NV.VECHI=385740-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

102

2.2.8.

D86558

INST.PUTUL NR.27-FR.GAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDASI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA

NR.INV.VECHI-0=385741-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

103

2.2.8.

D86561

INST.PUTUL NR.33-FR.CAPT.GHERAIESTÎ

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI-385744-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

104

2.2.8.

D86562

INST.PUTUL NR.34-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDASI REGLARE

AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385745-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pudic al Municipiului Bacau

105

2.2.8.

D86563

INST.PUTUL NR.35-FR.CAPT.GHERAIEȘTI

II PT.COMANDASI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385746-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pudic al Municipiului Bacau

106

2.2.8.

D86564

INST.PUTUL NR.36-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385747-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul pudic al Municipiului Bacau

107

2.2.8.

D86565

INST.PUTUL NR.36B1S-FRONT CAPTARE

GHERAIEST II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA

NR.INV.VECHI=385748-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

108

2.2.8.

D86566

INST.PUTUL NR.37-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA

NR.INV.VECHI-385749-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

109

2.2.8.

D86567

INST.PUTUL NR.38-FR.CAPT.GHERA1ESTI

II PT. COMANDA Si REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385750-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr. Ort.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

110

2.2.8.

D86568

INST.PUȚUL NR.39-FR.GAPT.GHERAIEȘTI

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385751-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

111

2.2.8.

D86569

INST.PUTUL NR.40-FR.CAPT.GHERAIEST!

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA APROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHl=385752-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

112

2.2.8.

D86570

INST.PUTUL NR.43-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385753-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

113

2.2.8.

D86571

INST.PUTUL NR.44-FR.CAPT.GHERAIESTI

II PT.COMANDA SI REGLARE

AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385754-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

114

2.2.8.

D86572

INST.PUTUL NR.45-FR.CAPT.GHERAIEST1

II PT.COMANDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV. VECHI=385755-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

115

2.2.8.

D86573

INST.PUTUL NR.46-FR.CAPT.GHERAI EȘTI

II PT.COMNDA SI REGLARE AUTOMATA A PROCESELOR TEHNOLOGICE-MODERNIZARE LA NR.INV.VECHI=385756-01.11.2004

11/1/2004

107,00

Domeniul public al Municipiu Iu Bacau

116

1.8.7.

D86618

RACORD CANALIZARE STR.M.COSTIN.BL.3

RIDICARE LA COTA CAMIN-MODERNIZARE LA

NR.INV.VECH 1=208642 IN LUNA NOIEMBRIE 2004.

11/1/2004

974,00

Domeniul public al Municipiulu Bacau

117

1.8.7.

D86712

RACORD CANALIZARE STR.CREMENEA,BL.1

ÎNLOCUIRE 2,50ML,RACORD CANALIZARE CU PVC.DE 200MM IN DIAMETRU-MAJORARE VALOARE LA NR.INV.VECHI=205135 IN IANUARIE 2005

1/1/2005

1.078,00

Domeniul public al Municipiulu Bacau

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

118

1.8.7.

D86714

COLECTOR CANALIZARE STR.ARDEALULUI

BLOC 2JNLOCUIRE 6ML DE

COLECTOR CU CONDUCTA PVC. CU DN-200MM,INCLUSIV REFACEREA TROTUARULUI PE ZONA DE LUCRU-MAJORARE VALOARE LA NR.INV.VECHI=205141 IN IANUARIE 2005

1/1/2005

2.773,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

119

1.7.2.1.

D86732

INSTAL.ELECTRICA PT.ALIMENTARE STATIE

DE HIDROFOR APA POTABILA IN CABLU ENERGIE CYY 0,6/1 KV 4X10,MONTAT CU SCOABE PE PERETE IN INTERIORUL STATIEI,AVAND LUNGIMEA DE 90 M-CARTIER A.N.L.GHERAIESTI-NR.INV.VECHI=186470.

3/1/2005

631,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

120

2.1.16.3.2.

D86733

CONVERTIZOR DE FRECVENTA

LA ANS.DE LOCUINȚE

A.N.L.GHERAIESTI-

NR.INV.VECHI=284365

3/1/2005

505,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr.

Ort

Codul de clasificare

Nr. Înv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -iei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

121

2.1.17.3.

