Hotărârea nr. 2/2019

Hotărârea nr. 2 din 31.01.2019 prin care se aprobă participarea Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău în cadrul proiectului „TechRevolution” derulat prin Programul Operaţional URBACT III precum şi aprobarea cofinanţării cheltuielilor eligibile şi neeligibile.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

«

Având în vedere :

-Adresa nr. 440 din 05.12.2018 din partea Comisariatului General al Egalității Teritoriilor, Secretariatul Urbact prin care se confirmă aprobarea fazei a doua a Rețelei de Transfer Tech Revolution;

-Referatul nr. 5/ 09.01.2019 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 602/ 17.01.2019 prin care se solicită să se aprobe participarea Agenției de Dezvoltare Locală Bacău în cadrul proiectului “TechRevolution” derulat prin Programul Operațional URBACT III precum și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 603/ 17.01.2019; -Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 604/ 17.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 3/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 4/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 5/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 6/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 7/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 29/ 2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană, în perioada 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile Programului Operațional URBACT III;

-Prevederile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2) și ale art. 115 alin. (1) lit. b, și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a”, punctul 11 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Agenției de Dezvoltare Locală Bacău în cadrul proiectului “TechRevolution” derulat prin Programul Operațional URBACT III.

Art. 2. Se aprobă bugetul total al proiectului “TechRevolution” de 48.440 euro din care fonduri nerambursabile europene FEDER 41.174 euro, cofinanțarea publică de la bugetul de stat prin MFE 6.297,20 euro precum și contribuția din buget local 968,80 euro.

Art. 3. Se împuternicește domnul Adrian Constantin Anghel, directorul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău să semneze toate documentele necesare depunerii proiectului, precum și orice alte acte, documente, notificări și completări a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu depunerea și aplicarea proiectului.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


.      CONTRASEMNEAZĂ

/ SECRETARULNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI