Hotărârea nr. 20/2019

Hotărârea nr. 20 din 31.01.2019 privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Bacău

HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 31.01.2019

privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 2049/ 2018 înaintată de Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu’’ Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65487/ 2018 prin care solicită schimbarea denumirii Liceului;

-Referatul nr. 527/ 16.01.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre de schimbare a denumirii Liceului Tehnologic "Constantin Brâncoveanu” Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 528/ 16.01.2019; -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 529/ 16.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 81/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 82/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 83/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 84/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 85/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 6 (1), ale art. 10 și ale art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 6564/ 2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar și ale lit. "D” din Anexa nr. 1 la procedură din același Ordin;

-Hotărârea Consiliului de Administrație al Fundației pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar "Constantin Brâncoveanu” Bacău nr. 28/ 24.09.2018;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza art. 36 alin. (1) și ale alin. (9) și art.45(1) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii Liceului Tehnologic "Constantin Brâncoveanu” Bacău, după cum urmează:

Unitatea de învățământ pentru nivelul liceal

Liceu Teoretic

Numele (nume de personalități    ori

evenimente

istorice, politice, culturale sau de orice alta natura...)

Constantin Brâncoveanu

Localitatea

Bacău

Nivelul școlarizat

LIC TEO

Adresa

Tel./ Fax/ e-mail

Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 25

Tel: 0234/ 117401; e-mail: brancoveanuc(fi)yahoo.com

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Cabinet Primar, Liceului Tehnologic "Constantin Brâncoveanu” Bacău și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


'SECRET ARUI/MUNICIPIULUI BACĂU

NICOL -OVIDIU POPOVICI