D86854

CENTR.TERM.LA ST.EPURARE-GOMPONENTE:

THERMOSTAHL LD800 PE CLU CU P=930KW PN=4 BAR! T=95C ECHIPAT CU ARZATOR OIFLAM

120.1.ABTC,VAS DE EXPANSIUNE DE 750L SI AUTOMATIZARE;2=CAZAN APA CALDA TIP THERMOSTAHL LD800 PE BIOGAZ CU P=930KW PN-4 BARI T=95G ECHIPAT CU ARZATOR TIP BENTONE BG700-2.VAS DE EXPANSIUNE DE 750L SI AUTOMATOZARE;3=CAZAN APA CALDA TIP TERMOSTAHL LD60 PE BIOGAZ CU P-69KW, ECHIPAT CU ARZATOR BG200 VAS DE EXPANSIUNE DE 80L SI AUTOMATIZA PENTRU PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE;4=ELECTROPOMPA CIRCULAȚIE AGENT TERMIC PT.INCALZIRE GRUNDFOS UPS 65-180F Q=40MC/h)H=6.3Mca,N=1)55KW-220V;5=ELECTROPOMPA RECIRCULARE AGENT TERMIC TIP GRUNDFOS 50-60/2F Q=13,3MC/h.H=3)1McaJN=235W;6=EL ECTROPOMPA CIRCULAȚIE AGENT TERMIC PT.INCALZIRE TIP GRUNDFOS UPS65-180F Q-40MC/h H=6,3Mca,N=1.55KW-220V; 7=ELECTROPOMPA RECIRCULARE AGENT TERMIC TIP GRUNDFOS 50-60/2F Q=13,3MC/h,H=3,1 Mca,N=235W;8=EL

6/1/2005

277.238,62

Domeniul public al Municipiului Bacau

122

2.1.17.1.1.

E10000

POMPA DUBLU FLUX TIP OMEGA 300-300A

Q=1100mc/H;H=25mcA;DN

ROTOR=330MM;SERIE 9970933641/000100 SNR209222 - M.

FIX. INDEPENDENT

1/1/2006

91.086,13

Domeniul pub-ic al Municipiului Bacau

Nr.

Ort.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

123

2.2.1.1.3.

IA4564

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC DN 800

instalat pe conducta de plecare de la barajul Poiana Uzului. NR INV PRINCIPAL=284564

9/5/2011

268,37

Domeniul public al Municipiului Bacau

124

2.2.1.1.3.

IA4565

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC DN 800

instalat pe conducta de ieșire din statia pompe. NR INV PRIGIPAL=284565

9/5/2011

507,68

Domeniul public al Municipiului Bacau

125

2.2.1.1.3.

IA4566

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC DN 800

instalat pe conducta de intrare in statia de tratare. NR INV PRINCIP AL-284566

9/5/2011

507,68

Domeniul public al Municipiului Bacau

126

2.1.17.3.

IA4665

CENTRALA ELECTRICA PENTRU ÎNCĂLZIRE, 28 KW

montata in clădire statie pompe. NR INV PRINCIPAL=284665

9/5/2011

95,67

Domeniul public al Municipiului Bacau

127

2.1.17.3.

IA4666

CENTRALA ELECTRICA PENTRU ÎNCĂLZIRE, 28 KW

24kw, montata în clădirea electrica. NR INV PRINClPAL=284666

9/5/2011

95,69

Domeniul public al Municipiului Bacau

128

1.9.3.

1A7685

INSTALAȚIE TEHNOLOGICA EXECUTATA IN CLĂDIREA SĂLII

pompelor Moinesti realizata din țeava dn 300, dn 500, dn 800 si vane dn 200, dn 300, dn 600. NR INV

PRINCIPAL=187685

9/5/2011

2.650,00

Domeniul public al Municipiului Bacau

129

2.2.1.1.3.

IB4569

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC DN 500MM

model Promag50w5h, instalat la camera de intrare. NR INV PRINClPAL=284569

6/22/2011

1.042,82

Domeniul public al Municipiului Bacau

130

2.2.1.1.3.

IB4570

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC DN 500MM

model Promag50w5h, instalat la camera de intrare. NR INV PRINCIPAL=284570

6/22/2011

1.042,82

Domeniul public al Municipiului Bacau

131

2.2.1.1.3.

IB4571

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC DN 500MM

model Promag50w5h, instalat la camera de intrare. NR INV PRINCIPAL-284571

6/22/2011

1.042,82

Domeniul public al Municipiului Bacau

132

2.1.17.1.1.

IB4572

POMPA DE PRELEVARE PROBE WILO-EMU

instalata la camera de intrare. NR INV PRINCIPAL=284572

6/22/2011

54,13

Domeniul public al Municipiului Bacau

133

2.2.1.1.3.

IB4581

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC PROMAG 50W5H

DN 500 montat in camera filtrelor. NR INV PRINC1PAL=284581

6/22/2011

1.042,82

Domeniul public al Municipiului Bacau

134

2.1.17.3.

IB4583

SUFLANTA AER AERZEN GM80L, CLĂDIREA FILTRELOR

NR INV PRINClPAL=284583

6/22/2011

3.676,88

Domeniul public al Municipiului Bacau

135

2.1.17.3.

JB4584

SUFLANTA AER AERZEN GM80L, CLĂDIREA FILTRELOR

NR ÎNV PRINCIPAL=284584

6/22/2011

3.676,88

Domeniul public al Municipiului Bacau

136

2.2.1.1.3.

IB4634

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC PROMAG

50W6H DN 600

montat în cămin la intrarea in rezervorul

1. NR INV PRINCIPAL=284634

6/22/2011

1.229,99

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr. Ort.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

137

2.2.1.1.3.

IB4635

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC PROMAG

50W6H DN 600

montat In cămin la intrarea in rezervorul

2a.NR INV PRINCIPAL=284635

6/22/2011

1.229,99

Domeniul publc al Municipiului Bacau

133

2.1.17.1.1.

1B4638

POMPA PRELEVARE PROBE WiLO EMU

montata in bazinul contactelor. NR INV PRINCIPAL=284638

6/22/2011

54,13

Domeniul public al Municipiului Bacau

139

2.1.17.3.

IB4639

SISTEM VENTILARE AER CAUZAT DE CHIMICALE PUDRATE

var. NR INV PRINCIPAL=284639

6/22/2011

5.230,81

Domeniul pubic al Municipiului Bacau

140

2.1.17.3.

IB4640

SISTEM VENTILARE AER CAUZAT DE CHIMICALE PUDRATE

carbon activ. NR INV PRINCIPAL=284640

6/22/2011

5.044,75

Domeniul pubic al Municipiului Bacau

141

2.1.24.4.1.

IB4641

SISTEM CLORINARE SIEMENS COMPLET ECHIPAT 10KG/H

in caldirea de clorinare.87 NR ÎNV PRINCIPAL=284641

6/22/2011

17.688,66

Domeniul pubEc al Municipiului Bacau

142

2.2.1.1.3.

IB4642

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC PROMAG

50W6H DN 600

montat pe plecarea rezerv, de 5000 mc. NR INV PRINCIPAL=284642

6/22/2011

1.531,13

Domeniul pubic al Municipiului Bacau

143

2.2.1.1.3.

IB4643

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC PROMAG

50W7H DN 700

montat pe plecarea rezerv, de 10000 mc. NR ÎNV PRINCIPAL=284643

6/22/2011

2.193,57

Domeniul pubic al Municipiului Bacau

144

2.1.17.3.

ÎB4644

SISTEM TERMOFICARE CU CENTRALA TERMICA WIESMMAN

in clădirea tehnîca-NR INV PRINCiPAL-284644

6/22/2011

355,47

Domeniul pubEc al Municipiului Bacau

145

2.2.9.

IB4646

CALCULATOR SISTEM SCADA, IN CLAD. TEHN. A STATIEI

DE TRATARE NR ÎNV PRINCIPAL=284646

6/22/2011

806,66

Domeniul public al Municipiului Bacau

146

2.2.9.

IB4647

CALCULATOR SISTEM SCADA, IN CLAD. TEHN. A STATIEI

DE TRATARE NR INV PRINCÎPAL=284647

6/22/2011

806,66

Domeniul pubEc al Municipiului Bacau

147

2.2.1.1.3.

IB4664

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC PROMAG

50W6H DN 600

montat in cămin la intrarea in rezervorul

2b.NR INV PRINC1PAL=284664

6/22/2011

1.229,99

Domeniul pubîc ai Municipiului Bacau

148

2.2.6.2.

IB4894

MICROSCOP PT LABORATOR ANALIZA APA

6/22/2011

36,63

Domeniul pubEc al Municipiului Bacau

149

2.2.6.2.

IB4901

BALANȚA TEHNICA PARTNER UWE

6/22/2011

53,92

Domeniul pubEc al Municipiului Bacau

150

2.2.G.2.

1B4902

AGITATOR NAHITA

6/22/2011

44,43

Domeniul pubBc a! Municipiului Bacau

151

2.2.6.2.

IB4904

DISPENSER

6/22/2011

28,93

Domeniul pubBc al Municipiului Bacau

152

2.2.6.2.

IB4905

DISPENSER

6/22/2011

28,93

Domeniul public al Municipiului Bacau

153

2.2.6.2.

IB4906

CONTOR COLONII BOECO

6/22/2011

52,92

Domeniul public ai Municipiului Bacau

154

2.2.6.2.

IB4920

POMPA VACUUM

6/22/2011

52,92

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr.

Grt.

Godul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

155

2.1,22.5.3.

ID4668

SISTEM TELEFONIE

NR INV PRINCIPAL=284668

10/7/2011

5.800,69

Domeniul public al Municipiului Bacau

156

2.1.17.3.

ID4681

VENTILATOR AXIAL LA STATIA DE GRATARE VARD 400/4

NR INV PRINCIPAL=284681

10/7/2011

1.731,27

Domeniul public al Municipiului Bacau

157

2.1.17.3.

ID4682

VENTILATOR AXIAL LA STATIA DE GRATARE VARD 400/4

NR INV PRINCIPAL=284682

10/7/2011

1.731,27

Domeniul public al Municipiului Bacau

158

2.1.17.3.

ID4683

VENTILATOR AXIAL LA STATIA DE GRATARE JT-SB-HQW200

NR INV PRINCIPAL 284683

10/7/2011

1.459,49

Domeniul public al Municipiului Bacau

159

2.3.6.2.

ID4684

PALAN MANUAL 2TF-24/98HH MONTAT LA STATIE GRATARE

NR INV PRINCIPAL=284684

10/7/2011

12.984,72

Domeniul public al Municipiului Bacau

160

2.1.17.1.1.

ID4695

POMPA NISIP LINIA 1 ITT FLYGT DS 3085.183-MT/S-F

NR INV PRINCIPAL=284695

10/7/2011

14.452,86

Domeniul public al Municipiului Bacau

161

2.1.17.1.1.

ID4696

POMPA NISIP LINIA 2 ITT FLYGT DS 3085.183-MT/S-F

NR INV PRINCIPAL=284696

10/7/2011

14.452,86

Domeniul public al Municipiului Bacau

162

2.1.17.1.1.

ID4697

POMPA AL1M SEPR. NISIP L1 FLYGT DS 3085.183-MT/S-F

NR INV PRINCIPAL=284697

10/7/2011

14.452,86

Domeniul public al Municipiului Bacau

163

2.1.17.1.1.

ID4698

POMPA ALIM SEPR. NISIP L2FLYGT DS 3085.183-MT/S-F

NR INV PRINCIPAL=284698

10/7/2011

14.454,57

Domeniul public al Municipiului Bacau

164

2.1.17.1.1.

ID4699

POMPA ITT-FLYGT APA SUPERNTANTA L2 DP3057/181 MT

NR INV PRlNCIPAL=284699

10/7/2011

14.454,57

Domeniul public al Municipiului Bacau

165

2.1.17.1.1.

ID4700

POMPA ITT-FLYGT APA SUPERNTANTA L1 DP3057/181 MT

NR INV PRINClPAL=284700

10/7/2011

14.454,57

Domeniul public al Municipiului Bacau

166

2.1.17.1.1.

1D4735

POMPA GRUNDFOS EF305906EX250B, GOLIRE PS1 APE PLUV

noua către pc1 NR INV PRINClPAL-284735

10/7/2011

17.624,61

Domeniul public al Municipiului Bacau

167

2.1.17.1.1.

ID4736

POMPA WILO FA 2532D, NR1, RETUR APE PLUV IN PS1

noua către pc1 NR ÎNV PRINCIPAL-284736

10/7/2011

79,319,33

Domeniul public al Municipiului Bacau

168

2.1.17.1.1.

ID4737

POMPA WILO FA 2532D, NR2, RETUR APE PLUV IN PS1

noua către pc1 NR INV PRINCIPAL=284737

10/7/2011

79.319,33

Domeniul public al Municipiului Bacau

169

2.1.17.3.

ID4738

VENTILATOR HELIOS 05890RRK200EX, MONTAT IN CAMERA

pompe ps1 NR INV PRINCIPAL=284738

10/7/2011

4.639,89

Domeniul public al Municipiului Bacau

170

2.1.17.3.

ID4739

VENTILATOR HELIOS 05890RRK200/2, MONTAT IN CAMERA

electrica ps1 NR INV PRINCIP AL=284739

10/7/2011

4.639,89

Domeniul public al Municipiului Bacau

171

2.1.17.1.1.

ID4740

POMPA NR1 ITT-FLYGT CP3531.765 SUBMERSIBILA MONTAT

ps2 NR INV PRINClPAL=284740

10/7/2011

77.908,34

Domeniul public al Municipiului Bacau

172

2.1.17.1.1.:

ID4741

POMPA NR2 ITT-FLYGT CP3531.765 SUBMERSIBILA MONTAT

ps2 NR INV PRINCIPAL=284741

10/7/2011

77.908,34

Domeniul public al Municipiului Bacau

173

2.1.17.1.1.:

ID4742

POMPA NR3 ITT-FLYGT CP3531.765 SUBMERSIBILA MONTAT

ps2 NR INV PRfNC(PAL=284742

10/7/2011

77.908,34

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr.

Crt

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunuiui

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

174

2.1.17.1.1.

ID4743

POMPA GRUNDFOS AP12.40.06A3 UNILIFT GOLIRE PS2

NR INV PRINCIPAL=284743

10/7/2011

5.193,88

Domeniul public al Municipiului Bacau

175

2.1.17.3.

ID4744

VENTILATOR EVACUARE HELIOS 05/36 RDD450/6/6, PS2

NR INV PRINCIPAL=284744

10/7/2011

2.787,40

Domeniul public al Municipiului Bacau

176

2.1.17.3.

ID4745

VENTILATOR EVACUARE HELIOS 05/36 RDD450/6/6, PS2

NR INV PRINCIPAL=284745

10/7/2011

2.787,40

Domeniul public al Municipiului Bacau

177

2.1.17.1.1.

ID4746

POMPA ITT-FLYGT NP3127.181HT, NR1, PS5, NĂMOL PRIM

NR INV PRINCIPAL=284746

10/7/2011

25.969,48

Domeniul public al Municipiului Bacau

178

2.1.17.1.1.

I04747

POMPA ITT-FLYGT NP3127.181HT, NR2, PS5, NĂMOL PRIM

NR INV PRINClPAL=284747

10/7/2011

25.969,48

Domeniul public al Municipiului Bacau

179

2.1.17.1.1.

I04754

POMPA WILO RZP80-2 RECIRCULARE, LIN1A1, AT1

NR INV PRINOIPAL=284754

10/7/2011

115.699,08

Domeniul public al Municipiului Bacau

180

2.1.17.1.1.

1D4755

POMPA WILO RZP80-2 RECIRCULARE, LÎNIA2,

AT1

NR ÎNV PRINCIPAL=284755

10/7/2011

115.699,08

Domeniul public al Municipiului Bacau

181

2.1.17.1.1.

ID4756

POMPA WILO RZP80-2 RECIRCULARE, LINIA3, AT1

NR INV PRINCIPAL=284756

10/7/2011

115.699,08

Domeniul public al Municipiului Bacau

182

2.1.17.3.

1D4766

VENTILATOR NR.1, HELIOS 0693HRFD710/4/4TK

evacuare aer statia suflante. NR INV PRINCIPAL=284766

10/7/2011

1.199,77

Domeniul public al Municipiului Bacau

183

2.1.17.3.

104767

VENTILATOR NR.2, HELIOS 0693HRFD710/4/4TK

evacuare aer statia suflante. NR INV PRINCIPAL=284767

10/7/2011

925,80

Domeniul public al Municipiului Bacau

184

2.1.17.3.

ID4768

VENTILATOR NR.3, HELIOS 0693HRFD710/4/4TK

evacuare aer statia suflante. NR INV PRINCIPAL=284768

10/7/2011

1.198,07

Domeniul public al Municipiului Bacau

185

2.1.17.3.

ID4769

VENTILATOR NR.4, HELIOS 0693HRFD710/4/4TK

evacuare aer statia suflante. NR INV PRINCIPAL=284769

10/7/2011

1.198,07

Domeniul publicai Municipiului Bacau

186

2.1.17.3.

ID4770

VENTILATOR HELIOS 00960HQW200/2 CAMERA ELECTRTICA

NR INV PRINCIPAL=284770

10/7/2011

1.199,77

Domeniul public al Municipiului Bacau

187

2.1.17.3.

ID4771

VENTILATOR CARCASA SUFLANTA 1 ROBUSCHI CLU 510-27

HELIOS 0693HRFD710/4/4TK NR INV

PRINCIPAL=284771

10/7/2011

5.659,61

Domeniul public al Municipiului Bacau

188

2,1.17.3.

104772

VENTILATOR CARCASA SUFLANTA 2 ROBUSCHI CLU 510-27

HELIOS 0693HRFD710/4/4TK NR INV

PRINCIP AL=284772

10/7/2011

5.659,61

Domeniul public al Municipiului Bacau

189

2.1.17.3.

1D4773

VENTILATOR CARCASA SUFLANTA 3 ROBUSCHI CLU 510-27

HELIOS 0693HRFD710/4/4TK NR INV

PRINCIPAL=284773

10/7/2011

5.659,61

Domeniul public al Municipiului Bacau

190

2.1.17.1.1.

ID4778

POMPA SPUMA ITTDP-MT8022.280.EBG DN 80

la decantor secundar nr.1. NR INV PRINCIPALA84778

10/7/2011

18.178,65

Domeniul public al Municipiului Bacau

191

2.1.17.1.1.

ID4779

POMPA SPUMA ITTDP-MT8022.280.EBG DN 80

la decantor secundar 2. NR INV PRINC1PAL=284779

10/7/2011

18.178,65

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr.

Ort.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

192

2.1.17.1.1.

ID4780

POMPA SPUMA ITTDP-MT8022.280.EBG DN 80

la decantor secundar 3. NR INV PRINCIPAL=284780

10/7/2011

18.178,65

Domeniul public al Municipiului Bacau

193

2.1.17.1.1.

ID4781

POMPA SPUMA ITTDP-MT8022.280.EBG DN 80

la decantor secundar nr.4. NR INV PRINC1PAL=284781

10/7/2011

18.178,65

Domeniul public al Municipiului Bacau

194

2.1.17.1.1.

