Hotărârea nr. 197/2019

Hotărârea nr. 197 din 30.05.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 197 DIN 30.05,2019

privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 7263/16.05.2019 al Directorului Executiv al Politiei Locale a

5

Municipiului Bacău, privind aprobarea proiectului de hotărâre;

 • - Expunerea de motive înregistrată cu nr. 7264/16.05.2019 prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 7265/16.05.2019;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.848/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.849/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.850/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.851/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.852/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 15895/2019 privind organizarea examenului de promovare în grad profesional;

-Raportul final nr. 7261/16.05.2019 al examenului de promovare în grad profesional;

-Prevederile art. 121 alin. (1), lit. a) și ale art. 125 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 63, art. 64 și ale art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin. (1) lit. b) și ale art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit. i) din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. 3, lit. b) și art. 45 (2) lit „a" din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

Art.l. începând cu data de 01 iunie 2019 se aprobă modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului

de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău prin transformarea următoarelor funcții publice de execuție:

 • a) La Compartimentul Activitate Comercială și Afișaj Stradal (Compartimentul Inspecție Comercială):

 • - funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent se transformă în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal;

 • b) La Compartimentul Sectorizare (Compartimentul Protecția Mediului):

 • - funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent se transformă în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal;

 • c) La Compartimentul Analize, Sinteze și Baze de Date (Compartimentul Analiză și Proceduri):

 • - funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal, se transformă în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional superior;

 • d) La Compartimentul Autorizări și Eliberări Permise (Biroul Siguranță Rutieră):

 • - funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent, se transformă în funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal;

 • e) La Compartimentul Intervenții:

 • - funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent, se transformă în funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal.

 • f) La Biroul de Ordine Publică si Evidenta Persoanei:

7                                                                            9                      9

 • - funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal, se transformă în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional superior;

 • g) La Compartimentul Juridic Contencios:

 • - funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, se transformă în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare, sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art.4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului ——

Municipiului Bacău, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-<              CI