Hotărârea nr. 199/2019

Hotărârea nr. 199 din 30.05.2019 privind aprobarea Protocolului ce urmează a se încheia în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Acordul încheiat în vederea stabilirii unor noi măsuri și termene de remediere privind măsurile stabilite prin Protocolul nr. 3801/998 din 17.04.2018;

-Referatul nr. 5230 din 17.05.2019 al Compartimentului Finanțări Locale prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului ce urmează a se încheia în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5442 din 23.05.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 5443 din 23.05.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.858/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.859/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.860/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.861/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.862/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29, alin. (7) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 6, alin.(l), lit."b","c" și "e", alin. (8) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 463 din 28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, modificată;

-Prevederile art.5, alin. (1), lit. ”f’ și art. 17, alin. (2), lit. ”g” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău aprobat prin HCL nr. 176/ 2009 privind aprobarea participării Municipiului Dacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau” și a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, cu modificările ulterioare;

-Prevederile art. 47, alin. (1), ale art. 48, alin.(2), ale art. 61, alin.(2), ale art. 115, alin. (1) lit. „b”, alin.(3) și alin.(5)-(7) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

/V.

In baza dispozițiilor art. 36 alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 (3) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată,

HOTĂRA STE:

5

Art. 1. Se aprobă Protocolul, care constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce urmează a se încheia între S.C. ECO SUD S.A. București, Județul Bacău și Municipiul Bacău, în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula, ca în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze Protocolul prevăzut la art.l din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, Asociației de Dezoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Direcției Economice și Compartimentului Finanțări Locale.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
N.O.P., I.D./O.T./EX.1/DS.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 199 DIN 30.05.2019

PROTOCOL

CE URMEAZĂ A SE ÎNCHEIA ÎN VEDEREA EXECUTĂRII

CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE A INSTALAȚIILOR DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂSECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICICOMPARTIMENT FINANȚĂRI LOCALE

GABRIEL GRITCU

PROTOCOL

IN VEDEREA EXECUTĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE A INSTALAȚIILOR DE DEȘEURI IN JUDEȚUL BACĂU

Având în vedere că:

 • 1)  Potrivit art. 4.1.2 si 4.1.3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1087/16.04.2018, fiecare unitate administrativ-teritorială se obligă să efectueze pe cheltuiala sa remedierile care se impun a fi efectuate la bunurile aflate în proprietatea sa și care urmează a fi puse la dispoziția Delegatului în vederea prestării conforme a serviciilor de salubrizare ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii;

 • 2)  Județul Bacău, Municipiul Bacău, respectiv Municipiul Moinești au calitatea de proprietari asupra unora dintre bunurile ce au fost puse la dispoziția Delegatului în vederea executării Contractului de delegare a gestiunii; in mod corespunzător acestei calități de proprietar, în tabelul ce constituie Anexa 1 la Protocolul încheiat în data de 17.04.2019, remedierile stabilite a fi necesare au fost asumate de către fiecare dintre proprietarii Bunurilor de retur propriu-zîse și, la data prezentei, realizate în integralitate de către Județul Bacău și Municipiul Moinești și doarîn parte de către Municipiul Bacău și Eco Sud.;

 • 3)  In perioada cuprinsă între data desemnării ca și câștigător a Delegatului în cadrul procedurii de atribuire ce sta la baza încheierii Contractului de delegare a gestiunii și data semnării Protocolui din data de 17.04.2018, a rezultat necesitatea efectuării unor remedieri asupra bunurilor de retur ce urmeaza a fi concesionate Delegatului in vederea executării Contractului, astfel încât să fie eliberate actele de reglementare a activității, iar Serviciile ce fac obiectul Contractului să fie prestate în mod conform și corespunzător de către Delegat, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele ale Contractului cu anexele sale;

 • 4)  Autorizația Integrată de Mediu și Autorizația de Gospodărire a Apelor pentru Depozitul Conform Bacău și instalațiile conexe au fost emise cu obligații de mediu și plan de măsuri asumate de Primăria Municipiului Bacău, în calitate de operator al Celulei 1 a Depozitului Ecologic Bacău, împreuna cu instalațiile conexe de pe acest amplasament, până la închiderea definitivă a Celulei (conform termenelor stabilite de autoritatile de reglementare);