1D4782

POMPA NR 1 APA EXCES ITTDP-

MT8022.280.EBG DN 80

montata in cămin colectare spuma.NR

INV PRINCIPAL-284782

10/7/2011

18.178,65

Domeniul public al Municipiului Bacau

195

2.1.17.1.1.

ID4783

POMPA NR 2 APA EXCES ITTDP-

MT8022.280.EBG DN 80

montata in cămin colectare spuma. NR INV PRINCIPAL=284783

10/7/2011

18.178,65

Domeniul public al Municipiului Bacau

196

2.1.17.1.1.

1D4788

POMPA NR 1 NĂMOL ACTIV EXCES FLYGT

NP3127.12HT-PS3

NR INV PRINCIPAL=284788

10/7/2011

30.297,73

Domeniul public al Municipiului Bacau

197

2.1.17.1.1.

1D4789

POMPA NR 2 NĂMOL ACTIV EXCES FLYGT NP3127.12HT-PS3

NR INV PRINCIPAL=284789

10/7/2011

30.297,73

Domeniul public al Municipiului Bacau

198

2.1.17.1.1.

ID4790

POMPA NR1 NĂMOL RECIRCULAT FLYGT CP3531735

montata in statia de pompare nămol secundar ps3. NR INV PRINCIPAL=284790

10/7/2011

43.282,41

Domeniul public al Municipiului Bacau

199

2.1.17.1.1.

ID4791

POMPA NR2 NĂMOL RECIRCULAT FLYGT CP3531735

montata in statia de pompare nămol secundar ps3. NR INV

PRINCIPAL=284791

10/7/2011

43.282,41

Domeniul public al Municipiului Bacau

200

2.1.17.1.1.

ID4792

POMPA NR3 NĂMOL RECIRCULAT FLYGT

CP3531735

montata in statia de pompare nămol secundar ps3. NR INV

PRINClPAL-284792

10/7/2011

43.282,41

Domeniul public al Municipiului Bacau

201

2.1.17.3.

ID4793

VENTILATOR NR1 HELIOS 01466HQD400/4/4TK

IN PS3

NR INV PRINCIPAL=284793

10/7/2011

1.679,36

Domeniul public al Municipiului Bacau

202

2.1.17.1.1.

ID4794

POMPA NR1 APA DE NĂMOL GRUNDFOS

SEV100.10030.A.EX.

4.50d, montata in statia de deshidratare.

NR INV PRINCIPAL=284794

10/7/2011

7.098,32

Domeniul public al Municipiului Bacau

203

2.1.17.1.1.

ID4795

POMPA NR2 APA DE NĂMOL GRUNDFOS

SEV100.10030.A.EX.

4.50d, montata in statia de deshidratare. NR ÎNV PRINCIPAL=284795

10/7/2011

7.098,32

Domeniul public al Municipiului Bacau

204

2.1.17.1.1.

ID4796

POMPA NR3 APA DE NĂMOL GRUNDFOS

SEV100.10030.A.EX.

4.50d, montata in statia de deshidratare.

NR INV PRINClPAL=284796

10/7/2011

7.098,32

Domeniul public al Municipiului Bacau

205

2.1.17.1.1.

ID4797

POMPA NR1 ALIMENTARE METATANCURI NETZCH

NM063 BT, montata in statatîa de deshidratare. NR INV PRINC1PAL=284797

---------H*------------------------------------------------1

10/7/2011

12.984,82

Domeniu! public al

Municipiului Bacau |

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dani in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația jurdica actuala Denumire act de proprietate

206

2.1.17.1.1.

ID4798

POMPA NR2 ALIMENTARE METATANCURI NETZCH

NM063 BT, montata in statatia de deshidratare. NR INV

PRlNCIPAL=284798

10/7/2011

12.984,82

Domeniul publc al Municipiului Bacau

207

2.1.17.3.

ID4809

VENTILATOR HELIOS 06690VARD400/4TK STATIE DESHIDRA

NR INV PRINCIPAL=284809

10/7/2011

3.462,59

Domeniul publc al Municipiului Bacau

208

2.1.17.3.

1D4810

VENTILATOR HELIOS 06690VARD400/4TK STATIE DESHIDRA

NR INV PRINCIPAL=284810

10/7/2011

3.462,59

Domeniul publc al Municipiului Bacau

209

2.1.17.3.

ID4811

VENTILATOR JT-SB00960HQW200/2 STATIE DESHIDRATARE

NR INV PRINCIPAL=284811

10/7/2011

3.462,59

Domeniul public al Municipiului Bacau

210

2.1.17.3.

ID4817

VENTILATOR HELIOS 06958AVDRK800/6/6 CAMERA COGENER

NR ÎNV PRINC1PAL=284817

10/7/2011

4.328,26

Domeniul pubfc al Municipiului Bacau

211

2.1.17.3.

