Hotărârea nr. 198/2019

Hotărârea nr. 198 din 30.05.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2019

HOTĂRÂREA NR. 198 DIN 30.05.2019

privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 8715 din 17.05.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8717 din 17.05.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 8716 din 17.05.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.853/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.854/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.855/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.856/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.857/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Legeanr. 292/2011 a asistenței sociale;

-Legea nr. 53/2003, Codul Muncii;

-Prevederile art. 31, alin. (2)-(8) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

  • - Prevederile art. 41 alin. (2) și (4) și art. 43 alin. (3) din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea REGULAMENTULUI CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 423 din 19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și numărul de personal, Statul dc funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. ”b” și art. 45 (2) lit „a" din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRA STE:

9

Art.l. Se aprobă începând cu data 01.06.2019 Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data prevăzută la art. 1, Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău aprobat prin anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 423 din 19.12.2017 își încetează valabilitatea.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistentă Socială Bacău.

■■■■■ ■■■■           i                                                                                                                       9                                                9

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 198 DIN 30.05.2019


STATUL DE FUNCȚII AL

DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Â MUNICIPIULUI BACĂU

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NUMĂR POSTURI

NIVEL STUDII

GRAD/ TREAPTA PRO FES.

1

DIRECTOR

1

s

II

2

DIRECTOR ADJUNCT

1

s

II

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3

SEF SERVICIU

1

s

II

BIROU PROTECȚIA COPILULUI

4

ȘEF BIROU

1

S

II

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

10

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

11

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

12

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

13

REFERENT/INSPECTOR

1

M

IA

BIROUL BENEFICII SOCIALE

14

ȘEF BIROU

1

s

II

LCOMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT, ALOCAȚII DE SUSȚINERE

15

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

16

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

17

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

18

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

19

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

20

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

21

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

22

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

23

REFERENT/INSPECTOR

1

M

IA

2.CON

IPARTIMENT ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII CREȘTEREA COPILULUI

24

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

25

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

26

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

27

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

28

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

BIROUL PERSOANE VÂRSTNICE ȘI PERSOAN

E CU HANDICAP

29

ȘEF BIROU

1

s

II

30

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

31

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

32

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

33

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

34

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

35

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

36

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

37

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

I

38

REFERENT/INSPECTOR

1

M

IA

COMPARTIMENT SECRETARIAT REGISTRATl

JRA

39

REFERENT

1

M

IA

40

REFERENT

1

M

I

OFICIUL JURIDIC

41

CONSILIER JURIDIC

1

s

IA

42

CONSILIER JURIDIC

1

s

IA

BIROU RESURSE UMANE, SĂNĂTATEA ȘI SECI

URITATEA MUNCII

43

ȘEF BIROU

1

S

II

44

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

45

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

46

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

47

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

48

INSPECTOR

1

SSD

IA

COMPARTIMENT CONSULTANȚĂ PSIHOLOGICĂ

49

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

SERVI

[CIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, BUGET

50

ȘEF SERVICIU

1

s

n

51

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

52

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

53

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

54

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

55

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

56

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

57

REFERENT

1

M

I

58

CASIER

1

M

BIROUL INFORMATIZARE

59

ȘEF BIROU

1

S

II

60

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

61

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

62

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

63

REFERENT/INSPECTOR

1

M

IA

64

REFERENT

1

M

II

BIROU ACHIZIȚII, MONITORIZARE, PROGRAME, PROIECTE

65

ȘEF BIROU

1

S

II

66

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

67

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

68

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

69

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

70

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

BIROU ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE ȘI P.S.I.

71

ȘEF BIROU

1

S

II

72

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

73

REFERENT/INSPECTOR

1

M

IA

74

REFERENT/INSPECTOR

1

M

IA

75

REFERENT/INSPECTOR

1

M

IA

76

ȘOFER

1

M

I

77

ÎNGRIJITOR

1

M/G

78

ÎNGRIJITOR

1

M/G

CENTRUL DE ZI „O ȘCOALA PENTRU TOTI”

79

SEF DE CENTRU

1

S

II

80

PSIHOLOG

1

S

PRINCIPAL

81

ASISTENT SOCIAL

1

s

PRINCIPAL

82

EDUCATOR

1

SSD/S

PRINCIPAL

83

LUCRĂTOR SOCIAL

1

M

PRINCIPAL

84

ÎNGRIJITOR

1

G

CENT]

RUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE

85

SEF DE CENTRU

1

S

n

86

PSIHOLOG

1

s

PRINCIPAL

87

EDUCATOR

1

SSD

PRINCIPAL

88

EDUCATOR/LUCRĂTOR SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

89

EDUCATOR/LUCRĂTOR SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

90

ASISTENT SOCIAL / EDUCATOR

1

S

PRINCIPAL

91

ÎNGRIJITOR

1

G

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE

92

SEFDE CENTRU

1

S

II

93

PSIHOLOG

1

S

PRINCIPAL

94

PSIHOLOG

1

s

PRINCIPAL

95

PSIHOLOG

1

s

PRINCIPAL

96

KINETOTERAPEUT

1

s

PRINCIPAL

97

KINETOTERAPEUT

1

S

PRINCIPAL

98

KINETOTERAPEUT

1

S

PRINCIPAL

99

EDUCATOR/LUCRĂTOR SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

100

EDUCATOR/LUCRĂTOR SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

101

EDUCATOR/LUCRĂTOR SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

102

EDUCATOR/LUCRĂTOR SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

103

ASISTENT SOCIAL / EDUCATOR

1

S

PRINCIPAL

104

ASISTENT SOCIAL / EDUCATOR

1

S

PRINCIPAL

105

ASISTENT SOCIAL / EDUCATOR

1

s

PRINCIPAL

106

ASISTENT MEDICAL

1

PL

PRINCIPAL

107

ÎNGRIJITOR

1

G

108

MUNCITOR NECALIFICAT

1

G

1

COMPARTIMENTUL CONSILIERE SERVICII SOCIALE

109

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

110

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

111

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

112

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

113

AUDITOR

1

s

IA

CENT]

RUL DE ZI „CLUBUL PENSIONARILOR”

114

SEF DE CENTRU

1

S

II

115

PSIHOLOG

1

s

PRINCIPAL

116

KINETOTERAPEUT

1

s

PRINCIPAL

117

ASISTENT SOCIAL

1

s

PRINCIPAL

118

LUCRĂTOR SOCIAL

1

M

PRINCIPAL

119

ÎNGRIJITOR

1

G

CENT!

RUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIU]

L BACĂU

120

SEFDE CENTRU

1

S

II

121

ASISTENT MEDICAL

1

PL

PRINCIPAL

122

ASISTENT MEDICAL

1

PL

PRINCIPAL

123

ASISTENT SOCIAL

1

S

PRINCIPAL

124

PSIHOLOG

1

S

PRINCIPAL

125

ÎNGRIJITOR

1

G

126

ÎNGRIJITOR

1

G

127

MUNCITOR NECALIFICAT

1

G

1

COM

[PARTIMENTUL SERVICII SOCIALE INTEGRATE COMUNITARE

128

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

1

PL

PRINCIPAL

129

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

1

PL

PRINCIPAL

130

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

1

PL

PRINCIPAL

131

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

1

PL

PRINCIPAL

132

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

1

PL

PRINCIPAL

133

ASISTENT SOCIAL / INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

PRINCIP AL/IA

134

ASISTENT SOCIAL / INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

PRINCIP AL/IA

135

ASISTENT SOCIAL / INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

PRINCIP AL/IA

136

ASISTENT SOCIAL / INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

PRINCIP AL/IA

137

ASISTENT SOCIAL / INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

PRINCIP AL/IA

CENTRUL DE RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI

138

SEFDE CENTRU                 1

1

S

ÎI

139

ASISTENT SOCIAL

1

S

PRINCIPAL

/

140

ASISTENT SOCIAL

1

s

PRINCIPAL

n

PSIHOLOG

1

s

PRINCIPAL


ASISTENT! PERSONALI PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV

M2-

ASISTENT! PERSONALI

| 554

G/M

| 695

1

1CONSLIER JURIDIC

rULIA^AXENpZ^


CONTRASEMN SECRETARUL MUNICIP NICOLAE - OVIDIULUI BACĂU

P0VICI