 • 5)  Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 152/24.05.2018 expiră la data de 31.05.2019 iar parte din măsurile ce reveneau in sarcina Primăriei Bacău și ECO SUD (în cazul acesteia din urma masurile privesc exclusiv elaborarea documentațiilor tehnice pentru reabilitarea bazinului de permeat și ape pluviale, potrivit prezentului Acord de negociere si a Anexei la acesta) din motive tehnice sau procedurale nu au putut fi respectate, ceea ce a determinat necesitatea stabilirii unor noi masuri si termene de realizare, care sa faca parte integranta din Planul de masuri in vederea emiterii unei noi Autorizației de gospodărire a apelor.

Părțile: S.C. ECO SUD S.A. București, Județul Bacău și Municipiul Bacău au convenit ca:

 • 1) în conformitate cu prevederile Protocolului încheiat în data de 17.04.2018 sa stabillească noi masuri și termene de realizare a remedierilor, ce revin în sarcina Municipiului Bacău și ECO SUD, astfel cum acestea rezultă din prezentul Protocol;

 • 2)  parte dîn noile termene asumate pentru rezolvarea remedierilor urmează să facă parte din Plănui de masuri anexat Autorizației de Gospodărire a Apelor. Neindeplinirea remedierilor Ea termenele nou stabilite de părți șî asumate de Municipiul Bacau si ECO SUD, astfel cum s-a precizat la pct.5 de mai sus, poate atrage pierderea valabilității Autorizației de Gospodărire a Apelor și pe cale de consecință a Autorizației Integrate de Mediu, situație care ar crea grave prejudicii în sensul imposibilității prestării serviciilor, atât operatorului ECO SUD cât și tuturor celorlalți mebri ADIS Bacău.

 • 3)  Noile termene de realizare a măsurilor de remediere sunt precizate în Tabelul anexat, parte integrantă din prezentul Protocol.

  PRIMAR MUNICIPIUL BACĂU

  Cosmîn NECULA


DIRECTOR GENERAL SC ECO SUD SA

Adrian SCARLAT

PREȘEDINTE ADIS BACĂU

Sorin BRAȘOVEANU

RW

ii;1:■). i :.i ■',: i '■!-. Sin. îS.w !7;;

wwrawi

.^responsabilitate^

Jf;           $ ■ ’■ jir          1'îj                ■;;> ’i (:iț!

1^1^6^3105.2019::-?^

DEPOZIT ECOLOGIC CONFORM BACAU

1.

Bazin permeat si ape pluviale

A.întocmire proiect reabilitare bazin

A_6_2 Verficare, recepție și aprobare DAU

PM Bacau

31.05.2019

A„7„l Elaborare PTh și DTAC

15.08.2018

ECO SUD

31.07.2019

A_7_2 Verificare, recepție PTh și DTAC

PM Bacau

15.08.2019

A_8. Depunere si obținere autorizație de construire inclusiv taxele aferente

15.09.2018

PM Bacau

30.08.2019

A__9 Procedură achiziție execuție lucrări și încheiere contract execuție lucrări + asistenta tehnica

30.09.2018

PM Bacau

30.12.2019

A 10 Execuție și recepție lucrări

28.12.2018

PM Bacau

15.05.2020

B. verificare si punere in funcțiune pompe cămin SP3 care deservesc bazinul

15.12.2018

PM Bacau

30.08.2019

2

Cămine de pompare

B. Restaurare cămin pompare SP2 (sistem de ventilație si capace cămin) conform proiect tehnic si impermeabilizare cu membrana HDPE

20.06.2018

PM Bacau

30.08.2019

3

Sistem colectare biogaz

A. Realizarea de probe de presiune conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalațiile de colectare a biogazului pentru CI

20.12.2018

PM Bacau

30.09.2020

C, Restaurare strat protecție conducte metalice substatfi CI;

20.12.2018

PM Bacau

30.09.2020

E Curata re conducte de admisîe si aducere la starea din proiectul tehnicf racord mufa electrofuziune DN 65) substatie CI;

20.12.2018

PM Bacau

30.09.2020

G Cămin colectare condens- lipsa capac conform proiect tehnic ( curatare cămin sî montarea capacului), realizare racord condens; montaj cămin de colectare condens substatie CI;

20.12.2018

PM Bacau

30.09.2020

1 Se va realiza punerea in funcțiune si probele de randament pentru statia de ardere a gazului;

20.12.2018

PM Bacau

30.09.2020

IBS

MMM

4 r i-.< ?\ • q; ■   ; W: ? \     5. y> «r. /.

!Țermenfinalfzare4 ^prev?inipwto.cp^?^

'stabihteladatay

■■ă;:de:03;05J2pi9.;;y;

4

Celula 1

D. Refacerea puțurilor de colectare biogaz avariate in urma incendiului;

31.07.2018

PM Bacau

15.06.2019

E. întocmire DAU de închidere sî depunere la ABA Șiret si la APM Bacau;

30.07.2018

PM Bacau

31.05.2019

F. Implementare proiect de închidere celula 1- faza de acoperire provizorie;

28.02.2019

PM Bacau

30,09.2020

G. Monitorizare postinchîdere a celulei 1 a depozitului de deșeuri, conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor si ale Ordinului nr. 757/2004, pe o perioada de 30 de ani;

30 de ani de la închidere

PM Bacau

permanent 30 de ani

5

Cantar

A. Refacere zona segragata beton la treptele si trotuarul din jurul incintei;

30.09.2018

PM Bacau

30.09.2019

B. Schimbare/reparare suport bariera cantar auto;

20.06.2018

PM Bacau

30.09.2019

C. Refacere tencuiala exterioara ciadire;

31.08.2018

PM Bacau

30.09.2019

6

Clădire administrativa

B. Se va realiza punerea in funcțiune a laboratorului si verificarea echipamentelor electrice/dotarîlor clădirii;

20.06.2018

PM Bacau

30.06.2019

7

Statia de epurare

C. încadrarea parametrilor de ieșire din statia de epurare in NTPA 001;

20.06.2018

PM Bacau

30.08.2019

D. Punerea in funcțiune, probe de randament si remedieri in vederea aducerii la conformitate;

20.06.2018

PM Bacau

30.08.2019

E. Costurile aferente epurararii levigatului (energie electrica, acid sulfuric, cleaner, antiscalant, filtre, etc), întreținerii echipamentelor (pompe, circuite electrice, membrane osmoza, etc.) precum si a mentenanteî periodice vor fi impartite direct proporțional cu volumul de levigat provenit de la celula 1 (prin intermediul celor 9 apometre) respectiv celula 2 intre Primăria Municipiului Bacau si Eco Sud. împărțirea costurilor se va realiza lunar. Costul de epurare aferent celulei 1 va fi calculat după formula: Cost CI = (Cost Total x Volum Cl)/(Volum Cl+Volum C2)

PM Bacau

?”ob'^tlv

;Jprevinprotocol !=<

te^i’Asumarew!^

!’i! ^nȘermeneinoi^y ; ;Stabilite ia?data. * ;Me?Q3-Q5i2019;^:î

8

Alte echipamente/ instalații/ autovehicule

Punerea in funcțiune si probe de randament pentru echipamentele/ instalațiile din incinta, altele decât cele care au fost enumerate anterior;

20.06.2018

PM Bacau

14 A. Punere in funcțiune echipament SCADA

-

PM Bacau

30.08.2019

14 B. Probe de etanșeitate, probe de presiune, probe de funcționare (instalații hidraulice, pompe apartinand sistemului de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor

PM Bacau

30.07.2019

14 C. C6- Rezervor apa incendiu cu pompele aferente;

PM Bacau

30.07.2019

14 D. C7- statia de pompare pentru instalație de stingere a incendiilor;

PM Bacau

30.07.2019

14 E. Curatare cămin, reparare sistem de automatizare si pompe SP1 cu efectuarea de probe adecvate de funcționare;

PM Bacau

15.06.2019

DIRECTOR GENERAL SC ECO SUD SA

Adrian SCARLAT


PRIMAR MUNICIPIUL BACĂU

Cosmin NECULA

PREȘEDINTE ADIS BACĂU

Sorin BRAȘOVEANU