ID4818

VENTILATOR HELIOS 06958AVDRK800/6/6 CAMERA COGENER

NR INV PRINCIPAL=284818

10/7/2011

4.328,26

Domeniul publc al Municipiului Bacau

212

2.1.16.2.4.

1D4819

GRUP COGENERARE LINDENBERG BHKW CHP600GF

motor Guascor FGLD360-500CP; generator Leroi Șomer LSA 49.01 0.4kva, 4 poli, 660kva. NR INV PRINCIPAL=284819

10/7/2011

703.417,15

Domeniul public al Municipiului Bacau

213

2.1.17.1.1..

ID4820

POMPA ALLWEILER TECFLOW 5001/11 RECIR NĂMOL

metatanc nr.1, montat in CSI. NR ÎNV PRINCIPAL=284820

10/7/2011

40.512,34

Domeniul public al Municipiului Bacau

214

2.1.17.1.1.

ID4821

POMPA ALLWEILER TECFLOW 5001/11 RECIR NĂMOL

metatanc nr.2, montat in CSI. NR INV PRINCIPAL=284821

10/7/2011

40.512,34

Domeniul public al Municipiului Bacau

215

2.1.17.1.1.

ID4822

POMPA ALLWEILER TECFLOW 5001/11 RECIR NĂMOL

metatanc nr.3, montat in CSI. NR INV PRINCIPAL-284822

10/7/2011

40.512,34

Domeniul public al Municipiului Bacau

216

2.1.17.1.1.:

ID4823

POMPA ALLWEILER TECFLOW 5001/11 RECIR NĂMOL

metatanc nr.4, montat in CSI. NR INV PRINCIPAL-284823

10/7/2011

40.512,34

Domeniul public al Municipiului Bacau

217

2.1.17.1.1.,

1D4824

POMPA GRUNDFOS AP12.4006.A3. GOLIRE

CS1

NR INV PRINClPAL-284824

10/7/2011

6.059,54

Domeniul public al Municipiului Bacau

218

2.1.17.1.1.

ID4825

POMPA GRUNDFOS AP12.4006.A3. GOLIRE CS2

NR INV PRINClPAL=284825

10/7/2011

6.059,54

Domeniul public al Municipiului Bacau

219

2.1.17.1.1.,

1D4828

MACELATOR NETZCH TM8512-04, MONTAT IN

CS2

NR INV PRINCIPAL=284828

10/7/2011

25.978,10

Domeniul public al Municipiului Bacau

220

2.1.17.3.

ID4829

VENTILATOR HELIOS 00960HQW200/2 CS2 CAMERA POMPE

NR INV PRlNClPAL-284829

10/7/2011

2.908,56

Domeniul public al Municipiului Bacau

221

2.1.17.3.

ID4830

VENTILATOR HELIOS 00960HQW200/2 CS2 CAMERA INCALZ

NR INV PRINCIPAL=284830

10/7/2011

2.908,56

Domeniul public al Municipiului Bacau

Ne

Grt.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

222

2.1.17.3.

ID4831

VENTILATOR HELIOS 00960HQW200/2 CS2 CAMERA ELECTRI

NR INV PRINCIPAL-284831

10/7/2011

2.908,56

Domeniul public al Municipiului Bacau

223

2.1.17.1.1.

ID4833

POMPA ALLWEILER NR1 TECLOW751/11

pentru alimentare presa deshidratare. NR INV PRINCIPAL=284833

10/7/2011

5.193,88

Domeniul public al Municipiului Bacau

224

2.1.17.1.1.

ID4834

POMPA ALLWEILER NR1 TECLOW751/11

pentru alimentare presa deshidratare.

NR INV PRiNCIPAL-284834

10/7/2011

5.193,88

Domeniul public al Municipiului Bacau

225

2.1.17.1.1.

1D4853

POMPA JET APA GEA WIEGANT G, K2

NR INV PRINCIPAL=284853

10/7/2011

1.696,67

Domeniul public al Municipiului Bacau

226

2.1.17.3.

ID4855

VENTILATOR HELIOS 01150HQD355/4EX CAMERA SUFLANTA

biogaz NR INV PRiNClPAL-284855

10/7/2011

3.427,97

Domeniul public al Municipiului Bacau

227

2.1.17.3.

ID4859

VENTILATOR1-TR1 00229HRFD400/4 TK, CAMERA TRANSF1

NR INV PRINClPAL=284859

10/7/2011

9.255,52

Domeniul public al Municipiului Bacau

228

2.1.17.3.

ID4860

VENTILATOR2-TR1 00229HRFD400/4 TK, CAMERA TRANSF1

NR ÎNV PRINCIPAL=284860

10/7/2011

9.255,52

Domeniul public al Municipiului Bacau

229

2.1.17.3.

ID4861

VENTILATOR3-TR1 00229HRFD400/4 TK, CAMERA TRANSF1

transformator 2 NR INV PRINCIPAL=284861

10/7/2011

9.255,52

Domeniul public al Municipiului Bacau

230

2.1.17.3.

ID4862

VENTILATOR4-TR1 00229HRFD400/4 TK,

CAMERA TRANSF1

tansformator 2 NR INV PRINCIPAL=284862

10/7/2011

9.255,52

Domeniul publicai Municipiului Bacau

231

2.1.17.3.

ID4863

VENTILATOR HELIOS 0096HQW200/2

montat in camera distribuție joasa tensiune din stafia de transformare. NR INV PRINC1PAL-284863

10/7/2011

9.255,52

Domeniul public al Municipiului Bacau

232

2.1.17.1.1.

ID4864

POMPA WILO K84 MONTATA IN STATIE APA TEHNOLOGICA

NR ÎNV PRINClPAL=284864

10/7/2011

2.683,49

Domeniul public al Municipiului Bacau

233

2.1.17.1.1.

ID4865

POMPA WILO K84 MONTATA IN STATIE APA TEHNOLOGICA

NR INV PRINC1PAL=284865

10/7/2011

2.683,49

Domeniul public al Municipiului Bacau

234

2.1.17.1.1.

1D4866

POMPA WILO K84 MONTATA IN STATIE APA TEHNOLOGICA

NR INV PRINCIPAL-284866

10/7/2011

2.683,49

Domeniul public al Municipiului Bacau

235

2.3.6.2.

ID4868

PALAN MANUAL 2TF-24/98HH MONTAT LA STATIE GRATARE

NR INV PRINCIPAL=284868

10/7/2011

12.982,56

Domeniul public al Municipiului Bacau

236

2.1.17.3.1.

PM5049

APARAT AER CONDIȚIONAT 12BTU TIP CS35V3AM107AH5C

5/29/2015

10,18

Domeniul public al Municipiului Bacau

237

2.2.S.2.

PM5061

BALANȚA TEHNICA PS1200/C/2 NR1 RADWAG

5/29/2015

13,58

Domeniul public al Municipiului Bacau

238

2.2.S.2.

PM5062

BALANȚA TEHNICA PS1200/C/2 NR2 RADWAG

5/29/2015

13,58

Domeniul public al Municipiului Bacau

239

2.2.5.2.

PM5075

PH METRU LABORATOR SENSION PH3 HACH LANGE

5/29/2015

15,28

Domeniul public al Municipiului Bacau

240

2.2.S.2.

PM5076

PH METRU DIGITAL HQ11D - HACH LANGE

5/29/2015

14,17

Domeniul public al Municipiului Bacau

Nr. Cn.

Codul de clasificare

Nr. Inv.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii ir folosința PIF

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridica actuala Denumire act de proprietate

241

2.2.5.2.

PM5078

DOTARE LABORATOR ECHIPAMENTE:

5/29/2015

12,18

Domeniul public al Municipiului Bacau

242

2.2.5.2.

PM5079

CENTRIFUGA LABORATOR NAHITA

5/29/2015

13,58

Domeniul public al Municipiului Bacau

243

2.2.5.2.

PM5084

SISTEM FILTRARE SI POMPA CU VACUUM 47MM BOECO

5/29/2015

15,51

Domeniul public al Municipiului Bacau

244

2.2.5.2.

PM5087

MICROSCOP BINOCULAR OPTIKA

5/29/2015

10,99

Domeniul public al Municipiului Bacau

245

2.2.5.2.

PM5088

STERIOMICROSCOP OPTIKA

5/29/2015

10,99

Domeniul public al Municipiului Bacau

246

2.1.23.1.

PM5089

ARAGAZ CU BUTELIE NR1 ARTIC

5/29/2015

10,81

Domeniul public al Municipiului Bacau

247

2.1.23.1.

PM5090

ARAGAZ CU BUTELIE NR2 ARTIC

5/29/2015

10.81

Domeniul public al Municipiului Bacau

248

2.2.5.2.

PM5096

NUMĂRĂTOR COLONII FUNGE GERBER

5/29/2015

15,51

Domeniul public al Municipiului Bacau

249

2.2.9.

PM5098

LAPTOP DELL

5/29/2015

12,93

Domeniul public al Municipiului Bacau

259

3.1.5.

PM5861

VITRINA FRIGORIFICA V245 NR1 ARTIC

5/29/2015

10,78

Domeniul public al Municipiului Bacau

251

3.1.5.

PM5862

VITRINA FRIGORIFICA V245 NR1 ARTIC

5/29/2015

10,78

Domeniul public al Municipiului Bacau

3.095.335,71

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU